geto-dacii-spiritualități.doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Geto-dacii Dacii locuiau în zona muntoasă de la râul Mureș până în partea superioară a Dunării , iar geții stăpâneau partea de la Cazane până la vărsarea acesteia în Marea Neagră. Îmbrăcămintea lor era asemănătoare cu cea a țăranilor români din zilele noastre. Erau bărboși, cu plete mari, purtau pantaloni lungi îndoiți la glezne, tunică scurtă cu mâneci, fiind acoperiți pe cap cu o căciulă conică iar în picioare aveau opinci. Femeile îmbrăcau o căma
Share
Transcript
  Geto-dacii D acii locuiau în zona muntoasă de la râul Mureș   până în partea superioară a  Dunării  , iar geții stăpâneau partea de la Cazane până la vărsarea acesteia în   Marea Neagră.    Îmbrăcămintea lor era asemănătoare cu cea a țăranilor români din zilele noastre. Erau bărboși, cu plete mari, purtau pantaloni lungi îndoiți la glezne, tunică scurtă cu   mâneci, fiind acoperiți pe cap cu o căciulă conică iar în picioare aveau opinci. Femeil e îmbrăcau o cămașa plisată la gât și pe piept, cu mâneci scurte, conservată   astăzi sub numele de  ie.  Dacii erau organizați în state și aveau cetăți numite   dava .  Îmbrăcămintea era făcută din lână de oaie și din cânepă. Dacă la șes locuințele erau făcute din nuiele împletite pe pari și zidite cu pământ, la deal și la munte ele erau făcute din lemn, folosindu -se bârnele încheiate Ocupațiile principale erau agricul tura în special cereale, pomi fructiferi  și   viță -de-vie,    creșterea vitelor și oilor și cunoșteau  apicultura ; caii erau folosiți mai ales ca anim ale   de povară, dar caii crescuți de daci aveau și faima de a fi foarte buni în război. Ei făceau comerț cu cetățile grecești care, pe atunci, se aflau pe țărmul Mării Negre.   De asemenea extrăgeau aur și argint din minele din  Transilvania  și aveau un comerț  înfloritor cu exteriorul, constatabil și prin numărul mare de monede grecești si romane descoperite.   Geto-daca  este o  limbă indo - europeană, aparținând limbilor   tracice  ș i fiind astfel  înrudită cu limba  ilirilor .    
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x