HealthTech Arena – Lindholmen, Göteborg

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  1. AI och machine learning för beslutstöd i hälso- och sjukvård 2019-02-21 2. Agenda (cirka 15 minuter) ã Vad är då Swelife ã AI? Njae, eller? Lite om…
Share
Transcript
 • 1. AI och machine learning för beslutstöd i hälso- och sjukvård 2019-02-21
 • 2. Agenda (cirka 15 minuter) • Vad är då Swelife • AI? Njae, eller? Lite om definitioner… • Lite om projektrapporten • Nästa steg – nya projekt med GU & Chalmers, samt nationellt med Swelife • Frågor och era reflektioner
 • 3. Vad är Swelife? • Ett strategiskt innovationsprogram som är finansierat av Vinnova • Arbetar för att öka sammanhållningen och effektiviteten i hälso- och life science-sektorerna i Sverige, för att på så sätt skapa tillväxt och en bättre folkhälsa • Faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta
 • 4. Vad är artificiell intelligens (AI)? Uppvisar mänskliga egenskaper och förmågor, som att: • Lära sig (machine learning) • Se och tolka bilder (computer vision) • Höra, tala och förstå språk (NLP, natural language processing) AI:s definition på 1950-talet: ”the capability of a machine to imitate intelligent human behavior”
 • 5. Vad vi undersökte 2018 1. Naturligt språk (NLP) för anamnes och självtriage (inkl vad leverantörer på Vitalis 2018 kunde visa upp) 2. Tal- och konversationsbaserade gränssnitt, samt smarta högtalare 3. Computer vision för att maskiner ska se och tolka bilder 4. Etiska frågeställningar
 • 6. 1. NLP: Anamnes och självtriage • AI-sjuksköterskan som inte ens kan kroppens anatomi • Svenska är ett litet språk som talas av en handfull bosatta nära nordpolen • Dock finns lovande studier kring svenskan, exempelvis att summera journaltexter
 • 7. 2. Tal- och konversationsbaserade gränssnitt och smarta högtalare Testat konversation med fyra olika leverantörer: - Amazon Echo, mer känd som Alexa, på engelska (se bild) - Google Home, engelska och svenska - Apple Watch på svenska - Microsoft Azure på svenska Byggt en prototyp av självtriage-app för Apple Watch (open source)
 • 8. 3. Computer vision (CV) • Inte kollat ex.vis högspecialiserad CV, som mammografi mfl • Klassificering och beskrivning av bilders innehåll • Analys av bilders innehåll genom färdigtränade kunskapsmodeller
 • 9. 4. Etikfrågor • Hur representativt urval har maskinen tränats på? • Svart låda & affärshemligheter • Automatiserade beslut – är det ens lagligt?
 • 10. Vad vi kom fram till & nästa steg • VGR behöver en AI-strategi och aktivitetsplan! • Exempelprojekt: • NLP för att summera journaler (inom psykiatrin) • Registerforskning med hjälp av machine learning (hälsometri på GU, Chalmers, SÄS, mfl) • Förutsäga återinläggning (individlogistik och inom psykiatrin) • Träna egen bildklassificering (AI-centrum) • Inventeringen fortsätter nationellt inom Swelife/Vinnova hela 2019
 • 11. Frågor och reflektioner? Psst: rapporten finns att ladda ner på tba.nu/vgrai
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x