ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ.doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ Πώς κτίζεται το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα (όλη η απόφαση) Στη δημοσιότητα δόθηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με την απόφαση που αφορά στο πλαστικό χρήμα και στο πώς θα κτίζεται το αφορολόγητο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει: Αρθρο 1 Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ο
Tags
Share
Transcript
  ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ Πώς κτίζεται το αφορολόγητο με πλαστικό χρμα !όλη η απόφαση Στη δημοσιότητα δόθηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με την απόφαση που αφορά στο πλαστικό χρήμα και στο πς θα κτί!εται το αφορολό ητο# Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει: Αρθρο 1Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν! 1#$%$&1', ο φορο(ογούμενος απαιτείται να πραγματοποι)σει δαπάνες απόκτησης αγαθ*ν και ()+ης υπηρεσι*ν στην ημεδαπ) ) σε κράτημέ(η της -υρωπα.κ)ς /νωσης ) του -!0!!, οι οποίες να έ2ουν ε3οφ(ηθεί με η(εκτρονικά μέσα π(ηρωμ)ς, δη(αδ) κάρτες και μέσα π(ηρωμ)ς με κάρτες, π(ηρωμ) μέσω  (ογαριασμού π(ηρωμ*ν 4αρο2*ν 5πηρεσι*ν 4(ηρωμ*ν του ν! '6$%$&1& 7μεταφορά πίστωσης, εντο(ές άμεσης 2ρέωσης, πάγιες εντο(ές8, και διενεργούνται μέσω η(εκτρονικ)ς τραπε9ικ)ς 7;<=>?=@8, η(εκτρονικού πορτοφο(ιού 7 A<BBC8 κ!(π!, το ε(ά2ιστο ποσό των οποίων προσδιορί9εται ως ποσοστό του φορο(ογητέου εισοδ)ματος του, σύμφωνα με την ακό(ουθη κ(ίμακα: Εισόδημα $σε ευρ%&οσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλα ήΚαι μέσα πληρ'μής με κάρτα  74ροοδευτικ) εφαρμογ)811&!&&& 1&D1&!&&&,&1'&!&&& 1ED'&!&&&,&1 και άνω $&D και μέ2ρι '&!&&& ευρ*  F κ(ίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό9εται προοδευτικά, έτσι *στε ο συντε(εστ)ς του επόμενου κ(ιμακίου να υπο(ογί9εται μόνον στο υπερGά((ον ποσό του εισοδ)ματος! Hρθρο $ 0ι δαπάνες αγοράς αγαθ*ν και ()+ης υπηρεσι*ν (αμGάνονται υπό+η, εφόσον περι(αμGάνονται στις ακό(ουθες ομάδες του δείκτητιμ*ν κατανα(ωτ) της -I!ΣJΑJ!:0μάδα 1 7Kιατροφ) και μη α(κοο(ού2α ποτά8!0μάδα $ 7Α(κοο(ού2α ποτά και καπνός8!0μάδα ' 7/νδυση και υπόδηση8!0μάδα 7Στέγαση8, ε3αιρουμένων των ενοικίων!0μάδα E 7Kιαρκ) αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες8!0μάδα # 7Lεταφορές8, ε3αιρουμένης της δαπάνης για τέ(η κυκ(οφορίας και της αγοράς ο2ημάτων, π(ην των ποδη(άτων!0μάδα 6 7-πικοινωνίες8!0μάδα M 7Ανα+υ2), πο(ιτιστικές δραστηριότητες8, ε3αιρουμένης της αγοράς σκαφ*ν, αεροπ(άνων και αεροσκαφ*ν!0μάδα 1& 7-κπαίδευση8!0μάδα 11 7Nενοδο2εία, καφέ, εστιατόρια8!0μάδα 1$ 7H((α αγαθά και υπηρεσίες8!  Hρθρο '1! -3αιρούνται από την υπο2ρέωση 2ρ)σης η(εκτρονικ*ν μέσων π(ηρωμ)ς, σύμφωνα με την περ! GO της παρ! ' του άρθρου 1 του ν! 1#$%$&1', οι φορο(ογούμενοι εGδομ)ντα 7#&8 ετ*ν και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό 76&D8 και άνω, όσοι Gρίσκονται σε δικαστικ) συμπαράσταση, οι φορο(ογικοί κάτοικοι της -!-! ) του -!0!!, υπό τις προPποθέσεις του άρθρου $& του ν! 1#$%$&1', που υπο2ρεούνται σε υποGο() δ)(ωσης στην -((άδα και φορο(ογούνται με την κ(ίμακα από μισθωτ) εργασία και συντά3εις!-3αιρούνται από την υπο2ρέωση 2ρ)σης η(εκτρονικ*ν μέσων π(ηρωμ)ς και οι παρακάτω κατηγορίες φορο(ογουμένων:α! Kημόσιοι (ειτουργοί και δημόσιοι υπά((η(οι που υπηρετούν στην α((οδαπ), καθ*ς και φορο(ογικοί κάτοικοι -((άδας που διαGιούν ) εργά9ονται στην α((οδαπ), με την επιφύ(α3η του άρθρου της παρούσας! G! Αν)(ικοι που υπο2ρεούνται σε υποGο() δ)(ωσης φορο(ογίας εισοδ)ματος και φορο(ογούνται με την κ(ίμακα των μισθωτ*ν και συντα3ιού2ων!γ! Qορο(ογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε 2ωριά με π(ηθυσμό έως E&& κατοίκους και σε νησιά με π(ηθυσμό κάτω των '!1&&  κατοίκων, σύμφωνα με την τε(ευταία απογραφ), εκτός αν πρόκειταιγια τουριστικούς τόπους!δ! 0ι φορο(ογούμενοι που δεν έ2ουν εισόδημα από καμία κατηγορία ) έ2ουν εισόδημα μόνο από κεφά(αιο )%και από υπερα3ία μεταGίGασης κεφα(αίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερGαίνει το ποσό των M!E&& ευρ*, σύμφωνα με την περ! αO της παρ! 1 του άρθρου ' του ν! 1#$%$&1'!ε! 0ι φορο(ογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρ*ο ανέργων του 0Α-K, για τη διαφορά που προκύπτει μετα3ύ του τεκμαρτού και του συνο(ικού εισοδ)ματος τους, σύμφωνα με την περ!δO της παρ! 1 του άρθρου ' του ν! 1#$%$&1'!στ! 0ι φορο(ογούμενοι που είναι δικαιού2οι Rοινωνικού -ισοδ)ματος Α((η(εγγύης 7R-Α8!9! 0ι υπηρετούντες την υπο2ρεωτικ) στρατιωτικ) τους θητεία!η! 0ι φορο(ογούμενοι που Gρίσκονται σε κατάσταση μακρο2ρόνιας νοση(είας 7πέραν των  μην*ν8!'!0ι φορο(ογούμενοι των παραγράφων 1 και $ του παρόντος άρθρου υπο2ρεούνται να προσκομίσουν αποδεί3εις ίσης α3ίας, σύμφωνα με τα ορι9όμενα στα άρθρα 1 και $ της παρούσας! 0ι αποδεί3εις φυ(άσσονται για με((οντικό έ(εγ2ο! Hρθρο -3αιρούνται από την υπο2ρέωση 2ρ)σης η(εκτρονικ*ν μέσων π(ηρωμ)ς και προσκόμισης αποδεί3εων για την πραγματοποίηση δαπαν*ν, οι υπά((η(οι του 5πουργείου -3ωτερικ*ν, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην α((οδαπ), οι υπηρετούντες στη Lόνιμη -((ηνικ) Αντιπροσωπεία της -υρωπα.κ)ς /νωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε +υ2ιατρικό κατάστημα και οι φυ(ακισμένοι! Hρθρο E Jο ποσό των δαπαν*ν δη(*νεται ατομικά από κάθε σύ9υγο ) από κάθε μέρος συμφ*νου συμGίωσης! Σε περίπτωση που κα(ύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπαν*ν από οποιονδ)ποτε εκ των δυο συ9ύγων ) μερ*ν συμφ*νου συμGίωσης, το τυ2όν π(εονά9ον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον ά((ο σύ9υγο ) στο ά((ο μέρος συμφ*νου συμGίωσης για τυ2όν κά(υ+η του με (ά2ιστα απαιτούμενου ποσού δαπαν*ν! -άν δεν κα(ύπτεταιτο ε(ά2ιστο απαιτούμενο ποσό της κ(ίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυ3άνεται μκατά το ποσό που προκύπτει από τη θετικ) διαφορά μετα3ύ του απαιτούμενου και του  μδη(ωθέντος ποσού, πο((απ(ασια9όμενης με συντε(εστ) είκοσι δύο τοις εκατό 7$$D8!
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x