Luận văn: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, 9đ

Please download to get full document.

View again

of 130
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành quản lí giáo dục với đề tài: Thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Share
Transcript
 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trương Ngọc Dung LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trương Ngọc Dung Chuyên ngành : Quản lý Giáo dục Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 3. LỜI CẢM ƠN Qua quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, chúng tôi chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến: – Ban Giám hiệu, các Phòng ban chức năng của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; – Khoa Tâm lý Giáo dục; – Quý Thầy Cô đã tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quản lý Giáo dục khóa 21; – PGS.TS Đoàn Văn Điều, người hướng dẫn khoa học; – Đồng nghiệp. bạn bè và gia đình đã giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên và có những đóng góp quý giá cho chúng tôi trong suốt quá trình học tập khóa học, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Do thời gian và khả năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô và đồng nghiệp góp phần hoàn thiện luận văn. TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012 Trương Ngọc Dung
 • 4. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu...........................................................................................2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.....................................................................3 4. Giả thuyết khoa học.............................................................................................3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................3 6. Giới hạn đề tài .....................................................................................................3 7. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................3 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN ........................................................6 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề................................................................................6 1.2. Một số khái niệm cơ bản ..................................................................................9 1.2.1. Quản lý và quản lý giáo dục ......................................................................9 1.2.2. Giáo dục chính trị tư tưởng......................................................................10 1.2.3. Quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng ..........................................12 1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên .......................................................................................................12 1.3.1. Cơ sở để Đảng và Nhà nước đưa ra các quan điểm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên........................................................12 1.3.2. Các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên...............................................................14 1.4. Vai trò của giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên...................................17 1.5. Quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên...........................19
 • 5. 1.5.1. Mục tiêu của quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên......20 1.5.2. Nội dung quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.....21 1.5.3. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ...25 1.5.4. Tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả rèn luyện ......................................28 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .........................................................................................31 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SV CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ..............................................................................32 2.1. Tổng quan về Trường Đại Học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh ...........................32 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.....................................................................................32 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.........................................................................................................33 2.1.3. Cơ cấu tổ chức trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh........34 2.1.4. Tình hình rèn luyện chính trị tư tưởng của sinh viên chính qui Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.............................................35 2.2. Kết quả thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh........................36 2.2.1. Đánh giá chung của CBQL về việc công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui............................................................................39 2.2.2. Thực trạng quản lý công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui theo đánh giá của sinh viên..............................................................................55 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .........................................................................................72 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .....................73 3.1. Cơ sở để xây dựng giải pháp..........................................................................73 3.1.1. Cơ sở lý luận............................................................................................73 3.1.2. Cơ sở pháp lý...........................................................................................73
 • 6. 3.1.3. Cơ sở thực tiễn.........................................................................................74 3.2. Một số giải pháp.............................................................................................76 3.2.1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đổi mới nội dung, chương trình theo định hướng mục tiêu giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ................77 3.2.2. Tăng cường và phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng gia đình – nhà trường – xã hội trong việc quản lý sinh viên nội ngoại trú ...................79 3.2.3. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ...............................................................................81 3.2.4. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong trường, kiện toàn bộ máy của phòng CTCT&HSSV......................................................................82 3.2.5. Thực hiện nghiêm túc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ..........84 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 .........................................................................................85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................89 PHỤ LỤC.................................................................................................................93
 • 7. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CBQL : Cán bộ quản lý - CNXH : Chủ nghĩa xã hội - CTTT : Chính trị tư tưởng - ĐH : Đại học - ĐHSP TP.HCM : Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - ĐLTC : Độ lệch tiêu chuẩn - GDCTTT : Giáo dục chính trị tư tưởng - GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo - HSSV : Học sinh sinh viên - KHTN : Khoa học tự nhiên - KHXH : Khoa học xã hội - KTX : Ký túc xá - TB : Trung bình - SV : Sinh viên - XHCN : Xã hội chủ nghĩa
 • 8. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Mục đích của công tác GDCTTT cho SV theo đánh giá của CBQL ....39 Bảng 2.2. Nội dung của công tác GDCTTT cho SV theo đánh giá của CBQL ....41 Bảng 2.3. Ảnh hưởng của công tác GDCTTT cho SV theo đánh giá của CBQL .42 Bảng 2.4. Đánh giá của CBQL về việc lập kế hoạch cho công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui..........................................................................43 Bảng 2.5. Đánh giá của CBQL về việc tổ chức thực hiện kế hoạch cho công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui................................................43 Bảng 2.6. Đánh giá của CBQL về việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch cho công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui................................................45 Bảng 2.7. Đánh giá của CBQL về việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui..........................................................................49 Bảng 2.8. Đánh giá của CBQL về hoạt động của Phòng CTCT&HSSV ..............51 Bảng 2.9. Các yếu tố quản lý công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui ..52 Bảng 2.10. So sánh đánh giá của CBQL về việc công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui theo tham số giới tính ....................................................53 Bảng 2.11. So sánh đánh giá của CBQL về việc công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui theo tham số chức danh công tác...................................54 Bảng 2.12. Mục đích của công tác GDCTTT cho SV theo đánh giá của SV..........55 Bảng 2.13. Nội dung của công tác GDCTTT cho SV theo đánh giá của SV..........56 Bảng 2.14. Ảnh hưởng của công tác GDCTTT cho SV theo đánh giá của SV.......58 Bảng 2.15. Đánh giá của SV về việc lập kế hoạch cho công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui.................................................................................59 Bảng 2.16. Đánh giá của SV về việc tổ chức thực hiện kế hoạch cho công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui........................................................59 Bảng 2.17. Đánh giá của CBQL về việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch cho công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui................................................61 Bảng 2.18. Đánh giá của sinh viên về việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui...............................................................65
 • 9. Bảng 2.19. Đánh giá của SV về hoạt động của Phòng CTCT&HSSV....................67 Bảng 2.20. Các yếu tố quản lý công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui ..68 Bảng 2.21. So sánh đánh giá của SV về công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui theo tham số giới tính............................................................69 Bảng 2.22. So sánh đánh giá của sinh viên về công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui theo tham số năm học....................................................69 Bảng 2.23. So sánh đánh giá của CBQL và SV về công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui.................................................................................71
 • 10. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác CTTT trong các nhà trường là một bộ phận cấu thành của quá trình tổ chức dạy và học; là bộ phận quan trọng nhất góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất, lối sống cho sinh viên theo mục tiêu giáo dục: “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [9]. Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được thông qua công tác GDCTTT cho SV. Công tác này đòi hỏi phải tiến hành một cách liên tục, thường xuyên và đang trở thành một trong những nội dung không thể thiếu được trong các mặt giáo dục của các nhà trường nói chung và trường đại học nói riêng nhằm tạo ra lớp người “Vừa hồng, vừa chuyên” như mong muốn của Bác Hồ. Như vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trước hết cần phải nâng cao chất lượng GDCTTT cho SV. Đó cũng chính là nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách, đồng thời là đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. GDCTTT cho SV là “GD phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên nhằm hình thành những phẩm chất chính trị của con người mới, những tri thức niềm tin và hành vi đạo đức, giáo dục và hình thành lối sống mới, có văn hóa, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách của sinh viên” [8] Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý thức được vai trò, vị trí và sứ mệnh chính trị của mình trong thời kỳ mới, trường ĐHSP TP.HCM luôn quan tâm đến việc GDCTTT cho SV. Để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường cần phải tăng cường hơn nữa công tác GDCTTT cho SV, bởi vì: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường
 • 11. 2 XHCN hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên” [34] Hội nghị BCH TW Đảng CSVN lần thứ II khóa VIII, khi đánh giá về công tác giáo dục đào tạo trong thời gian qua đã nêu “Đặc biệt đáng lo ngại trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức mờ nhạt lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước”. Trong những năm tới cần tăng cường giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước...tổ chức cho SV tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao...vì vậy các nhà quản lý cần nhận thức sâu sắc về vấn đề này đặc biệt là việc nghiên cứu công tác quản lý GDCTTT cho SV. Thời gian qua, Trường ĐHSP TP.HCM đã có khá nhiều biện pháp để tăng cường công tác CTTT cho SV. Bên cạnh một số thành tựu, công tác GDCTTT cho SV của Trường ĐHSP TP.HCM cũng còn nhiều hạn chế làm làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả đào tạo của Trường. Có nhiều nguyên nhân đưa đến những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác GDCTTT SV. Một trong những nguyên nhân ấy xuất phát từ chỗ chưa thật chú trọng và chưa có được những giải pháp hiệu quả từ gốc độ quản lý đối với công tác này, cần có những giải pháp hữu hiệu hơn để giải quyết những vấn đề đặt ra. Bản thân hiện đang công tác tại phòng CTCT&HSSV của Trường, là nơi tổ chức thực hiện công tác GDCTTT cho SV của Trường đảm bảo dúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đào tạo SV trở thành những người phát triển toàn diện cả 2 mặt năng lực và phẩm chất đạo đức. Chính vì vậy tôi chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh” mong muốn góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế trong công tác này. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, khảo sát thực trạng quản lý công tác giáo dục CTTT cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,
 • 12. 3 đề tài đề xuất một số giải pháp quản lý công tác GDCTTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác này. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động quản lý công tác GDCTTT cho SV đại học. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: thực trạng quản lý công tác GDCTTT cho SV chính qui Trường ĐHSP TP.HCM 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản lý GDCTTT ở Trường ĐHSP TP.HCM đã thực hiện tốt ở một số mặt và còn những mặt hạn chế. Khi khảo sát đúng thực trạng quản lý công tác GDCTTT, đề xuất được một số giải pháp quản lý công tác GDCTTT cho SV ở Trường ĐHSP TP.HCM. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý công tác GDCTTT cho SV ở ĐH 5.2. Khảo sát thực trạng quản lý công tác GDCTTT cho sinh viên chính qui trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 5.3. Đề xuất một số giải pháp quản lý công tác GDCTTT cho SV chính qui Trường ĐHSP TP.HCM. 6. Giới hạn đề tài 6.1. Về nội dung : Quản lý công tác GDCTTT cho SV chính qui Trường ĐHSP TP.HCM của phòng CTCT&HSSV của Trường. 6.2. Phạm vi : chọn mẫu 4 khoa (KHTN, KHXH, Khoa Ngoại ngữ, Khoa đặc thù) đại diện cho 19 khoa của Trường ĐHSP. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Cơ sở phương pháp luận 7.1.1. Quan điểm hệ thống – cấu trúc Quản lý GD là quản lý tổng thể trong tổng thể của quản lý xã hội cũng như quản lý kinh tế, quản lý văn hóa, quản lý trật tự an ninh...
 • 13. 4 GDCTTT cho SV cũng là bộ phận giáo dục trong quá trình giáo dục toàn diện nhân cách của SV: đức dục, trí dục, thể chất, mỹ dục, lao động. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý GDCTTT cho SV cũng cần đến các yếu tố: các chức năng của quản lý, mục tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động GDCTTT cho SV. Tất cả các yếu tố trên nằm trong mối quan hệ tác động qua lại theo những qui luật nhất định, chỉ có tác động tổng hợp đến tất cả các yếu tố mới tạo nên chất lượng và hiệu quả cần thiết. 7.1.2. Quan điểm thực tiễn Khảo sát thực trạng hoạt động công tác quản lý GDCTTT cho SV chính qui trường ĐHSP TP.HCM để phát hiện những mâu thuẫn, những khó khăn, những vướng mắc trong thực tiễn giáo dục. Trên cơ sở thực tiễn so sánh với lý luận và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Như vậy xuất phát từ quan điểm thực tiễn, luận văn chú ý các mặt sau đây: − Phân tích tình hình thực tế của quản lý công tác GDCTTT cho SV chính qui trường ĐHSP TP.HCM. − Đề xuất một số biện pháp trong hoạt động thực tiễn của nhà quản lý. − Thực trạng quản lý công tác được khảo sát trên cơ sở các tiêu chí khoa học có thể đo lường được. 7.2. Phương pháp nghiên cứu 7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu lý thuyết, các văn bản của Đảng và Nhà nước nhằm tìm ra cơ sở lý luận để khảo sát và đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động. 7.2.2. Phương pháp thực tiễn 7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Phiếu điều tra có 2 loại : − Phiếu điều tra dành cho SV hệ chính qui của Trường
 • 14. 5 − Phiếu điều tra dành cho giáo viên chủ nhiệm của Trường và cán bộ làm công tác Đoàn thanh niên. 7.2.2.2. Phương pháp quan sát 7.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn 7.2.3. Phương pháp toán thống kê Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 13.0 để xử lý số liệu.
 • 15. 6 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Giáo dục Việt Nam phải sản sinh, đào tạo con người Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn và làm nghĩa vụ quốc tế trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, xây dựng xã hội hòa bình, dân chủ văn minh tiến bộ. Nhiệm vụ này của giáo dục chỉ có thể thực hiện trên cơ sở tăng cường có hiệu quả công tác GDCTTT. GDCTTT là một mặt quan trọng của giáo dục nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện trong thời kỳ hội nhập quốc tế, khu vực. Để làm tốt nâng cao giáo dục của nước ta, thực hiện đầy đủ mục tiêu giáo dục, bản sắc dân tộc, tính độc lập trong việc phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác GDCTTT hiện nay càng có vai trò quan trọng và phải đặc biệt chú trọng. Nghiên cứu về GDCTTT cho sinh viên là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm giúp các nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhân cách người học. GDCTTT cho học sinh và sinh viên là một vấn đề được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Dưới góc độ nghiên cứu về công tác GD đạo đức cho SV có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên : “Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho SV cao đẳng và đại học (từ thực tiễn Trường cao đẳng Giao thông vận tải III” (Luận văn thạc sĩ QLGD Đặng Thị Ngọc Yến - 2003). “Thực trạng định hướng giá trị đạo đức của sinh viên Sư phạm TP. Hồ Chí Minh” (Luận văn thạc sĩ Tâm lý học chuyên ngành Tâm lý học, Hoàng Anh). “Quan điểm về đạ
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x