Co zůstal Karel Chotek dlužen Balkánu in Hrdinové a šibalové Balkánu.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 15
 
  Co zůstal Karel Chotek dlužen Balkánu in Hrdinové a šibalové Balkánu.pdf
Share
Transcript
     Recenzovali:Prof. PhDr.. Josef Kandert, DrSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy PhDĺ. Jana Pospíšilová' CSc., Etnologich stav Av ČR, Brno OBSAH Hrdinové, šibalové' antagonisté. [Heroes, tricksters, antagonists]9 Dąna Bittnerov , Mirj am MoravcovtÍ METAFORY St edověk balkánsk hľdina: ľeďtä a obľaz. .........19 lMedievď Balkan Hero: Reality and Image] Lubomíra Havlíkovĺź od balkánského orla k evropskému ubožákovĺ:obraz Bulhaľa v očích Čechri od 19. století do dneška . . . . .. .. .47[From the Balkan eagle to the European wretch: The image of a Bulgarian with the eyes of Czech society between the 19th century and the presentl Vladimir Penčev When the old meets the new: Heľoization, vilification' new media, and mođeľn ay politics [Kđyž e staré st etává s nov m: padouch nebo hrdina v lidovémpodání a v nov ch sdělovacích prost edcích] Aleksandar Tąkovski, Maja Muhic ..59 OSOBNOSTI Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobkoncepční rozvoj v1 zkumné organizace o/ĺŠMT 2017) @ Dana Bittnerová, Tomáš Drs, Milan Ducháček, Lubomíra Havlíková, Jarmila Horáko- vá, Marek Jakoubek, Miroslav Kouba, Krasimira Marholeva, Mirjam Moravcová, MajaMuhić, Michal Pavlásek, Vladimir Penčev, David Pettigrew, Kestrina Peza, oyvind Hve- nekilde Seim' Václav Štěpánek, František Šístek, leksander Takovski, 2017 o Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 20l7 ISBN 978-80-757 l-002-4 Marko Miljanov: kult hľdĺny v peľspektĺvě transnacionální histoľie [Marko Miljanov: The hero cult as approached by transnational history] František Šístek,rPeníze nade vše " Petär Beron a Evlogi Geoľgievmezi hľdiny a šibaly bulhaľského obľození ['Money First '' Petär Beron and Evlogi Georgiev among the heroes and tricksters of the Bulgarian RevivallMiroslav Kouba 5173  ve Vojvodovu _ české esnici - v Bulharsku) . . .'' [Simeon Popov: Vojvodovo preacher and the hero of the Methodist Church (and his Reportfrom missionary activities inVojvodovo - Simeon Popov: vojvodovsk kazatel a hľdina metodistické cíľkve a jeho Zpr va z misijní činnostikulturní hrdina, šibal ďnebo antagonista? [Czech journalist Vladimír Sís: a cultural hero, a trickster anďor an antagonist? ] Krasimira MarholevaThe Genocidal legacy of Radovan Kaľadžić lGenocidní odkaz Radov ana KarađžiéĄ David Pettigrew 2Ż1 .309 UDÁLosTI Literatuľa. 355 439 Czechvillage - in BulSaria)f Marek Jakoubek Ší ní islámu u albánského etnĺka na Balkáně: áđ bektášíja a jeho nejdlitežitější misĺoná na Balkáně ' ' ' ' ' '243 [The spread of Islam to Albanian ethnicity in the Balkans:Bektashi order and its most important missionary in the BalkanslKestrina PeząStephan Ludwĺg Roth a v voj etnické identĘ sedmihradskchsas.. '259 [Stephan Ludwig Roth as a hero and martyr of Transylvanian Saxons] Tomdš Drs obraz Vlada III. lepaEe ve směšnohrdinském eposu Cikaniáda Ż81'[The image of Vlad III. Jepeg in liganiada, a comic and heroic epos] Jarmila Honźkovd Pobľatĺm nebo šibal? o jednom záhadnémbalkánském p átelství T. G. M' ' ' ' ' ' [A close friend or a trickster?Describing a mysterious Balkan friendship of T. G. M' l VźcIąv Štěpdnek ..Ż89 Česk novináĘ archeolog a publicĺsta Vladimír Sís: The Bosnĺan civĺl war as a constitutive identĘ event'':The Bosnian Muslim case . . .377 [Bosenská občanská válka jako ,,událost utvá ející dentitu: bosenštímuslimové]Oyvind Hvenekilde Seim Among the ľefugees on the Balkan migrant route: Beyond the cultuľe of giving and headlines .. . . . .. .. ..399 [Mezi uprchlíky na balkánské migrační rase: mimo kulturu pomoci a hlavní novinové titulky] Michąl Pavl sek Resumé. ....423 Prameny. ...437Auto i ......479 Co z stal etnograf Kaľel Chotek dlužen Balkánu?' ' ' ' '339 [What does ethnographer Karel Chotek still owe to the Balkans?] Milan Duchĺiček6 7  K toku na Vladimíra Sise. NĺÍrodní isty,29.12. I9I4. K návštěvě min. p ed. Alex. Stambolijského. České slovo,II. rc.1922,s.2. Mią27.1.I9l3. Ndrodní listy, 25. 6. I9I3Národní listy' 14. 4. 1938. Nĺźrodní isty,30. 6. 1939. Pražští rbové: Vladimír Sís, válečn1 dopisovatel Národních list . Čas, 2'7. 7. 1913' č. 2l4, s. 8. Slovanské zájmy na Balkáně. Večerní eské slovo,2. 12. 1922, s. l. Srbové a Bulha i (od pražsk ch Srbri). Nĺźrodní isty,3.5. 1913' s. 1. Srbové a Bulha i (od pražskych Srbri). Nĺźrodní isty, 7. 5. 1913, s. 1. Thrákie. České slovo. 13. I0. 19ŻŻ, s. 1. Útok na Vladimíra Sise. Ndrodní listy,28.12.I9I4. ,,ZaYI. Sís . Zastäpničestvoto na bälgarskite pisate|ĺ. Mią 19ŻŻ, z 18. Ż., č. 514' s. 1. C0 zÜsTAt ETNoGRAF KAREL CHoTEK DtuŽEN BALKÁNu?' MÍlan Duch ček Etnograf,ka a folkloristka Dagmar Rychnová-Klímová mi p ed lety vyprávěla o prriběhu p ednášek zakladatele českosloven-ské univerzitní etnografie Karla Chotka. Jeho v1klad nebyl teh- dy běžny m,,čtenim , p ipomínal spíš seminá . Chotek p ednáškydoprovázel demonstrací obrazri a promítáním fotografií, které po vzoru svého učitele Lubora Niederleho po ídil namnoze osobně. Také s Sebou nosíval artefakty ze semináľních i vlastních sbírek a uváděl studenty do někdy ošemetn1 ch situací, když se Íázal po jejich moŽném p vodu a funkci. Izačinajici studentka národopisu se pr v posluchárně ocitla p ed takovym dilematem, ridajně šlo o jakousi drobnou dutou míru, naběračku, spíše odměrku s drža-dlem, p vodem odkudsi z Balkánu. Dle vlastních vzpomínek ov- šem jasnoz ivě usoudila, že vzhledem k malému objemu p edpo- kládané tekutiny jde o pom cku k nabírání pálenky. Tím se pr1 nejenom odsoudila k podez ení z obeznámenosti s inkriminova- nou problematikou, ale u Chotkasetéź apsala jako talentovaná kandidátka oboru.2 K čemu tato historka? Na rozdíl od zakladatele české antro-pogeografie Viktora Dvorského, j enźuź habilitační práci zhod- notil poznatky z cest do Čeľné ory, se Karel Chotek odborn1 m dílem do dějin st edoevropské balkanistiky nikterak v. razné- ji nezapsal. P esto byl po cely život Balkánem upoutáván, opa- kovaně se zejména do jihoslovanskych oblastí vracel a v1 sledkysvych expedic využíva| v univerzitni v. uce student národopi- Textje v] stupem z projektu Mezi stĺźtním ltínem a bad'atelskou svobodou. Etllo-grĘie a folkloristika v česk yłch zemích v kontextu vyvoje kultur'v- a společnosĺi le-ĺech 1945_]989 podpo eného GA ČR, č. GA15- 03754s'Rozhovor s Dagmar Klímovou 11. 2. 2001, archiv autora. Fa Zo O ś Z .ui o r rA.U o z Ô Í F Z l o \Z .u VU Z F u338 339 2
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks