KRETANJE Kretanje u svakodnevnom životu

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Ako posmatramo svet oko sebe, možemo da primetimo da je sve oko nas u neprestanom kretanju. Pod kretanjem podrazumevamo: let ptice ili helikoptera, kruženje Zemlje oko Sunca, ali isto tako i rast nekog živog bića ili erupciju gejzira i vulkana.
Share
Transcript
  KRETANJE Kretanje u svakodnevnom životu Ako posmatramo svet oko sebe, možemo da primetimo da je sve oko nas u neprestanom kretanju. Pod kretanjempodrazumevamo: let ptice ili helikoptera, kruženje Zemlje oko Sunca, ali isto tako i rast nekog živog bića ili erupciju gejzira i vulkana. Mehaničko kretanje se definiše kao: promena položaja tela u odnosu na druga tela tokom vremena. U ovoj definiciji kretanja se pominju „ druga tela “ u odnosu na koja se posmatra kretnja. Ta tela se nazivaju referentna tela . Telo u odnosu na koje se posmatra kretanje drugih tela naziva se referentno telo.Referentno telo je neophodno uvesti, to se može videti iz primera devojčice u vozu. Ako posmatramo njeno kretanje u odnosu na sedišta u vozu, ona miruje, ali ako posmatramo u odnosu na neku zgradu, devojčica se kreće (kao i sedišta u vozu). Zbog ovoga se kaže da je kretanje relativno . Reč relativno koristimo kada želimo dakažemo da je nešto tačno pod određenim uslovima (devojčica u vozu se kreće u odnosu na zgradu, a miruje u odnosu na sedište). Za veše roditelje vi ćete reči da su oni relativno stari, a vaša baba ili deda će za njih reći da surelativno mladi. Suprotan pojam od relativnog je apsolutno. Ako za nešto kažemo da je apsolutno tačno, to je tačno bez obzira na bilo kakvu promenu.Kada se proučava neka pojava, određuje se referentno telo i ono se ne menja tokom trajanja ogleda.Postavlja se pitanje da li postoji telo u odnosu na koje bismo uvek posmatrali sva kretanja drugih tela. Za takvo telo očekivali bismo da apsolutno miruje u prostoru i ono bi bilo apsolutno referentno telo. Da li bi to mogla da bude Zemlja, Sunce ili centar naše galaksije? Zemlja se okreće oko Sunca, ali se i Sunce kreće unutar naše galaksije, koja se pak kreće u odnosu na druge galaksije, tako da nema apsolutnog referentnog tela. Možemo zaključiti da je svako kretanje i mirovanje tela u prirodi relativno. Osnovni pojmovi koji se koriste za opisivanje mehaničkog kretanja – Putanja –  Putanja kretanja tela je stvarna ili zamišljena linija po kojoj se telo kreće.Kretanja se prema obliku putanje mogu podeliti na pravolinijska  (kada pustimo da kliker slobodno pada sa neke visine) i krivolinijska  (kada bacimo loptu prema košu).– Pređeni put – Dužina dela putanje koji telo pređe za određeno vreme je pređeni put; obeležava se oznakom s , a merna jedinica je metar (m), milimetar (mm), decimetar (dm), centimetar (cm), kilometar (km).– Materijalna tačka – Telo čija se veličina i oblik mogu zanemariti u odnosu na dužinu putanje po kojoj se krećemože se predstaviti materijalnom tačkom. (veličinu automobila u odnosu na rastojanje između dva grada (25km) možemo smatrati materijalnom tačnom, dok veličinu automobila u odnosu na dužinu mosta (15 m) ne možemo smatrati materijalnom tačnom.– Vreme kretanja –  Proteklo vreme se obeležava oznakom t , a merna jedinica je sekund (s), minut (min), čas (h).– Brzina kretanja – Fizička veličina koja nam govori o odnosu dužine pređenog puta i proteklog vremena je brzina kretanja; obeležava se oznakom V , a merna jedinica je metar u sekundi (m/s) ili kilometar kroz čas (km/h).Kretanja se prema brzini mogu podeliti na ravnomerna (kada telo prelazi jednake puteve u jednakim vremenskim intervalima) i promenljiva (kada telo prelazi različite puteve u jednakim vremenskim intervalima).  IZRAČUNAVANJE BRZINE KOD RAVNOMERNO PRAVOLINIJSKOG KRETANJA Brzina kod ravnomerno pravolinijskog kretanja jednaka je pređenom putu u jedinici vremena.Formula koja povezuje brzinu, pređeni put i vreme trajanja kretanja kod ravnomerno pravolinijskog kretanja:  sV = – t Na osnovu prethodno rečenog jedinicu za brzinu možemo definisati kao: Primer: Putnički automobil pređe put od 500m za vreme od 25s. Izračunati brzinu automobila.s=500 mt=25s——— v =?V=s/t=500m/25s=20m/s Odgovor: – Brzina putničkog automobila je 20 m/s Prebacivanje brzine iz km/h u m/s Brzinu voza od 90 km/h treba da izrazimo u m/s.Kilometar treba da izrazimo u metrima: 1 km = 1 000 m.Sat treba da izrazimo u sekundama: 1 h = 3 600 s.Ako se vrednosti drugačije izraženih jedinica zamene u brojnu vrednost brzine voza, dobija se:   Prebacivanje brzine izm/sukm/h   Brzinu geparda od 30 m/s treba izraziti u km/h.Metar treba izraziti kao deo kilometra: 1m = 1/1000 km, a sekundu kao deo sata: 1 s = 1/3600 h.Ako se vrednosti drugačije izraženih jedinica zamene u brojnu vrednost brzine geparda, dobija se:Brzina geparda je 108 km/h.   Sumiranje pretvaranja Pri pretvaranju km/h u m/s delimo sa 3,6, a pri pretvaranju m/s u km/h množimo sa 3,6. Srednja brzina Stvarno kretanje tela duž nekog puta kod koga se brzina menja može se podeliti na veći broj etapa. U svakoj etapi, telo pređe određeni put za određeni vremenski interval. Ukupan pređeni put dobija se tako što se saberu pređeni putevi u svim etapama. Ukupno vreme kretanja dobija se tako što se saberu svi vremenski intervali. U slučaju da ima pet različitih etapa, ukupan pređeni put i ukupno vreme kretanja su: s u   = s 1   + s 2   + s 3   + s 4 + s 5    ,t u   = t 1 + t 2   + t 3   + t 4   + t 5   . Srednja brzina predstavlja količnik ukupnog pređenog puta s u  i ukupnog vremenskog intervala t u :  S u V = —  t u Promenljivo kretanje tela može se prikazati kao ravnomerno kretanje sa stalnom brzinom, koja je jednaka srednjojbrzini. Trenutna brzina Brzina tela u datom trenutku kretanja naziva se trenutna brzina. Prevozna sredstva kao što su automobili, autobusi, vozovi, brodovi, avioni… imaju ugrađene instrumente kojima se meri trenutna brzina, a nazivaju se brzinomeri.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x