Circulación y quema de libros en la Antigüedad Tardía en el ámbito de la polémica cristianismo-paganismo

Please download to get full document.

View again

of 114
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  La producció i circulació de llibres clandestins des de l’antiguitat fins als nostres dies Actes de les segones Jornades Internacionals sobre història del llibre i de la lectura Congressos 3  Jesús Alturo, Miquel Torras i Ainoa Castro (eds.) La producció i circulació de llibres clandestins des de l’antiguitat fins als nostres dies Actes de les segones Jornades Internacionals sobre història del llibre i de la lectura20 i 21 d’octubre de 2010 Universitat Autònoma de BarcelonaServei de PublicacionsBellaterra, 2012  Composició: gama, sl Edició: Universitat Autònoma de BarcelonaServei de PublicacionsEdifici A. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). SpainTel. 93 581 10 22Fax 93 581 32 39sp@uab.cathttp://publicacions.uab.cat Impressió: AnmarISBN: 978-84-490-2840-3Dipòsit legal: B. 41.280-2011Imprès a Espanya. Printed in Spain Dades catalogràfiques recomanades pel Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona La producció i circulació de llibres clandestins des de l’antiguitat fins als nostres dies : actes de les segones Jornades Internacionals sobre història del llibre i de la lectura : 20 i 21 d’octubre de 2010/ Jesús Alturo, Miquel Torras, Ainoa Castro (eds.) — Bellaterra (Barcelona) : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2012. — (Congressos de la Universitat Autònoma de Barcelona; 3)ISBN 978-84-490-2840-3I. Alturo i Perucho, Jesús; Castro Correa, Ainoa; Torras Codina, MiguelIII. Col·lecció1. Llibres prohibits – Història – Congressos098.1(091)  La producció i circulació de llibres clandestins des de l’antiguitat fins als nostres dies Jesús Alturo, Miquel Torras i Ainoa Castro (eds.) 7 Taula Presentació .......................................................... 9  Jesús Alturo i Perucho El miedo a la libertad de expresión en el mundo clásico.......................... 11 Elisa Ruiz García Circulación y quema de libros en la antigüedad tardía en el ámbito de la polémica cristianismo-paganismo .............................................. 33 Ramón Teja CasusoMar Marcos La congiura del silenzio ................................................. 57 Fabio Troncarelli  El control inquisitorial en materia de libros prohibidos durante la edad moderna....... 67  Juan Carlos Galende Díaz  Entre la proscripció, la tolerància i la propaganda: llibres en l’entorn totalitari europeu .. 85 Maria Josepa Gallofré Virgili  Los peligros de la lectura en femenino: de los libros prohibidos a los libros aconsejados (siglos XIX  y XX )...................................................... 95 Irene Vaquinhas L’ús monàstic i litúrgic de textos censurats ................................... 113  Anscari M. Mundó i Marcet 
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x