jocul prescolar

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  ciclul prescolar
Share
Transcript
  1. SENSUL CLASIC ŞI SENSUL MODERN ALPEDAGOGIEI PREŞCOLARE În sens clasic, Pedagogia este ştiinţa educaţiei, o ştiinţăcare analizează critic şi reconstruieşte fenomenul educaţionalşi, încercând să-l înţeleagă, identifică regularităţi, sensuri,relaţii noi între componentele situaţiei educative şi variabileleacţiunii educaţionale. Este o ştiinţă care construieşte şi verificăipoteze, soluţii, strategii de cunoaştere etc.Pedagogia preşcolară este o disciplină de ramură a pedagogiei. Ea are un obiect propriu de studiu şi dispune de uncorp teoretic metodologic care se îmbogăţeşte progresiv. Poatefi încadrată în categoria  pedagogiilor diferenţiale: pedagogia pe vârste, pedagogia familiei, pedagogie instituţională. rimiterea o facem către criteriul utilizat de !. .#arridoşi anume axa analiză-sinteză, criteriu pe baza căruia autorulcitat delimitează ştiinţe   analitice   ale   educaţiei   , antropologice(biologia educaţiei, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei,antropologia educaţiei) i metodologice (orientarea educativă,didactică, organizarea colară, politica educaţiei, economiaeducaţiei, planificarea educaţiei) ori teleologice (filosofiaeducaţiei, teologia educaţiei), ştiinţe   analitico-sintetice aleeducaţiei (istoria educaţiei, educaţia comparată), ştiinţesintetice ale educaţiei (pedagogia generală şi pedagogiadiferenţială).  !entru pedagogul german ietrich, pedagogia precolară intră #n categoria  pedagogiilor specializate, alăturide pedagogiile colare, teoria instituţiei colare, teoriacurriculum-ului, teoria instruirii, pedagogia familiei, pedagogia   socială, pedagogia #ntreprinderii, raportările la mediile de formare specifice fiind (sub)criteriul luat #n considerare. $acem, de asemenea, precizarea că nu e%istă uninventar mai presus de discuţie al ştiinţelor educaţiei. În principal, pedagogia preşcolară conturează, pebaza explicării şi înţelegerii fenomenelor educaţionaletimpurii (de la 2/3 la 6/7 ani, per!pecti e aplicati e şipractice cu impact în în ăţăm#ntul preprimar$ %tudiază şi îmbogăţeşte permanent cunoaşterea şi acţiunea în domeniul!tructurii, dinamicii şi funcţionalităţii acţiunii educaţionalela #r!tele menţionate$ Pedagogia preşcolară studiază natura, esenţa proceselor şi fenomenelor educaţionale timpurii, ca şi normativitatea,conceptele şi teoriile despre instruire şi educaţie la vârstele premergătoare celei şcolare.În sinteză&  'amură a pedagogiei,  pedagogia vârstelor timpurii  studiazănatura şi e%plică esenţa proceselor de educaţie şi instruire dela naştere până la ()* ani, premergătoare celei şcolare+  tudiază căile eficientizării diverselor forme de organizare ainstruirii în grădiniţă, instituţie consacrată a educaţieiformale timpurii+  efineşte obiectivele şi reperele educaţiei preşcolare, precizează şi fundamentează teoretic metodologia specificăînvăţământului preprimar, modalităţile de selectare şiorganizare a conţinuturilor şi de evaluare a aciziţiilor copiilor+  e a%ează pe studiul interdependenţei dintre finalităţileînvăţământului preprimar, obiectivele şi conţinuturileeducaţiei la vârstele timpurii, punând în evidenţă posibilităţide proiectare curriculară /proiect instrucţional global pentruînvăţământul preprimar0+   Pedagogia preşcolară oferă baze teoretice pentru utilizareaeficientă a resurselor materiale, umane, de timp şi spaţiu înactul managerial specific instituţiei de învăţământ preprimar+  Propune elemente de evaluare instituţională şi a sistemelor de influenţe educaţionale formale şi nonformale şi sciţează profilul de formare al educatoarei, asigurând dezvoltarea profesională continuă şi oferind repere în managementulcarierei didactice.În conte%tul 1saltului1 de la 1pedagogie1 la 1ştiinţeleeducaţiei1, pedagogia preşcolară se spri2ină în dezvoltarea sa pediscipline de bază cum sunt&-teoria educaţiei+-teoria instruirii+-teoria curriculum-ului,cât şi pe ştiinţe cu statut interdisciplinar, cum sunt&-psiologia educaţiei+-sociologia educaţiei+-logica învăţării)educaţiei etc.sau pe cele născute din raportarea pedagogiei la diferitemetodologii&-pedagogia comparată+-pedagogia e%perimentală etc. egitatea în educaţie se reflectă în esenţa următoarelor enunţuricu caracter de lege& ã  legea abordării educatului ca obiect i subiect al educaţiei$ ã  legea interacţiunii #ntre factorii educaţiei: educator,educat, instituţii educative$ ã  educaţia permanentă sau legea caracterului permanent al educaţiei$ ã  legea unităţii educaţie-instrucţie$  ã construcţia cunoaterii prin efort propriu i implicareefectivă + ã apropierea dintre cunoaterea tiinţifică i ceaartistică, dintre ştiinţă şi artă în procesul instructiv-educativ etc. %&ogicile' educative, care se află la baza organizării idesfăurării proceselor educativ-formative cu copiii mici i foarte mici: ã  logica afectivităţii i dezvoltării (logica sentimentelor)$ ã  logica autorităţii i ã  logica socială isciplină de ramură a pedagogiei, pedagogia vârstelor mici apelează la arsenalul metodologic al acesteia, pornind dela aşa-zisele 1metodologii de bază1. 1Între cele predominantinductive /insist asupra faptului că şi ele au a face parţial cudeducţia0, putem înregistra ca fundamentale sau de bază peurmătoarele patru&- 3etodologia descriptivă+- 3etodologia e%perimentală+- 3etodologia istorică+- 3etodologia comparativă.oate acestea corespund unor capacităţi fundamentaleale cunoaşterii umane&- 4apacitatea de observaţie /metodologia descriptivă0+- 4apacitatea de manipulare /metodologia e%perimentală0+- 4apacitatea de percepţie temporală /metodologia istorică0+- 4apacitatea de percepţie spaţială /metodologia comparativă0.intre acestea patru, primele două /descriptivă şie%perimentală0 sunt predominant analitice, în timp ce ultimeledouă sunt predominant sintetice /!. .#. #arrido, $undamenteale educaţiei comparate, EP, 5667, p. 5870.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x