Luận văn: Nhận thức của sinh viên về giá trị sống theo UNESCO

Please download to get full document.

View again

of 131
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành tâm lí học với đề tài: Nhận thức của sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh về một số giá trị sống theo UNESCO, cho các bạn làm luận văn tham khảo
Share
Transcript
 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Kim An NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ GIÁ TRỊ SỐNG THEO UNESCO LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Kim An NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ GIÁ TRỊ SỐNG THEO UNESCO Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: 60 31 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ XUÂN HỒNG THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH – 2012
 • 3. MỤC LỤC TRANG PHụ BÌA Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ MỞ ĐẦU ...........................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ GIÁ TRỊ SỐNG THEO UNESCO ..........................................................................6 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ...................................................................... 6 1.1.1. Nghiên cứu nước ngoài ....................................................................... 6 1.1.2. Nghiên cứu trong nước ....................................................................... 7 1.2. Những vấn đề lý luận về nhận thức giá trị sống theo UNESCO của sinh viên ........................................................................................................... 8 1.2.1. Lý luận về nhận thức ........................................................................... 8 1.2.2. Giá trị và giá trị sống theo UNESCO ............................................... 19 1.2.3. Nhận thức của sinh viên về giá trị sống theo UNESCO ................... 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ GIÁ TRỊ SỐNG THEO UNESCO ................................................................................. 48 2.1. Thể thức nghiên cứu ............................................................................. 48 2.1.1. Khách thể nghiên cứu ....................................................................... 48 2.1.2. Mô tả công cụ nghiên cứu ................................................................. 49 2.2. Thực trạng nhận thức của sinh viên đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh về một số giá trị sống theo UNESCO .................................. 54 2.2.1. Quan niệm của sinh viên về giá trị sống ........................................... 54 2.2.2. Nhận thức của sinh viên về mức độ cần thiết của giá trị sống ......... 55
 • 4. 2.2.3. Nhận thức của sinh viên về lợi ích của giá trị sống .......................... 59 2.2.4. Nhận thức của sinh viên về 4 giá trị sống ......................................... 61 2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về giá trị sống... 70 2.3. Một số biện pháp nâng cao nhận thức giá trị sống cho sinh viên ..... 78 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ....................................................................................... 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 89 PHỤ LỤC
 • 5. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 ĐH KT - TC Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM 2 ĐTB Điểm trung bình 3 GTS Giá trị sống 4 GV Giảng viên 5 NXB Nhà xuất bản 6 SV Sinh viên 7 TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 8 TS Tiến sĩ 10 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc 11 UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
 • 6. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Đặc điểm khách thể nghiên cứu..................................................48 Bảng 2.2. Quan niệm của sinh viên về giá trị sống nói chung....................54 Bảng 2.3. Nhận thức của sinh viên về mức độ cần thiết của giá trị sống ...56 Bảng 2.4. Nhận thức của sinh viên về mức độ cần thiết của giá trị sống theo phương diện ................................................................................58 Bảng 2.5. Nhận thức của sinh viên về lợi ích của giá trị sống....................59 Bảng 2.6. Mức độ nhận biết của sinh viên về 4 giá trị sống.......................62 Bảng 2.7. Mức độ thông hiểu của sinh viên về 4 giá trị sống.....................65 Bảng 2.8. Mức độ vận dụng của sinh viên về 4 giá trị sống.......................67 Bảng 2.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về giá trị sống .....................................................................................................71 Bảng 2.10. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự nhận thức của sinh viên về giá trị sống theo các phương diện..........................................77 Bảng 2.11. Hiệu quả của một số biện pháp nâng cao nhận thức giá trị sống cho sinh viên ...............................................................................78
 • 7. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Điểm trung bình mức độ cần thiết của các giá trị sống.......... 57 Biểu đồ 2.2. Điểm trung bình các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về giá trị sống ................................................... 75 Biểu đồ 2.3. Mức độ hiệu quả của nhóm biện pháp nhà trường theo điểm trung bình của SV và GV........................................................ 83 Biểu đồ 2.4. Mức độ hiệu quả của nhóm biện pháp bản thân theo điểm trung bình của SV và GV........................................................ 84
 • 8. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Các giá trị nói chung được coi là cốt lõi của nhân cách. Nó được hiểu là tổ hợp các thuộc tính tâm lý của nhân cách, qui định chiều hướng và tính chất của hành vi. Giá trị được thể hiện ở vai trò, vị trí, lối sống của cá nhân. Giá trị sống là cơ sở để cá nhân tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động, hành vi ứng xử trong cuộc sống. Nó thôi thúc con người làm những điều tốt đẹp có ích cho bản thân và cộng đồng. Ngoài ra, giá trị sống còn là động lực thúc đẩy hành vi của con người, khơi gợi con người làm những điều tốt đẹp. Nếu thiếu các giá trị sống nền tảng con người sẽ thiếu động cơ, mục đích sống, không biết cách xây dựng và duy trì mối quan hệ, không biết tôn trọng bản thân và người khác. 1.2. Sinh viên là nguồn nhân lực tương lai của đất nước, đại diện cho lực lượng lao động có trình độ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Việt Nam luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tương lai có đầy đủ năng lực chuyên môn và những giá trị sống cần thiết để chung sống trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, hiện nay giá trị sống của không ít người trẻ tuổi, trong đó có sinh viên, đang thay đổi theo hướng coi trọng các giá trị vật chất, quyền lực và sự giàu sang mà ít coi trọng các giá trị tinh thần. Việc nghiên cứu nhận thức của sinh viên về giá trị sống sẽ giúp người nghiên cứu phác họa bức tranh về thực trạng giá trị sống của sinh viên, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về giá trị sống là một điều thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 1.3. Nghiên cứu về giá trị và giá trị sống đã được một số tác giả trong và ngoài nước đề cập đến trên bình diện đưa ra các biện pháp giáo dục giá trị sống nói chung. Chúng tôi nhận thấy chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể
 • 9. 2 nhận thức của sinh viên về giá trị sống. Vì lẽ đó, tìm hiểu cụ thể mức độ nhận thức của sinh viên về giá trị sống là cần thiết. Từ những lý do trên, người nghiên cứu chọn đề tài “Nhận thức của sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh về một số giá trị sống theo UNESCO”. 2. Mục đích nghiên cứu Khảo sát thực trạng nhận thức về một số giá trị sống của SV trường đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống cho sinh viên. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Khách thể bổ trợ: giảng viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 3.2. Đối tượng nghiên cứu Nhận thức của sinh viên về một số giá trị sống 4. Giả thuyết nghiên cứu 4.1. Mức độ nhận thức của sinh viên về một số giá trị sống theo UNESCO ở mức trung bình là chủ yếu. 4.2. Mức độ nhận thức của SV về một số giá trị sống theo UNESCO có sự khác biệt 4.3. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về một số giá trị sống theo UNESCO, trong đó chủ yếu là các yếu tố tự nhận thức của sinh viên. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của đề tài. 5.2. NC thực trạng nhận thức của sinh viên về giá trị sống.
 • 10. 3 5.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống cho sinh viên đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM. 6. Giới hạn nghiên cứu 6.1. Giới hạn về nội dung Trong đề tài này người nghiên cứu tìm hiểu các nội dung chính sau đây: - Một số vấn đề lý luận của đề tài (Quan niệm và nhận thức của sinh viên về giá trị sống, lợi ích và các yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức của sinh viên về giá trị sống). - Nhận thức của sinh viên về bốn giá trị: trung thực, trách nhiệm, hợp tác và khoan dung theo ba mức độ. - Các biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên về giá trị sống 6.2. Giới hạn về khách thể nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu sinh viên ba khoa: Khoa Tài chính - kinh doanh tiền tệ, Khoa Kế toán kiểm toán, Khoa Quản trị kinh doanh. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Thu thập, phân tích, tổng hợp và khái quát các tài liệu khoa học có liên quan đến đề tài làm cơ sở lý luận định hướng cho việc tìm hiểu thực tiễn. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Mục đích: Đây là phương pháp chính của đề tài. Dựa trên cơ sở lý luận, các đề tài tham khảo có liên quan, người nghiên cứu xây dựng bảng hỏi để tìm hiểu mức độ nhận thức của sinh viên về một số giá trị sống, cụ thể là các vấn đề sau: - Quan niệm của sinh viên về giá trị sống - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhận thức giá trị sống - Lợi ích của giá trị sống đối với sinh viên
 • 11. 4 - Nhận thức của sinh viên về bốn giá trị: trung thực, trách nhiệm, hợp tác và khoan dung - Các biện pháp nâng cao nhận thức của sinh viên về giá trị sống Cách thức tiến hành Thiết kế bảng hỏi: Trưng cầu ý kiến bằng câu hỏi mở, kết hợp với việc tổng hợp cơ sở lý thuyết để thiết kế bảng hỏi sử dụng trong đề tài. Khảo sát thử: - Xác định thời gian cho việc trả lời bảng hỏi - Tính toán các giá trị, độ tin cậy câu trắc nghiệm và bảng hỏi - Tiến hành sửa chữa các mệnh đề chưa đạt yêu cầu Điều tra chính thức - Đưa bảng hỏi đến từng khách thể - Khách thể hoàn thành bảng hỏi một cách độc lập với nhau trong thời gian cho phép. 7.2.2. Phương pháp phỏng vấn Mục đích: thu thập, bổ sung và làm rõ hơn những thông tin nhận thức về giá trị sống của sinh viên đã thu được khi khảo sát rộng. Nội dung: đánh giá mức độ quan trọng và sự ảnh hưởng của việc nhận thức các giá trị sống đối với sinh viên; các biện pháp nâng cao nhận thức một số giá trị sống. Cách thức tiến hành: phỏng vấn trực tiếp 20 sinh viên 7.2.3. Phương pháp thống kê toán học Mục đích: xử lý và mã hóa các thông số cần dùng trong đề tài nghiên cứu. Nội dung: các phép thống kê cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu: - Phân tích thống kê mô tả: thống kê phần trăm, tần số, xếp thứ hạng.
 • 12. 5 - Phân tích thống kê suy luận: bảng hỏi nghiên cứu sự ngẫu nhiên, sai số của các tập dữ liệu từ đó mô hình hóa và đưa ra các suy luận cho tổng thể. Các suy luận có thể là kiểm định giả thuyết thống kê, mô tả sự tác động qua lại giữa các biến số (các loại tương quan), các phương pháp so sánh giá trị trung bình (T – test, Chi – square, Anova). Cách thức tiến hành: sử dụng phần mềm thống kê SPSS 13.0 để xử lý dữ liệu thu được. 8. Cấu trúc luận văn Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận nhận thức của sinh viên về giá trị sống theo UNESCO 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2. Những vấn đề lý luận về nhận thức giá trị sống theo UNESCO của sinh viên Chương 2: Thực trạng nhận thức của sinh viên Đại học KT – TC TP.HCM về một số giá trị sống theo UNESCO 2.1. Thể thức nghiên cứu 2.2. Thực trạng nhận thức của sinh viên Đại học KT – TC TP.HCM về một số giá trị sống theo UNESCO 2.3. Một số biện pháp nâng cao nhận thức giá trị sống cho sinh viên Kết luận – Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục.
 • 13. 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ GIÁ TRỊ SỐNG THEO UNESCO 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Nghiên cứu nước ngoài Trong những năm cuối thế kỉ 20, vấn đề giá trị và giá trị sống ngày càng được nhiều nước trên thế giới quan tâm và nghiên cứu như Ba Lan, Liên Xô, Bungari, Hungari, Nhật Bản… Các công trình nghiên cứu đã đề cập nhiều vấn đề như nội dung giá trị, cấu trúc của giá trị, một số giá trị cơ bản, công cụ để đo đạc và kiểm chứng giá trị. Các nghiên cứu này cũng đề cập đến những tác động của thế giới đến sự thay đổi các giá trị nói chung, nhấn mạnh sự khủng hoảng giá trị là vấn đề toàn cầu và cần thiết phải giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ trên thế giới. Tại Nhật Bản, vào đầu những năm 1990 nhà giáo dục T. Makiguchi cho ra đời cuốn sách “Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo”. Có nhiều vấn đề được trình bày trong cuốn sách, đặc biệt là giá trị được xét ở khía cạnh giáo dục với nhiều nội dung mới. Bên cạnh việc phân tích các loại giá trị (giá trị đạo đức, giá trị kinh tế, giá trị thẩm mĩ,…) tác giả cũng đưa ra một hệ thống giá trị mới lấy thiện, ích, mĩ làm chuẩn [22]. Năm 1995, một dự án nghiên cứu của UNESCO đã đưa ra 12 giá trị sống căn bản mang tính phổ quát toàn cầu và được 186 thành viên Liên hợp quốc thông qua. Dưới sự hỗ trợ của UNESCO và Ủy ban UNICEF Tây Ban Nha, chương trình Giáo dục các giá trị sống (LVEP) đã được triển khai phi lợi nhuận ở 80 quốc gia trên toàn thế giới nhằm giúp trẻ em có điều kiện khám phá và phát triển 12 giá trị sống (hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung và đoàn kết) [5], [32], [33], [34].
 • 14. 7 Trong khuôn khổ chương trình Giáo dục các giá trị sống, đầu những năm 2000, tác giả Diane Tillman cho ra đời bộ sách Những hoạt động giá trị dành cho các lứa tuổi 3-7 tuổi, 8-14 tuổi và cho những người trẻ tuổi. Ở từng lứa tuổi, tác giả đưa ra các hoạt động khác nhau phù hợp với lứa tuổi để giáo dục các giá trị sống cho trẻ [32], [33], [34]. 1.1.2. Nghiên cứu trong nước Ở Việt Nam, những năm gần đây có một số tác giả quan tâm nghiên cứu về giá trị sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh và những người trẻ tuổi. Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc và Đinh Thị Kim Thoa đã phân tích các giá trị truyền thống của con người Việt Nam và 12 giá trị sống phổ quát của UNESCO. Từ đó đề xuất một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông [14]. Tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Thị Kim Liên đã nghiên cứu và đề xuất các giá trị sống cần được ưu tiên nuôi dưỡng, giáo dục ở lứa tuổi học sinh và các phương pháp giáo dục giá trị sống. Từ đó, hai tác giả đề xuất xây dựng mô hình câu lạc bộ giáo dục giá trị sống và phát triển kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở [11]. Dành cho đối tượng là những nhà quản lý giáo dục, tác giả Lục Thị Nga đi sâu phân tích công tác quản lý của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong công tác giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống. Trong đó, tác giả phân tích nội hàm 12 giá trị sống và đưa ra phương pháp bồi dưỡng giá trị sống đối với hiệu trưởng các trường trung học cơ sở [15]. Đề tài “Nghiên cứu giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” do Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội thực hiện, tác giả Nguyễn Tùng Lâm chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của đề tài là: Xác định những giá trị cốt lõi của người Việt Nam hiện nay để xây dựng chương trình giáo
 • 15. 8 dục giá trị sống cho học sinh tiểu học ở Hà Nội. Từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng chương trình và thực hiện giáo dục giá trị sống. Hiện nay, đề tài vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành và có tổ chức một số hội thảo nhằm đánh giá những nguyên nhân cần phải tăng cường giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học ở Hà Nội. Đồng thời, đề xuất về các giá trị sống cần giáo dục cho học sinh tiểu học, cũng như phương pháp và cách thức tiếp cận [35]. Nhìn chung, các nghiên cứu trên bước đầu là những nghiên cứu có giá trị và đặt nền móng cho các nghiên cứu tiếp theo về giá trị sống. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ mới dừng ở việc tìm hiểu, đề xuất các giá trị sống cần thiết cho học sinh và các biện pháp giáo dục giá trị sống hiệu quả. Chưa có đề tài nào tập trung nghiên cứu nhận thức về các giá trị sống trên đối tượng là sinh viên. 1.2. Những vấn đề lý luận về nhận thức giá trị sống theo UNESCO của sinh viên 1.2.1. Lý luận về nhận thức 1.2.1.1. Khái niệm nhận thức Theo từ điển Triết học, nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào trong đầu óc con người trên cơ sở thực hiện [25]. Theo từ điển Tiếng Việt, “nhận thức là quá trình hoặc kết quả phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy, quá trình con người nhận biết và hiểu biết thế giới khách quan” [31, tr.689]. Theo sự giải thích này, nhận thức đồng thời vừa là một quá trình phản ánh của tư duy con người đối với hiện thực khách quan, vừa là kết quả của sự phản ánh ấy. Theo từ điển Tâm lý học, nhận thức là hiểu được một điều gì đó, tiếp thu được những kiến thức về điều nào đó, hiểu biết những quy luật về hiện tượng, quá trình nào đó [6].
 • 16. 9 Dưới góc độ Tâm lý học, nhận thức là một trong những vấn đề được nhiều tác giả quan tâm và nghiên cứu. Mỗi tác giả dưới góc độ nghiên cứu riêng đã đưa ra các khái niệm khác nhau về nhận thức. Có thể tóm tắt hai quan điểm sau đây: nhận thức là một quá trình và nhận thức là một hoạt động. Quan điểm xem nhận thức là một quá trình, có một số đại diện sau: Tác giả Roberts Feledman cho rằng sự nhận thức là quá trình tinh thần bậc cao qua đó chúng ta hiểu thế giới, xử lý thông tin, phán đoán, quyết định và chia sẻ hiểu biết với người khác [18, tr.317]. Hai tác giả Stephen Worchel và Wayne Shebilsue cho thấy nhận thức ở một phạm vi rất hẹp, là một sự giải mã các thông tin “nhận thức là một quá trình diễn dịch thông tin do cảm giác thu thập được” [19, tr.107]. Cũng xem xét nhận thức ở khía cạnh quá trình nhưng xem xét ở những quá trình cụ thể, chia nhỏ quá trình đó thành những quá trình riêng lẻ là quan điểm của tác giả Đặng Phương Kiệt: nhận thức là một thuật ngữ khái quát hóa mọi dạng hiểu biết. Các quá trình hiểu biết bao gồm chú ý, ghi nhớ, suy nghĩ và giải quyết vấn đề, tri giác và nhận biết hình mẫu [13, tr.284]. Theo tác giả Nguyễn Khắc Viện: nhận thức là một quá trình tiếp cận, tiến gần đến chân lý, nhưng không bao giờ ngừng ở một trình độ nào, vì không bao giờ nắm hết toàn bộ hiện thực, phải thải dần những cái sai, tức không ăn khớp với hiện thực, đi hết bước này đến bước khác [29]. Quá trình ấy đi từ cảm giác đến tri giác, từ tri giác đến tri thức, diễn ra ở các mức độ: - Kinh nghiệm hàng ngày về các đồ vật và người khác, mang tính tự phát, thường hỗn hợp với tình cảm, thành kiến, thiếu hệ thống. - Khoa học, các khái niệm được kiến tạo một cách chặt chẽ, có hệ thống, với ý thức về phương pháp và những bước đi của tư duy để chứng nghiệm đúng - sai.
 • 17. 10 Kế thừa quan điểm từ các nhà tâm lý học Liên Xô (cũ), tác giả Phạm Minh Hạc đặt nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người, hai mặt còn lại là tình cảm và hành động. Trong khi hoạt động để tồn tại trong thế giới tự nhiên và môi trường xã hội, con người phải nhận thức, phản ánh hiện thực xung quanh và cả hiện thực của bản thân mình, để trên cơ sở đó con người tỏ thái độ, tình cảm và hành động. Trong việc nhận thức thế giới, con người có thể đạt tới những mức độ nhận thức khác nhau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Quá trình nhận thức gồm hai quá trình bộ phận là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Trong đó, nhận thức cảm tính là bước nhận thức đầu tiên với mức độ nhận thức thấp, nhận thức lý tính là bước nhận thức tiếp sau với mức độ nhận thức cao hơn [8]. Quan điểm xem nhận thức là một hoạt động, có đại diện sau: Tác giả Nguyễn Quang Uẩn cho rằng “nhận thức là hoạt động đặc trưng của con người. Tro
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x