L I NÓI Đ U

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  LỜI NÓI ĐẦU  Ngày nay, trong quá trình đổi mới và đi lên không ngừng trong nền kinh tế thịtrưng và !"a thi h#i nh$%, ho&t đ#ng !"a 'oanh nghi(% là ho&t đ#ng kinh tế nh)mmang l&i l*i nhu$n thông qua +n -u.t kinh 'oanh, thành /&i !"a m#t 'oanh nghi(% %hu thu#! vào nhiều yếu t0 trong đ1 quan tr2ng nh.t là /a yếu t0 kh n3ng !ung 4ngt5!h lu6, đổi mới +7 '8ng v0n, trình đ# qun l9 và thị trưng: ;inh 'oanh hi(n đ&ingày nay là +< t$% h*% ! /a thế l<!= Nhà kinh 'oanh, /&n hàng > khá!h hàng và !á!nhà khoa h2! g?m ! nhà làm lu$t về kinh 'oanh: @#t giáo +ư trưng A&i B2! BaCớt !ho r)ng 'oanh nghi(% vừa là ngưi /án vừa là ngưi mua: ;hi mua h2 /ị giớih&n /Di ngu?n l<! tài !h5nh: Ngu?n l<! tài !h5nh /ao gi !Eng !1 giới h&n, 'o v$y v.nđề !0t t7 là làm +ao +7 '8ng ngu?n l<! hi(u qu !h4 không %hi đFi thêm ngu?n l<!:;hi /án ra h2 /ị giới h&n /Di nhu !Gu +4! mua, thị hiếu::: Ho v$y hàng h2 không /ánđư*!, kh1 /án, kh1 !1 kh n3ng tái t&o ngu?n l<! tài !h5nh /an đGu: Bo&t đ#ng !"a'oanh nghi(% là ho&t đ#ng t&o ra và tái t&o l&i ngu?n l<! tài !h5nh là ho&t đ#ng quantr2ng nh.t, đ1 là nguyên tI!: Cì thế Jm đK !h2n đề tài nghiên !4u là L Tìm lời giải choviệc vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh hiện nay của các ! " n#$c %a ”. Ho +< hiMu /iết và trình đ# !1 h&n, /ài viết !"a Jm !Fn nhiều thiếu +1t,k5nh mong +< g1% 9 !"a !á! thGy, !ô trong khoa đM /ài viết !"a Jm đư*! đGy đ",hoàn thi(n hn:Cới +< hiMu /iết nhO /P !"a mình, !Qng với +< nghiên !4u, tìm tFi tài li(u,thông tin trên !á! /áo, /n tin trên m&ng RntJrnJt và +< giS% đT !"a thGy NguyUn C3nV&o, Jm -in trình /ày n#i 'ung !"a /ài tiMu lu$n g?m nhWng %hGn !h5nh +au= LỜI NÓI ĐẦU XBYN R= Z[ \] ^_ ^`N BRb` c`d \e HfN CNXBYN RR= VBZ VjN \e HfN CN ;RNB HNB VR ZZHNB NBRbX ] NpZ VXBYN RRR= @V \ RbN XBX NBs@ NN Z BRb` c`d \e HfNCN ;RNB HNB VR ZZ HNB NBRbX ] NpZ V  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DONH !.!K"#$ %$&'( )"*% +,-$ / 0$ 123 450 6% 7$%" 8,0%"!.!.!K"#$ %$&' 6% 7$%" 8,0%" Vrong quá trình ho&t đ#ng +n -u.t kinh 'oanh, /.t k m#t 'oanh nghi(% nàomu0n t?n t&i và %hát triMn đư*! đều !Gn %hi !1 ngu?n tài !h5nh đ" m&nh, đwy là m#ttrong /a yếu t0 quan tr2ng giS% !ho 'oanh nghi(% !1 thM 'uy trì ho&t đ#ng !"a mình:Z1 nhiều quan điMm về v0n như=C0n là m#t kh0i lư*ng tiền t( nào đ1 đư*! nPm vào lưu thông nh)m m8! đ5!hkiếm li, tiền đ1 đư*! +7 '8ng muôn hình muôn vx: Nhưng +uy !ho !Qng là đM mua+Im tư li(u +n -u.t và tr !ông !ho ngưi lao đ#ng, nh)m hoàn thành !ông vi(! +n-u.t kinh 'oanh hay 'ị!h v8 nào đ1 với m8! đ5!h là thu về +0 tiền lớn hn /an đGu:Ho đ1 v0n mang l&i giá trị thng 'ư !ho 'oanh nghi(%: cuan điMm này đK !hz r{ m8!tiêu !"a qun l9 là +7 '8ng v0n, nhưng l&i mang t5nh trừu tư*ng, h&n !hế về 9 ngh|ađ0i với h&!h toán %hwn t5!h qun l9 và +7 '8ng v0n !"a 'oanh nghi(%:VhJo ngh|a h}% thì= C0n là tiềm l<! tài !h5nh !"a m~i !á nhwn, m~i 'oanhnghi(% và m~i qu0! gia:VhJo ngh|a r#ng thì= C0n /ao g?m toàn /# !á! yếu t0 kinh tế đư*! /0 tr5 đM +n-u.t hàng hoá, 'ị!h v8 như tài +n hWu hình, tài +n vô hình, !á! kiến th4! kinh tế, k6thu$t !"a 'oanh nghi(% đư*! t5!h lu6, +< khPo lPo về trình đ# qun l9 và tá! nghi(%!"a !á! !án /# điều hành !Qng đ#i ngE !án /# !ông nhwn viên trong 'oanh nghi(%, uyt5n !"a 'oanh nghi(%: cuan điMm này !1 9 ngh|a quan tr2ng trong vi(! khai thá! đGyđ" hi(u qu !"a v0n trong nền kinh tế thị trưng: Vuy nhiên, vi(! -á! định v0n thJoquan điMm này r.t kh1 kh3n %h4! t&% nh.t là khi nướ! ta !1 trình đ# qun l9 kinh tế!Fn !hưa !ao:VhJo quan điMm !"a @á! thì= C0n không %hi là v$t, là tư li(u +n -u.t, không %hi là %h&m trQ v|nh viUn: Vư /n là giá trị mang l&i giá trị thng 'ư /)ng !á!h /1!l#t lao đ#ng làm thuê: AM tiến hành +n -u.t, nhà tư /n 4ng tiền ra mua tư li(u +n-u.t và +4! lao đ#ng, ngh|a là t&o ra !á! yếu t0 !"a quá trình +n -u.t: Zá! yếu t0 này!1 vai trF khá! nhau trong vi(! t&o ra giá trị thng 'ư: @á! !hia tư /n thành tư /n /.t /iến và tư /n kh /iến: Vư /n /.t /iến là /# %h$n tư /n t?n t&i 'ưới hình th4!tư li(u +n -u.t •máy m1!, thiết /ị, nhà -ưDng:::€ mà giá trị !"a n1 đư*! !huyMn  nguyên v}n vào +n %h‚m: ZFn tư /n kh /iến là /# %h$n tư /n t?n t&i 'ưới hìnhth4! lao đ#ng, trong quá trình +n -u.t thay đổi về +0 lư*ng, t3ng lên'o +4! lao đ#ng !"a hàng hoá t3ng:VhJo Havi' /Jgg, \tJnlJy ƒi!hJr trong !u0n ;inh tế h2! thì= C0n hi(n v$t làgiá trị !"a hàng hoá đK +n -u.t đư*! +7 '8ng đM t&o ra hàng hoá và 'ị!h v8 khá!,ngoài ra !Fn !1 v0n tài !h5nh: n thwn v0n là m#t hàng hoá nhưng đư*! tiế% t8! +7'8ng vào +n -u.t kinh 'oanh tiế% thJo: cuan điMm này !ho th.y ngu?n g0! hìnhthành v0n và tr&ng thái /iMu hi(n !"a v0n nhưng h&n !hế ! /n là !hưa !ho th.y m8!đ5!h !"a vi(! +7 '8ng v0n:@#t +0 nhà kinh tế h2! khá! l&i !ho r)ng= C0n !1 ngh|a là %hGn lư*ng +n %h‚mt&m thi %hi hi +inh !ho tiêu 'Qng hi(n t&i !"a nhà đGu tư, đM đ‚y m&nh +n -u.t tiêu'Qng trong tưng lai: cuan điMm này !h" yếu %hn ánh đ#ng ! về đGu tư nhiều hnlà ngu?n v0n và /iMu hi(n !"a ngu?n v0n: Ho v$y quan điMm này !Eng không đá% 4ngđư*! nhu !Gu nwng !ao hi(u qu +7 '8ng v0n !Eng như %hwn t5!h v0n:Z1 thM th.y !á! quan điMm khá! nhau D trên m#t mt thM hi(n đư*! vai trF tá!'8ng trong điều ki(n lị!h +7 !8 thM với !á! yêu !Gu, m8! đ5!h nghiên !4u !8 thM: @tkhá! trong ! !hế thị trưng hi(n nay đ4ng trên %hưng 'i(n h&!h toán và qun l9 !á!quan điMm đ1 !hưa đá% 4ng đư*! đGy đ" !á! yêu !Gu về qun l9 đ0i với ho&t đ#ngkinh 'oanh !"a 'oanh nghi(%:Vrên ! +D %hwn t5!h !á! quan điMm v0n D trên khái ni(m !Gn thM hi(n đư*! !á!v.n đề +au= >  Ngu?n v0n +wu -a !"a v0n kinh 'oanh là m#t /# %h$n !"a thu nh$% qu0!'wn đư*! tái đGu tư đM %hwn /i(t với đ.t đai, v0n nhwn l<!: > Vrong tr&ng thái !"a v0n kinh 'oanh tham gia vào quá trình +n -u.t kinh'oanh là tài +n v$t !h.t •tài +n !0 định và tài +n '< trW€ và tài +n tài !h5nh •tiềnmt g7i ngwn hàng, !á! t5n %hiếu, !á! !h4ng khoán:::€ là ! +D đề ra !á! /i(n %há%qun l9 v0n kinh 'oanh !"a 'oanh nghi(% m#t !á!h !1 hi(u qu: > Xhi thM hi(n đư*! m8! đ5!h +7 '8ng v0n đ1 là tìm kiếm !á! l*i 5!h kinhtế, l*i 5!h -K h#i mà v0n đJm l&i, v.n đề này +„ định hướng !ho quá trình qun l9 kinhtế n1i !hung qun l9 v0n n1i riêng:…  Vừ nhWng v.n đề n1i trên, !1 thM n1i quan ni(m về v0n là= %hGn thu nh$% qu0!'wn 'ưới '&ng tài +n v$t !h.t và tài !h5nh đư*! !á nhwn, !á! 'oanh nghi(% /O ra đMtiến hành +n -u.t kinh 'oanh nh)m m8! đ5!h t0i đa hoá l*i 5!h: !.!.9P"*% +,-$ 6% 7$%" 8,0%" Vrong quá trình +n -u.t kinh 'oanh đM qun l9 và +7 '8ng v0n m#t !á!h !1hi(u qu !á! 'oanh nghi(% đều tiến hành %hwn lo&i v0n: Vu thu#! vào m8! đ5!h vàlo&i hình !"a từng 'oanh nghi(% mà 'oanh nghi(% %hwn lo&i v0n thJo nhWng tiêu th4!khá! nhau: !.!.9.!P"*% +,-$ 6% 1", %;<=% ">%" 1"/%"!.!.9.!.!V6% 4"5 ?@ "A< ao g?m v0n điều l( •v0n %há% định€ 'o !h" +D hWu đGu tư, v0n t< /ổ +ung từ l*inhu$n và !á! qu6 !"a 'oanh nghi(%, v0n tài tr* !"a Nhà nướ!: † C0n %há% địnhC0n %há% định là +0 v0n t0i thiMu %hi !1 đM thành l$% 'oanh nghi(% 'o %há% lu$nquy định đ0i với từng ngành nghề: A0i với 'oanh nghi(% nhà nướ! ngu?n v0n này 'ongwn +á!h nhà nướ! !.% ho! !1 ngu?n g0! ngwn +á!h nhà nướ! như !á! khon !hênhl(!h t3ng giá làm t3ng giá trị tài +n tiền v0n trong 'oanh nghi(%, !á! khon %hi n#%nhưng đư*! đM l&i 'oanh nghi(%: † C0n t< /ổ +ungC0n t< /ổ +ung là v0n !h" yếu 'o 'oanh nghi(% đư*! l.y m#t %hGn từ l*i nhu$n đMl&i 'oanh nghi(% n1 đư*! th<! hi(n 'ưới hình th4! l.y m#t %hGn từ qu6 đGu tư %háttriMn, qu6 '< %hFng tài !h5nh: Ngoài ra đ0i với 'oanh nghi(% nhà nướ! !Fn đư*! đMl&i toàn /# +0 kh.u hao ! /n tài +n !0 định đM đGu tư thay thế, đổi mới tài +n !0định: Awy là ngu?n tài tr* !ho nhu !Gu v0n !"a 'oanh nghi(%: † C0n !h" +D hWu khá!Awy là lo&i v0n mà +0 lư*ng !"a n1 luôn !1 +< thay đổi vì l9 'o đánh giá l&i tài+n, 'o !hênh l(!h giá ngo&i t(, 'o đư*! ngwn +á!h !.% kinh %h5, 'o !á! đn vị thànhviên n#% kinh %h5 qun l9 và v0n !huyên 'Qng ! /n: !.!.9.!.9V6% "<B %; 450 8,0%" %;"$&)  Ngoài !á! hình th4! v0n 'o nhà nướ! !.% thì 'oanh nghi(% !Fn !1 m#t lo&i v0n màvai trF !"a n1 khá quan tr2ng, đ! /i(t trong nền kinh tế thị trưng đ1 là v0n huyđ#ng: AM đ&t đư*! +0 v0n !Gn thiết !ho m#t '< án, !ông trình hay m#t nhu !Gu thiết‡  yếu !"a 'oanh nghi(% mà đFi hOi trong m#t thi gian ngIn nh.t mà 'oanh nghi(%không đ" +0 v0n !Fn l&i trong 'oanh nghi(% thì đFi hOi 'oanh nghi(% %hi !1 +< liên'oanh liên kết, %hát hành trái %hiếu hay huy đ#ng !á! ngu?n v0n khá! 'ưới hình th4!vay n* hay !á! hình th4! khá!: † C0n vayHoanh nghi(% !1 thM vay ngwn hàng, !á! tổ !h4! t5n '8ng, !á! !á nhwn hay !á! đnvị kinh tế đ#! l$% nh)m t&o l$% và t3ng thêm ngu?n v0n:C0n vay ngwn hàng và !á! tổ !h4! t5n '8ng là r.t quan tr2ng đ0i với 'oanh nghi(%: Ngu?n v0n này đá% 4ng đSng thi điMm !á! khon t5n '8ng ngIn h&n ho! 'ài h&n tuthJo nhu !Gu !"a 'oanh nghi(% trên ! +D h*% đ?ng t5n '8ng giWa ngwn hàng và 'oanhnghi(%:C0n vay trên thị trưng !h4ng khoán: V&i !á! nền kinh tế !1 thị trưng !h4ngkhoán %hát triMn, vay v0n trên thị trưng !h4ng khoán là m#t hình th4! huy đ#ng v0n!ho 'oanh nghi(%: Vhông qua hình th4! này thì 'oanh nghi(% !1 thM %hát hành trái %hiếu đwy là m#t hình th4! quan tr2ng đM +7 '8ng vào m8! đ5!h vay 'ài h&n đá% 4ngnhu !Gu v0n +n -u.t kinh 'oanh !"a 'oanh nghi(%: Ci(! %hát hành trái %hiếu giS%!ho 'oanh nghi(% !1 thM huy đ#ng +0 v0n nhàn r~i trong -K h#i đM mD r#ng ho&t đ#ng+n -u.t kinh 'oanh !"a mình: † C0n liên 'oanh liên kếtHoanh nghi(% !1 thM liên kết, h*% tá! với !á! 'oanh nghi(% khá! nh)m huy đ#ngvà mD r#ng ho&t đ#ng +n -u.t kinh 'oanh: Awy là hình th4! huy đ#ng v0n quan tr2ngvì ho&t đ#ng tham gia g1% v0n liên 'oanh, liên kết gIn liền với vi(! !huyMn giao !ôngngh( thiết /ị giWa !á! /ên tham gia nh)m đổi mới +n %h‚m, t3ng kh n3ng !&nh tranh!"a +n %h‚m làm !ho uy t5n !"a 'oanh nghi(% đư*! thị trưng !h.% nh$n: Hoanhnghi(% !Eng !1 thM tiế% nh$n máy m1! và thiết /ị nếu như trong h*% đ?ng liên 'oanh!h.% nh$n vi(! g1% v0n /)ng hình th4! này: † C0n t5n '8ng thưng m&iV5n '8ng thưng m&i là khon mua !hịu từ ngưi !ung !.% ho! 4ng trướ! !"akhá!h hàng mà 'oanh nghi(% t&m thi !hiếm '8ng: V5n '8ng thưng m&i luôn gIn vớim#t hàng hoá !8 thM, gIn với h( th0ng thanh toán !8 thM nên n1 !hịu tá! đ#ng !"a h(th0ng thanh toán, !"a !h5nh +á!h t5n '8ng khá!h hàng mà 'oanh nghi(% đư*! hưDng:Awy là m#t %hưng th4! tài tr* ti(n l*i linh ho&t trong kinh 'oanh và n1 !Fn t&o khn3ng mD r#ng ! h#i h*% tá! làm 3n !"a 'oanh nghi(% trong tưng lai: Vuy nhiênˆ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x