Från forskning till digitaliserad verklighet: med- och motgångar

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  1. Från forskning till digitaliserad verklighet: med- och motgångar 2019-05-23 / Vitalis 2. Agenda (25 min) ã Var kom idén ifrån? ã Vad har hänt sedan 1995? ã…
Share
Transcript
 • 1. Från forskning till digitaliserad verklighet: med- och motgångar 2019-05-23 / Vitalis
 • 2. Agenda (25 min) • Var kom idén ifrån? • Vad har hänt sedan 1995? • Tina hittar utvecklare • Marcus: ”Ånej, ännu en jäkla app!” • Söka pengar, söka igen, och igen, och jobba lite • Sammanfattning / resultat 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 3. Varför uppstod idén? • Medveten andning • Livets erfarenheter • Varför stress som ämne? • Hur behandlas personer med stressrelaterad ohälsa inom vården? 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet Qigong vid Brofjorden
 • 4. AntiStress medveten andning Vad har hänt? • 1995 • 2004/05 CD - pilotstudier • 2010 CD - RCT-studie • 2014 Avhandling • 2016 Ljudfiler på webben • 2017 …. 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet Svenska-Arabiska-BKS-Dari-Engelska Franska-Persiska-Somaliska-Spanska-Tyska
 • 5. 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet 2017 … • Potentiell fallgrop #729: Jag råkar vara intresserad av stress • Avd Vårdens digitalisering kostar inte pengar att anlita • ”Du Marcus, skulle du kunna göra en insats..?”
 • 6. ”Ånej, ännu en jäkla app” 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 7. Vägen till framgång… • South Parks version: 1. Samla underbyxor 2. ??? 3. Profit • ”Har du funderat på […]?” • ”Okej då! Vi kör!” – Söka pengar! 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 8. ”Avslag!” 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet • Neurofysiologi? Sensorer? Kroppsnära teknik? AI? Användarcentrerad process? Tjänstedesignlogik? • ”Vi bjuder projektet på vår tid”
 • 9. Cash! • Vi tog fram en första prototyp • Undersökte en datakälla • Intervjuade konsulter • Sökte pengar, igen 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 10. Cash igen! • Större projekt • Entreprenörens sinne, tjänstedesign, etc • Gerillatestning av prototypen • Piffar upp designen – inte så formell, alldaglig och tråkig – Färgval skiljer mellan kvinnor och män 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 11. Hagel av omöjliga frågor… • ”Tina, visst följer ni alla regler, krav, riktlinjer, lagar, förordningar osv, även framtida!?” Va? • ”Vad är ditt lösningsförslag…” Va? • ”GDPR och Privacy by Design…” Va? • ”Strategi för nyttjande av molnet…” Va? • ”Direktupphandling från tredje land…” Va? 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 12. Sammanfattning: • AntiStress som app • Att inte ge upp! • Helt plötsligt står någon där och ser det jag ser • Läroprocess 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 13. Nästa steg • Integrera AntiStress appen med sensor, EEG, Hjärt- Lungfrekvens • Biomarkörer/Maskininlärning • Nya utmaningar/nya lösningar • Testgrupp • Tjusningen med innovationsarbete 2019-05-23 Från forskning till digitaliserad verklighet
 • 14. Tack! Frågor? Psst. Kolla in vgregion.se/antistress
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x