Luận văn: Khả năng hấp thụ khí CO2 của cây thân gỗ ở công viên

Please download to get full document.

View again

of 184
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành sinh thái học với đề tài: Định lượng khả năng hấp thụ khí CO2 của cây thân gỗ ở một số công viên thuộc Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cho các bạn làm luận văn tham khảo
Share
Transcript
 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Phạm Thị Thu Trang ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ KHÍ CO2 CỦA CÂY THÂN GỖ Ở MỘT SỐ CÔNG VIÊN THUỘC QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH THÁI HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Phạm Thị Thu Trang ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ KHÍ CO2 CỦA CÂY THÂN GỖ Ở MỘT SỐ CÔNG VIÊN THUỘC QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Sinh thái học Mã số : 60.42.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH THÁI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VIÊN NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu thu tập, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Người viết cam đoan Phạm Thị Thu Trang
 • 4. ii LỜI CẢM ƠN Luận văn được thực hiện theo chương trình đào tạo Thạc sĩ chính quy tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khóa học 2010 – 2012. Để hoàn thành luận văn này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: - Ban Giám hiệu nhà trường, Cán bộ Phòng Sau đại học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa học. - Thầy Cô giáo - trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và quý Thầy Cô đã trực tiếp giảng dạy, cung cấp kiến thức bổ ích cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trường. - Đặc biệt, Thầy TS. Viên Ngọc Nam, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp hướng dẫn đề tài và tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. - Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý cây xanh đô thị I, các anh chị nhân viên tại các công viên đã tạo điều kiện cho tôi thu thập thông tin và số liệu ngoài thực địa. - Các anh chị cùng lớp Sinh thái học và bạn bè thân thiết đã giúp đỡ, đã hỗ trợ cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài. - Ông Bà - Cha Mẹ - anh chị em luôn thương yêu, giúp đỡ, ủng hộ tinh thần cho tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhân đây tôi xin gởi lời kính chúc sức khỏe đến quý Thầy Cô, những người thân và bạn bè của tôi. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2012 Phạm Thị Thu Trang
 • 5. iii TÓM TẮT Đề tài “Định lượng khả năng hấp thụ khí CO2 của cây thân gỗ ở một số công viên thuộc Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh”. Số liệu được thu thập gồm thành phần loài cây thân gỗ, đường kính cây tại vị trí cao 1,3 m (D1,3), chiều cao vút ngọn (Hvn) và đường kính tán cây ở ngoài thực địa. Kết quả đã xác định được thành phần loài của cây thân gỗ ở mỗi công viên: Công viên Tao Đàn gồm 34 họ và 82 loài, 30 tháng 4 gồm 1 họ và 1 loài, 23 tháng 9 gồm 15 họ và 32 loài, Lê Văn Tám gồm 20 họ và 38 loài. Tổng số lượng cây là 2.367 cây tại 4 công viên. Mỗi công viên gồm 5 loài cây chiếm ưu thế có chỉ số quan trọng IV > 5%. Trong đó cây Dầu rái là loài chiếm ưu thế nhất ở công viên Tao Đàn; Lim xẹt là loài cây chiếm ưu thế nhất ở hai công viên 23 tháng 9 và Lê Văn Tám. Dựa vào cấp kính của các loài ưu thế để xây dựng phân bố số cây theo cấp kính cho cả quần thụ. Xây dựng các phương trình tương quan giữa các nhân tố điều tra với đường kính, đã xây dựng được phương trình sinh khối tại mỗi công viên có dạng: B = r*ρ*D2+c làm cơ sở cho việc tính sinh khối cây cá thể thông qua tỷ trọng gỗ (ρ) và đường kính thân cây (D1,3 m). Kết quả tính toán sinh khối trên mặt đất cao hơn sinh khối dưới mặt đất tại mỗi công viên: Công viên Tao Đàn có tổng sinh khối trên mặt đất của cây gỗ là 4.172,64 tấn và dưới mặt đất là 494,52 tấn; Công viên 30 tháng 4 có sinh khối trên mặt đất là 1.393,08 tấn và dưới mặt đất là 173,54 tấn; Công viên 23 tháng 9 có sinh khối trên mặt đất là 473,22 tấn và dưới mặt đất là 72,09 tấn; Công viên Lê Văn Tám có sinh khối trên mặt đất là 1.068,55 tấn và dưới mặt đất là 141,03 tấn Trữ lượng CO2 do cây gỗ hấp thụ ở các công viên như sau: Công viên Tao Đàn là 850,22 tấn/ha; Công viên 30 tháng 4 là 758,37 tấn/ha; Công viên 23 tháng 9 là 97,89 tấn/ha; Công viên Lê Văn Tám là 345,11 tấn/ha. Ước lượng giá trị thành tiền từ khả năng hấp thụ CO2 của tất cả cây thân gỗ tại 4 công viên là 1.498.952.423 đồng.
 • 6. iv SUMMARY Thesis on "The CO2 absorption capacity of the trees in the Parks of District 1, Ho Chi Minh City." Data was collected including woody species composition, tree diameter at breast height (D1,3), top height (HVN) and diameter of canopy in the field. Results identified the component of trees in each park: Tao Dan Park had 34 families and 82 species; 30 April Park had 1 family and 1 species; September 23 Park had 15 families and 32 species; Le Van Tam Park had 20 families and 38 species. There are 2,367 trees in four parks. Each park consists of five dominant tree species which Important value Index (IVI) > 5%. In which, Dipterocarpus alatus Roxb. was the most dominant species in Tao Dan Park; Peltophorum pterocarpum Back. Ex. Heyne was the most dominant tree species in the September 23 Park and Le Van Tam Park. Based on the diameter of the dominant species to assess the distribution of number of trees by diameter class. Results described the relationship between the investigated factors with diameter and dry biomass equation had form B = r*ρ*D2+c . This equation was the basis for calculating individual tree biomass through wood density and tree diameter (D1,3 m). The result reveals that above-ground biomass was more than below ground biomass in each park: The total above-ground biomass of trees in Tao Dan Park was 4,172.64 tons and below ground biomass was 494,52 tons; above-ground biomass of April 30 Park was 1,393.08 tons and below ground biomass was 173,54 tons; above-ground biomass of September 23 Park was 473,22 tons and below ground biomass was 72.09 tons; above-ground biomass of Le Van Tam Park was 1,068.55 tons and below ground biomass was 141,03 tons The CO2 stock of absorbing wood trees in the Tao Dan Park was 850.22 tons/ha; April 30 Park was 758.37 tons/ha; September 23 Park was 97.89 tons/ha; Le Van Tam Park was 345.11 tons/ha. Estimation of the value from the CO2 absorption capacity of all trees in 4 parks was VND 1.498.952.423.
 • 7. v MỤC LỤC Lời cam đoan............................................................................................................... i Lời cảm ơn .................................................................................................................ii Tóm tắt ......................................................................................................................iii Mục lục....................................................................................................................... v Danh mục các kí hiệu và chữ viết tắt .......................................................................vii MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU......................................... 4 1.1. Khái quát cây thân gỗ.......................................................................................... 4 1.1.1. Giá trị cây thân gỗ........................................................................................ 4 1.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thân gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh................... 4 1.1.3. Thực trạng mảng cây xanh Thành phố ........................................................ 5 1.2. Nghiên cứu về sinh khối ..................................................................................... 6 1.2.1. Nước ngoài................................................................................................... 7 1.2.2. Trong nước................................................................................................. 10 1.3. Nghiên cứu về hấp thụ CO2 .............................................................................. 12 1.3.1. Nước ngoài................................................................................................. 12 1.3.2. Trong nước................................................................................................. 12 1.4. Một số phương pháp nghiên cứu CO2 .............................................................. 15 1.5. Thị trường Carbon............................................................................................. 16 1.6. Nhận định.......................................................................................................... 17 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1. Đặc điểm đối tượng và khu vực nghiên cứu ..................................................... 19 2.1.1. Đặc điểm đối tượng ................................................................................... 19 2.1.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu ................................................................... 20 2.2. Nội dung nghiên cứu......................................................................................... 23 2.3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................... 23 2.3.1. Phương pháp luận ...................................................................................... 23 2.3.2. Phương pháp thực hiện .............................................................................. 24
 • 8. vi Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................................. 32 3.1. Vị trí nghiên cứu và phân chia khu vực nghiên cứu ......................................... 32 3.2. Thành phần cây thân gỗ tại các công viên ........................................................ 33 3.3. Tổ thành loài cây thân gỗ tại các công viên...................................................... 42 3.4. Phân bố số cây theo cấp đường kính (N – D1,3) tại khu vực nghiên cứu.......... 48 3.5. Phương trình tương quan giữa diện tích tán và đường kính (Stan và D1,3) ...... 55 3.6. Phẩm chất cây ................................................................................................... 60 3.7. Phương trình tương quan giữa Hvn và D1,3 ...................................................... 61 3.8. Phân bố số cây theo cấp chiều cao (N – Hvn) ................................................. 66 3.9. Phương trình tương quan giữa V – Hvn và D1,3 ............................................... 69 3.10. Tiết diện ngang hay diện tích thân cây G (m2 ) ............................................... 71 3.11. Phương trình tương quan giữa sinh khối thân và đường kính B - D1,3 ........... 72 3.12. Sinh khối khô trên mặt đất của cây thân gỗ.................................................... 73 3.13. Tổng sinh khối tại các công viên .................................................................... 74 3.14. Lượng CO2 theo từng loài tại khu vực nghiên cứu......................................... 76 3.15. Lượng CO2 tại các công viên.......................................................................... 83 3.16. Các nhân tố đặc trưng tại 4 công viên............................................................. 84 3.17. Lượng khí CO2 hấp thụ so với lượng CO2 người dân thải ra tại Quận 1 ....... 85 3.18. Giá trị CO2 thành tiền được hấp thụ ở mỗi công viên .................................... 86 Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................ 87 4.1. Kết luận ............................................................................................................. 87 4.2. Kiến nghị........................................................................................................... 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 89 PHỤ LỤC
 • 9. vii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT AGB Above ground biomass – Sinh khối trên mặt đất BEF Hệ số biến đổi sinh khối BGB Below ground biomass – Sinh khối dưới mặt đất B Sinh khối thân cây theo tỷ trọng gỗ C Carbon CMD Clean Development Mechanism – Cơ chế phát triển sạch CO2 Carbon Dioxide – Cacbonic D1,3 Đường kính đo tại chiều cao 1,3 mét IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change – Ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu FAO Food and Agriculture Organization – Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc Hvn Chiều cao vút ngọn G Tiết diện ngang GIS Geographical Information System - Hệ thống thông tin địa lý GPS Global Position System – Hệ thống định vị toàn cầu Gt Gigaton = 109 tấn = 1015 gam GEF Quỹ môi trường toàn cầu R2 Hệ số xác định REDD Giảm phát từ mất rừng và suy thoái rừng RACSA Công cụ đánh giá nhanh về dự trữ C N Số lượng cây P% Hệ số chính xác UN – REDD Liên hiệp quốc – Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng S Diện tích khu vực nghiên cứu SEE Standard Error of Estimate – Sai số tiêu chuẩn của ước lượng SK Sinh khối Stan: Diện tích tán cây V Thể tích thân cây V% Hệ số biến động W Tổng sinh khối khô trên dưới mặt đất WD Wood Density - Tỷ trọng gỗ
 • 10. viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 : Diện tích các lô trong công viên ..................................................................33 Bảng 3.2 : Thành phần cây thân gỗ tại Công viên Tao Đàn..........................................34 Bảng 3.3 : Thành phần cây thân gỗ tại Công viên 23 tháng 9.......................................36 Bảng 3.4 : Thành phần cây thân gỗ tại Công viên Lê Văn Tám....................................38 Bảng 3.5 : Thành phần thực vật thân gỗ tại 4 công viên ...............................................40 Bảng 3.6 : Các họ thực vật đều có tại 3 công viên ........................................................41 Bảng 3.7 : Thành phần loài tại 4 công viên ...................................................................41 Bảng 3.8 : Các loài cây đều có trồng tại 3 công viên ....................................................42 Bảng 3.9 : Các loài cây ở Công viên Tao Đàn ..............................................................43 Bảng 3.10 : Các loài cây ở Công viên 23 tháng 9 ...........................................................45 Bảng 3.11 : Các loài cây ở Công viên Lê Văn Tám ........................................................46 Bảng 3.12 : Chỉ số IV (%) tại 4 công viên nghiên cứu....................................................48 Bảng 3.13 : Phân bố số cây theo cấp D1,3 của các loài chiếm ưu thế ..............................52 Bảng 3.14 : Các phương trình tương quan Sdtan – D1,3 ở Công viên Tao Đàn...............56 Bảng 3.15 : Các phương trình tương quan Sbtan – D1,3 ở Công viên 30 tháng 4 ...........56 Bảng 3.16 : Các phương trình tương quan Shtan – D1,3 ở Công viên 23 tháng 9............57 Bảng 3.17 : Phương trình tương quan giữa Sttan – D1,3 Công viên Lê Văn Tám ...........57 Bảng 3.18 : Hệ số che phủ các lô trong các công viên ....................................................59 Bảng 3.19 : Phẩm chất cây ở các công viên ....................................................................60 Bảng 3.20 : Các phương trình tương quan giữa Hvnd và D1,3.........................................62 Bảng 3.21 : Các phương trình tương quan giữa Hvnb và D1,3.........................................62 Bảng 3.22 : Các phương trình tương quan giữa Hvnh và D1,3.........................................63 Bảng 3.23 : Các phương trình tương quan giữa Hvnt và D1,3 .........................................64 Bảng 3. 24 : Phương trình tương quan giữa V - Hvn – D1,3 .............................................69 Bảng 3.25 : Trữ lượng cây thân gỗ trong các công viên..................................................71 Bảng 3.26 : Phương trình tương quan B – D1,3 ...............................................................72 Bảng 3.27 : Sinh khối trung bình của cây thân gỗ...........................................................73 Bảng 3.28 : Sinh khối theo lô tại các công viên ..............................................................75 Bảng 3.29 : Lượng CO2 theo từng loài tại Công viên Tao Đàn ......................................76 Bảng 3.30 : Lượng CO2 theo từng loài tại Công viên 23 tháng 9 ...................................79 Bảng 3.31 : Lượng CO2 theo từng loài tại Công viên Lê Văn Tám................................80 Bảng 3.32 : Trữ lượng CO2 theo lô trong các công viên.................................................81 Bảng 3.33 : Tổng lượng CO2 trong các lô tại 4 công viên ..............................................83 Bảng 3.34 : Các nhân tố điều tra tại 4 công viên.............................................................84 Bảng 3.35 : Giá trị CO2 theo các công viên ....................................................................86
 • 11. ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 : Minh họa cây thân gỗ ........................................................................ 19 Hình 2.2 : Hướng dẫn một số cách đo đường kính tại vị trí thân 1,3 mét .......... 25 Hình 2.3 : Đo đường kính cao tại 1,3 m và đo chiều cao cây ............................. 26 Hình 2.4 : Minh họa cách đo chiều cao cây ........................................................ 26 Hình 2.5 : Thước đo cao Clinometer .................................................................. 27 Hình 2.6 : Sơ đồ tóm tắt quá trình nghiên cứu .................................................... 31 Hình 3.1 : Khu vực nghiên cứu .......................................................................... 32 Hình 3.2 : Biểu đồ phân bố số loài theo họ thực vật .......................................... 35 Hình 3.3 : Biểu đồ phân bố số cây theo họ thực vật ........................................... 36 Hình 3.4 : Phân bố số loài theo họ thực vật ........................................................ 37 Hình 3.5 : Phân bố số cây theo họ thực vật......................................................... 38 Hình 3.6 : Biểu diễn số loài theo họ thực vật ..................................................... 39 Hình 3.7 : Biểu diễn số cây theo họ thực vật ..................................................... 40 Hình 3.8 : Biểu đồ các loài ưu thế và loài khác theo IV ..................................... 44 Hình 3.9 : Biểu đồ các loài ưu thế và loài khác theo IV .................................... 46 Hình 3.10 : Biểu đồ các loài ưu thế và loài khác theo IV ..................................... 47 Hình 3.11 : Phân bố số cây theo cấp đường kính ................................................. 48 Hình 3.12 : Phân bố số cây theo cấp đường kính ................................................. 49 Hình 3.13 : Phân bố số cây theo cấp đường kính ................................................. 50 Hình 3.14 : Phân bố số cây theo cấp đường kính ................................................. 51 Hình 3.15 : Phân bố số cây theo cấp đường kính chung cho 4 công viên............. 51 Hình 3.16 : Phân bố số cây theo cấp kính chung cho 4 công viên........................ 55 Hình 3.17 : Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa Stan – D1,3 tại 4 công viên ................ 58 Hình 3.18 : Biểu đồ phẩm chất cây trong các công viên....................................... 61 Hình 3.19 : Biểu đồ thể hiện phương trình Hvn – D1,3 tại các công viên ............. 65 Hình 3.20 : Phân bố số cây theo cấp chiều cao..................................................... 66 Hình 3.21 : Phân bố số cây theo cấp chiều cao .................................................... 67 Hình 3.22 : Phân bố số cây theo cấp chiều cao N – Hvn ...................................... 68 Hình 3.23 : Phân bố số cây theo cấp chiều cao N – Hvn ...................................... 69 Hình 3.24 : Biểu đồ sinh khối trên và dưới mặt đất .............................................. 76 Hình 3.25 : Đồ thị thể hiện CO2 của các loài ưu thế ............................................ 78 Hình 3.26 : Đồ thị thể hiện CO2 của các loài ưu thế ............................................ 80 Hình 3.27 : Đồ thị thể hiện CO2 của các loài ưu thế ............................................ 81 Hình 3.28 : Biểu đồ thể hiện lượng CO2 và O2 tại 4 công viên............................ 84
 • 12. 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Biến đổi khí hậu được xem là một hệ quả của sự nóng l
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x