Czas i przestrzeń

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  1. Czas i przestrzeń w filozofii i fizyce Łukasz Lamża Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscypinarnych Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH,…
Share
Transcript
 • 1. Czas i przestrzeń w filozofii i fizyce Łukasz Lamża Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscypinarnych Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH, 26.01.2018
 • 2. Trzy wielkie pytania filozoficzne • Przestrzeń i czas: substancjalne czy relacyjne? • Przestrzeń i czas: absolutne czy względne? • Przestrzeń i czas: nieskończone czy skończone? Czy nauka jest w stanie na nie odpowiedzieć?
 • 3. Substancjalizm – relacjonalizm Izzak Newton (1643-1727) Gottfried Leibniz (1646-1716)
 • 4. Absolutna – względna
 • 5. 1912 – redshift lokalny (Slipher) 1919 – wyprawa Eddingtona 1929 – prawo Hubble’a 1964 – CMBR (Penzias, Wilson) 1915 – równania pola Einsteina 1916 – metryka Schwarzschilda 1922 – metryka Friedmanna 1931 – „pierwotny atom” Lemaître’a 1948 – Alpher-Bethe-Gamow 1949 – „Big Bang” Hoyle’a
 • 6. 𝐹𝑔!
 • 7. Nieskończone – skończone
 • 8. Obecny stan badań • Przestrzeń i czas: substancjalne lub relacyjne • Przestrzeń i czas: względne • Przestrzeń: (chyba) nieskończona • Czas: w przeszłości skończony, w przyszłości (chyba) nieskończony
 • 9. Dziękuję za uwagę! Łukasz Lamża Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscypinarnych Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH, 26.01.2018
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x