จำนวนเชิงซ้อน

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
  จำนวนเชิงซ้อน
Share
Transcript
    โรงเรยนนาคประสทธ  มลนธวัดบางชางเหนอ จ.นครปฐม   1 Mth     2344k4k14k24k3 iiii0iiii0                บทนยาม จานวนเชงซอน   จานวนเชงซอนจะเขยนในรป z = a + bi เม อ a, b       โดยท  2 i1     เรยก a วา สวนจรงของ z เขยนแทนดวย Re(z) เรยก b วา สวนจนตภาพของ z เขยนแทนดวย Im(z) คาของ n i   เม อ n เปนจานวนเตมบวก   n i1ii1       การเทากัน และ การบวก การค  ณของจานวนเชงซอน   กาหนดจานวนเชงเซอน 12 zabi,zcdi       เม อ a, b, c, d      (1)  การเทากัน : 12 zzacbd       (2) การบวก : 12 zz(ac)(bd)i       (3) การคณ : 12 zz(acbd)(adbc)i      (4) การคณดวย k : 1 kzkakbi       สมบัตการบวกและการค  ณของจานวนเชงซอน   ถา 123 z,z,z  เปนจานวนเชงซอน   สมบัต   การบวก   การค  ณ   1. สมบัตปด 12 zz   เปนจานวนเชงซอน 12 zz  เปนจานวนเชงซอน 2. การสลับท   1221 zzzz      1221 zzzz    3. การเปล ยนกล ม 123123 (zz)zz(zz)        123123 (zz)zz(zz)    4. การมเอกลักษณ ม  0 เปนเอกลักษณ   นั นคอ 0 + z = z + 0 = z ม  1 เปนเอกลักษณ   นั นคอ 1  z = z  1 = z 5. การมอนเวอรส ถา z = a + bi , a, b       จะม  – z = –a – bi เปนอนเวอรส ถา z = a + bi ≠  0 , a, b    จะม  12222 abziabab       เปนอนเวอรส 6. การกระจาย 1231213231 z(zz)zzzz(zz)z        เม อ n หารดวย 4 เหลอเศษ 1 เม อ n หารดวย 4 เหลอเศษ 0 เม อ n หารดวย 4 เหลอเศษ 3 เม อ n หารดวย 4 เหลอเศษ 2    โรงเรยนนาคประสทธ  มลนธวัดบางชางเหนอ จ.นครปฐม   2 Mth     ตัวอยาง  1. กาหนดให 2 i1     จงหาคาในแตละขอตอไปน   (1) 2342553 iiii...i       (2) 789101001 iiii...i       (3) 1113151999 iii...i      (4) 101214123 iii...i      (5) 4710436 iiii...i       (6) 17273747517 iiii...i       (7) 1001011021031001 iiii...i       (8) 101214162010 iiii...i       (9) nn1n2n3n113 iiii...i           (10) nn1n2n3n113 iiii...i               โรงเรยนนาคประสทธ  มลนธวัดบางชางเหนอ จ.นครปฐม   3 Mth     2. จงหาจานวนจรง x ท สอดคลองกับสมการ 22 x2x6i5xi8xi        3. จงหาจานวนจรง x และ y ท สอดคลองกับสมการ (1i)x(1i)y13i       4. จงหาจานวนจรง x และ y ท สอดคลองกับสมการ 2 (23i)x(32i)y2x3y15i        5. จงหาจานวนจรง x และ  y ท สอดคลองกับมการ (x + yi) 10 (1i)   = 12 (13i)       โรงเรยนนาคประสทธ  มลนธวัดบางชางเหนอ จ.นครปฐม    4 Mth     6. จงหาคาแตละขอตอไปนในรป a + bi   (1) 3232 (12i)(2i)(12i)(2i)      (2) 12 [(1i)(1i)]    (3) 1212 (1i)(1i)     (4) 20 (3i)       20 (13i)   (5) 1525 13(i)(3i)22     
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x