Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA - ANUL ŞCOLAR 2015 -2016 Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice – CHIMIE  –  pentru clasa a X-a , Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu - Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006  1 Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.5.-ARENE  –   Exerciţii şi probleme   Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE Exerciţii şi probleme   E.P.2.5. 1. Denumeşte   conform IUPAC următoarele hidrocarburi aromatice mononucleare:   Determină formula generală a hidrocarburilor aromatice mononucleare cu catenă laterală saturată.   Formula generală a alcanilor este C n H 2n+2 . Hidrocarburile aromatice mononucleare au un ciclu şi 3 legături duble. La apariţia unui ciclu dispar 2 atomi de hidrogen. De asemenea la apariţia   unei duble legături.   Deci la apariţia unui ciclu şi a trei legături duble vor dispărea 8 atomi de hidrogen.  2 + 3+2 = 8  COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA - ANUL ŞCOLAR 2015 -2016 Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice – CHIMIE  –  pentru clasa a X-a , Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu - Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006  2 Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.5.-ARENE  –   Exerciţii şi probleme   Formula generală a hidrocarburilor aromatice mononucleare cu catenă laterală saturată devine: C n H 2n+2-8   adică C n H 2n-6  E.P.2.5. 2. Scrie formulele de structură şi formulele moleculare ale următoarelor hidrocarburi aromatice: a)   1,2-dietilbenzen; b)   izopropilbenzen; c)   1,3,5,-trimetilbenzen; d)   orto-etiltoluen; e)   meta-dietilbenzen. Rezolvare :    Determinarea formulelor moleculare Formula generală   C n H 2n-6   a)   1,2-dietilbenzen are 2 + 2 + 6 = 10 atomi de carbon   → C 10 H 14 b)   izopropilbenzen are 3 + 6 = 9 atomi de carbon   → C 9 H 12 c)   1,3,5,-trimetilbenzen are 1 + 1 + 1 + 6 = 9 atomi de carbon   → C 9 H 12 d)   orto-etiltoluen are 2 + 1 + 6 = 9 atomi de carbon   → C 9 H 12 e)   meta-dietilbenzen are 2 + 2 + 6 = 10 atomi de carbon   → C 10 H 14 unde:    metil -CH 3   are 1 atom de carbon;      etil  – CH 2 -CH 3   are 2 atomi de carbon      izopropil H 3 C  –  C * H  – CH 3   are 3 atomi de carbon    toluenul este metilbenzen C 6 H 5 -CH 3 are 6 + 1 = 7 atomi de carbon    benzenul C 6 H 6 are 6 atomi de carbon    Formulele de structură sunt:    COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA - ANUL ŞCOLAR 2015 -2016 Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice – CHIMIE  –  pentru clasa a X-a , Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu - Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006  3 Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.5.-ARENE  –   Exerciţii şi probleme   E.P.2.5. 3. O hidrocarbură aromatică, A, mononucleară, disubstituită se arde. Ştiind că hidrocarbura A are catena laterală de tipul C n H 2n+1   şi că prin arderea a 0,05 kmoli hidrocarbură se degajă 10,08 m 3  CO 2 , se cere: a)   determină formula moleculară a hidrocarburii aromatice A.  b)   scrie formula de structură a izomerului hidrocarburii A care prin monoclorurare catalitică formează un singur compus.    COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA - ANUL ŞCOLAR 2015 -2016 Probleme rezolvate din Culegerea de Teste, Exerciţii şi probleme, Probleme practice – CHIMIE  –  pentru clasa a X-a , Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărărbăşanu - Mihăilă, Grupul Editorial Art, Bucureşti 2006  4 Prof. KASTNER ELISABETA Capitolul 2-HIDROCARBURI-2.5.-ARENE  –   Exerciţii şi probleme   Rezolvare a: 0,05 kmoli 10,08 m 3   C n H 2n-6   + 3(n-1)O 2   →  nCO 2  + (n-3)H 2 O A oxigen dioxid de carbon apă  1 kmol n*22,4 m 3   V molar   = 22,4 m 3 / kmol n*22,4*0,05 = 1*10,08 n = 10,08/ 1,12 = 9 formula moleculară este C 9 H 12 Hidrocarbura   aromatică, A , mononucleară, disubstituită are următorii izomeri:   Rezolvare b:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x