g-u-i-l-l-a-u-m-e-Musso-Fata-de-Hartie.pdf

Please download to get full document.

View again

of 209
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  G u i l l a u m e MUSSO Guillaume Musso (născut în 1974) este unul dintre cei mai populari scriitori francezi contemporani. Se prezintă simplu: „Guillaume Musso, născut la Antibes, romancier . încă de la vârsta de zece ani a fost sigur că va scrie romane. Mama lui, bibliotecară, i-a trezit gustul pentru literatură, hrănindu-1 cu „Prost la biberon . La vârsta de 19 ani, Musso a plecat în Statele Unite ale Americii, unde a petrecut câteva luni, îndrăgostindu-se de New York. S-a întors în Franţa pl
Share
Transcript
  G u i l l a u m e MUSSO Guillaume Musso (născut în 1974) esteunul dintre cei mai populari scriitorifrancezi contemporani. Se prezintăsimplu: „Guillaume Musso născut la!nti es romancier#. încă de la $%rstade zece ani a fost si&ur că $a scrieromane. Mama lui i liotecară i'atrezit &ustul pentru literatură rănindu'1cu „rost la i eron#.*a $%rsta de 19 ani Musso a plecat înStatele +nite ale !mericii unde a petrecut c%te$a luni îndră&ostindu'se de ,e- or/. S'a întors în 0rana plin de idei pentru romanele sale iar după ce 2i'a luat diploma în 2tiine economice la +ni$ersitatea din ,isa a fost timp de zece ani profesor de economie 2i 2tiine sociale. ! de utat în anul 31 cu romanul Skidamarink. 5deea romanului care i'a adus cele ritatea (Et Apres, 34) i'a $enit după ce a trecut printr'o e6perienă terifiantă: la 34 de ani a suferit un &ra$ accident de ma2ină care 1'a tăcut să reflecteze la sensul $ieii 2i la posi ilitatea ca ea să se sf%r2ească pe nea2teptate. +rmătoarele romane ' Sauve-moi (3)  Vei fi acolo? (8ditura !**0! 31 Seras-tu lă?,2006, !arce ue #e faime (37)  $e reviens te c%erc%er (3) &ue serais-#e sans toi?  (39)  'ata de %rtie )*a fille de papier, 31) ' au fost la fel de ine primite de pu lic unele fiind în curs de adaptare cinemato&rafică.;ările sale s'au $%ndut în peste  milioane de e6emplare 2i au fost traduse în << de lim i. Copyright: Tom Volf. XO Editions FATA de HÂRTIE =raducere din lim a franceză de*iliana +rian EDITURAALLFA Guillaume Musso;op>ri&t ? @A 8ditions 31. !55 ri&ts reser$ed. FATA DE HRTIE Guillaume Musso;op>ri&t ? 31 8ditura ALLFAD!s ri!r!# CI$ # %i&liot! ii '#(ion#l! # Rom)ni!i*U++O, -UILLAU*EF#t# d! h)rti! B Musso Guillaume trad.: +rian *iliana 'Cucure2ti: !**0! 315SC, 97'97<'734'<1'35. +rian *iliana (trad.)31.1<<.1'<1D1<.1=oate drepturile rezer$ate 8diturii ALLFA.  ,icio parte din acest $olum nu poate fi copiatăfără permisiunea scrisă a 8diturii ALLFA. Erepturile de distri uie în străinătate aparin în e6clusi$itate editurii.!55 ri&ts reser$ed. =e distri ution of tis oo/ outsideFom%nia -itout te -ritten permission of ALLFA, is strictl> proi ited.  ;op>ri&t ? 31 > ALLFA. 8ditura ALLFA: Cd. ;onstructorilor nr. 3! et. <  Mamei mele La ce servesc cărţile dacă nu ne readuc la viaţă,dacă nu reuşesc să ne facă s-o sorbimcu şi mai multă aviditate Henry MILLER 3  Prolog  A te interesa de viaţa scriitorului !entru că-ţi !lace cartea lui e ca şi cum te-ai interesa de viaţa raţei fiindcă ţi !lace foie #ras-ul$ Margaret ATWOOD %&'A T()A *-+ februarie ./ „TRILOGIA ÎNGERILOR FASCINEAZ AMERICA Ă Această poveste de dragoste imposibilă dintre o tânără şi îngerul ei păzitor este succesul literar al anului. esci!rarea unui !enomen.  *a editura Eou leda> nimeni nu credea cu ade$ărat într'o asemenea reu2ită. =ipărit iniial în doar 1.de e6emplare primul roman al unui necunoscut de treizeci 2i trei de ani =om Co>d a de$enit totu2i în c%te$a luni unul din cele mai importante estseller'uri ale anului. +ompania nerilor,  primul $olum al unei $iitoare trilo&ii s'a situat douăzeci 2i opt de săptăm%ni pe primul loc în topul $%nzărilor. %ndut în peste trei milioane de e6emplare în Statele +nite el urmează să fie tradus în peste patruzeci de ări. ;u aciunea plasată într'un *os !n&eles romantic 2i fantastic în acela2i timp romanul descrie  po$estea de dra&oste imposi ilă dintre Ealila o t%nără studentă la medicină 2i Fafael în&erul păzitor care $e&ează asupra ei încă din copilărie. Ear această intri&ă supranaturală nu este dec%t un prete6t pentru a a orda su iecte delicate precum incestul $iolul donarea de or&ane sau ne unia.;a 2i  arr/ !otter sau 1ili%t, +ompania nerilor a &rupat rapid pu licul în Hurul unei mitolo&ii foarte o&ate. ;ititorii cei mai pasionai formează o ade$ărată comunitate cu  propriile'i coduri 2i cu multiple teorii.e internet sute de site'uri sunt deHa consacrate personaHelor create de =om Co>d. 0oarte discret autorul este un t%năr profesor ori&inar din modestul cartier Mac!rtur ar/ din *os !n&eles. Inainte de a cunoa2te acest răsunător succes Co>d preda literatura unor adolesceni cu pro leme la liceul unde el însu2i fusese ele$ în urmă cu cincisprezece ani.;a urmare a succesului primului său roman el a părăsit în$ăăm%ntul după semnarea unui contract cu editura Eou leda> pentru alte două cări 2i... două milioane de dolari. ã <  %0ramo!1one - 2 iunie ./ PIANISTA FRANCEZ AURORE Ă VALANCOURT, LAUREAT A Ă PRESTIGIOSULUI PREMIU AVERY FISHER In $%rstă de treizeci 2i unu de ani cele ra pianistă !urore alancourt a o inut s%m ătă  presti&iosul !$er> 0iser rize. în $aloare de 7. de dolari acest premiu foarte r%$nit recompensează anual un muzician pentru contri uia lui e6cepională la muzica clasică. ,ăscută la aris pe 7 iulie 1977 !urore alancourt este considerată una dintre cele mai talentate muziciene ale &eneraiei ei. Un superstar al claviaturii   0ormată la ;urtis 5nstitute din iladelpia ea este descoperită încă din 1997 de diriHorul !ndre Gre$in care o in$ită să întreprindă un turneu su conducerea lui. A recunoa2tere care îi descide drumul spre o e6traordinară carieră internaională. Susine deci o serie de recitaluri cu cele mai mari orcestre dar dezamă&ită de elitismul sistemului muzical clasic se retra&e rusc de pe scena interpretati$ă în ianuarie 3<. orne2te apoi într'un tur al lumii pe motocicletă care $a dura doi ani 2i se $a termina în miHlocul lacurilor 2i falezelor parcului natural Sa-aiMadopur din 5ndia unde artista î2i $a petrece mai multe luni.In 3 se sta ile2te în Manattan 2i reia drumul scenei 2i al studiourilor an&aH%ndu'se totodată în mod acti$ în protecia mediului înconHurător. !ceastă în$estire o pune într'o lumină mediatică nouă 2i ca urmare popularitatea ei depă2e2te sfera melomanilor.rofit%nd de a$antaHul unui fizic remarca il pozează pentru mai multe re$iste de modă (foto&rafii &lamour pentru Vanit/'air, altele în care apare aproape &oală pentru Sports  lustrated... 2i de$ine e&eria unei renumite mărci de lenHerie. Semnează numeroase contracte  pu licitare care $or face din ea muziciana cea mai ine plătită din lume. O muziciana atipică şi controversată In ciuda $%rstei ei tinere alancourt do$ede2te o foarte ună stăp%nire a cla$iaturii dar i se repro2ează adesea o oarecare lipsă de sensi ilitate mai ales în interpretarea repertoriului romantic.Fe$endic%ndu'2i sus 2i tare li ertatea 2i independenta ea a de$enit un „co2mar# pentru or&anizatorii de concerte: renunările în ultimul moment sau capriciile de di$ă sunt nenumărate.0elul ei de a fi dintr'o ucată se manifestă p%nă 2i în $iata particulară. !ceastă celi atară con$insă susine că nu a2teaptă nimic de la o le&ătură amoroasă fiind adepta unui crpe diem care îi măre2te numărul cuceririlor. Felaiile tumultoase cu cele rităi din so-' iz fac din ea sin&ura interpretă de muzică clasică o i2nuită a re$istelor de can'can ceea ce e$ident  pasionaii pianului nu prea apreciază... ã %Los An#eies Times - + iunie ./ AUTORUL „TRILOGIEI ÎNGERILOR FACE O DONAIE DE 500.000 $ Ţ UNEI COLI DIN LOS ANGELES Ş In timp ce al doilea roman al său  Amintiri de ner, se impune deHa în fruntea topului de $%nzări scriitorul =om Co>d a făcut o donaie de Humătate de milion de dolari pentru Jar$est 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks