ايمن الاولى متوسط.docx

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  إ   ص   ضت   را  :   ا   ةا .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   ا   ةا  :   نا   با         ماو   ا      ا   و   ناو   اا      ا .   ا   را  :   ا   حا      ا   ؤ   ا   و     : 1   ةا .      با   و         او   ا         ا   ذا   ا   ت  : 2   ةا .   با   ر   حااو   ا      ما     : 3   ةا .   ا      ىا  :   نطاو   ن      ا   أ   ص   ضت   …   را  :   ا   ةا .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :         نو   ا   ح .   ا   را  :      و      ا   د  : 1   ةا .   أ      أ   ت   ا   دا  : 2   ةا .   أ      ا     : 3   ةا .   ا      ىا  :      ُْَ   ِَ   و   وأ      ََْ     ْ   وأ   َِر      َََ  :  ث   ِ   ِ   إ   َ      ََْ   نَِ   ا   َتَ   ذ  ” : و      ل      ل   ر   َ  : ما   ىا   ”.   ما      ص   ضت   را     :   ا   ةا .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :   ناوا   تا      م   ق   ا      مأ   ة .   ا   را  :   ه   ت   نأ         ا   أ      ما   ت  : 1   ةا .      را   أ         ار         مأ  : 2   ةا .   ناوا   تا      ار      ة  : 3   ةا .   ما   ىا :   قاـا   ـط   ـ   تدـأ   ــــدــأ   اذإ   ـــرـــ   ما  : اا       .   أ   ا   ص   ضت   را  :   ا   ةا .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :   ا   رد      و   ا   و                        ر .   ا   را  :      ا     : 1   ةا .   مااو                  ر   طوو   أ      أ   ا      ه  : 2   ةا .   ىو   نود            ا   إ   د   او   ةاو      ا  : 3   ةا .   ناوا      و   ا     : 4   ةا .   ما   ىا :   ّا      ةاو   سا      ّا   نا      ّا      ةا   ه      ئ         ما   ر   زا   خ   ف   ص   ضت   را  :   ا   ةا .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :   و   ج      و         ر   زا   ف .    ا   را  :         او      زا     : 1   ةا .      ر   ةا   رو         ر  : 2   ةا .      ر   ة      و        : 3   ةا .   ما   ىا :         او      طاو   ا      ا   ةا    .    …    ص   ضت   را  :   ا   ةا .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :   أ      ر   ط      ا   و ..   ا   را  :    و   ا            ا   ا   ا   ا  : 1   ةا .    ا   ةدا   و            ا   و   ا   ا      و  : 2   ةا . ما   ن      يا   ا      ا   أر  : 3   ةا .   ما   ىا  :   تا      أ   ما   ط   و   ا      أ   با   ط .   ضت   ياو   إ   ر   ص   را  :   ا   ةا .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :   طو   و      د      نأ   أ   و   أ      ا    .   ا   را  : ار   رو   د      ا   نأ   ا     : 1   ةا . هو   وأ      ا   ب      با      ن  : 2   ةا  . طو   ة   عر      طو   ا   ى   نأ   ا     : 3   ةا .   ما   ىا  :   ا   و   دأ      نأ   اا      ا       ( :    و            ا    ).   نا      طا      ص   ضت   را     :   طا    .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :      صا   و            او   نطوا    .   ا   را  :            او   طا     : 1   ةا .   ا   صا   و   طوا      ا   ا   ا      ا   ةد  : 2   ةا .      نطوا   و   طوا         ا     : 3   ةا .   ما   ىا :   طا   د    .   ضت   ىا   طا   أ      ث   ص   را  :   طا   ّ .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   نا   أ   اإ      ا  :   م 1888      5   اا   ـ 1306      29   م   ا  ) با   يداو ( اد   و  – ةراا      و .      29   ا   م   ةراا                  جا   ط                     ا   ماو   ا   و   با      نآا      ـ 1393 .   ا   ةا  :   ط   وو   إو      ى   ا   ن .    ا   را  :      ر   ر      و   ط   ا   زاا  : 1   ةا .   ر   دو   ص         هردزاو   طا   ر  : 2   ةا .   با      ع   طو      ع   ا   داا   ا   ن  : 3   ةا  .   ا      نز   ن   ط   صاو   ط   ا  : 4   ةا  .   ما   ىا  :   ا      و   طو   ا   ضت   طا   إ   ةدا      ص   را  :   طا   ّ .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   ا   ةا  :   طو   إ   د      ا   و  .   ا   را  :   إ   ةدا         إو   طو   ا     : 1   ةا  .   ط   هزااو   د      ا   و  : 2   ةا .   ما   ىا  :   ا     :   نْا   اد   ِَ   ُاو  *** يط      ط   م   ُ    . نا   رأ   ي   قََ  *** ط   ِما   دأ      ُ    .   ضت   ب   اا      و   ص   را  :   طا   ّ .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   ا     :  نأ   إ   ا         ظ      إ  :                مأو      ب   م 1870      أ         سدا      ةا         أ   وا          ا   ك   نأ      م 1932         ا   ةا  :   ا      ضرا         ا   او   ا      يرا   ا   ا      ا   را :   ا   تا اإ      يرا   ا   ا     : 1   ةا .   ناو   نا   ةوو   اا   فا      ا      ر   و   ا   ا      ا     : 2   ةا .   ا         ااو   ا   ـ  : 3   ةا .   نطوا         اا   ةرا  : 4   ةا .   ما   ىا  :            ق   نأ         ا .   ضت   ئاا   اف   ص   را  :   طا   ّ .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   ا   ةا  :   طا   أ         ف   ا    .   ا   را :      طا         ف     : 1   ةا .   ف   و   ا      م   رز   رو  : 2   ةا .   ما   ىا  :          :  ﴾   نُَزْُ   ِِَر   ْِ    َْَ        اَْَ      ِ      ِ   اُِ   ِا      َْَ   َ   َ   ﴿   169  : نا   آ .   ضت   ف   ص   را  :   طا   ّ .   ا   ا  –  وا   ا  –  اا   ا     :   ياا   ب   1953   ا   12   ا      يدا   يواا      اا      ن     .   ا   اا   نا   ج   ارا   ن   ا   ا      رز   ا   راد     : ارا  .   1995            ا      و   ةا      ا   ة   ناأ     :       ا   اا      و   تا         ا      ا : ا   وا   از         فرا         و   ا         ا  .   ا   ةا  :   ياا   ا   تارا   نو   ةا      ةر   هراو   ا   زاا .    ا   را :   اا   راو   د   ا   زاإ  : 1   ةا  .   طا   أ               ةر   نأ   ا   ن  : 2   ةا .   ياا   ا   ت   ط   ن   ساروا     : 3   ةا .   ما   ىا  :   ز   ي     : ا         يا   أ               ا   ق   ر      و   د               ضت   طا   ص   را  :   طا   ّ .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   ا   ةا  :   طاو               و   طا      ع   و            و  , ضرا   ه   ا      طا   نأ   ا   ن .   ا   را :   قدا   طا   ت   ا   ن  : 1   ةا .            ط   زاا   ةرو   إ   ةا  : 2   ةا  .   نا      هراو   طا      ةرو   إ   ما   ةد  : 3   ةا .   ما   ىا  :      قأو        ك      و   أ   و   ُأ   ـ   ُ     كِ         طو   ظا      ص   ضت   را  :   ا    .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :         ا   توا   ر   ازا   د   ة   و            ا      ا   ن .   ا   را  : ا      ا      و               ا  : 1   ةا . أ      نأ   ا   و      و         عا   ا      او   ر  : 2   ةا . ةا   خ   و   ةا         و            ا   ح  : 3   ةا .   ما   ىا  :   َُ   اََ   دَ   ِشَا   وَ   ِُ         ِِ         َ   َ   َُ   ِضرَا      نوَاَ   ُا   ِ   ةََ   َ   سَ      َ   ِَ   َُا   َا   ح   َ   حَ   ِَ   َ      اِ   ََ   ََ   ََ   مِا   َََ   َ   ََ   َ   ر   َرَََ   ََ   ِسا      ُتِُ      َِَِ   ِَ   ّ   َر   َا   َِ   َََ   َََ   َ   ََ   َِ   َكاِ   َد   َ      َ   ِسا   بَر   َََ   ُَ   َكّِَ   يََ   َكّِَ         ُَاَ   َا   َ   َا   ََ   َُ      ِسوَدِا   ِ   نِ   ِَ      ُ   َ   َباَ   نَِ .   د   ج   ص   ضت   را  :   ا    .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :   د      اا      ا   ح .   ا   را  : د      اا         و      ا   و  : 1   ةا .    و   ت   ا   ا   ما      د     : 2   ةا . ا      د        : 3   ةا .   ما   ىا  :   ﺀا   ا   ضور   او      ا      ناز   ﺀا   ﺀاا   و                  ﺀا         ا .   نف   اف   ص   ضت   را  :   ا    .   ا   ا  –    وا   ا  – ا   ا   2016/2017   ا   ةا  :   اا   ةرا   م         ن   ا   صا .  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x