แบบทดสอบ 1 เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
Share
Transcript
    24 แบบทดสอบ  1 เร องการเรยงสับเปล ยนและการจัดหม    1. ขอสอบฉบับหน งม  10 ขอ   ใหตอบเพยง  8 ขอโดยท จะตองทาอยางนอยสามขอ   จาก  4 ขอแรก   อยากทราบวาจะมวธ   เลอกทาไดทั  งหมดก วธ   ก . 15 ข . 24 ค . 39 ง . 45 2. ขอสอบสบขอเปนขอสอบแบบตอบถก - ผดจะทาขอสอบชดน  ทกขอไดก วธเม อขอท เรยงตดกันตองไมตอบเหมอนกัน   ก . 2 ข . 25  ค . 210  ง . 210-1 3. ขอสอบเลอกตอบแบบ  5 ตัวเลอกม  20 ขอจะมวธตอบท ผดทกขอก วธ   ก  1 ข . 520-1 ค . 520-420  ง . 420 4. จัดชาย  4 คนหญง  3 คน   เขาแถวในแนวตรง   โดยใหหัวแถวและหางแถวเปนชายเสมอจัดไดก วธ   ก . 1425 ข . 1428 ค . 1430 ง . 1440 5. จงพจารณา  1) เดกชาย  5 คนและหญง  5 คนนั งเรยง   เปนแถวโดยเดกชายและเดกหญงนั งสลับท กันและชาตชายตองนั งตดกับ   สมหญงจะนั งได  =9(2!)4!4! แบบ  2) จากโจทยขอ  1) ถาชาตชายตองนั ง   แยกกับสมหญงจัดได  16(2!)(4!)(4!) แบบ   ขอใดถก   ก . ถก  1 ขอคอขอ  1) ข . ถก  1 ขอคอขอ  2) ค . ถกทั  ง  2 ขอ   ง . ผดทั  ง  2 ขอ  6. มชาย  10 คน   หญง  8 คน   จะมวธจัดใหนั งรับประทานอาหารบนโตะอาหารรปส เหล ยมผนผาซ งมท นั งทางดานยาว   ดานละ  9 ท    โดยใหชาย   และหญงนั งสลับกันไดก วธ   ก . 17! ข . 8!10! ค . 1/4(8!)(10!) ง . (4!5!)2 7. มอักษรอย   6 ตัวคอ  t t t p p k นาอักษรดังกลาว   มาจัดเปนวงกลมคราวละ  4 ตัวไดก วธ   ก . 7 วธ   ข . 8 วธ   ค . 10 วธ   ง . มากกวา  10 วธ  8. โตะกลมเบอรหน ง   นั งได  4 คน   โตะกลมเบอรสองนั งได  5 คน   จะมวธจัดสมชายและสายสดากับเพ อนอก  7 คน   นั งโตะ   กลมสองโตะดังกลาวไดทั  งหมดก วธตามเง อนไขท วาสมชายและสายสดา   จะตองนั งโตะเดยวกันและนั งตดกันเสมอ   ก . 4554 วธ   ข . 4536 วธ   ค . 4527 วธ   ง . 4512 วธ  9. จากโจทยขอ  7) สมชายและสายสดาตองแยกนั งกันคนละโตะ   ก . 2(7!) วธ   ข . 2!3!4! วธ   ค . 2734(!)!! วธ   ง . 93472!!!!!   วธ      25 10. คัดเลอกชาย  6 คน   หญง  9 คน   จากผ  สมัครเปนชาย  8 คน   และเปนหญง  10 คน   แลว   นาไปจัดนั งอภปราย   แบบโตะกลมโดยนั งสลับชาย  2 คน   ตอหญง  3 คน   จัดไดทั  งหมดก วธ   ก . 10(8!)2  วธ   ข . 12(8!)2 วธ   ค . 13(8!)2  วธ   ง . 15(8!)2 วธ  11. จัดชาย  6 คน   หญง  6 คน   และเดก  6 คนนั งสลับ  2:2:2 คราวละทั  งหมด   โดยอาจสลับเปน   ชาย   หญง   เดก   หรอ   เดก   ชาย   หญง   กไดเปนตน   โดยกาหนดให  1) จานวนวธท จัดในแนวตรง  2) จานวนวธท จัดเปนวงกลม   อยากทราบวา  1) และ  2) ตางกันก วธ   ก . (5.6!-4.5!)(6!)2  ข . (6.6!-4.5!)(6!)2  ค . (5.6!-5!4!)(6!)3  ง . ((6!)3-2(6!)2) 5! 12. ชาย  7 คน   หญง  7 คน   เขาแถวแนวตรง   จงพจารณา  1) จานวนวธท ชายทั  งหมดยนชดกัน   และหญงทั  งหมดยนชดกัน = 2(7!)2 2) จานวนวธท ชายเรยงลาดับจากสงไปหาต า  = 147!!   วธ  3) จานวนวธท ชายเรยงลาดับจากสงไปหาต าและหญงเรยงลาดับจากสงไปหาต า  = 1477!!!   วธ   ขอใดถก   ก . ถกเพยง  1 ขอ   ข . ถกเพยง  2 ขอ   ค . ถกทั  ง  3 ขอ   ง . ผดทั  ง  3 ขอ  13. จงพจารณา  1) มจด  15 จดในระนาบ   โดยม  5 จดเรยงอย ในแนวเสนตรงเดยวกัน   นอกจากนั  น   ไมม  3 จดใดๆ   อย ในแนว   เสนตรงเดยวกันเลยโยงจดใหเกดเสนตรงได  96 เสน  2) ถาตองการสรางสามเหล ยมท จดยอดจะตองเปนจดยอดหรอจดก งกลางดานของหกเหล ยมดานเทาปกตรปหน ง   ท กาหนดใหจะไดสามเหล ยมดังกลาวทั  งหมด  220 รป  3) รปเหล ยมท มเสนทแยงมม  65 เสนจะเปนรป  13 เหล ยม   ขอใดถก   ก . ถกเพยง  1 ขอ   ข . ถกเพยง  2 ขอ   ค . ถกทั  ง  3 ขอ   ง . ผดทั  ง  3 ขอ  14. เสนตรง  10 เสนไมมเสนใดขนานกันและวงกลม  10 วงท มขนาดตางๆตัดกันทาใหเกดจดอยางมากท สดก จด   ก . 135 จด   ข . 235 จด   ค . 335 จด   ง . 225 จด  15. บนระนาบหน งมสามเหล ยม  3 รปส เหล ยม  4 รปหาเหล ยม  5 รปจานวนจดท ตัดกันอยางมากท สดก จด   ก . 480 จด   ข . 488 จด   ค . 501 จด   ง . 524 จด  16. จากคาวา  handpower จัดเรยงทั  งหมดโดยไมสนใจความหมาย      26 1) กาหนดให  a,n,d อย ตดกันเสมอจะจัดได  4320 วธ  2) กาหนดให  a,n,d อย แยกกันจะจัดได  151,200 วธ  3) กาหนดให  p,o อย ตดกัน   และ  h,d อย แยกกันเสมอจะจัดได  (12)(7!) วธ   ขอใดถก   ก   ถกเพยง  1 ขอ   ข   ถกเพยง  2 ขอ   ค   ถกทั  ง  3 ขอ   ง   ผดทั  ง  3 ขอ  17. จากคาวา  SUKSANAREE ตองการสลับตัวอักษรทั  งหมดโดยไมสนใจความหมายของคา  1) ถาให  S อย ตดกันเสมอ   จะจัดสลับได   922!!!   วธ  2) ถาให  S อย ชดกันแต  A อย แยกกันเสมอจะจัดเรยงได  (28)(7!) วธ  3) ถาให  R กับ  E อย แยกกันเสมอจะจัดได  7(8!) วธ   ขอใดถก   ก . ถกเพยง  1 ขอ   ข . ถกเพยง  2 ขอ   ค . ถกทั  ง  3 ขอ   ง . ผดทั  ง  3 ขอ  18. กลองใบหน งบรรจสลากหมายเลข  1,2,3 ...,n รวม  n ใบ   จงหาวธในการหยบ   สลาก  2 ใบใหไดหมายเลขตดกันและ   ในการหยบน     หยบครั  งละ  1 ใบ   ก . n ข . nn !()! − 2   ค . (n-1) ง . 2(n-1) 19. โรงเรยนแหงหน งสงนักวอลเวยบอลหญงรายการหน ง   โดยแขงขันทั  งหมด  8 ครั  ง   จงหาจานวนวธท จะชนะ  4 ครั  ง   แพ  2 ครั  งและเสมอ  2 ครั  ง   ก . 1260 ข . 840 ค  420 ง  210 20. ถงเทา  12 ค    ตางสกัน   บรรจอย ในกลอง  1) หยบข  นมา  8 ขางตางค กันไดทั  งหมด  = 495(28) วธ  2) หยบข  นมา  10 ขาง   เปนค เดยวกัน   อยางนอย  3 ค    ไดทั  งหมด   เทากับ  16 31249 ⎛ ⎝ ⎜ ⎞ ⎠⎟⎛ ⎝ ⎜ ⎠⎟ + 4 41228512 ⎛ ⎝ ⎜ ⎠⎟⎛ ⎝ ⎜ ⎠⎟+⎛ ⎝ ⎜ ⎞ ⎠⎟   ขอใดถก   ก . ถก  1 ขอคอ   ขอ  1 ข . ถก  1 ขอคอ   ขอ  2 ค . ถกทั  งสองขอ   ง . ผดทั  งสองขอ  21. ในการเล  ยงรับรองแหงหน ง   มคนจับมอกัน  190 ครั  ง   จงหาวามคนมาในงานก คน   ก . 20 ข . 15 ค . 10 ง . 22 22. ครั  งหน งคณะผ  แทนไทย  25 คน   ไปเย ยมประเทศจน   ไดรับการเล  ยงรับรอง   จาก   ฝายเจาภาพซงมผ  แทน  15 คน   ถาผ  แทนฝายไทยแตละคนจะตอง   สัมผัสมอทักทายกับฝายเจาภาพทกคน   อยากทราบวาครั  งนั  นมการทักทายกัน   ก ครั  ง   ก . 25223!!!   ข . 2515!!   ค . 251015!!!   ง . 25 x 15    27 23. ขอสอบชดหน งม  2 ตอน   ตอนท   1 มขอสอบ  10 ขอ   สวน   ตอนท   2 มขอสอบ  8 ขอ   คาช  แจงมวา ไมจาเปนตองทา   ทกขอ   แตขอใหทาอยางนอยตอนละขอ จะทาไดก วธ   ก . (210-1)(28-1) ข . 80 ค . (210+1)(28+1) ง . 210.28 24. ถามมะพราว  3 ผล   มะมวง  2 ผลและสมโอ  4 ผล   จงหาจานวนวธท จะเลอกผลไมเหลาน     อยางนอยอยางละ  1 ผล   ก . 765 ข . 512 ค . 315 ง . 24 25. มเคร องเพชรอย   6 ช  นแตกตางกัน   แบงใหเปน  2 สวนเพ อใหทายาท  2 คน   ไดทั  งหมดก วธ  ( ทายาทแตละคนไดอยางนอย  1 ช  น ) ก . 60 ข . 62 ค . 64 ง . 66 26. ถาจะแบงเคร องเพชร  5 ช  นใหกับลก  3 คนโดยไดอยางนอยคนละ  1 ช  น   จะทาไดก วธ   ก . 150 ข . 153 ค . 243 ง . 241 27. มของขวัญ  7 ช  น  ( เหมอนกัน ) เม อจะแจกให   นักเรยน  4 คน   โดยท แตละคนจะตองไดอยางนอย  1 ช  น   จะทาไดก วธ   ก . 47  ข . C 7,4   ค . 74  ง . C 6,3  28. จานวนเตมบวกหาร  25,000,000 ลงตัวมทั  งส  นก จานวน   ก . 48 ข . 63 ค . 91 ง . 120 29. เลขท หาร  9,000 และเปนจานวนเตมบวกยกเวน  1 จะมทั  งหมดก จานวน   ก . 47 ข . 48 ค . 94 ง . 96 30. มตัวเลขอย   9 ตัว   คอ  2,2,2,5,5,5,8,8,8 นาเลขเหลาน  ไปสรางจานวนค   3 หลักไดก จานวน   ก . 36 ข . 34 ค . 29 ง . 18 31. จะมก จานวนท สรางจากตัวเลข  0,0,1,1,2,3,3 โดยมคาเกน   หน งลาน   ก . 320 ข . 350 ค . 400 ง .450 32. จานวนวธเลอกตัวอักษร  4 ตัว   จากตัวอักษรของคาวา  BEERBAREL เทากับเทาใด   ก . 30 ข . 32 ค . 34 ง . 36 33. ถานาตัวเลข  1,2,3 และ  5 มาสรางจานวนท ม  4 หลัก   โดยแตละหลัก   ไมซ ากันแลวนาจานวนท สรางไดทั  งหมดมา   บวกกันผลบวกท ไดจะเทากับขอใด   ก . 73,326 ข . 73,336 ค . 73,226 ง . 72,336
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x