lab 4-5 sda

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Ministerul Educaiei al Republicii Moldova ț Universitatea Tehnică a MoldoveiCatedra Informatica Aplicată RAPORT Lucrarea de laborator nr.4!  Tip abstract de date. Arbore binar  A efectuat st. #r. $I%4%E. CucuA verificat dr.& conf.univ.& catedra IAM. 'ulevChiinău ()%! ș  Lucrarări de laborator nr.4-5Tema:  Implementarea tipului de date abstract *Arbore binar+ in C Scopul lucrării: obinerea deprinderilor practice de implementare a unui tip de date ț abstract ,T-A in limba/ul C si anume a T-A *Arbore binar  + Condiia problemei (sarcina de lucru ț 0%1 : -e scris trei fiiere in limba/ul C ș  pentru implementarea ,( fiiere si utili2area ,% fiier 3 pro#ram cu funcia Main  ș ș ț a T-A *Lista simplu nlănuită+ ț %. 5iierul antet cu e6tensia .h care descrie structura de date a elementului ș tabloului ,conform variantei din lucrare precedenta i prototipurile funciilor  ș ț care asi#ură operaiunile de prelucrare a tabloului de structuri. ț (. 5iier cu e6tensia .cpp ,sau .c care conine codurile ,implementările ș ț tuturor funciilor declarate n fiierul antet. ț ș 7. 5iierul utili2atorului  pro#ramul cu funcia main , pentru prelucrarea ș ț tabloului de structuri cu afiarea meniului de opiuni pe ecran& si anume alocarea ș ț memoriei dinamice pentru tablou& introducerea informaiei despre elementele ț tabloului de la tastatura& afiarea informaiei despre elementele tabloului pe ecran& ș ț căutarea elementului tabloului după unui c8mp al structurii& modificareac8mpurilor elementului tabloului& interschimbarea a ( elemente tabloului&sortarea elementelor tabloului după unui c8mp& adău#area unui element nou lasf8ritul tabloului& adău#area unui element nou la nceputul tabloului& inserarea ș unui element nou in tabloul la po2iia indicata& ter#erea unui element al tabloului& ț ș scrierea informaiei despre elementele tabloului ț n fiier& citirea informaiei despre ș ț elementele tabloului din fiier& eliberarea memoriei alocate pentru tablou& ieire ș ș din pro#ram. %  !arianta #: Masini $ersul lucrării:%oiuni principale din teorie i metode &olosite: ț ș   9n informatică& un arbore binar  este un arbore n care fiecare nod are celmult doi succesori ,fii. -e obicei& succesorii se numesc :nodul st8n#a+ i :nodul ș dreapta+. Arborii binari sunt folosii mai ales drept ț  arbori binari de căutare sau i ș la structurile de date de tip heap   .Implementare t;pedef struct arb< int info= struct carte >left& >ri#ht=?arb= (  Anali'a datelor: unctia main:   )escrierea 5unctia principala a pro#ramului.adate de intrare nu sunt. b date de ieire nu sunt. ș c date intermediare command 3 variabilă simplă de tip ntre#& opiunea aleasă de utili2ator= ț m&m%&m(&m7&f  variabilă simplă de tip ntre#& determină dacă funcia sa ț efectuat cu succes=t  variabilă locala de tip pointer la nod=fnamevariabila de tip pointer la char&denumirea fisierului pentru introducere int en*(nod+ in&:)escrierea: 5unctia pentru inserarea unui element in coada. a  parametri primii ț inf 3 pointer de tip nod& adresa nodului care se introduce n coadă= b date returnabile functia returna2a % daca sa locat memorie % invers=cdate locale c3 pointer de tip coadă& memoria elementului adău#at=  nod+ de*(,oid:)escriere: 5unctia pentru eliminarea unui element din coada astfel obtinindui adresa lui.aparametri primii nu sunt= ț b date returnabile inf 3 pointer de tip nod ,arbore& elementul ters= ș c date locale c 3 pointer de tip coadă& adresa n care se stochea2ă elementul ce urmea2ă săfie ters= ș d int pus(nod+ in&:)escriere: 5unctia pentru inserarea unui element in stiva. a  parametri primii ț inf 3 pointer de tip nod& adresa nodului care se introduce n stiva= bdate returnabile functia returna2a % daca sa locat memorie % invers=date locale c3 pointer de tip stivă& memoria elementului adău#at= 7
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks