CONTRACT prestari servicii - SPITALUL DE URGENTA DEVA 2019 (1).doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  CERTIFICARI SISTEME DE MANAGEMENT SI PERSONAL Cu siguranta pe maini bune! TÜVKarpat – reprezentant în România al TÜV Thüringen e.V. GermaniaBucureşti * B-dul Octavian Goga nr.2 * sector 3 021 3190170 *   office@tuvkarpat.ro CONTRACT DE PRESTÃRI SERVICII Nr. 2624/ 28.08.2019 I.PÃRŢILE CONTRACTANTE1.1. TÜVKARPAT S.R.L.  (reprezentant unic al organismului de certificare al TÜV Thüringen e.V. în România),cu sediul în Bucureşti, Bd. Octavian Goga, nr. 2, etaj 8, camera 7, sector 3, CP 030982, Tel: 021-3190170,Fax: 0318153702, E-mail: office@tuvkarpat.ro, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/13029/2006, Codfiscal RO 18929567, cont bancar Cod IBAN: RO10 RNCB 0082 0689 9764 0001, deschis la BCR – Unirea, Ag. Mircea Vodă, reprezentată prin Dna. Dorina Deaconescu – Administrator şi Dl. Valeriu Oţelea – Director Economic, în calitate de Prestator, pe de altă parte, şi 1.2. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA – SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA , cusediul în Deva, Str. 22 Decembrie, Nr.58, Judeţul Hunedoara, Cod fiscal: 4374385, tel.: 0254212516, fax:0254214616, reprezentatã prin Dna. Jr. Bada Delia - Manager, în calitate de Beneficiar  , pe de o parte, II.OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Obiectul contractului îl reprezintă organizarea de către Prestator a auditului de recertificare a sistemuluide management în conformitate cu ISO 9001:2015, precum şi a auditurilor anuale de supraveghere, conformofertei nr. 3330/2UAR/D0 acceptată de Beneficiar prin Declaraţia de acceptare.  DURATA CONTRACTULUI3.1. Contractul se incheie pe o durată de 3 ani de la data semnării. 3.2.  Datele limită de efectuare a auditurilor anuale de supraveghere se aduc la cunoştinţă beneficiarului prinraportul de audit, acesta constituind parte componentă a prezentului contract.III. PREŢUL CONTRACTULUI4.1. Preţul prestaţiei conform ofertei(art.I pct.1.4 şi 2), pentru trei (3) ani, este de 10823,00 lei, preţ fără TVA,defalcat după cum urmează: - 5205,00 lei – audit de recertificare – anul 1 - 2809,00 lei – audit anual de supraveghere 1 – anul 2 - 2809,00 lei – audit anual de supraveghere 2 – anul 3Optional, pentru includerea siglei firmei in certificat se plateste suplimentar 50, 00 Euro Preţul pentru auditul anual de supraveghere se bazează pe informaţiile transmise de beneficiar în momentulelaborării ofertei. Modificările în datele despre firmă vor fi aduse la cunostinţa prestatorului la timp, înainte deaudit şi pot duce la o corectare a ofertei, respectiv schimbarea preţului. 4.2. Preţul prestaţiei nu cuprinde, dacă este cazul, cheltuielile de deplasare (cazare şi transport) ale auditorilor,care vor fi suportate de Beneficiar.4.3. Preţul se va plăti în lei prin ordin de plată, conform facturii emise de către Prestator  , în termen de maxim10 zile lucrătoare de la realizarea fiecărui audit. 4.4.  În caz de nerespectare a prevederilor punctului “ 4.3. ”, Beneficiarul  se obligă să plătească penalităţı de întârziere în cuantum de 0,01 %, pentru fiecare zi de întârziere, calculate începând cu prima zi lucrătoare dupăun termen de cinci (5) zile lucrătoare de la realizarea fiecărui audit şi emiterea facturii fiscale de cătrePrestator. 1  CERTIFICARI SISTEME DE MANAGEMENT SI PERSONAL Cu siguranta pe maini bune! TÜVKarpat – reprezentant în România al TÜV Thüringen e.V. GermaniaBucureşti * B-dul Octavian Goga nr.2 * sector 3 021 3190170 *   office@tuvkarpat.ro IV.MODALITATEA DE DERULARE A CONTRACTULUI5.1. Organizarea şi desfăşurarea auditurilor de recertificare şi de supraveghere se vor realiza în conformitatedeplină cu procedurile Organismului de certificare al TÜV Thüringen e.V. – Germania, cu oferta şi Contractul încheiat între Beneficiar şi Organismul de certificare al TÜV Thüringen e.V. – Germania. 5.2. Prestatorul nu poate fi răspunzător de neexecutarea parţială sau totală a contractului, în cazul în careaceasta se datorează nerealizării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute la punctele “6.2.” si “4.3.”.V. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR6.1. Prestatorul se obligă: a.să respecte întocmai procedurile de derulare a contractului şi procedurile Organismului decertificare pentru sisteme de management al TÜV Thüringen e.V.;b.să colaboreze permanent cu Beneficiarul pentru a rezolva de comun acord eventualele situaţiineprevăzute;c.să analizeze periodic, împreună cu beneficiarul, stadiul derulării contractului şi să stabileascămăsuri comune pentru finalizarea acestuia. 6.2. Beneficiarul se obligă: a.să respecte întocmai procedurile de derulare a contractului;b.să pună la dispoziţie echipei de audit documentaţia solicitată;c.să colaboreze permanent cu Prestatorul pentru a rezolva de comun acord eventualele situaţiineprevăzute;d.să asigure accesul la structurile organizatorice şi nivelele de conducere ale organizaţiei şicolaborarea acestora cu echipa de audit delegată de prestator în vederea finalizării fazelor contractuale la termenele stabilite; e. să asigure plata integrală, conform prevederilor punctului “4.3.”. f. sa instruiasca auditorul, inainte de inceperea auditului, cu privire la urmatoarele aspecte: ● activitatile specifice zonelor de auditat, ● riscurile pentru sanatatea si securitatea auditorului in zonele de auditat, ● zonele cu risc ridicat si specific, ● regulile si masurile pentru asigurarea securitatii auditorului, ● modul de evacuare în caz de incendii sau alte situatii de urgenta, ● locul de adunare in caz de evacuare, ● interdicţiile pe amplasament; g. sa inregistreze instruirea in Fisa de instruire colectiva. Un exemplar al Fisei de instruirecolectiva va fi inmanat auditorului, pentru a fi predat catre prestator; h. sa asigure auditorului echipamentul individual de protectie pentru accesul in zonele de auditat; i. sa anunte prestatorul imediat in cazul producerii unui eveniment soldat cu accidentarea auditorului; j.sa inregistreze, sa cerceteze si sa comunice evenimentul de munca catre ITM Teritorial pe raza caruia s-a produs; VI.RECEPŢIA LUCRÃRILOR7.1. Recepţia lucrărilor se face în ultima zi de audit, concretizându-se prin semnarea, de către reprezentantulbeneficiarului, a documentului “Confirmare efectuare audit”. VII.RÃSPUNDEREA CONTRACTUALà 2  CERTIFICARI SISTEME DE MANAGEMENT SI PERSONAL Cu siguranta pe maini bune! TÜVKarpat – reprezentant în România al TÜV Thüringen e.V. GermaniaBucureşti * B-dul Octavian Goga nr.2 * sector 3 021 3190170 *   office@tuvkarpat.ro 8.1. Răspunderea privind implementarea şi menţinerea sistemului de management revine în totalitatebeneficiarului, prestatorul fiind răspunzător doar pentru calitatea serviciilor executate, potrivit prezentuluicontract şi confirmate de beneficiar. VIII.FORŢA MAJORÃ9.1. Niciuna din parţile contractante nu răspunde de neexecutara la termen şi/ sau de executarea în modnecorespunzător – total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacănexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşacum este definit de lege. 9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producereaevenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 9.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, parţile au dreptul să-şinotifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune – interese.IX. NOTIFICÃRI10.1.  În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, estevalabil îndeplinită dacă va fi transmisă de la adresa/ sediul sau fax/ email prevăzute în partea introductiva aprezentului contract. 10.2.  În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cuconfirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor deaceastă confirmare. 10.3. Dacă notificarea se transmite prin email sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucratoare dupăcea în care a fost expediată. 10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi. X.LITIGII11.1. Părţile   au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate dininterpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 11.2.  În situaţia în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spresoluţionare instantei judecatoresti in jurisdictia careia prestatorul are sediul social. XI.CLAUZE FINALE12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 12.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,anterioară sau ulterioară încheierii lui. 12.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare astăzi 28.08.2019 , data semnării lui. PRESTATOR, BENEFICIAR, TÜVKARPAT S.R.L. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA  Dorina Deaconescu Bada Delia  Administrator Manager Valeriu Oţelea Buda Titiana ElenaDirector Economic Director Financiar Contabil Ec. Iulia Bartan   3  CERTIFICARI SISTEME DE MANAGEMENT SI PERSONAL Cu siguranta pe maini bune! TÜVKarpat – reprezentant în România al TÜV Thüringen e.V. GermaniaBucureşti * B-dul Octavian Goga nr.2 * sector 3 021 3190170 *   office@tuvkarpat.ro  Consilier Juridic   4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x