en kongelig identitet- vi er kristi kropp

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  «EN KONGELIG IDENTITET»   -VI ER KRISTI KROPP HVA BETYR DET I PRAKSIS?Å VÆRE GUDS HENDER OG FØTTERHVA ER KRISTI KROPPKONGELIGIDENTITET MARITA ELISE BØE UTVIDET KOMPENDIUM  1 EN KONGELIG IDENTITET – VI ER KRISTI KROPP Innhold PRAKTISK INFORMASJON:  ................................................................................................................................... 1 FORORD  ................................................................................................................................................................ 2 FRELSESVERKET ................................................................................................................................................ 2 HVORDAN BLI FRELST: ...................................................................................................................................... 3 SAMMENDRAG AV TEMASERIE «VÅR IDENTITET I KRISTUS»........................................................................... 4 EN KONGELIG IDENTITET  ..................................................................................................................................... 5 VI ER KRISTI KROPP  .............................................................................................................................................. 6 Å VÆRE GUDS HENDER OG FØTTER  .................................................................................................................... 9 HVA BETYR DET I PRAKSIS  ................................................................................................................................. 10 KONGELIG AUTORITET  ................................................................................................................................... 12 PRAKTISK INFORMASJON Dato kompendiet er laget: 30.09.2018 Dette kompendiet kan kopieres, lastes ned og printes ut. Du finner det på http://marboe3.weebly.com/  Under «Prekener», «Kategori: Kongelig Identitet» Det er ikke tillatt å forandre på innholdet i kompendiet på noen måte. Om du har noen spørsmål knyttet til kompendiet, ta kontakt på mail marita-kira@hotmail.com  Eller på Facebook under Marita Elise Bøe. © Marita Elise Bøe Forsidebildet: Lisensiert under CC BY-SA https://unsplash.com/photos/NI3n0wZ85Kc Bilde av Jesus:   Lisensiert under CC BY-SA http://1.bp.blogspot.com/-rMD_6B5RvFU/T0gIJzY-g6I/AAAAAAAAA3s/hg5lGdNYoa8/s1600/jesucristo-11.jpg   2 EN KONGELIG IDENTITET – VI ER KRISTI KROPP FORORD Heisann! Mitt navn er Marita Elise Bøe, jeg er 24 år, går i Filadelfia Askim og er etter Bibelens standard en normal kristen. Dette kompendiet er utformet etter en preken jeg holdt på Filadelfia Askim, søndag 30.09.2018. Prekenen er koblet opp mot temaserien om «Vår identitet i Kristus», som er undervist gjennom September og Oktober 2018 på Filadelfia Askim. Jeg velger å legge dette opp som mest mulig praktisk undervisning, derfor vil jeg stille deg spørsmål eller gi deg noen tenke oppgaver underveis. Men før vi begynner med prekenen så vil jeg ta deg med en tur til korset: FRELSESVERKET   Når Gud skapte menneskene i den gamle tid, så var han ikke ute etter roboter, men venner. Han gav oss en fri vilje og skapte oss etter sitt eget bilde. Du kan lese hvordan Adam og Eva vandret med Gud i Edens hage. Dessverre snudde menneskene Gud ryggen, og gjennom ulydighet kom synd inn og skilte mennesker fra Den Hellige Gud. Dette kan du lese om 1 Mosebok kapittel 1-5 og Romerne 5:12. Gjennom hele Det Gamle Testamentet i Bibelen kan vi lese om Guds nåde og rettferdighet, om synd og dom. Handlinger og konsekvenser. Vi ser hvordan Gud leder og hjelper sitt folk, og hvordan menneskeslekten gang på gang vender Ham ryggen, og hvor Han gang på gang viser seg som en rettferdig dommer og hvor han gang på gang på ny viser sin nåde og miskunnhet. Vi kan se en ny bro blir bygget i Det Nye Testamentet, der den før var brutt, gjennom Guds frelsesverk når Han selv sender sin sønn for å ta på seg straffen for menneskenes ulydighet, synd og opprør. Straffen for synd er døden. (Romerne 6:23) Jesus levde et hellig og syndefritt liv og betalte soningsofferet ved å dø på korset. ( Markus 10,45)  Gud reiste han så opp fra døden på den tredje dag, og Jesus vandret på jorden med mange vitner før han ble hentet opp til himmelen. Alle mennesker har syndet, alle har brutt Guds lov, alle har gått imot Guds vilje. Konsekvensen av dette var at vi ble adskilt fra Gud, både når vi lever her og i døden for evigheten. Gud er livet, lyset, håpet, freden,  3 EN KONGELIG IDENTITET – VI ER KRISTI KROPP gleden, kjærligheten, tryggheten og barmhjertigheten (bare for å nevne noen). En evighet uten Gud er en evighet uten dette. Alle skal en dag stå fremfor Gud med livet sitt og motta en rettferdig dom. Den gode nyheten er at alle mennesker nå kan ta imot Jesus som Herre og frelser, omvende seg fra sin synd, be om tilgivelse, få tilgivelse og komme tilbake til Gud, slik Adam og Eva, vandret med Gud. Da vil du bli frikjent når du står fremfor Gud. Bibelen beskriver frelsen som å gå fra døden over til livet. Dette livet starter her på jorden og fortsetter så i Guds rike. Se mer om dette Johannes 3:12-21 og Romerne 10:10. HVORDAN BLI FRELST: Før vi går over til prekenen så vil jeg henvise til noen skriftsteder om hvordan du kan bli frelst, og gå fra døden og over til livet (1. Johs. 3,14) hvis du ikke allerede har gjort det. Romerne 10:9: For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Romerne 10:10: Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Efeserne 2:8: For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave Markus 16:16: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Jesaja 45:22: Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. Dette betyr at hvis du har tatt imot Jesus som Herre og frelser, så har også du nå muligheten til å få din synd slettet, bli frikjent og starte å leve og gå med Gud. Ønsker du å ta et valg i dag om å følge Jesus? Ønsker du å bli frelst? JA NEI JEG ER FRELST Hvis ja, så kan du be denne bønnen høyt: Kjære Far, Du som er i himmelen, jeg tror at Jesus er Herre og Guds sønn, jeg tror han tok straffen  for min synd på korset, jeg tror at han gikk ned i dødsriket og ble reist opp med din kraft på tredje dagen, og at han lever og sitter ved din høyre hånd i dag. Tilgi meg min synd og skap i meg ett nytt og rent hjerte. Jeg tilgir de som har syndet imot meg. Hellige Ånd kom og ta bolig i mitt hjerte, tenn
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x