LUCRARE DE LABORATOR_clasa_a_X-a.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
   Anexa RED FIȘA DE IDENTIFICARE R. E. D. Numele- prenumele propunătorului : Prof. dr. Manea Mitică   Școala de proveniență : Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău   Telefon, email : 0720 640258 / maneamitica58@gmail.com Denumirea resursei educaționale propuse : Studiul ansamblului transmisiei automobilului „ Grup t ransmisie principală –    diferenţial” Tema/scurtă descriere : Resursa educaţională propusă reprezintă conţinutul unei lucrări de laborator cu tema Studiul ansamblului transmisiei automobilului „ Grup trans misie principală –    diferenţial” , inclusiv formularul referatului pe care- l vor elabora elevii după efectuarea lucrării de laborator  . Lucrarea de laborator este elaborată în conformitate cu C urriculumul aprobat prin   Anexa nr. 4 la OMEN nr. 3925 din 18.05.2017  –    calificarea profesională Mecanic auto. Conţinutul lucrării de laborator urmăreşte să formeze la elevi abilităţi şi aptitudini din cadrul URÎ 5 –   Realizarea desenului tehnic pentru organe de maşini , URÎ 6 –    Realizarea asamblărilor mecanice şi URÎ 7 –    Pregătirea automobilului pentru exploatare, pentru cunoştinţele învăţării –   Transmisia automobilului. Domeniul : Curricular / Mecanică / Mecanic auto   Aria curriculară/Disciplina : Tehnologii/Modulul MIV - Automobile Nivelul de învățământ : Învățământ profesional de 3 ani Clasa : a X-a Tipul materialului : Lucrare de laborator Scopul materialului propus/Adresabilitate : didactic (de utilizat la clasă cu elevii)   Competențe vizate : -   Locali zarea pe automobil a componentelor şi identificarea legăturilor funcţionale cu alte componente. -   Montarea şi demontarea componentelor automobilului pe baza documentaţiei specifice.  -   Compararea diferitelor variante constructive ale componentelor automobilului din punct de vedere funcţional, al performanţelor, avantajelor, dezavantajelor şi domeniilor de utilizare -   Aplică prescripţiile tehnice privind utilizarea componentelor automobilului.    1 LUCRARE DE LABORATOR STUDIUL TRANSMISIEI AUTOMOBILULUI << GRUP TRANSMISIE PRINCIPALĂ    –    DIFERENŢIAL  >> Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău   Învățământ profesional de 3 ani   Domeniul de pregătire profesională: Mecanică  Calificare: Mecanic auto SPP  –   Mecanic auto aprobat prin: Anexa 2 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016  Curriculum aprobat prin: Anexa nr. 4 la OMEN nr. 3925 din 18.05.2017 Clasa: a X-a Modulul MIV - Automobile Cadru didactic: prof. dr. Manea Mitică   Unitatea de învăţare: Transmisia automobilului  /  Puntea motoare spate a automobilului Tema lucrării de laborator: Studiul ansamblului transmisiei automobilului „Transmisie  principală –    diferenţial” Timp de lucru: 200 minute Data:   ………………….   Condiţii de lucru:      activitatea se va desfăşura în laboratorul de specialitate;      se va lucra pe grupe de câte trei elevi;    elevii fiecărei grupe îşi vor repartiza la alegere următoarele responsabilități: conducătorul grupei, documentaristul şi scribul.   Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate:   URÎ 5 –   Realizarea desenului tehnic pentru organe de maşini   URÎ 6 –    Realizarea asamblărilor mecanice   URÎ 7    –    Pregătirea automobilului pentru exploatare   Cunoştinţele învăţării:   Transmisia automobilului Abilităţi:   Localizarea pe automobil a componentelor şi identificarea legăturilor funcţionale cu alte componente. Compararea diferitelor variante constructive ale componentelor auto din punct de vedere funcţional, al performanţelor, avantajelor, dezavantajelor şi domeniilor de utilizare  Atitudini: Manifestarea interesului faţă de evoluţiile tehnologice în domeniul construcţiei şi funcţionării automobilului, inclusiv prin identificarea unor repere istorice.   Asumarea şi menţinerea unui comportament responsabil faţă de:  -   îndeplinirea sarcinilor;  -   utilizarea corectă a mijloacelor de lucru;  -   respectarea normelor SSM şi de calitate;  -   utilizarea raţională a resurselor.   Manifestarea tactului, solicitudinii şi competenţei profesionale în relaţiile cu colegii de echipă, şefii sau beneficiarii.   Asumarea iniţiativei şi demonstrarea responsabilităţii în rezolvarea unor probleme. Oferirea de sugestii şi acceptarea ideilor noi, respectând opiniile celorlalţi.   Activităţi practice:   Exerciţii aplicative şi practice de identificare, demontare/montare, de analiză constructivă şi funcţională a elementelor transmi siei automobilului.  2 Exerciţii aplicative de comparare a principiilor constructive şi funcţionale ale componentelor transmisiei automobilului. Exerciţii de extragere din modelul fizic pus la dispoziţie a valorilor parametrilor constructivi, dimensionali şi funcţionali ai elementelor transmisiei automobilului.   Aspecte teoretice În momentul în care un automobil efectuează un viraj, roțile trebuie să parcurgă distanțe diferite. Pentru a reuși acest lucru, fiind atașate de automobil, acestea trebuie să se rotească cu viteze diferite. Astfel, la efectuarea unui viraj, roțile din interiorul virajului se rotesc cu viteze mai mici decât cele din exteriorul virajului.   La o punte nemotoare, roțile fiind libere, nu este nici o problemă, acestea se pot roti   independent una față de cealaltă. În cazul în care puntea este motoare  (fig. 1) , trebuie să se asigure că   roțile pot primi cuplul motor de la aceeași sursă   și în același timp, în viraje, să se rotească cu turații diferite.  Fig. 1. Punte motoare spate 1. Janta; 2. Butuc; 3. Coroana dințată; 4. Așezarea coroanei dințate; 5. Dop de umplere cu ulei; 6. Roata planetară; 7. Sateliții; 8. Bușon de golire a uleiului; 9. Butuc; 10. Tambur de frână; 11. Flanșa de frână; 12. Corpul axului; 13. Contactor; 14. Piston de comandă; 15. Furca de comandă; 16. Nasul punții; 17. Pinion de atac; 18. Flanșa de cuplare; 19. Carterul punții; 20. Inel filetat; 21. Ax de centrare; 22. Carter diferențial; 23. Pinion satelit; 24. Coroana; 25. Pinion planetar; 26. Rulment conic ; 27. Crabot de blocare a diferențialului; 28. Arbore;   Dispozitivul care permite transmiterea cuplului motor și rotirea roților cu turații diferite se numește   diferențial   (fig. 2) . Inventat de Pecquer în 1827, diferențialul modern și - a păstrat același principiul de funcționare, îmbunătățirile aduse fiind doar de ordin tehnologic (materiale, formă, dimensiuni).    3 Constructiv, diferențialul conține o   carcasă cu un angrenaj principal   (numit și raport  principal sau transmisie principală), și un  mecanism epicicloidal. Acest mecanism permite rotirea roților cu viteze diferite. Mecanismul epicicloidal conține două roți dințate planetare (pe capetele arborilor planetari) și două sau patru roți dințate sateliți.   Cuplul și turația este primită de la  cutia de viteze prin intermediul arborelui (1). Pinionul de atac al transmisiei principale (3) angrenează cu coroana (4) și amplifică cuplul de ieșire din cutia de viteze, demultiplicând cu același raport turația arborilor planetari (2). Carcasa (7), pe care este fixată   rigid coroana (4), antrenează roțile dințate satelit (6) care la rândul lor antrenează roțile dințate planetare (5). Când automobilul se deplasează în linie dreaptă tot ansamblul se rotește cu aceeași turație. În momentul în care automobilul efectuează un   viraj, între roțile dințate satelit (6) și roțile dințate planetare (5) apare o mișcare relativă care permite rotirea cu turații diferite a celor doi arbori planetari (2). Fig. 2. Componentele diferențialului motor montat longitudinal (angrenaj conic)  1 . arbore de ieșire din  cutia de viteze;  2. arbori planetari (antrenează roțile automobilului) ; 3. pinion transmisie principală (pinion de atac) ; 4. coroană   transmisie principală ; 5. roți dințate  planetare; 6. roți dințate sateliți ; 7. carcasă diferențial . Când automobilul se deplasează în linie dreaptă, deoarece drumurile parcurse de cele două roţi motoare sunt egale, şi vitezele lor unghiulare vor fi acel eaşi; în acest caz,  pinioanele planetare vor avea viteze unghiulare egale cu ale coroanei ( n c ), iar sateliţii imobilizaţi (aceeaşi dinţi rămân în permanenţă angrenaţi cu pinioanele planetare) fiind utilizaţi ca nişte piese de legătură pentru a transmite m işcarea de la carcasa diferenţialului la arborii  planetari (fig. 3.). Fig. 3 În acest caz, se poate scrie:   n c = n  ps  = n  pd  , (1)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x