Υψηλάντης Αντώνης

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  ΕΡΓΑ ΜΑΣ ãΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Παθητική Τριώροφη Οικοδομή κατοικιών με υπόγειο, τμήμα…
Share
Transcript
ΕΡΓΑ ΜΑΣ •ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Παθητική Τριώροφη Οικοδομή κατοικιών με υπόγειο, τμήμα πυλωτής στο ισόγειο, στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Σολωμού και Λόρδου Βύρωνος.Παθητική Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Δοϊράνης και Γεωργίου Καραϊσκάκη.Παθητική Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Ρήγα Φεραίου και Κων/νου Παλαιολόγου.Παθητική Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Ρήγα Φεραίου και Κων/νου Παλαιολόγου.Παθητική ισόγεια κατοικία με υπόγειο στέγη, περίφραξη & 2 στεγασμένες θέσεις στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα στον οικισμό Δροσερού.Παθητική ισόγεια κατοικία με υπόγειο στέγη, περίφραξη & 2 στεγασμένες θέσεις στάθμευσης στο Μηλοχώρι Πτολεμαΐδας.Παθητική Διώροφη οικοδομή κατοικιών με στέγη και περίφραξη στην Πτολεμαΐδα στον οικισμό Καρδίας.Παθητική ισόγεια κατοικία με στέγη και περίφραξη στην Έδεσσα στον οικισμό Καισαριανών.Παθητική Τετραώροφη Οικοδομή κατοικιών στην οδό Βιθυνίας και Ηφαιστίωνος γωνία στην Πτολεμαΐδα (υπό κατασκευή).Παθητική Πενταώροφη Οικοδομή κατοικιών στην οδό Λαγοθηριανού στην Πτολεμαΐδα (υπό κατασκευή).
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks