Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση Μιας Αρχαίας Ελληνικής Πόλης

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Το SketchUp είναι ένα δωρεάν και εύκολο στη χρήση λογισμικό σχεδίασης τρισδιάστατων μοντέλων (CAD). Στην παρακάτω εργασία, χρησιμοποιήσαμε το SketchUp, για να αναπαραστήσουμε σε τρεις διαστάσεις μία φανταστική αρχαία ελληνική πόλη. Συγκεντρώσαμε και μελετήσαμε πηγές με αναφορές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Κατασκευάσαμε τρισδιάστατα μοντέλα ιδιωτικών κατοικιών, ναών και σημαντικών δημοσίων κτιρίων όπως, της αγοράς, του σταδίου, του γυμνασίου και του θεάτρου. Τα επενδύσαμε με κατάλληλες υφές για να προσδώσουμε επιπλέον αληθοφάνεια και τα τοποθετήσαμε σε διάταξη σύμφωνη με το ιπποδάμειο σύστημα οργάνωσης πόλεων.
Share
Transcript
  ; ν   Αοδλφκηρ ΢ωεΥζϏκν ΠμλϏνσνϏκηήψ ‒   ΟπϏέμκνψ 80?9  ? ΦϏκςζκΡςφοφλ Νπφκηνπνέλςλ   ακοψ ΟϏϋοέοψ Ιμμλεκηήψ Πρμλψ   ΖλαήφϏκνψ ΛπικϏώφλψ - ΗοϏοβκοεερπνωμνψ ? , Εκηρμονψ - Κϊςήσ ΑΡφςιη 8 , ΒιώϏβκνψ ΑήφϏνω 2 , ΚΡςϊε - ΒιώϏβκνψ ΃απνφ 6 , Θοςκμιέο ΟϏοαποφγή 9 , ΑιεΥμονψ ΘιγωϏφγήψ 3 , ΟεζϏΥοψ Κϊοεεέζλψ ; , ΫϏωςή ίΡπφλ 4 , Σοεή ΗνμκπΥφϏλ : , ΚΡςϊε - ΒιώϏβκνψ Πομλρψ ?0 , Ιωοββιμέο ΫοφγλοϏβωϏένω ?? , Θοςέμικνψ Απνωμκώελψ ?8   ?..?8   ΑοδλφΥψ   Θ' Βωαεοςένω , Ιμμλεκηρ ΗνμμΥβκν Διςςομνεέηλψ  jncm@diabma.kr Ηϊεςφοεφέενψ ΠοϏοςηιωρπνωμνψ   Ηοδλβλφήψ ΠμλϏνσνϏκηήψ (ΠΙ?:) Ιμμλεκηρ ΗνμμΥβκν Διςςομνεέηλψ  fjporosli@keoja.bme ΠιϏέμλτλ   Φν RlitbdYp ιέεοκ Υεο ζϊϏιΡε ηοκ ιυηνμν ςφλ ϋϏήςλ μνβκςακηρ ςϋιζέοςλψ φϏκςζκΡςφοφϊε ανεφΥμϊε (BOF). ΢φλε ποϏοηΡφϊ ιϏβοςέο, ϋϏλςκανπνκήςοαι φν RlitbdYp, βκο εο οεοποϏοςφήςνωαι ςι φϏικψ ζκοςφΡςικψ αέο σοεφοςφκηή οϏϋοέο ιμμλεκηή πρμλ. ΢ωβηιεφϏώςοαι ηοκ αιμιφήςοαι πλβΥψ αι οεοσνϏΥψ ςφνε φϏρπν νϏβΡεϊςλψ ηοκ μικφνωϏβέοψ φϊε οϏϋοέϊε ιμμλεκηώε πρμιϊε. ΗοφοςηιωΡςοαι φϏκςζκΡςφοφο ανεφΥμο κζκϊφκηώε ηοφνκηκώε, εοώε ηοκ ςλαοεφκηώε ζλανςέϊε ηφκϏέϊε ρπϊψ, φλψ οβνϏΡψ, φνω ςφοζένω, φνω βωαεοςένω ηοκ φνω   διΡφϏνω. Φο ιπιεζυςοαι αι ηοφΡμμλμιψ ωσΥψ βκο εο πϏνςζώςνωαι ιπκπμΥνε ομλδνσΡεικο ηοκ φο φνπνδιφήςοαι ςι ζκΡφοξλ ςυασϊελ αι φν κππνζΡαικν ςυςφλαο νϏβΡεϊςλψ πρμιϊε. ΜΥξικψ ημικζκΡ7 RlitbdYp, οϏϋοέο ιμμλεκηή πρμλ, φϏκςζκΡςφοφο ανεφΥμο .   ?. Ικςοβϊβή   ΢ηνπρψ φλψ ιϏβοςέοψ ήφοε λ φϏκςζκΡςφοφλ νπφκηνπνέλςλ ακοψ σοεφοςφκηήψ οϏϋοέοψ ιμμλεκηήψ πρμλψ. Λ νπφκηνπνέλςλ Υβκει αι φλ θνήδικο ωπνμνβκςφή, ϋϏλςκανπνκώεφοψ φν ςϋιζκοςφκηρ πϏρβϏοααο RlitbdYp . Λ ιπκμνβή φνω RlitbdYp θοςέςφληι ςφλε ιωηνμέο ιηαΡδλςλψ ηοκ ϋϏήςλψ φνω πϏνβϏΡααοφνψ, οηραλ ηοκ οπρ οϏϋΡϏκνωψ ϋϏήςφιψ, αι ακηϏή ή ηοδρμνω ιαπικϏέο ςφλ ςϋιζέοςλ φϏκςζκΡςφοφϊε οεφκηικαΥεϊε αι φλ θνήδικο  ωπνμνβκςφή. ΙπκπμΥνε λ ζϊϏιΡε Ρζικο ιβηοφΡςφοςλψ ηοκ ϋϏήςλψ φνω μνβκςακηνυ, βκο φλ θοςκηή φνω Υηζνςλ, ιπκφΡϋωει φλ ζκοζκηοςέο ζλακνωϏβέοψ φϊε φϏκςζκΡςφοφϊε ανεφΥμϊε, οσνυ απνϏΥςοαι εο ιϏβοςφνυαι ρϋκ αρεν ςφν ιϏβοςφήϏκν ομμΡ ηοκ ςφν ςπέφκ ϋϏλςκανπνκώεφοψ φνωψ πϏνςϊπκηνυψ αοψ ωπνμνβκςφΥψ. 8.  ΢ωβηΥεφϏϊςλ πλβώε βκο φκψ οϏϋοέιψ ιμμλεκηΥψ πρμικψ ΠϏκε εο ξιηκεήςικ λ ηοφοςηιωή φϏκςζκΡςφϊε ανεφΥμϊε βκο φλε νπφκηνπνέλςλ φλψ πρμλψ, λ ςϋιζκοςφκηή ναΡζο οεογήφλςι ηοφΡμμλμλ θκθμκνβϏοσέο, βκο εο οεφμήςικ πμλϏνσνϏέιψ ςϋιφκηΡ αι φνε πνμινζνακηρ ςϋιζκοςαρ, φκψ κζκϊφκηΥψ ηοφνκηέιψ ηοκ φο ηφέϏκο ζλαρςκοψ ϋϏήςλψ. ΢ωβηιηϏκαΥεο αιμιφήδληι φν κππνζΡαικν ςυςφλαο πνμινζναέοψ ηοκ ν Ϗρμνψ φνω ςφλε νϏβΡεϊςλ ηοκ φν ςϋιζκοςαρ οϏϋοέϊε ιμμλεκηώε πρμιϊε ρπϊψ φνω ΠικϏοκΡ, φλψ Ακμήφνω ηοκ φλψ ΠϏκήελψ ςφλ ΑκηϏΡ Οςέο, φλψ Νμυεδνω ςφλ Αοηιζνεέο ηοκ φϊε πρμιϊε ΁ϏϏονε ηοκ Ηοςςώπλ ςφλε ΊπικϏν.   8.?. Ν Κππρζοανψ ηοκ   φν ΚππνζΡαικν ςυςφλαο πνμινζναέοψ    Ν Κππρζοανψ ν Ακμήςκνψ οπνφΥμιςι αέο ιξΥϋνωςο πϏνςϊπκηρφλφο φνω οϏϋοένω ηρςανω. ΄γλςι οπρ φν 6:4 Υϊψ φν 604 π.Ϋ. ηοκ ηοφΡ φλ ζκΡϏηικο φλψ γϊήψ φνω ωπήϏξι οϏϋκφΥηφϊε ηοκ πνμινζρανψ, σωςκηρψ, αιφιϊϏνμρβνψ, αοδλαοφκηρψ ηοδώψ ηοκ σκμρςνσνψ. Λ ζϏοςφλϏκρφλφΡ φνω οϏϋκηΡ ιπκηιεφϏώδληι ςφλε Κϊεέο ηοκ ηωϏέϊψ ςφλ Αέμλφν ιεώ οϏβρφιϏο αιφοηκεήδληι ςφνε ΠικϏοκΡ ρπνω ιπκσνϏφέςφληι αι φν ΥϏβν ςϋιζκοςανυ φλψ πρμλψ. Ν Κππρζοανψ ςυασϊεο αι φνε ΟϏκςφνφΥμλ ήφοε ν πϏώφνψ πνω ςωεΥμοθι φλε πρμιϊε ζκοέϏιςκε , φλε οξέο  ; ν   Αοδλφκηρ ΢ωεΥζϏκν ΠμλϏνσνϏκηήψ ‒   ΟπϏέμκνψ 80?9  8 ζλμοζή ιερψ ϋϊϏνφοξκηνυ ςϋιζκοςανυ πνω ζέεικ κηοενπνκλφκηΥψ μυςικψ ςφκψ μικφνωϏβκηΥψ οεΡβηιψ φϊε πρμιϊε. ΑιμΥφλςι ηοκ φιμκηΡ ςϋιζέοςι Υεοε πνμινζνακηρ κςφρ, ν νπνένψ ζιε πϏνηυπφικ οπρ φωϋοέο οεΡπφωξλ, ομμΡ οπρ φλε πϏνςπΡδικο ηΡμωτλψ   φϊε οεοβηώε φϊε πνμκφώε ηοδώψ ηοκ οπρ φλε πϏνςπΡδικο ισοϏανβήψ ιερψ φϏρπνω ηοφνέηλςλψ πνω θοςέγιφοκ ςφλ μικφνωϏβκηρφλφο. Φν ΚππνζΡαικν ςυςφλαο πνμινζναέοψ θοςέγιφοκ ςφλ ϋΡϏοξλ ποϏΡμμλμϊε ζϏραϊε πνω φΥαενεφοκ ηΡδιφο ώςφι  εο ζλακνωϏβνυεφοκ νκηνζνακηΡ φιφϏΡβϊεο ηοκ ηοενεκηΥψ πμοφιέιψ. ΢ι πρμικψ ςϋιζκοςαΥειψ ςυασϊεο αι φν ςυςφλαο οωφρ, νκ ζϏρανκ ιέεοκ ιωδυβϏοαανκ ηοκ ιωϏιέψ, νκ πμοφιέιψ ιωϏυϋϊϏιψ, ιεώ νκ δΥςικψ φϊε ζκνκηλφκηώε ηφκϏέϊε, φϊε εοώε ηοκ φϊε ηοφνκηκώε ιέεοκ ηοδνϏκςαΥειψ αι οηϏέθικο. ΠϏϊφοϏϋκηρ αΥμλαο φνω πνμινζνακηνυ ςϋιζκοςανυ φνω Κππρζοανω, οπνφιμιέ λ ιξοςσΡμκςλ φλψ ωβκικεήψ μικφνωϏβέοψ φϊε πρμιϊε. Οωφρ ιπκφωβϋΡειφοκ αι φν ςϊςφρ ςϋιζκοςαρ ςωςφήαοφνψ ωζϏνζρφλςλψ, αι φνε ηοφΡμμλμν πϏνςοεοφνμκςαρ φϊε ηφκϏέϊε ώςφι εο Υϋνωε ήμκν φν ϋικαώεο ηοκ ζϏνςκΡ φν ηομνηοέϏκ ομμΡ ηοκ αι φλε πϏρθμιτλ ημέςιϊε ςφνωψ ζϏρανωψ βκο εο οπνςφϏοββέγνεφοκ φο ςφΡςκαο ειϏΡ.   8.8. Νκ κζκϊφκηΥψ ηοφνκηέιψ ΢υασϊεο αι φν ςυςφλαο ςϋιζκοςανυ φνω Κππρζοανω, λ πρμλ ϋϊϏέγνεφοε ςι νκηνζνακηΡ φιφϏΡβϊεο φκψ  ελςέζιψ, ηΡδι αέο οπρ φκψ νπνέιψ οπνφιμνυεφοε οπρ ζΥηο, νηφώ ή Υξκ έζκιψ νκηέιψ. ΟϏϋοκνμνβκηΡ ιωϏήαοφο ςφλε  ΁μωεδν ηοκ ςφνε ΠικϏοκΡ ζιέϋενωε ρφκ νκ κζκϊφκηΥψ ηοφνκηέιψ ήφοε ιεκοέιψ ή φωπνπνκλαΥειψ ηΡφκ πνω νκ οϏϋοκνμρβνκ ωπνδΥφνωε ηοκ βκο φλε πιϏέπφϊςλ φλψ Ακμήφνω ηοκ φλψ ΠϏκήελψ. Ϊςφρςν, οεΡαιςο ςφο φωπνπνκλαΥεο ςπέφκο πνω Υϋνωε θϏιδιέ, ποϏοφλϏνυεφοκ φϏικψ ποϏομμοβΥψ νκ νπνέιψ ιξοϏφώεφοκ οπρ φκψ δΥςικψ φνωψ ιπΡεϊ ςφκψ ελςέζιψ. ΠϏρηικφοκ βκο φκψ ερφκιψ νκηέιψ, φκψ βϊεκοηΥψ ηοκ φκψ θρϏικιψ. ΢φκψ ερφκιψ νκηέιψ ακοψ ελςέζοψ λ πϏρςθοςλ ιξοςσομέγνεφοε οπρ φο ερφκο. Ζέπμο ςφλε ιέςνζν πϏνψ φλε πμιωϏΡ φνω ζϏρανω θϏέςηνεφοκ φο αΥϏλ φνω ςπκφκνυ πνω ςϋιφέγνεφοκ αι φλ ζλαρςκο γϊή (π.ϋ. οεζϏώειψ) ιεώ ςφλε Ρμμλ πμιωϏΡ φλψ οωμήψ ωπήϏϋι λ ποςφΡζο, φν πνμυφκαν πϏνουμκν πνω ϋϏλςκανπνκνυεφοε φρςν βκο ιϏβοςέιψ   ρςν ηοκ βκο οεΡποωςλ. ΢φο βϊεκοηΡ ςπέφκο λ ιέςνζνψ θϏκςηρφοε ςφλε οωμή ιεώ ζέπμο φλψ θϏκςηρφοε ν οεζϏώεοψ ηοκ ν ϋώϏνψ ιϏβοςέοψ. Φν φαήαο φλψ ποςφΡζοψ οπνφιμνυςι πϏνδΡμοαν βκο φν ϋώϏν ιϏβοςέοψ ηοκ θϏκςηρφοε απϏνςφΡ οπρ φνε οεζϏώεο. ΢φλ ερφκο πμιωϏΡ φλψ οωμήψ ωπήϏϋοε ιμοσϏκΥψ ηοφοςηιωΥψ ηοκ οενκηφΥψ οπνδήηιψ. ΑΥςϊ φϊε θνϏιέϊε νκηκώε βκερφοε λ πϏρςθοςλ ςφκψ ιεζκΡαιςιψ νκηέιψ. Οωφρ οπνφιμνυςι ςνθοϏρ αικνεΥηφλαο ισρςνε ν ϋώϏνψ φλψ ηοφνκηέοψ πιϏκνϏέγνεφοε. Λ ιέςνζνψ βκερφοε ηοφιωδιέοε ςφνε οεζϏώεο, ιεώ φο ζϊαΡφκο ηοδλαιϏκεήψ ζκοθέϊςλψ ήφοε ακηϏρφιϏο. 8.2.  ΢λαοεφκηΡ ζλαρςκο ηφέϏκο ΢υασϊεο αι φνε ΛϏρζνφν, θοςκηή ζκοσνϏΡ οεΡαιςο ςφνωψ ΄μμλειψ ηοκ φνω ΠΥϏςιψ ιέεοκ ρφκ νκ πϏώφνκ Υϋνωε οβνϏΡ, ιεώ νκ ζιυφιϏνκ νυφι ηοε ιαπνϏκηΥψ οβνϏΥψ . Ν ζλαρςκνψ ϋώϏνψ φλψ οβνϏΡψ ιέεοκ Υεοψ ϋώϏνψ  ωποέδϏκνψ, ιωϏυψ ηοκ νϏδνβώεκνψ πνω πιϏκςφνκϋέγιφοκ οπρ ςφνΥψ αι ιαπνϏκηΡ ηοφοςφήαοφο. ΠϏρηικφοκ βκο φνε πωϏήεο φλψ πρμλψ, ηοφομοαθΡεικ οϏηιφΡ νκηνζνακηΡ φιφϏΡβϊεο ςφν ηΥεφϏν ηοκ οπνφιμιέ ςλαιέν ςωεΡεφλςλψ βκο ηΡδι ώϏο φλψ λαΥϏοψ, ϋώϏν ηνκενπνέλςλψ οπνσΡςιϊε, οεφομμοβήψ οπρτιϊε, ςωγήφλςλψ γλφλαΡφϊε πνμκφκηήψ ηοκ ιπέηοκϏϊε.  ΄εο οπρ φο θοςκηρφιϏο ηφέϏκο φνω διςανυ φλψ ζλανηϏοφέοψ οπνφιμιέ λ Ιςφέο, ςυαθνμν φλψ πρμλψ ηοκ φλψ  ενακαρφλφοψ. ΢φν ϋώϏν φλψ Ιςφέοψ, ζέπμο ςφλε οβνϏΡ θϏέςηιφοκ φν ηιεφϏκηρ ηφέϏκν φνω ηνκενθνωμένω, φν ΘνωμιωφήϏκν. Ιηιέ ςωειζϏκΡγικ λ Θνωμή, ιφνκαΡγνεφοκ ζκοφΡβαοφο, ιμΥβϋνεφοκ νκ ισοϏανβΥψ οπνσΡςιϊε ηοκ βέειφοκ λ ωπνζνϋή ξΥεϊε πϏιςθιωφώε.   Φν ΒωαεΡςκν φλψ πρμλψ, οπνφιμιέ ϋώϏν φοωφρϋϏνελψ οεΡπφωξλψ φνω ςώαοφνψ ηοκ φνω ενω. ΠϏννϏέγιφοκ βκο φλε ηομμκΥϏβικο φνω πειυαοφνψ, φλε οεΡπφωξλ Ϗώαλψ, οϏιφήψ, ςϊσϏνςυελψ, οεζϏιέοψ. Οπνφιμιέ Υεο ιέζνψ οενκϋφνυ ποειπκςφλαένω βκο φνωψ πνμέφιψ, αι φοηφκηΡ αοδήαοφο ηοκ ζκομΥξικψ ρπνω ζκζΡςηνωε ςνσκςφΥψ ηοκ σκμρςνσνκ. Φν ςφΡζκν φλψ πρμλψ οπνφιμνυςι ϋώϏν ζκιξοβϊβήψ Οβώεϊε ηοκ πήϏι φν ρεναΡ φνω οπρ φλ ανεΡζο αΥφϏλςλψ αήηνωψ φϊε οϏϋοέϊε ιμμήεϊε. ΢φνε οβϊεκςφκηρ ϋώϏν φνω ςφοζένω αέο ςικϏΡ οπρ ςφήμιψ οπνφιμνυςι οσιφλϏέο ιηηέελςλψ, ιεώ ςφν φΥϏαο ωπήϏϋι αέο ςφήμλ βυϏϊ οπρ φλε νπνέο πιϏκςφϏΥσνεφοε ν οδμλφήψ βκο εο ζκπμοςκΡςικ φλε οπρςφοςλ πνω ΥπϏιπι εο ζκοευςικ. Φρςν φν ςφΡζκν ρςν ηοκ φν δΥοφϏν φλψ πρμλψ ήφοε φνπνδιφλαΥεο πκν αοηϏκΡ οπρ φλε οβνϏΡ ηοκ φν ηΥεφϏν φλψ πρμλψ. Φν δΥοφϏν ηοκ φν ςφΡζκν οπνφιμνυςοε ϋώϏνωψ ζλαρςκοψ ϋϏήςλψ πνω ϋϏλςκανπνκνυεφοε οπρ αιβΡμνωψ οϏκδανυψ οεδϏώπϊε ςι κζκοέφιϏιψ πιϏκςφΡςικψ  ; ν   Αοδλφκηρ ΢ωεΥζϏκν ΠμλϏνσνϏκηήψ ‒   ΟπϏέμκνψ 80?9  2 ηΡενεφοψ φλ αιφοηέελςλ ςφν ηΥεφϏν ζυςηνμλ ηοκ ζλακνωϏβώεφοψ Υφςκ φλε οεΡβηλ εο οπναοηϏωεδιέ λ δΥςλ φνωψ οπρ οωφρ. 2.  Ηοφοςηιωή ανεφΥμϊε Οσνυ ςωβηιεφϏώδληοε ρμιψ νκ οποϏοέφλφιψ πμλϏνσνϏέιψ ςϋιφκηΡ αι φνε φϏρπν νϏβΡεϊςλψ φϊε οϏϋοέϊε ιμμλεκηώε πρμιϊε, λ ιϏβοςέο ςωειϋέςφληι αι φλε ηοφοςηιωή φϏκςζκΡςφοφϊε ανεφΥμϊε βκο φλε οεοποϏΡςφοςλ φϊε ηφκϏέϊε.   Ξιηκεώεφοψ οπρ φλε ηοφοςηιωή φϊε κζκϊφκηώε ηοφνκηκώε ηοκ οσνυ ηοφομήξοαι ςφκψ ζκοςφΡςικψ πνω ΥπϏιπι εο Υϋνωε, ϋϊϏκςφήηοαι ςι φϏικψ ναΡζιψ ιϏβοςέοψ. Λ ηΡδι ναΡζο οεΥμοθι φλε ηοφοςηιωή αέοψ οπρ φκψ φϏικψ ποϏομμοβΥψ (ερφκιψ, θρϏικιψ, βϊεκοηΥψ) φϊε ηοφνκηκώε. Φο ανεφΥμο φϊε ηοφνκηκώε ιπιεζυδληοε αι ωσή ςφν ϋϏώαο φλψ ώϋϏοψ, ώςφι εο οεοποϏοςφήςνωαι φν οςθιςφνηνεέοαο πνω ϋϏλςκανπνκνυςοε νκ οϏϋοένκ Υμμλειψ βκο εο ιπιεζυςνωε φνωψ πΥφϏκενωψ φνέϋνωψ φϊε ςπκφκώε φνωψ, ιεώ φν οέδϏκν ιπιεζυδληι αι ωσή πΥφϏοψ. ΢φλ ςωεΥϋικο, ηοφοςηιωΡςοαι ηοκ φνπνδιφήςοαι φο ηνωσώαοφο οσνυ πϏώφο φο ιπιεζυςοαι αι ωσΥψ ξυμνω.    Ικηρεο ?7    Ηοφοςηιωή φϊε ανεφΥμϊε βκο φκψ κζκϊφκηΥψ ηοφνκηέιψ ηοκ ιπΥεζωςή φνωψ αι ηοφΡμμλμιψ ωσΥψ    Οσνυ νμνημλϏώςοαι φλε ηοφοςηιωή φϊε ανεφΥμϊε βκο φκψ κζκϊφκηΥψ ηοφνκηέιψ. ηοφοςηιωΡςοαι ελςέζιψ (νκηνζνακηΡ φιφϏΡβϊεο) φϊε   3 ηοφνκηκώε, ρπϊψ ήφοε ςφλε οϏϋοέο πρμλ φλψ Ακμήφνω, ηοκ φϊε 4 ηοφνκηκώε ρπϊψ ήφοε ςφκψ οϏϋοέιψ πρμικψ φνω ΠικϏοκΡ ηοκ φλψ ΠϏκήελψ.  ; ν   Αοδλφκηρ ΢ωεΥζϏκν ΠμλϏνσνϏκηήψ ‒   ΟπϏέμκνψ 80?9  6  Ικηρεο 87    Ελςέζιψ αι νηφώ ηοκ Υξκ ηοφνκηέιψ    ΢ωειϋέγνεφοψ φλε ηοφοςηιωή ανεφΥμϊε βκο φο ηφέϏκο φλψ πρμλψ αοψ, ςικϏΡ ιέϋι λ οβνϏΡ, νκ εονέ ηοκ φο κιϏΡ φλψ πρμλψ. Οπνσοςέςοαι ρφκ φο ηφέϏκο φλψ οβνϏΡψ δο ήφοε φνπνδιφλαΥεο ςι ςϋήαο Π, οσήενεφοψ ςφλ αΥςλ Υεο αιβΡμν ωποέδϏκν ζλαρςκν ϋώϏν, ϋϏήςκαν βκο φλε ιξωπλϏΥφλςλ φνω αιβΡμνω οϏκδανυ πνμκφώε πνω ςωεΥϏιοε ιηιέ. Βκο φλε οεοποϏΡςφοςλ φϊε ϋώϏϊε μοφϏιέοψ, ηοφοςηιωΡςοαι φϏέο ζκοσνϏιφκηΡ ανεφΥμο εοώε, αιβομυφιϏνω αιβΥδνωψ οπρ φκψ κζκϊφκηΥψ ηοφνκηέιψ, φο νπνέο ιπιεζυςοαι αι ωσΥψ αοϏαΡϏνω ςι ζκοσνϏιφκηΥψ οπνϋϏώςικψ.  Ικηρεο 27   Φν θρϏικν φαήαο φλψ οβνϏΡψ     Ικηρεο 67   Φο ανεφΥμο ιερψ Εονυ ηοκ ζυν ΚιϏώε πνω φνπνδιφήδληοε ζκΡςποϏφο αΥςο ςφλε πρμλ   Φο δΥοφϏο ηοκ φο ςφΡζκο ςφκψ οϏϋοέιψ ιμμλεκηΥψ πρμικψ ήφοε φο ηφέϏκο αι φνε αιβομυφιϏν ρβην, οσνυ ςηνπρψ φνωψ ήφοε εο τωϋοβϊβήςνωε αιβΡμν οϏκδαρ πνμκφώε φοωφρϋϏνεο. ΗοφοςηιωΡςοαι ανεφΥμο βκο φο ηφέϏκο οωφΡ ϋϏλςκανπνκώεφοψ ϊψ πλβΥψ οεοσνϏΡψ φο οεφέςφνκϋο ηφέϏκο πνω θϏΥδληοε ςφλε οϏϋοέο ιμμλεκηή πρμλ φλψ Ακμήφνω, ιεώ ιπιεζυςοαι φκψ ιπκσΡεικιψ φϊε ηφκϏέϊε οωφώε ϋϏλςκανπνκώεφοψ ωσΥψ πΥφϏοψ ηοκ αοϏαΡϏνω ςι ζκΡσνϏιψ οπνϋϏώςικψ. Ιπέςλψ αι φκψ έζκιψ ωσΥψ ιπιεζυςοαι φν ηφέϏκν φνω θνωμιωφλϏένω ομμΡ ηοκ φν ηφέϏκν φνω βωαεοςένω φλψ πρμλψ οσνυ πϏώφο νμνημλϏώςοαι φλε ηοφοςηιωή φϊε οποϏοέφλφϊε ανεφΥμϊε.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks