Με αφορμή την «υπόθεση Μπελογιάννη» | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Με αφορμή την «υπόθεση Μπελογιάννη»
Share
Transcript
  05/10/2017 17 : 07 Με   αφορμή   την  « υπόθεση   Μπελογιάννη » | ΙΣΤΟΡΙΑ  | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Page 1 sur 5https://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=9253840&action=print ! ##$%&  25 '()# *+  2017 - ,-*.$/0  26 '()# *+  2017 !)(12$  18 ! #$%!& 3)   $4&* µ 0   %+5  « -678)9+   36)(&:. 55+ » !%$   %;(+   %&-  2016 /-/(&47*+9)   %&   #.#(1&   « ! #$%&%'(  µ )    )   µ )*+    ,-    !..(/%  - 0.12,   '2%3 $3(   3%$$# 42$35   6-    /$37-    8').4&$(--,  - 9%   #1  µ % %:%;4</, » . <+5   ;*)-5$   :.$   %+5   $5)=*)9+   %>56*$/%./?5   ;/$5)   &   @*+:7*+A   !$/)(($*76&-(&A   /$.%+5   )6. µ ;().$   &   !6=*&A   !$/)(($*76&-(&A . B*7/).%$.   :.$   %$   :5>9%   9)   6&((&=A   .9%&*./   :):&57%$6&-   $4&*&=5 : <+   9=((+C+   %&-   D1/&-   36)(&:. 55+ , µ ;(&-A%+A   ,E   %&-   ,,E , /$8?A   /$.  10 2>5   ((>5  µ )(?5/$.   9%)()F?5   %&-   ,,E , 6&-   6. 9%+/$5   %&G)/; µ #*+   %&-  1950 /$.   %&5   H/%?#*+   %&-  1951 6$*$6; µ 48+/$5   9%&   E/%$/%&   !%*$%&2./)1&I8+5?5  µ )   # 9+   %&5   I5$:/$9%./7   D7 µ & 509/1947. <+   2)=%)*+   21/+   36)(&:. 55+   /$.  28 $/7 µ $/& µµ &-5.9%?5   /$.   /& µµ &-5.9%*.?5 , 6&-2./ 9%+/$5   $67   %&   IJ   G.$*/;A   !%*$%&2./)1&I8+5?5 , 9%.A  15 '()# *+   ;>A   %+5  1 3 *%+  1952, µ )   # 9+   %&5   I5$:/$9%./7   D7 µ &  375/1936 « 6)*1   /$%$9/&6)1$A ». <+5   $5$/ (-C+   %>5   $9-* µ %>5   %&-   ,,E   6&-   #*19/&5%$5   9%.A   /*=6%)A   %+A   #1($A   IKLI  ( @(-4 2$ ) /$.   %+A   &2&=M-/&=*:&-  39 ( ,$((.8;$ ). E/)1   /$%&./&=9$5 , $5%19%&.F$ , &.   &./&:;5).)A   %>5   9%)()F?5   %&-   ,7 µµ $%&A   N(1$I*:-*. 2+   /$.   D1/&-   ,$(&= µ )5&- . <+5   )-8=5+   %+A   ().%&-*:1$A   %>5   $9-* µ %>5   )1F)   %&   )619+A   6*&6&() µ ./79%;()F&A   %&-   ,,E   D1/&A   O$#&=2+A . H   O$#&=2+A   $-%&/%75+9)   9%+5   /*=6%+   %+A   ,$((.8;$A , :.$   5$  µ +   9-((+48)1$67   %.A   2.>/%./;A   $*F;A , 6&-   %+5   )1F$5   P?9).   /$.   %&5   /$(&=9$5   5$   6$*$2&8)1 . !%+5   6*?%+   21/+   /$%$2./ 9%+/$5   9)   8 5$%&  12 %& µ $  ( D1/&A36)(&:. 55+A , Q)&2?*$   @)>*:. 2&- , !%;*:.&A   @*$ µµ ;5&A , !% 8+AG*& µ P&A , E((+   R>$5512&- , < /+A   ,$(&4>(. A , G+ µ 0%*+A,$5)((76&-(&A , Q$5 9+A   ,$5)((76&-(&A , M1P$   ,7%%&- , I4*&21%+3$5. %+ , ,$((.76+   B$6$2&6&=(&- , B;%*&A   B$6$5./&( &- ). N   2.)850A   /$%$/*$-:0   :.$   %.A   8$5$%./;A   /$%$21/)A , 6&-   ;4%$9)   ;>A   %+!=5&2&   %&-   HNE , $*F./   2-9/7()C)   %.A   )/%)(;9).A , )5?   -60*F)   /$.   +2;9 µ )-9+   %&-   6*>8-6&-*:&=   D . B($9%0*$   :.$   /$% *:+9+   %>5;/%$/%>5   9%*$%&2./)1>5   /$.   %+5   6$*$6& µ 60   %>5   /$%+:&*&- µ ;5>5   >A6$*$#$%?5   %&-   ID  509 9%&   B)5%$ µ )(;A   E4)%)1& . E%9. , µ )   %+5$5$/ (-C+   %>5   $9-* µ %>5  µ )8&2)=%+/)   +   2)=%)*+   21/+ , :.$   %+5   &6&1$+   ,*$%./0   I94 ().$   /$.   +   /-#;*5+9+   B($9%0*$   F (/)-9$5   )5$5%1&5   %&-,,E   %+   9-/&4$5%./0   /$%+:&*1$  « 6)*1   /$%$9/&6)1$A ». !)   $-%05   %+   21/+/$%$2./ 9%+/$5   9)   8 5$%&  8 ( D1/&A   36)(&:. 55+A , N(1$A   I*:-*. 2+A , D1/&A   ,$(&= µ )5&A , G+ µ 0%*+A   36 %9+A , E((+   R>$5512&- , < /+AM$P$*12+A , 3.(%. 2+A   36.9 µ 6. 5&A , S$* ($ µ 6&A   <&-(. %&A ). H.  4 6*?%&.)/%)(;9%+/$5   9%&-   @&-20 , 9%.A  30 3 *%+  1952, )5?   9%&-A   ((&-A  4 278+/)   F *+   /$.   +   6&.50   %&-A  µ )%$%* 6+/)   9)   .97#.$   2)9 µ . I67   %$   B*$/%./   %>5   2=&   2./?5 , 6&-   6$*$%18)5%$.   9%&   #.#(1& , #:$15&-56&(=   F*09. µ $   )61/$.*$   9- µ 6)* 9 µ $%$ . !   #$%&'()%   )*+ &   ,   -./,(0$   112  µ 34   4)   4$+56#)7   $-089%,4,7   (0$   #&+6 µ (07   4(,+2//.:  µ )(.   (,+   6((   (0$   ;<2 , # 597   # &   -0&)7   6( +   0&)-&:%.4)&7   4(&7   =% µµ 37   (0$   -'   $(6+   (,+   $-089%,4, , -0$   (0112   6( +   )-*4,7   $-08%)> µ 3+0   +   (&7   +(& µ )(>-*4)& . H µ >A , &*.9 µ ;5$   $67   %$   9+ µ )1$   6&-   6)*.;F&5%$.   9%$   ER!I@T@R,I   %&-   #.#(1&- , /$%   # 9+   9%&   /)1 µ )5&  µ )   %&5   %1%(&   « =>*34+    8').4&$(--,+    3%$   ,   )'4?1   4@ »,   F*0P&-5   /*.%./?5   9F&(.$9 µ ?5 .1. H   )6. µ )(+%0A   %+A   ;/2&9+A   !6 . !$/)(($*76&-(&A   $6&2;F)%$.  ( 9)( . 31 - 33) >A   -6$*/%7   %&5   47#&   %+A   /-#;*5+9+A%>5   NBI , 7%.   %&  1951 +   !&#.)%./0   E5>9+   /$.   &.   O&-(:$*1$  - I(#$51$   0%$5   6.8$57   5$   )U$6&(=9&-5   67() µ &   :.$   5$8;9&-5   -67   %&5   ;():F7   %&-A   %+5   E(( 2$ . N   $6&2&F0   %&-   47#&-   %>5   NBI  « 9%+*1P)%$. » 9)   )/8;9).A   %&-   !%;.%  05/10/2017 17 : 07 Με   αφορμή   την  « υπόθεση   Μπελογιάννη » | ΙΣΤΟΡΙΑ  | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Page 2 sur 5https://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=9253840&action=print  ! #   $%& #'()*+#   ,-    ./,  µ .%0+1-  «  23456578!  », 2 9:% ,  1952, ,1;1<#0;&',   ,-    =1;1 *<>-    $#*;>-    ,- +.? .%,-    +0<,-    9$.)#@*:;;,  , 1$A   #; $%A.+%#   #B    ! %1 #+*<.0#B5   C0<#-    9$.)#@*:;;,-    ' ,   +0<, D%.6 *% µ )5% , )/8;9).A   %&-   %=6&- : « A    %')$.1   &$%   ,-    '4.$ $31   %-)B%2 ,#*%   3%$   ,-    )/%C$31   %3)2%$5 , %   ,+    !..(/%+ '24D2?4- %-    %'5   ,-    !EEF  µ D#6   ,+    /2(#,+    /$%C42) $37-    C42D6-  : 4@   GG!   , 6-    #4;$) $37-    32% 7-   - /42@C526- '4@    ;2*#34- %$   # %    ;52)$%   ,+    !..(/%+    3%$   4@   /$)H-4<+    34  µµ 4@-$# $34<   3$-1  µ % 4+  » ( 9)( . 32), O;#$.$ , 2)5   )6*7/).%&   :.$   -6$*/%7   47#&   %+A   /-#;*5+9+A   %>5   NBI , $((   :.$   %+   :5>9%0   6*&6$: 52$   %>5   12.>5   /$.   ((>5   /$6.%$(.9%./?5/*$%?5 , 9- µ 6)*.($ µ #$5& µ ;5+A   /$.   %+A   E(( 2$A . I5%.9%*;4&5%$A9-5).2+%   %+5   6*$: µ $%./7%+%$   $6;2.2$5   9%+   !&#.)%./0   E5>9+)6.8)%./;A   #(;C).A , 6*&/). µ ;5&-   5$   9-:/$(=C&-5   /$.   5$2./$.&(&:09&-5   %&-A   2./&=A   %&-A   9F)2.$9 µ &=A   )5$5%1&5   %+A   /$.)5$5%1&5   %>5   ((>5   /*$%?5   %+A   9&9.$(.9%./0A   &./&27 µ +9+A .2. !%+   9)(12$  31 %&-   #.#(1&-   $5$4;*)%$. : « =   '5.)   µ 4+    # ,-    G42D%   '243(.)#)    D- 4-)+    %-,#@?*)+    # 4   )#6 )2$35 4@    E D$     > $'(2    µ )-     5'4@   H)62)* %$   #?)/5-    #*&4@24   '6+   µ D#6:4@.&%2*%+    H%   '2%&   µ % 4'4$,H)*    )$#;4.1   # ,-    !..(/%  ...». T9%79& , $67   %.A  27 R&=5+  1950 %&   !- µ #&=(.&   I94$()1$A   %&-   HNE   )1F)$6&4$919).   5$   9%$(&=5   9%*$%)= µ $%$   :.$   %+5   -6&9%0*.U+   %+A   D7%.$A,&*;$A , 9%&5   67() µ &   6&-   2.)U$:7%$5   $5 µ )9$   9 ' $-%05   /$.   9%+M$&/*$%./0   G+ µ &/*$%1$   %+A   ,&*;$A . !%+5   . µ 6)*.$(.9%./0   )6; µ #$9+9- µµ )%)1F$5   9%*$%)= µ $%$  23 /*$%?5 , $5 µ )9   %&-A   /$.   %+A   E(( 2$A . <+5   6)*1&2&   )/)15+ , +   E!!G   $6)1F)   $67   %.A   9-5)2*. 9).A   %&-!- µ #&-(1&-   I94$()1$A , 2.$ µ $*%-*7 µ )5+   :.$   %+  µ +   $5$:5?*.9+   %+AM$V/0A   G+ µ &/*$%1$A   ,15$A   >A  µ 75. µ &-  µ ;(&-A   %&-   !- µ #&-(1&-I94$()1$A   9%+   8;9+   %+A   <$V# 5 , /$8?A   /$.   :.$   %+5   7U-59+   %+A)6.8)%./0A   6*&6$: 52$A   %>5   NBI . I67   %&   /)1 µ )5&   %+A   ;/2&9+A   $6&-9. P&-5   &.   6$*$6 5>   $5$4&*;A , 2+($20   &   *7(&A   %>5   NBI   /$.   %>5   9- µµ F>5   %&-A   9%&5   67() µ &   %+A,&*;$A . I5%18)%$ , :15)%$.   $5$4&*   7%.   &   67() µ &A   9%+5   ,&*;$ « '243(.)#)    D- 4-)+    %-,#@?*)+    # 4   )#6 )2$35   4@    E D$     > $'(2    µ )-   » .3. ,$%   %&5   9-::*$4;$ , +   ;5%$9+   %&-   W-F*&=   B&(; µ &-   «µ D#%   %'5   ,- )3 <.$B,   4@   '4.D   µ 4@   # ,-    G42D% »   $6&%;()9)  µ .$   $67   %.A   2=&6$*$ µ ;%*&-A , &.   &6&1)A   /$87*.9$5   %+5   )/%;()9+   %>5   36)(&:. 55+  - I*:-*. 2+  - ,$(&= µ )5&-  - 36 %9+  ( 9)( . 47). E15$.   9>9%7   7%.   &   67() µ &A   9%+5   ,&*;$   )6+*;$9)9+ µ $5%./   /$.   )5;%).5)   %&   :)5./7%)*&   2.)85;AC-F*&6&() µ ./7   6($19.&   6&-   2.$ µ 7*4>5$5   &.. µ 6)*.$(.9%./;A   )6) µ # 9).A , 9)   µ )9+   9-5 *%+9+  µ )%+5   $5%./& µµ &-5.9%./0   -9%)*1$   2.)85?A   /$.  µ ))61/)5%*&   %&5  « 3$/$*8.9 µ 7 » 9%.A   NBI . I-%7   %&   /(1 µ $)6;2*$9)   /$.   9%.A   )U)(1U).A   9%+5   E(( 2$ , 76&-U)2.6(?8+/$5   5;)A   2.?U).A   /$%   %&-   ,,E , 76>A   6 . F . µ )%+5   )/%;()9+   %&-   D1/&-   D./+4&*12+   /$.   ((>5/& µµ &-5.9%?5 , µ )   %+5   /$%+:&*1$   %+A   /$%$9/&6)1$A ! T9%79& , &   67() µ &A   9%+5   ,&*;$   2)5   $6&%;()9)   %+#$9./0   $.%1$   %>5   2.?U)>5   /$.   )/%)(;9)>5  µ )   # 9+   %&57 µ &  375/1936 « 6)*1   /$%$9/&6)1$A ». @.$%1 , $5   0%$5;%9. , 6?A   )U+:)1%$.   %&   :):&57A   7%.  µ )   %&5   12.&   57 µ &)/%)(;9%+/$5   /.   (($   9%)(;F+   %&-   ,,E , 6&(=   /$.*7 µ )%   %+   (0U+   %&-   6&(; µ &-   9%+5   ,&*;$ ; ( B(&- µ 612+A%&  1954, ,$*$5%$0A   /$.   ,$*2$ µ 0($A   %&  1955). B?A)U+:)1%$. , $/7 µ $ , 7%.   &.   21/)A  « 6)*1   /$%$9/&6)1$A » 9-5)F19%+/$5  µ ;F*.   /$.   %&  1960; ,$.   6?A   )U+:)1%$.   %&:):&57A   7%.  77 9%)(;F+   %&-   ,,E , 7(&.   /$%$2./$9 µ ;5&.  µ )   %&5   12.&   57 µ &   >A  « /$% 9/&6&. », 6$*; µ ).5$5   9%+   4-($/0  µ ;F*.%&  1966, 6$*7%.   ;>A   %7%)   )1F$5   $6)()-8)*>8)1   7(&.   &.   ((&.   6&(.%./&1   /*$%&= µ )5&. ;4. !=:F-9+   >A   6*&A   %.A   $.%1)A   %>5   2.?U)>5   /$.   )/%)(;9)>5   6*&/$()1   /$.   %&   :):&57A   7%.   9%&   /)1 µ )5&   6$*$%18)5%$.   &.$ µ 1 µ +%)A   2+(?9).A   %&-   I µ )*./$5&=   9%*$%+:&=   O$5   '(.% , &   &6&1&A   %75.9)   7%.   9%+5   E(( 2$   «... 4$   34  µµ 4@-$# D+ #@-)?*I4@-    4-    %&7-%   4@+   µ D#%   %'5   4@+    35.'4@+    ,+    )..,-$31+    3@;)2-1#)6+   , 5'4@   3% (C)2%-    -%   /$4?) )<#4@-   µ ) %  µ C$)#   µ D-4@+    #@-)2&( )+    4@+  » ( 9)( . 31). G+($20 , %&   ,,E   )6+*;$P)   %+5   /-#;*5+9+   B($9%0*$   /$.  µ (.9%$   9)%;%&.&   #$8 µ 7 , ?9%)   )1F)   /$%$4;*).   5$   %+   2.$#*?9). ! H µ >A   &   3$/   @/+ , $5?%)*&   9%;()F&A   %&-   !%;.%D%.6 *% µ )5% , ;:*$C)   9)   -67 µ 5+ µ   %&-   6*&A   %&5I µ )*./$57   6*;9#+   9%+5   E(( 2$   <P&5   B.&-*.47.  (31  05/10/2017 17 : 07 Με   αφορμή   την  « υπόθεση   Μπελογιάννη » | ΙΣΤΟΡΙΑ  | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Page 3 sur 5https://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=9253840&action=print 5   C0<#-    9$.)#@*:;;,-   µ 1D, >-    ' #;     E,  µ #<%1 *<A ! %1 A R&=(+  1950), 9F)%./  µ )   %.A   )/%. µ 09).A   %&-   O$5   '(.% : « =$   /,.7#)$+    4@   :%-    J.$     C@#$3(   /$%# 2);.7-4@-    ,HD#,   ,+    '2)#;)*%+    3%$   4@   K'4@2&)*4@   !B6 )2$37-  ». 1 I67   %+5   6$*$6 5>   %&6&8;%+9+   $6&2)./5=)%$.   7%.9%&-A   $ µ )*./$5./&=A   .8=5&5%)A   /=/(&-A   2)5   -60*F)/$5;5$A   47#&A   79&5   $4&*   %+5   /-#;*5+9+   B($9%0*$ . <$  µ -8)= µ $%$   %&-   O$5   '(.%   )U;4*$P$5   $5%.8;9).A   9%&)9>%)*./7   %>5   NBI   9F)%./  µ )   %+   9% 9+   %&-A   $6;5$5%.9%&   6&(.%./7   9=9%+ µ $   %+A   E(( 2$A   /$.   #;#$.$   $-%   %$ µ -8)= µ $%$   0%$5   6*&4 9).A  µ )   $5%./& µµ &-5.9%./76)*.%=(.: µ $ . H   /=*.&A   (7:&A , 6&-   /(. µ $/?8+/$5   /$.   6 (.   &.   2.?U).A/$%   %&-   ,,E  µ )   %+5   )5)*:&6&1+9+   %&-   57 µ &-  « 6)*1/$%$9/&61$A », 8$   $5$4)*8)1   9%+   9-5;F).$ .5. H   !6 . !$/)(($*76&-(&A   :* 4).   7%.   %&  1951 %&   ,,E2)5   )U;2>9)   9)   #.#(1&   7($   %$   B*$/%./   %+A   6*?%+A21/+A   36)(&:. 55+ , $((  µ 75&   )/)15$   %$   9+ µ )1$   %&-A « '4@   )BDC2%I%-    ,-    ,26$31   '.)@2(   4@34  µµ 4@-$# $34<   3$-1  µ % 4+    # ,    ?72%  µ %+  »  ( 9)( . 11). E15$.   :5>9%7   7%.   $67   %&-A  93 6&-   2./ 9%+/$5   9%+56*?%+  « 21/+   36)(&:. 55+ » $*/)%&1   (=:.9$5 . H*.9 µ ;5&.   (=:.9$5   /$.   9%+   2)=%)*+   21/+ . <&   ,,E   9>9%   ;/$5)   %7%)   6&-/-/(&47*+9)   9)   #.#(1&   %.A   $6&(&:1)A   9%+5   6*?%+   21/+   /$.   :)5./   %+   9% 9+   )/)15>5   6&-   6$*; µ ).5$5   7*8.&. . !)   )/)15)A%.A   9-580/)A   $-%7   ;6*)6)   5$   $5$2).F8)1 . B;*$   $6 ' $-%7   7 µ >A   6*;6).   5$   9+ µ ).>8)1   7%.   +   .9%&*./0  µ 50 µ +   ;F).   9%*$ µµ ;5&%&   #(; µµ $   %+A   9%&-A   7*8.&-A , 21F>A   #;#$.$   5$   6)*.4*&5)1   %.A   76&.)A   8-91)A   %>5   ((>5 . EU ((&- , 9%+5   R9%&*1$   %&-,,E , 6&((&1   $67   )/)15&-A   6&-   6*&A   9%.: µ 0   (=:.9$5 , 2)5   ):/$%;().C$5   %+5   %$U./0   6 (+   /$.   %+5   619%+   %&-A   9%&   ,,E , 9- µ 6&*)-7 µ )5&.  µ )   $-%7   ;>A   %&   %;(&A   %+A   P>0A   %&-A . 3 (.9%$ , &*.9 µ ;5&.   )/%)(;9%+/$5 . H.   9%*$%.;A   %>5   /& µµ &-5.9%?5   /$.   /& µµ &-5.9%*.?5 , 6&-   ; µ ).5$5   6.9%&1   9%&   ,,E , )15$.   $-%;A   6&-   F*> µ $%1P&-5   %+56&*)1$   %&- . @.$   6$* 2).: µ $ , )U)% P&5%$A   %+5   R9%&*1$   %&-  « L.P&96 9%+ », 8$   2.$6.9%?9&- µ )   7%.   9%)(;F+   %&-   ,7 µµ $%&A  - 9%)(;F+   %+A   2.)=8-59+A   /$.   %+A   $*F.9-5%$U1$A   %&-   $6&9% %+9$5   %&  1990 - 1991 /$.  µ $P1  µ )   ((&-A   6;*$9$5  µ )   %& µ ;*&A   %&-   /$6.%$(.9 µ &= . T9%79& , +   %$-%7%+%$   /$.   +   2.$2*& µ 0   %&-  « L.P&96 9%+ » 2)5   F*> µ $%1P&5%$.   $67   $-%   %$$*5+%./   6$*$2)1: µ $%$ . S*> µ $%1P&5%$.   $67   %&5   ,?9%$   O.2 (+ , %&5   @.?*:+   M$ µ 6*.57 , %&5   < /+   '1%9& , %&5   @.?*:+@)>*:1&-   /$.  10 2)A   ((&-A , 6&-  µ $P1  µ )   5)7%)*&-A   /$.  µ )%$:)5;9%)*&-A   ;2>9$5   $ µ ;%*+%)A   / 8)   (&:0A   8-91)A%. µ ?5%$A   %&   ,,E   /$.   %+5   )4+ µ )*12$   %&- .6. <+5   &(79>9%+   *09+   %&-   ,$*(   3$*U  , 6&-   6$*$8;%).   &   !6 . !$/)(($*76&-(&A , 7%.  «... 4$   '24.) %2$%3D+    )'%-%# (#)$+  (...) 3(-4@-    %/$(34',   32$ $31   # 4-    */$4   4@+    4-    )%@ 5  (...) 7#'4@   -%   /,  µ $4@2&,H4<-    524$   '4@   3(-4@-    %/<-% 4   3(H) B%-%&<2$#   µ % ...»  ( 9)( . 49), F*). P)%$.   5$   %+   2&= µ )   9%&   4>A   %>5   9-58+/?5   6&-   2+ µ .&=*:+9$5   &.   $5%)6$5$9%$%./;A$5$%*&6;A  (1989 - 1991) 9%+   !&#.)%./0   E5>9+   /$.   9%.A   (()A   F?*)A   %+A   9&9.$(.9%./0A   &./&27 µ +9+A . G+($20 , F*). P)%$.   5$   #:$15&-5   9- µ 6)* 9 µ $%$   6&-   8$   )5.9F=&-5   90 µ )*$   %+5   6 (+   :.$   %&   9&9.$(.9 µ 7   /$.   6&-   6* : µ $%.   8$/ 5&-5   $2=5$%&   / 8)   6.9>:=*.9 µ $   %+A   $58*>67%+%$A   9%+5   /$6.%$(.9%./0   6*&V9%&*1$ . I-%7   ;/$5)   /$.   / 5).   %&   ,,E . <$+56#)7   6(( 7   # &   $-089%,4,7   (0$   #&+6 µ (07 H.   2=&  « 21/)A   36)(&:. 55+ », 76>A   ;F).   /$8.)*>8)1   5$   &5& µ P&5%$. , 2.)U0F8+9$5   9)  µ .$   6)*1&2&   0%%$A   /$.   -6&F?*+9+A%&-   )*:$%./&=  - ($V/&=   /.50 µ $%&A   /$.   %&-   ,,E . <&  µ ):$(=%)*&  µ ;*&A   %>5   2-5 µ )>5   %&-   G!E   #*.9/7%$5   9%+5   6&(.%./06*&94-:. , 9%+5   E(( 2$   &.   4-($/;A   /$.   &.   %76&.   )U&*1$A   )1F$5   :) µ 19).   $94-/%./ , )5?   +   6$* 5& µ +   6&(.%./0   2* 9+.9&2-5$ µ &=9)  µ )   %&   8 5$%& . !)   $-%;A   %.A   9-580/)A   6&((&1   (=:.9$5 . H µ >A , $-%0   +   ) µ 6).*1$   2)5   0%$5   )((+5./7   4$.57 µ )5& . I6&%)()1   F$*$/%+*.9%./7:5?*.9 µ $   /$.   )15$.   %&   $6&%;()9 µ $  ( 6*&9>*.57 , $((   /$.   / 6&.$A   2. */).$A ) 7(>5   %>5   )6$5$9%$%./?5   /.5+ µ %>52.$F*&5./ , µ )%   $67  µ .$  µ ): (+   0%%$ . @.$   6$* 2).: µ $ , 7%$5   +   *>9./0   )6$5 9%$9+   %&-  1905 - 1907 %9$/19%+/)   $67   %&9%*$%7   %&-   %9 *&- , &   $*.8 µ 7A   %>5  µ )(?5   %>5   57 µ . µ >5   9-52./ %>5  µ ).?8+/)   2*$ µ $%./ : $67  245 F.(. 2)A   6&-   0%$59%.A   $*F;A   %&-  1907 ;4%$9)   9)  13 F.(. 2)A   9%$   %;(+   %&-  1909. N   )4+ µ )*12$   %&-  µ 6&(9)#1/./&-   /7 µµ $%&A   9% 8+/)2-5$%7   5$   )6$5)/2&8)1  µ 7(.A   %&  1909. <$-%7F*&5$ , &   $*.8 µ 7A   %>5  µ )(?5   %&-  µ ).?8+/)   9)   6&9&9%7   6 5>   $67  60%. I67  8.000 6&-   0%$5   %&  1907 9%+5   B)%*&=6&(+ , %&  1908 )1F$5  µ )15).  3.000 µ ;(+ . !%&   E/$%)*15 µ 6&-*:/ , $67   %$  1.070µ ;(+ , ; µ ).5$5   %$  250, 9%&   R# 5&#&  - O&P5)9;59/   $67  2.000 ; µ ).5$5   6)*16&-  600. 2 N   /$% 9%$9+   6$*$5& µ 1$A , 9%+5   &6&1$   #*;8+/)   %&   /7 µµ $   %>5   36&(9)#1/>5  µ )%   %+5   0%%$   %+A   )6$5 9%$9+A , 0%$59$4?A   F).*7%)*+   $67   %+5   6$*$5& µ 1$   6*.5   %+5   )6$5 9%$9+ . E15$.   %)()1>A   2.$4&*)%./7   5$   6$()=&-5   6$* 5& µ $   &.,& µµ $%./;A   H*:$5?9).A , $67   %&   5$   2&-()=&-5   6$* 5& µ $   9)   9-580/)A   0%%$A   %+A   )6$5 9%$9+A . <7%)   6&-   ()16).   & µ $P./7A   +*>.9 µ 7A   /$.   %&   7*$ µ $  µ &. P).   $6)(6.9%./   $6*$: µ $%&6&1+%& , (-:1P&-5   /$.   $:>5.9%;A   6&-   9% 8+/$5  µ )+*>.9 µ 7   /$.   $-%$6 *5+9+   %$   6*&+:&= µ )5$   F*75.$ . I((   $/*.#?A   :. ' $-%7   $6&/%   $/7 µ $  µ ):$(=%)*+   9+ µ $91$   +$(=:.9%+   9% 9+   %>5   (1:>5   6&-   /*$% 5)   9#)9%+   %+   4(7:$   /$.   %+5   )6$5$9%$%./0   $.9.&2&U1$   7%.   8$   U+ µ )*?9&-5/$(=%)*)A  µ ;*)A . <>5   (1:>5 , 6&-   +   0%%$   %&=A   6).9 µ ?5). , :.$%1   5.?8&-5   #$8=%$%$   %&   21/.&   %&-   %$U./&=   $:?5$ . I-%&1   &.(1:&.   /* %+9$5   %+   9+ µ $1$  µ )%   %+5   0%%$   %&-  1905 - 1907. ,$.   2;/$   F*75.$   $*:7%)*$ , +:08+/$5   9%+  µ ): (+  05/10/2017 17 : 07 Με   αφορμή   την  « υπόθεση   Μπελογιάννη » | ΙΣΤΟΡΙΑ  | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Page 4 sur 5https://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=9253840&action=print H/%>#*.$50   !&9.$(.9%./0   E6$5 9%$9+ . I9=:/*.%$  µ ):$(=%)*+   /$.   %$/%+   -6&F?*+9+ , 2.$9% 9)>5   6$:/79 µ .$A   /(1 µ $/$A , 2.$2*$ µ $%19%+/)   9%&   2.)85;A/& µµ &-5.9%./7   /15+ µ $   %&  1989, 7%$5   +   $5%)6$5 9%$9+   /-*. *F+9)   9%+   !&#.)%./0   E5>9+   /$.   9%$   (($   /* %+   %+A9&9.$(.9%./0A   &./&27 µ +9+A . N   #$8.   /*19+   %&-   2.)85&=A   /& µµ &-5.9%./&=   /.50 µ $%&A , 6&-   &U=58+/)   $67   %7%)6)*.997%)*& , )/4* 9%+/)  µ $P./  µ )   %+5   $6) µ 67(+9+   $*F?5 , µ )   %+5   $6&/0*-U+   >A   2&: µ $%./0A , $6 58*>6+A , µ ;F*.   /$.):/(+ µ $%./0A , %+A   +*>./0A   2* 9+A   )57A   /.50 µ $%&A   )6$5$9%$%./0A   $5$%*&60A , 6&-   ;4)*)   %&5   /79 µ &   6&((   F*75.$ µ 6*&9% . !%)(;F+   %&-   ,,E , 6&-   %&   6*&+:&= µ )5&   2. 9%+ µ $   ;2.5$5   7*/&-A   619%+A   9%&  µ $*U.9 µ 7  - ()5.5.9 µ 7 , 6*&9F?*+9$5   9%&   )F8*./7   9%*$%76)2&   >A  « $5$5)>%;A », 21F>A  µ (.9%$   5$   2.$%*;F&-5   %&5   /152-5&   5$   9%+8&=5   9%&)/%)()9%./7   $6796$9 µ $ . <&   :):&57A   7%.  µ .$   9).*   $67   $-%&=A , )1%)   #*19/&5%$.   9%&5   !KLRXI , )1%)   9%+   MIE , )1%)   9)   ((&-A   9&9.$(2+ µ &/*$%./&=A0   &6&*%&-5.9%./&=A   F?*&-A , « %. µ &=5 » %&5   36)(&:. 55+   0   %&-A  200 %+A   ,$.9$*.$50A , /$.  µ (.9%$   )6.2.?/&5%$A   5$4;*&-5   9)   $5%18)9+   %+5   R9%&*1$   %&-A  µ )   %+   9+ µ )*.50   2* 9+   %&-   ,,E , $6&%)()1   6* U+  µ ./*&6&(.%./0A   9/&6. µ 7%+%$A   /$.-6&/*.91$A . <;%&.&-   )12&-A  « %. µ ;A » $6&9%)?5&-5   %+5   &-91$   /$.   9-:/$(=6%&-5   %+5   $.%1$   %&-   +*>.9 µ &=   %&-   36)(&:. 55+/$.   %>5   ((>5   9%)()F?5   %&-   ,7 µµ $%&A . H.   12.&. , $6&8)?5&5%$A   %+5   EGI , 2+($20   %+   57 µ . µ +   2* 9+   %+A   6)*.72&- , 9-5).2+%   6$*$:5>*1P&-5   %&   :):&57A   7%.   &D1/&A   36)(&:. 55+A   /$.   &   D1/&A   I/*.%12+A   6*&9(048+/$5   $67   %+5  7 +   H(& µ ;().$   %+A   ,E  ( 3 +A  1950) >A$5$6(+*> µ $%./  µ ;(+   %+A   ,E   /$.   9% (8+/$5   9%+5   E(( 2$  µ )   /=*.$   $6&9%&(0   %+5   $5$9-:/*7%+9+   %>5   6$* 5& µ >5,& µµ $%./?5   H*:$5?9)>5 , 9-52- P&5%$A   #;#$.$   %+5   6$* 5& µ +  µ )   %+   57 µ . µ +   6 (+   /$.  µ ;9$   $67   %+5   EGI . H.  « 21/)A   36)(&:. 55+ » 2.)U0F8+9$5   9)  µ .$   6)*1&2&   6&-   )1F)   $*F19).   5$   )5.9F=)%$.   &   &6&*%&-5.9 µ 7A   9%&   2.)85;A/& µµ &-5.9%./7   /15+ µ $ . 3;9$   9%.A   :*$ µµ ;A   %&-   ,,E   7F+ µ $   %&-   &6&*%&-5.9 µ &=   0%$5   +   ($8&(&:1$   /$.   +   $ µ 4.9#0%+9+   %&-;5&6(&-   $:?5$  1946 - 1949. !%+   9-5;F).$ , +   $ µ 4.9#0%+9+   )/2+(?8+/)   9%&   $5?%$%&   )616)2&   %&-   /$8&2+:+%./&=&*: 5&- , µ ;9$   /$.   ;U>   $67   %+5   E(( 2$ , )5?   $/&- µ 6&=9)   /$.   /&*-4$1$   9%)(;F+   %&-   ,,   !&#.)%./0A   E5>9+A . <$-%7F*&5$ , 2-5 µ >5)   +   % 9+   :.$   %$  « 6()&5)/%0 µ $%$ » 6&-   ;2.5)   +   57 µ . µ +   6 (+  µ ;9$   $67   %+5   EGI , 9)   $5%.6$* 8)9+ µ )   %+   9-:/*7%+9+   %>5   6$* 5& µ >5   ,& µµ $%./?5   H*:$5?9)>5 , )5?   9%+   9-5)12+9+   6&((?5   -6&#$8 µ .P7%$5   +   6$* 5& µ +2* 9+   %&-   ,,E , 7%$5   2)5   8)>*&=5%$5   9/&6$   )6./152-5+ , /$8?A   /$.   9)F%$*.9%./0 . I67   %+5   6()-*   %+A , +   $9%./0   % U+   /*$%&=9)   2.$4&*&6&.+ µ ;5+   6&(.%./0   $6;5$5%.   9%&   6$* 5& µ &   ,,E   /$.   %+   57 µ . µ +EGI , 6$*7%.   #)#$1>A   9-5)F1P&5%$5   %$-%7F*&5$   &.   2.?U).A   )5$5%1&5   %+A . N   6*?%+   6&(.%./0   9-5 5%+9+ , 6&-6*$: µ $%&6&1+9)   &   B$6 :&A   >A   6*>8-6&-*:7A , 0%$5  µ )   %&5   6*7)2*&   %+A   EGI   @. 55+   B$9$(12+  (25 D&; µ #*+  1952), 6$*   %&   :):&57A   7%.   +   EGI   2)5   )/6*&9>6&=5%$5   %7%)   9%+   O&-(0 , )U$.%1$A   %&-   7%.   &.   #&-()-%./;A   )/(&:;A  (16 D&; µ #*+ 1952) )1F$5   :15).  µ )   %&   6().&C+4./7   9=9%+ µ $ . <+5   12.$  µ ;*$   %+A   9-5 5%+9+A , +   I94 ().$   $5$/&15>5)   %+   9=((+C+   %&-6$* 5& µ &-   D1/&-   B(&- µ 612+ . !)   $-%   F*). P)%$.   5$   9-5-6&(&:.9%)1   +   961(>9+   $:>5.9%?5 , 6&-   )6.F).*&=9)   +   I94 ().$ , µ )   %+   2.$96&* /$%$9/)-$9 µ ;5>5   $67   %+5   12.$   4+ µ ?5 , 7%.   %&   $   0   %&   #   9%;()F&A   %&-   ,,E   0%$5   2./7A   %+A   58*>6&A , 2+($20   F$4.;A . I-%7   ;/$5) , :.$   6$* 2).: µ $ , :.$   %&5   O$91(+   3$*/)P15+ , µ ;(&A   %+A   ,E   %&-   ,,E , 6*&/). µ ;5&-   5$   96 9).   %&   +8./7   %>5/& µµ &-5.9%?5 . O;#$.$ , &   O . 3$*/)P15+A   ;6)9)   +*>./   9%&   )/%)()9%./7   $6796$9 µ $ . E%9. , µ ;9$   9%&   /(1 µ $   %+A   /$F-6&C1$A , &   D . B(&- µ 612+A   -6&C.$P7%$5   %&5   D . O$#&=2+   /$.   %&5   N( . I*:-*. 2+ , +   E((+R>$5512&-   %&5   D1/&   I/*.%12+   /$.   ((&-A , &   !%$=*&A   ,$9. µ %+A , 76>A   /$.   &   D1/&A   X$F$*. 2+A , %&5   B(&- µ 612+ . ,$.   6 ).(;:&5%$A , 21F>A   #;#$.$   5$   )-9%$8&=5   &.   %;%&.)A   -6&C1)A . <&   /(1 µ $   )6.#$*-57%$5   $67   %.A  µ $P./;A   9-((0C).A , 6&((;A$67   %.A   &6&1)A   2)5   0%$5   2-5$%7   5$   2.)-/*.5.9%)1   $5   &4)1(&5%$5   9%+5   6$*$/&(&=8+9+   0   0%$5   6*&V75   /$% 2&9+A   $67$:>5.9%;A   6&-   (=:.9$5 , µ +5   $5%;F&5%$A   %$   #$9$5.9%0*.$   /$.   %.A   $6).(;A . <)   $(37   (&7   4$+56#)7 , ,   ,=)4*   (0$   112   )-3 µ )+)  - -0/?   4>4(.  - +   + 4$=#%0(,50?+   0&   10 µµ (&#37   (0$@%= +94)&7 . A$(37   6( +  « # %B*   4(0  µ .(& » (,7   4(&#67   (.C,7   # &   $(6+   (,+   -%04-.5)&   )-&8)*%,4)   + µ ( &94)&   # ( 4#)$.D0+( 7   :*#)7   =&   # ( 4#0-)* . H()A   &.   6$*$6 5>   2-9/&(1)A   $6(?A   )6.#)#$.?5&-5   %+   9/(+*7%+%$   %+A   %$U./0A   6 (+A , $((   /$.   %&5   %.% 5.&   $:?5$   6&-2.)U0:)   %&   ,,E , 6*&/). µ ;5&-   5$   9%$8)1   7*8.&  µ )%   $67   %&   %;(&A   %&-   ;5&6(&-   $:?5$  1946 - 1949. I-%&1   &.   $:?5)A   7F. µ 75&   2)5   60:$5   F$ µ ;5&. , $((   /$.   ;2>9$5   F).*&6.$9%   $6&%)(;9 µ $%$ . H   $67+F7A   %&-A   )6;2*$9)   /$.   9%+5   )6.%-F+ µ ;5+6 (+   %&-   ,,E   5$   6$*$ µ )15).   ,& µµ &-5.9%./7   ,7 µµ $ , /75%*$   9%+   2.)850   $5%)6$5 9%$9+   %&-  1989 - 1991. <, µ )*>4, : <(0  « E/>44.%&0   F%049->+ », 4)/ . 515 - 522 (0$   G&G/*0$ , -)%&/ µ G.+0+( &   4?+(0 µ   G&0=% B&#.(>+   -%049->+   -0$   +(&4(0&80?4 +   4)   %&5 µ 0?7   -0$   -)%&380+( +   4(0+  « #9:&#   H G0?:, », 0   0-0*07G%35,#)   4(,+   #%?-(,   (,7   1 //&53 7 . A+. µ )4.   (0$7 , µ )   (0+   #>:&#'  26, + B3%)( &   (0   )-9+$ µ 0F - =&.++,7 . 2(4& , 4(,   4)/*:  518 - % (*5)( &   4?+(0 µ 0   G&0=% B&#'   (0$   <(3B +0$   F - =&.++, , µ 3/0$7   (,712   (0$   112   -'   (0  9 0   3>7   (0  13 0   <$+3:%&0   (0$   1' µµ (07   # &   )-&()/.%8,   (0$   ;<2 . F%'#)&( &   =&   + #%*G)& . <(0+  « #9:&#   H G0?:, » (0   )-9+$ µ 0   F - =&.++,7   +(&4(0&8)*   4(0+   I6(40   F - =&.++,   # &   '8&   4(0+<(3B +0   F - =&.++, , 0   0-0*07   )-&-%'45)(   G%&4#'( +   6:,   -'   (0  1949 4(,   <0G&)(&#6   2+>4,   >7   -0/&(&#'7-%'4B$= 7 . <(0+   I6(40   F - =&.++,   + B)%'( +   0   J*#07   I-)/0=&.++,7   4(,+   )-&4(0/6   (0$   -%07   (0+   J*#0H G0?:,   -'   (,   B$/ #6  (13 J03 µ G%,  1951), -0$   -)$5$+'( +   4(,+   ,=)4*   (0$   112 . < ' $(6+   0I-)/0=&.++,7   3=% K)   # &   (   )C67   48)(&#.  µ )   (,   4?//,K6   (0$ : «  ! ,   +0<,  [ (,+   -%9(, ] (@*;.   '<A$*  µ ,$%#'$:=.*1   1$A    D1/*(+.-    ;1   $*' .B=.0    A *   $1%1<#)#B=#?'1;    #;    61$1@*:;;,   <1*   1$A   1B A;    (/ 1'1;    ' #; F%1  µµ (;# .  2B A   +.;    .0;1*   '&' A . G$0',-    +.;    $*' .?&   A *   #   61$1@*:;;,-    .0;1*    D1/*(-  ...»  ( 4)/ . 512). L( +4>4(6   ,   )#(* µ ,4,   (0$   I-)/0=&.++,   =&   (0+   I6(40   F - =&.++, , µ 3/07   (,7   12   3>7   (0  7 0   <$+3:%&0   (0$   112# &   (,7  « F /&.7   12 » (0$   1' µµ (07   4(   8%'+&  1939 - 1941.
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x