Instrument MŚP

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
  1. Instrument MŚP Wsparcie innowacyjnych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw 2. 2 Instrument MŚP skierowany jest do małych i średnich…
Share
Transcript
 • 1. Instrument MŚP Wsparcie innowacyjnych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • 2. 2 Instrument MŚP skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które aktywnie budują swoją pozycję rynkową poprzez inwestycje w badania i rozwój, a posiadane przez nie rozwiązanie (produkt, usługa lub technologia) znajduje się na co najmniej 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL). Program wspiera innowacyjne rozwiązania o wysokim potencjale do wdrożenia. Terminy naborów w 2019 roku: Faza I: do 13 lutego; do 7 maja; do 5 września; do 6 listopada Faza II: do 3 kwietnia; do 5 czerwca; do 9 października Budżet: 1,153 mld EUR na lata 2019-2020 2019
 • 3. 3 Fazy Instrumentu MŚP Faza I: Studium wykonalności Wysokość wsparcia: Ryczałt w wysokości 50 000 EUR; coaching Czas trwania projektu: 6 miesięcy Rezultat: Studium wykonalności z biznesplanem do fazy 2 Zakres wsparcia: • Ocena potencjału technicznego, komercyjnego produktu/usługi/technologii • Ewaluacja potencjalnego ryzyka • Analiza ograniczeń regulacyjnych lub standardów • Wyszukiwanie partnerów • Badania „wąskich gardeł” • Ocena wykonalności • Zarządzanie własnością intelektualną • Sformułowanie wstępnego biznesplanu
 • 4. 4 Fazy Instrumentu MŚP Faza II: Realizacja Wysokość wsparcia: Dotacja 70% kosztów kwalifikowanych (od 0,5 do 2,5 mln EUR) coaching Czas trwania projektu: 12-24 miesiące Rezultat: Produkt/usługa/proces gotowy do komercjalizacji Zakres wsparcia: • Przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi/procesu (prototypowanie, skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja, powielanie rynkowe) • Wydatki związane z pracami B+R: • wynagrodzenia • podwykonawstwo • koszty podroży • amortyzacja środków trwałych • zakup towarów i usług
 • 5. 5 Fazy Instrumentu MŚP Faza III: Komercjalizacja i coaching Wysokość wsparcia: Wsparcie pośrednie, niefinansowe Czas trwania projektu: Nie dotyczy Rezultat: Skuteczna komercjalizacja na międzynarodowym rynku Zakres wsparcia: • Networking, mentoring, doradztwo oraz ułatwienie dostępu do prywatnego kapitału i instrumentów finansowych • Pomoc w dotarciu z nowym produktem na nowe rynki • Zabezpieczenie praw własności intelektualnej Uwaga: Wsparcie dostępne tylko dla firm, które otrzymały wsparcie w Fazie II
 • 6. 6 Wybrane kryteria oceny Wpływ projektu • Zaspokojenie potrzeb grup docelowych • Rozwój i wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy Doskonałość projektu • Innowacyjność • Trafność zaproponowanego podejścia • Interdyscyplinarność Jakość i efektywność wdrożenia • Efektywność kosztowa • Zasadność harmonogramu i budżetu w kontekście założonych celów • Zasoby kadrowe
 • 7. 7 Poziomy gotowości technologicznej Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie inne krytyczne funkcje lub koncepcje technologii Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego Dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych Zakończono badania i demonstracje ostatecznej formy technologii Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt II III IV V VI VII VIII IX Badania przemysłowe Prace rozwojowe
 • 8. Nasze usługi 8 Analiza działalności pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania Przygotowanie kompletnej dokumentacji konkursowej Asysta w monitorowaniu procesu oceny wniosku Asysta w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie Wsparcie na etapie realizacji i rozliczenia projektu Modelowanie w celu maksymalizacji szans uzyskania wsparcia
 • 9. 9 Nasze doświadczenie Duże firmy 4,15 mld PLN Projekty B+R 1,26 mld PLN Małe i średnie przedsiębiorstwa 1,25 mld PLN Ponad 550 zrealizowanych projektów 5,5 mld PLN pozyskanych dotacji i ulg Wsparcie pozyskane w ramach dawnych SSE oraz nowego systemu wsparcia 0,93 mld PLN
 • 10. Crido. Warto obserwować #Crido 10
 • 11. Magdalena Zawadzka Partner Biznes i innowacje T: +48 22 324 59 28 E: magdalena.zawadzka@crido.pl Michał Gwizda Partner zarządzający Biznes i innowacje T: +48 22 324 59 20 E: szymon.zolcinski@crido.pl T: +48 22 324 59 58 E: michal.gwizda@crido.pl T: +48 22 324 59 24 E: magdalena.kosewska@crido.pl Magdalena Kosewska-Kwaśny Partner Biznes i innowacje Szymon Żółciński Partner Biznes i innowacje Kontakt
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x