De verwerving en restauratie van de stoombrandspuit van Beduwé - Pieter Verhoeven (Directeur Karrenmuseum Essen)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  In het voorjaar van 2018 schonk Engie Fabricom een stoombrandspuit van de Luikse firma Beduwé aan het museum. Dit 19e-eeuwse voertuig illustreert de gestage overgang van de door paarden getrokken wagen naar gemotoriseerd vervoer. Het vormt een combinatie van een wagen, een stoommachine en een brandweerspuit. De stoombrandspuit kan worden beschouwd als een 'sluitstuk' binnen de collectie van het Karrenmuseum.
Share
Transcript
 • 1. Stoombrandspuit Beduwé
 • 2. Een unieke schenking
 • 3. Karrenmuseum Essen
 • 4. Collectieprofiel? • Machine - Stoomketel - Pomp • Typologie - Houten wielen - Bladvering - Bok
 • 5. Sluitstuk
 • 6. Transport
 • 7. Transport
 • 8. Introductie in het museum • Presentatie • Onderzoek • Netwerk
 • 9. Presentatie
 • 10. Onderzoek Felixarchief Antwerpen
 • 11. Onderzoek Felixarchief Antwerpen
 • 12. Onderzoek Felixarchief Antwerpen
 • 13. Onderzoek Felixarchief Antwerpen
 • 14. Onderzoek - Eind 19de eeuw - Internationale tentoonstellingen - Nationalisme MOT - Grimbergen
 • 15. Onderzoek Publicatie ‘Onder druk’ (online beschikbaar)
 • 16. Netwerk NBDC VBB MOT ETWIE Lokale brandweer Stoomcentrum Maldegem Collectie Aalst Brandweermuseum Wouw Worl Wide Steam Fire Engine Register
 • 17. Netwerk
 • 18. Om af te ronden… Visie op behoud en beheer? Waardering en historische context?
 • 19. Pieter Verhoeven Directeur - Karrenmuseum Essen VZW www.karrenmuseum.be
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x