Luận văn: Đánh giá vật liệu ban đầu để chọn giống cá Rô phi đỏ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành sinh học thực nghiệm với đề tài: Đánh giá vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.) theo tính trạng tăng trưởng tại Việt Nam
Share
Transcript
 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH _________________________ Võ Thanh Phương ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU BAN ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.) THEO TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH _________________________ Võ Thanh Phương ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU BAN ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.) THEO TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm Mã số : 60 42 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. NGUYỄN TƯỜNG ANH TS. NGUYỄN VĂN SÁNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 3. LỜI CẢM ƠN Để có được kết quả này là nhờ các tập thể và các cá nhân đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi học tập và làm đề tài nghiên cứu khoa học này. Đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Sáng và PGS. TS. Nguyễn Tường Anh đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này. Tôi có được kiến thức như ngày nay là nhờ công ơn to lớn của quý thầy cô đã tận tình giảng dạy tôi. Nhân đây, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả quý thầy cô đã cung cấp cho tôi kiến thức. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Sở GD - ĐT Bạc Liêu và Ban giám hiệu Trường THPT Lê Thị Riêng đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi được học Cao học và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, quý thầy cô Khoa Sinh học và Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi suốt 2 năm học Cao học tại đây. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể anh, chị em Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam bộ thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong thời gian tôi làm đề tài nghiên cứu ở đây. Nhân đây tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ và động viên của cha mẹ, anh chị em ở hai bên gia đình và tất cả các bạn bè, đồng nghiệp trong thời gian tôi học Cao học và làm luận văn này.
 • 4. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các hình MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................1 2. Mục tiêu của đề tài .........................................................................................................2 3. Nội dung nghiên cứu......................................................................................................2 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.................................................................................3 1.1. Nguồn gốc và phân loại cá rô phi................................................................................3 1.2. Đặc điểm sinh học cá rô phi........................................................................................5 1.3. Tình hình nuôi cá Rô phi đỏ........................................................................................8 1.4. Một số chương trình chọn giống trên cá rô phi...........................................................9 1.5. Hiện trạng về vật liệu chọn giống cá rô phi đỏ .........................................................10 1.6. Phương pháp thành lập quần thể ban đầu cho các đối tượng chọn giống thủy sản...12 1.7. Phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá ............................................14 Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................18 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .............................................................................18 2.2. Vật liệu nghiên cứu ...................................................................................................18 2.3. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................18 Chương 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN.............................................................................35 3.1. Kết quả nuôi vỗ để lai hỗn hợp giữa 4 dòng cá nhập nội..........................................35 3.2. Kết quả ghép cặp – lai hỗn hợp tạo 16 tổ hợp lai......................................................36 3.3. Kết quả ương cá con của 16 tổ hợp lai......................................................................38 3.4. Kết quả cân, đo khi đánh dấu để nuôi tăng trưởng ở môi trường nước ngọt và nước lợ mặn...............................................................................................................................38 3.5. Kết quả thuần dưỡng ở độ mặn và nuôi tăng trưởng trong môi trường lợ mặn – quy mô thí nghiệm ..................................................................................................................41 3.6. Kết quả nuôi so sánh tăng trưởng của 16 tổ hợp lai trong môi trường nước ngọt và lợ mặn...................................................................................................................................41 3.7. Kết quả khảo sát ưu thế lai của các tính trạng trên các dòng cá rô phi đỏ nuôi ở 2 môi trường nước ngọt và lợ mặn......................................................................................46 KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ ...................................................................................................49 1. Kết luận........................................................................................................................49 2. Đề nghị.........................................................................................................................50 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................51 PHỤ LỤC ..............................................................................................................................i
 • 5. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Phân biệt cá rô phi đực và cá rô phi cái [6]. ......................................7 Bảng 2.1. Các cấp độ thành thục của cá rô phi cái và thời gian tương ứng đến khi cá đẻ [32].............................................................................................................20 Bảng 2.2. Phép lai tạo nên 16 tổ hợp cá từ bốn dòng cá rô phi đỏ...................21 Bảng 2.3. Thức ăn cho cá nuôi cộng đồng của 16 tổ hợp lai. ..........................30 Bảng 3.1. Kết quả nuôi vỗ để cho lai hỗn hợp của 4 dòng cá rô phi đỏ. .........35 Bảng 3.2. Kết quả ghép cặp – lai hỗn hợp tạo 16 tổ hợp lai. ...........................36 Bảng 3.3. Kết quả ấp trứng của 16 tổ hợp lai...................................................37 Bảng 3.4. Kết quả cân, đo khi đánh dấu của 16 tổ hợp lai để nuôi tăng trưởng ở môi trường nước ngọt.............................................................................................39 Bảng 3.5. Kết quả cân, đo khi đánh dấu của 16 tổ hợp lai để nuôi tăng trưởng ở môi trường nước lợ mặn.........................................................................................40 Bảng 3.6. Kết quả nuôi so sánh tăng trưởng của 16 tổ hợp lai ở môi trường nước ngọt...................................................................................................................42 Bảng 3.7. Kết quả nuôi so sánh tăng trưởng của 16 tổ hợp lai ở môi trường nước lợ mặn...............................................................................................................43 Bảng 3.8. Kết quả LSMEANS (Least Squares Means) của một số tính trạng khảo sát trên 16 tổ hợp lai ở môi trường nước ngọt..................................................44 Bảng 3.9. Kết quả LSMEANS (Least Squares Means) của một số tính trạng khảo sát trên 16 tổ hợp lai ở môi trường nước lợ mặn..............................................45 Bảng 3.10. Kết quả khảo sát ưu thế lai (H%) của các tính trạng trên các dòng cá Rô phi đỏ nuôi ở môi trường nước ngọt...............................................................46 Bảng 3.11. Kết quả khảo sát ưu thế lai (H%) của các tính trạng trên các dòng cá Rô phi đỏ nuôi ở môi trường nước lợ mặn...........................................................47
 • 6. DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Bàn đo cá..................................................................................14 Hình 1.2. Các loại dấu từ và máy dò dấu cầm tay ...................................17 Hình 2.1. Nuôi vỗ cá bố mẹ trong giai đặt dưới ao..................................19 Hình 2.2. Cho cá sinh sản trong bể xi măng. ...........................................21 Hình 2.3. Ấp trứng cá Rô phi đỏ bằng bình ấp. .......................................23 Hình 2.4. Giai đoạn cá bột của cá rô phi đỏ.............................................24 Hình 2.5. Các tổ hợp lai được ương trong giai đặt dưới ao. ....................25 Hình 2.6. Cá được chuẩn bị để đánh dấu. ................................................26 Hình 2.7. Dấu PIT dùng để đánh dấu cá Rô phi đỏ. ................................27 Hình 2.8. Cân, đo cá khi đánh dấu. ..........................................................27 Hình 2.9. Đánh dấu cá Rô phi đỏ.............................................................28 Hình 2.10. Nuôi cộng đồng 16 tổ hợp lai tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam bộ. ..................................................................29 Hình 2.11. Dò dấu PIT trong xoang bụng cá. ..........................................33 Hình 2.12. Cân, đo cá khi thu hoạch........................................................33
 • 7. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.) có tên gọi thông thường là cá Điêu hồng. Đây là kiểu hình cá đang được các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam ưa chuộng và đang được phát triển nuôi rộng rãi với hình thức nuôi đa dạng như nuôi đơn trong ao đất; trong lồng, bè hay nuôi ghép với các loài cá khác. Điểm nổi bật của cá Rô phi đỏ là vảy trên thân có màu vàng đậm hoặc nhạt, hay màu đỏ hồng. Cũng có thể gặp những cá thể có vảy màu vàng, màu hồng xen lẫn những vảy màu đen. Cá Rô phi đỏ được quan tâm và phát triển có lẽ do màu sắc của nó thu hút người tiêu dùng, đặc biệt là người Hoa. Ngoài màu đỏ được ưa chuộng, cá Rô phi đỏ còn có một ưu điểm khác là phía trong thành bụng không có màu đen như những cá rô phi thuần chủng [1]. Cá Rô phi đỏ thường được bán cao giá hơn cá rô phi vằn hoặc cá rô phi đen [20], [23], [27], [31]. Do vậy cá Rô phi đỏ được nuôi phổ biến tại châu Á, Trung và Nam Mỹ. Tại Việt Nam, cá Rô phi đỏ là đối tượng nuôi phổ biến ở Nam Bộ, có lẽ chỉ sau cá tra [10]. Tuy nhiên, chất lượng con giống cá Rô phi đỏ đang trong tình trạng thoái hóa do các cơ sở sản xuất giống chọn cá bố mẹ từ nguồn cá thương phẩm và do đặc tính mắn đẻ của loài nên hiện nay giống cá Rô phi đỏ tại đây có tốc độ tăng trưởng thấp và khả năng kháng bệnh kém, do đó làm tăng chi phí sản xuất. Thêm vào đó, cá có màu sắc không thuần nhất, đôi khi lẫn nhiều đốm đen đã làm giảm giá trị của sản phẩm. Để phát triển nghề nuôi cá Rô phi đỏ một cách có hiệu quả và bền vững, ngoài việc giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ thì việc tạo con giống có chất lượng cao để tăng năng suất, hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh là rất cần thiết. Để có được con giống có chất lượng cao thì cần phải chọn giống. Trước khi tiến hành chọn giống, nhà chuyên môn cần phải thành lập quần thể ban đầu với độ da dạng di truyền cao, có tính trạng quan tâm tốt. Qua đó, nhà chuyên môn phải đánh giá được vật liệu ban đầu để phục vụ cho công tác chọn giống lâu dài.
 • 8. 2 Đề tài “Đánh giá vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.) theo tính trạng tăng trưởng tại Việt Nam” nhằm tạo ra con giống có chất lượng cao để cung cấp cho người nuôi. Đề tài luận văn Cao học này là một nội dung của đề tài cấp Nhà nước - “Đánh giá các thông số di truyền và hình thành vật liệu ban đầu cho chọn giống cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.), 2010 – 2012” thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II. 2. Mục tiêu của đề tài Nâng cao tốc độ sinh trưởng của cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.) nuôi trong môi trường nước ngọt và lợ mặn. 3. Nội dung nghiên cứu Đánh giá biểu hiện của các tính trạng (tốc độ tăng trưởng, màu sắc và tỷ lệ sống) của các 16 tổ hợp lai từ 4 dòng cá Rô phi nhập nội.
 • 9. 3 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Nguồn gốc và phân loại cá rô phi 1.1.1. Nguồn gốc cá rô phi So với các loài cá khác, cá rô phi sớm gần gũi với con người hơn. Hình ảnh cá rô phi đã có ở các bức khắc trên đá trong các kim tự tháp ở Ai Cập. Cá rô phi cũng được con người đưa vào nuôi đầu tiên vào năm 1924 và sau đó được nuôi rộng rãi trên thế giới vào những năm 1940 - 1950, nhất là ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, thậm chí chỉ vài chục năm gần đây nghề nuôi cá rô phi mới thực sự phát triển mạnh mẽ, trở thành một ngành nuôi có qui mô công nghiệp, cho sản lượng thương phẩm lớn và đạt hiệu quả kinh tế cao. Nói chung, cá rô phi có nguồn gốc từ châu Phi [13]. 1.1.2. Phân loại cá rô phi Năm 1964, người ta mới biết khoảng 30 loài cá rô phi, đến nay con số đã lên đến khoảng 80 loài, trong đó chỉ có trên 10 loài có giá trị kinh tế trong nuôi trồng thủy sản. Loài cá rô phi bé nhất là Tilapia grahami ở hồ Magadi của Kênya (châu Phi), khi thành thục cá chỉ dài 5cm và nặng 13 gam. Loài cá rô phi có cỡ lớn nhất là rô phi vằn Oreochromis niloticus, gốc ở hồ Rudol (nằm ở ranh giới giữa 3 nước: Kênya, Êtiôpi và Suđăng) cá có thể đạt chiều dài trên 64cm và nặng tới 7 kg [13]. Cá rô phi thuộc Bộ cá vược (Perciformes), họ cá Rô phi (Cichlidae). Cá rô phi đã được đổi tên gọi nhiều lần. Cho đến năm 1968, tất cả những loài cá rô phi có một chấm đen ở cuối vây lưng (chấm tilapia) đều được xếp chung vào một giống Tilapia và đến năm 1973, Trewavas đề nghị tách thành hai giống mới: thứ nhất là giống Tilapia bao gồm các nhóm cá rô phi ăn thực vật bậc cao, đẻ ở đáy, lược mang thưa. Giống thứ hai bao gồm những loài cá rô phi ăn phiêu sinh thực vật, cả cá đực và cá cái đều ấp trứng và con trong miệng được gọi là Sarotherodon. Đại diện cho giống này là rô phi vằn và rô phi đen. Tuy nhiên dựa theo cơ sở di truyền và tập tính sinh sản thì hiện nay có 3 giống rô phi, đó là giống Tilapia, giống Sarotherodon và giống
 • 10. 4 Oreochromis. Cá thuộc giống Oreochromis chỉ có cá cái ấp trứng và cá bột trong miệng. Những loài cá rô phi hiện đang được nuôi phổ biến là Oreochromis mossambicus (rô phi đen), Oreochromis niloticus (rô phi vằn hay rô phi sông Nil – Nile Tilapia) và Oreochromis aureus (rô phi xanh - Blue Tilapia). * Loài O. mossambicus: toàn thân phủ vảy. Vảy ở phần lưng có màu xám tro đậm hoặc xanh đen nhạt, phần bụng có màu trắng xám hoặc xám ngà. Trên thân có từ 6 - 8 vạch sắc tố màu xanh đen xen lẫn sắc tố màu tím chạy từ lưng tới bụng. Những vạch sắc tố ở các vây không rõ ràng. Tuy nhiên do công tác quản lý giống không tốt nên hiện nay không còn cá rô phi đen thuần chủng. * Loài O. niloticus: toàn thân phủ vảy. Vảy ở phần lưng có màu sáng vàng nhạt hoặc xám nhạt, phần bụng có màu trắng ngà hoặc màu vàng nhạt. Trên lưng có từ 6 - 8 vạch sắc tố chạy từ lưng tới bụng. Các vạch sắc tố ở các vây đuôi, vây lưng rõ ràng [6]. 1.1.3. Nguồn gốc cá rô phi đỏ Cá Rô phi đỏ thường có cha là dạng đột biến (mutant) lặn màu đỏ của loài Oreochromis mossambicus. Còn mẹ thì cũng cùng giống ấy nhưng có thể thuộc những loài khác. Vì vậy, cá Rô phi đỏ không có tên loài cụ thể mà có thể gọi tên giống của những con cá này là Oreochromis. Tất cả chúng có cái tên tiếng Anh là Red Tilapia – Rô phi đỏ [1]. Cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.) lần đầu tiên được phân lập ở Đài Loan trong những năm 70 của thế kỷ trước từ thế hệ lai giữa con màu đỏ O. mossambicus với con màu hoang dạicủa rô phi từ sông Nil O. niloticus [1]. Từ phát hiện này, một quần thể cá Rô phi đỏ đầu tiên được phát triển tại Viện Nghiên cứu Thủy sản Đài Loan [24]. Có nhiều dòng rô phi đỏ, ngoài dòng Rô phi đỏ Đài Loan như đã nói còn có những dòng khác như Rô phi đỏ Florida được tạo ra bằng cách lai giữa 2 loài cá rô phi, đó là cá rô phi xanh (O. aureus) x cá rô phi Zanzibar (O. urolepis hornorum) [19]. Một dòng Rô phi đỏ khác từ Mỹ là con lai của rô phi xanh (O. aureus) x rô phi
 • 11. 5 vằn (O. niloticus). Rô phi đỏ dòng từ Philippines có nguồn gốc từ Singapore. Ở vương quốc Anh có dòng Stirling Red Niloticus [1]. Do vậy, các tác giả ([30], [31]) khi đề cập đến cá Rô phi đỏ chỉ trích dẫn là con lai của cá rô phi đen hoặc cá rô phi vằn mà không giải thích gì thêm. Tóm lại, cá Rô phi đỏ không phải là một loài cá rô phi riêng biệt mà chỉ là con lai giữa hai (tối đa 4) loài cá rô phi khác nhau thuộc giống Oreochromis. 1.2. Đặc điểm sinh học cá rô phi 1.2.1. Đặc điểm dinh dưỡng Tất cả các loài cá rô phi đều có tính ăn tạp, tuy nhiên thức ăn ưa thích của cá rô phi là những sinh vật thủy sinh lơ lửng trong nước. Ngoài ra, cá rô phi còn sử dụng trực tiếp những thức ăn do con người cung cấp như cám, tấm; các loại rong bèo (bèo tấm, bèo hoa dâu). Đây là đặc điểm rất thuận lợi cho nghề nuôi cá [6]. 1.2.2. Đặc điểm sinh sản Cá có tập tính làm tổ đẻ ở đáy ao (do con đực làm tổ). Cá thường chọn những nơi có mực nước từ 0,3 - 0,6m, đáy ao có ít bùn để làm tổ. Đường kính tổ phụ thuộc vào kích thước con đực. Sau khi làm tổ xong, cá tự ghép đôi và đẻ trứng. Cá đẻ nhiều lần trong năm. Khoảng cách giữa hai lần đẻ trứng là 20 - 30 ngày. Số trứng trong một lần đẻ phụ thuộc vào kích thước cá cái, cá càng lớn số trứng đẻ ra trong một lần càng nhiều và ngược lại. Trung bình một cá cái có trọng lượng 200 - 250 gam đẻ được 1000 - 2000 trứng [6]. Ở miền Bắc, cá rô phi không sinh sản khi nhiệt độ thấp từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Những cá thể có độ tuổi từ 6 tháng đến 1 năm có số lần đẻ nhiều hơn so với những cá thể già từ 2 năm tuổi trở đi. Quan sát buồng trứng cá rô phi cho thấy, trong buồng trứng lúc nào cũng có trứng ở các giai đoạn khác nhau [5]. Sau khi đẻ xong cá cái ngậm trứng trong miệng và cá con mới nở trong miệng (cá con được giữ trong miệng đến khi hết noãn hoàng). Trong thời gian ngậm trứng
 • 12. 6 và nuôi con, cá cái không bắt mồi, vì vậy cá không lớn. Cá chỉ bắt mồi trở lại khi đã giải phóng hết cá con trong miệng [6]. Phân biệt cá rô phi đực và cá rô phi cái Có 3 nguyên tắc chính để phân biệt cá đực và cá cái, đó là sự khác nhau của đặc điểm sinh dục chính (tức đặc điểm sinh dục sơ cấp), đặc điểm sinh dục phụ (đặc điểm sinh dục thứ cấp) và đặc điểm hình thái do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính quy định. Đặc điểm sinh dục sơ cấp chính là tinh sào và buồng trứng cùng hệ thống ống dẫn và lỗ niệu sinh dục. Đến mùa sinh sản, đa số cá đực thành thục có tinh và dễ dàng phóng thích tinh dịch khi được vuốt nhẹ bụng từ phía đầu hướng về phía đuôi. Cá cái thành thục tốt thì có bụng to, mềm, lỗ sinh dục cá có màu hồng và hơi cương lên. Tuy nhiên, những cá trưởng thành trong thời gian ngoài mùa sinh sản thì khó phân biệt đực cái theo các đặc điểm trên. Người ta có thể phân biệt đực cái theo số lỗ phía bụng của cá. Ở các loài cá xương, con đực có ống dẫn tinh và ống niệu (ống dẫn nước tiểu) hợp lại thành một trước khi thoát ra ngoài. Ở cá cái, ống dẫn trứng và ống niệu có lỗ thoát ra ngoài độc lập. Vì thế nếu quan sát kỹ có thể thấy bụng cá cái có 3 lỗ kể từ phía đầu là hậu môn, lỗ sinh dục và lỗ niệu. Ở cá đực, phía trước là hậu môn, lỗ niệu và lỗ sinh dục chung ở phía sau [2]. Đến thời kỳ thành thục, các đặc điểm sinh dục phụ (đặc điểm sinh dục thứ cấp) của cá rô phi vằn rất rõ, có thể dễ dàng phân biệt được cá đực và cá cái. Cá đực có màu hồng hoặc hơi đỏ ở dưới cằm, viền vây ngực và vây đuôi, khi đó cá cái có màu hơi vàng. Cá cái có xoang miệng hơi trễ xuống. Ở cá đực có lỗ niệu sinh dục và lỗ hậu môn; đầu thoát lỗ niệu dạng lồi, hình nón dài và nhọn. Ở cá cái có lỗ niệu, lỗ sinh dục và lỗ hậu môn; lỗ niệu và lỗ sinh dục gần nhau, dạng tròn hơi lồi và
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x