Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 23
 
  Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale
Share
Transcript
  Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale 1.Conţinutul, esenţa şi structura stocurilor de mărfuri şi materiale (SMM)2.Modul de evidenţă şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale 3.Gestiunea stocurilor de mărfuri şi materiale4.Contailitatea materialelor !.Contailitatea oiectelor de mică valoare şi scurtă durata ("M#S$)%.Contailitatea &roducţiei 'n curs de eecuţie.Contailitatea &roduselor *.Contailitatea mărfurilor  1 SMM cu&rind cate+oriile de unuri economice aflate la dis&oiţia 'ntre&rinderii şi destinate &entru- •  fi consumate la &rima lor utiliare •  fi 'nre+istrate ca &roducţie 'n curs de eecuţie •  fi v'ndute 'n aceiaşi stare sau du&ă &relucrarea lor 'n &rocesul de &roducţieS&re deoseire de celelalte cate+orii de unuri, stocurile se caracterieaă &rin fa&tul că se consumă la &rima lor utiliare 'n &rocesul de &roducţie şi treuie 'nlocuite cu eem&lare noi. /entru 'ntre&rinderile de &roducţie stocurile se 'nt'lnesc 'n următoarele fa0e ale circuitului economic- • aa de a&roviionare • /roducţia • $esfacerean faza de aprovizionare  activele curente, su formă de dis&oniilităţi ăneşti, se transformă 'n active curente su formă de SMM.n faza de producţie , materiile &rime şi materialele consumate se transformă 'n stocuri de semifaricate şi &roduse finiten faza de desfacere , stocurile de &roduse şi semifaricate sunt realiate clienţilor, iar aceştia urmeaă să 'ncasee dis&oniilităţi ăneşti.n caul 'ntre&rinderilor de comerţ ciclul de e&loatare are 2 fae- • &roviionarea • $esfacereaConform SC 2 Stocuri de mărfuri şi materiale5, SMM includ-1.Materiale2.nimale la creştere şi 'n+răşat3."M#S$4./roducţie 'n curs de eecuţie!./roducţie%.Mărfuri Materialele  includ- • Materii &rime • Materiale consumaile  Materia primă  e &reentată de unurile ce &artici&ă direct la faricarea &roduselor şi se re+ăsesc 'n &rodusul finit inte+ral sau &arţial, &ăstr'ndu6şi forma sau transform'ndu6se.  Materialele consumabile  sunt acele cate+orii de unuri ce &artici&ă direct la &rocesul de  &roducţie fără a se re+ăsi de re+ulă 'n conţinutul material al unurilor faricate. 7em&lu- comustiil, amala8e, &iese de sc9im, seminţe, fura8e etc. Animalele la creştere şi îngrăşat  cu&rind animalele tinere eistente 'n 'ntre&rindere 'n sco&ul creşterii &entru a fi trecute la 'n+răşat sau la animale de muncă.  OMVSD sunt unurile cu o valoare nu mai mare de limita stailită &entru a fi consideratemi8loace fie, indiferent de durata lor de utiliare sau cu o durată de utiliare mai mică de 1 an, indiferent de valoarea lor. Producţia în curs de execuţie  e &roducţia ce nu a trecut &rin toate faele de &relucrare  &revăute 'n &rocesul te9nolo+ic, &recum şi &rodusele terminate ce nu au fost su&use &roelor calitative. Produsele  sunt re&reentate de unuri 'n diferite fae din &rocesul de &roducţie sau ale activităţii destinate livrării terţelor &ersoane şi 'n unele cauri : consumului intern. Mărfurile  sunt unurile &e care 'ntre&rinderea le cum&ără &entru rev'nare.SMM aflate6n circuitul economic al 'ntre&rinderii se caracterieaă &rin stocuri iniţiale şi finale.  Stocurile ac9iiţionate se constată 'n contailitate indiferent de ac9itarea datoriei &entru ele, cu condiţia eistenţei documentelor &rimare necesare, astfel documentele &rimare ce 8ustifică &rocurarea stocurilor sunt- • actura de e&ediţie • actura fiscală • ctul de ac9iiţie • ;onul de intrare • 7tc#aloare stocurilor v'ndute se constată dre&t c9eltuială a &erioadei 'n care se determină veniturile din aceste v'nări, fa&t ce asi+ură concordanţa dintre venituri şi c9eltuieli./otrivit &revederilor actelor normative 'n vi+oare, SMM &ot fi evaluate 'n următoarele momente im&ortante ale &erioadei de +estiune- • <a intrarea 'n &atrimoniu • <a ieşirea din &atrimoniu (trecerea 'n consum) • <a inventariere • <a data 'ntocmirii ra&oartelor financiaren literatura de s&ecialitate, evaluarea la intrarea 'n &atrimoniu e denumită !evaluare iniţială" . 7valuarea la ieşire : !evaluare curentă" , iar la data 'ntocmirii ra&oartelor financiare :  !evaluare de #ilanţ" .Conform re+ulii +enerale de evaluare a stocurilor şi 'nre+istrarea lor, evaluarea la valoarea de intrare &oate fi- • /entru unurile cum&ărate- valoarea de cum&ărare &lus c9eltuielile aferente  &rocurării fără =# şi accie • /entru unurile oţinute din &roducţie &ro&rie- costul efectiv • n caul sc9imului stocurilor- valoarea venală a unurilor &rimite sau &redate 'n  &rocesul sc9imului • /entru stocurile aduse ca a&ort la ca&ital, oţinute cu titlu +ratuit sau &rin donaţie- valoarea de utilitate<a intrarea 'n &atrimoniu , stocurile se evalueaă şi se 'nre+istreaă astfel- • Materiile &rime şi materialele, "M#S$, animalele, mărfurile şi alte unuri cum&ărate : la valoarea de intrare ce se constată din următoarele elemente- valoarea de cum&ărare a stocurilor, c9eltuielile aferente &rocurării, taele vamale aferente stocurilor im&ortate etc. n res&ectivul cost de ac9iiţie nu se includ- im&oitele ce ulterior urmeaă a fi restituite 'ntre&rinderii de către or+anele fiscale, &recum şi raaturile acordate de furnior.  • /roducţia 'n curs de eecuţie, semifaricatele şi &rodusele finite, &recum şi alte  unuri faricate de 'ntre&rindere sunt evaluate la costul efectiv, care e format din suma consumurilor de materiale, muncă, atriuite consumurilor directe, &recum şicele indirecte de &roducţie. • Stocurile &rimite6n urma sc9imului sunt evaluate la valoarea de &iaţă corectată cu suma mi8loacelor ăneşti &lătite sau ec9ivalentul acestora, la valoarea de ilanţ 'n caul 'n care nu eistă valoare venală confirmată, &recum şi la valoarea contractuală./entru evaluarea stocurilor la ieşirea acestora din &atrimoniu &ot fi a&licate următoarele metode- • Metoda costului normativ - &oate fi utiliată la evaluarea curentă şi controlul o&erativ al eistenţei. <a determinarea costului normativ se va ţine cont de nivelulnormativ al consumurilor şi c9eltuielilor directe şi indirecte. • Metoda vînzărilor cu amănuntul , numită şi !procentul de profit glo#al"$  se recomandă a fi a&licată 'n comerţ la evaluarea unei cantităţi mari de mărfuri, care au un &rocent de &rofit relativ e+al cu &reţul v'nărilor 'n caul unui sortiment ce variaă ra&id. • Metoda de identificare - se a&lică 'n caul determinării costului unităţilor de stocuri ce nu sunt reci&roc sustituiile Metoda costului mediu ponderat • Metoda %&%O  (&rima intrare : &rima ieşire) • Metoda '&%O  (ultima intrare : &rima ieşire)>ltimele 3 metode se a&lică la determinarea costului stocurilor ieşite cu un sortiment variat şi reci&roc sustituiile.?ndiferent de metoda de evaluare utiliată de 'ntre&rindere, aceasta treuie să se menţină  &entru 'ntrea+a &erioadă de +estiune şi cea ulterioară, asi+ur'nd astfel com&arailitatea informaţiei şi &osiilitatea efectuării unei analie 'n dinamică.Stocurile se evalueaă la inventariere la valoarea de inventar sau de utilitate. Valoarea deinventar e valoarea stailită la evaluarea elementelor &atrimoniale 'n momentul inventarierii, ţin'nd cont de utilitatea unului şi &reţul de &iaţă al acestuia. <a inventariere &ot fi stailite valorile ce delimiteaă stocurile 'n 3 cate+orii- • Stocuri ce nu prezintă deprecieri - valoarea de inventar &entru ele este e+ală cu cea de intrare • Stocuri ce au suferit deprecieri - sunt evaluate la un &reţ &osiil de valorificat, iar valoarea lor de inventar este mai mică ca cea de intrare. • Stocuri pentru care utilitatea sau preţul pieţei creşte - valoarea de inventar este mai mare de c't cea de intrare.7valuarea stocurilor la 'ntocmirea ra&oartelor financiare are ca sco& oţinerea unei situaţii reale al acestora. Stocurile se reflectă 'n ra&oartele financiare la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realiailă netă. Costul stocurilor cu&rinde- c9eltuielile de ac9iiţionare, de &relucrare, de aducere a acestora la locul &ăstrării şi 'n stare de utilitate. Valoarea realiza#ilă netă  este &reţul de v'nare al stocurilor &roail diminuat cu c9eltuielile accesorii &entru comercialiarea lor.7valuarea stocurilor la valoarea realiailă netă se efectueaă atunci, c'nd aceasta este su cost, adică 'n caul reducerii &reţului la anumite unuri, deteriorării &arţiale, uurii etc. (  ) ?ntrarea materialelor la 'ntre&rindere are loc 'n urma &rocurării acestora, &rimirii ca a&ort 'n ca&italul statutar sau cu titlu +ratuit, faricării 'n secţiile auiliare sau de aă, constatării ca  &lusuri 'n urma inventarierii etc. nre+istrarea materialelor se face 'n aa documentelor &rimare 8ustificative, &recum- factura fiscală, de e&ediţie, acte de ac9iiţie, onuri de intrări etc. care sunt 'ntocmite 'n modul cores&unător. @eflectarea 'n contailitate a materialelor fără de documente 8ustificative nu se admite./entru ţinerea evidenţei contaile a materialelor este destinat conul de activ ** !Materiale"+  În Debitul contului  se reflectă valoarea de intrare a materialelor &rocurate, costul efectiv al materialelor faricate la 'ntre&rindere, valoarea realiailă netă al materialelor oţinute6n urma casării mi8loacelor fie şi "M#S$, valoarea de &iaţă al &lusurilor constatate la inventariere.  În creditul contului  se reflectă valoarea de ilanţ al materialelor ieşite din 'ntre&rindere, valoarea materialelor consumate &entru necesităţile de &roducţie şi alte necesităţi ale 'ntre&rinderii, valoarea materialelor constatate li&suri la inventariere. Soldul contului  este deitor şi re&reintă valoarea materialelor eistente la sf'rşitul &erioadei de +estiune./entru reflectarea intrării materialelor la 'ntre&rindere &ot fi 'ntocmite formulele- • ?ntrarea materialelor ca urmare al &rocurării lor- $t 211 Ct !21 • @eflectarea =# aferente &rocurării materialelor- $t !34 Ct !21 • @eflectarea intrării materialelor &rin intermediul titularului de avans- $t 211 Ct 22A!32 • /rimirea materialelor cu titlu +ratuit- $t 211 Ct %22 • /rimirea materialelor ca a&ort la ca&italul statutar de la fondatori 'n momentul creării 'ntre&rinderii- $t 211 Ct 313 • aricarea materialelor de 'ntre&rindere- $t 211 Ct *11A*12 • @eflectarea materialelor ac9iiţionate &rin sc9im contra alte active- $t 211 Ct221 • @eflectarea &lusurilor la inventariere- $t 211 Ct %12 • "ţinerea materialelor 'n urma casării "M#S$ 'n limita valorii rămase- $t 211 Ct 213 • "ţinerea materialelor 'n urma casării "M#S$ &este limita valorii &roaile rămase- $t 211 Ct %12 • "ţinerea materialelor 'n caul lic9idării Mi8loacelor ie in limita valorii  &roaile rămase- $t 211 Ct 123 • "ţinerea materialelor 'n caul lic9idării Mi8loacelor ie &este limita valorii  &roaile rămase- $t 211 Ct %21n momentul elierării materialelor din de&oitele 'ntre&rinderii se &erfecteaă du&ă ca  onul de consum şi fişa limită de consum, astfel, la ieşirea materialelor din de&oit se 'ntocmesc formulele- • Consumul de materiale &entru necesităţi &roductive- $t *11A*12A*13 Ct 211 • >tiliarea materialelor 'n activitatea de comercialiare- $t 12 Ct 211 • >tiliarea materialelor &entru necesităţi +enerale şi administrative- $t 13 Ct 211 • >tiliarea materialelor 'n &rocesul de scoatere din funcţiune a Mi8loacelor ie- $t 21 Ct 211 • >tiliarea materialelor 'n &rocesul &rocurării, creării sau 'munătăţirii activelor &etermen lun+- $t 112A121 Ct 211 • Constatarea li&surilor de materiale ca urmare a inventarierii- $t 14 Ct 211  5 OMVSD  re&reintă activele a căror valoare unitară e mai mică de c't &lafonul stailit de le+islaţie, indiferent de durata de e&loatare, sau cu o durată de serviciu mai mică de 1 an, indiferent da valoarea unei unităţi.n com&onenţa "M#S$ sunt incluse-1.?nstrumentele şi dis&oitivele cu destinaţie s&ecială2.>tila8ul de sc9im3.mala8ul te9nolo+ic4.?nventarul de &roducţie şi u casnic!.mrăcămintea şi 'ncălţămintea s&ecială%.$is&oitivele de &rotecţie.7tc7videnţa o&eraţiilor cu "M#S$ se &erfecteaă 'n aa documentelor &rimare similare stocurilor de materiale. 7videnţa analitică a "M#S$ se ţine &e oiecte, locuri de &ăstrare şi direcţii de utiliare./entru evidenţa "M#S$ e destinat contul de activ *( !O#iecte de mică valoare şi scurtă durată" . n debitul contului  se reflectă- • #aloarea de intrare a "M#S$ &rocurate • Costul efectiv al "M#S$ faricate la entitatea economică • #aloarea "M#S$ aflate 'n e&loatare a căror valoare unitară nu de&ăşeşte B din limita stailită de le+islaţie.n creditul contului  se reflectă- • #aloarea de ilanţ al oiectelor ieşite din &atrimoniul 'ntre&rinderii atunci c'nd sunt date 'n e&loatare, casare, v'ndute, transmise cu titlu +ratuit etc. • >ura decontată aferentă "M#S$ ieşite. Soldul contului  este deitor şi reflectă valoarea "M#S$ la finele &erioadei de +estiune.n evidenţa analitică, contul 213 &oate avea suconturile- • 213.1 "M#S$ 'n stoc5 • 213.2 "M#S$ 'n e&loatare5 • 213.3 Construcţii &roviorii (ne&revăute6n lista cu titluri)5Contailitatea intrării oiectelor de inventar 'n de&oite &e calea ac9iiţionării, &roducţiei &ro&rii ori &e orice cale se or+anieaă similar celei al materialelor, &rin deitarea contului 213 şicreditarea conturilor !21, 22, !32, !22, !3, %22, 313, !3, *11, *12, %12 etc. 'n de&endenţă de sursa de &rovenienţă."M#S$ a căror valoare unitară e mai mică de c't B din &lafonul stailit urmeaă să fie casate la c9eltuieli sau consumuri &e măsură dării acestor oiecte 'n e&loatare, res&ectiv, consumul "M#S$ sau darea 'n e&loatare a lor, 'n contailitate se va reflecta &rin următoarele formule contaile- • >tiliarea "M#S$ 'n activitatea de &roducţie- $t *11A*12A*13 Ct 231 • >tiliarea "M#S$ 'n activitatea comercială- $t 12 Ct 213 • >tiliarea "M#S$ &entru necesităţi +enerale şi administrative- $t 13 Ct 213 • >tiliarea "M#S$ 'n &rocesul de lic9idare sau utiliare a mi8loacelor fie- $t 21 Ct 213 • Consumul "M#S$ la &rocurarea sau crearea, instalarea activelor nemateriale sau mi8loacelor fie- $t 111A121 Ct 213 • Constatarea li&surilor de "M#S$ 'n urma inventarierii- $t 14 Ct 213"M#S$ a căror valoare unitară de&ăşeşte B din &lafonul stailit de le+islaţie se deconteaă &rin calcularea uurii, ce se determină la darea 'n e&loatare 'n mărime de 1DDE din valoarea "M#S$ diminuată cu valoarea &roailă rămasă.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x