Cdl Pregatire Practica Ix Comerteconomic 20162017

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  COLEGIUL ECONOMIC CALARASI MODULUL IV ORGANIZAREA ACTIVITATII IN UNITATILE COMERCIALE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL –FILIERA TEHNOLOGICĂ   Domeniul de pregătire profesională: Comerţ/Economic  clasa a IX-a AUTORI: Profesor: CARAION STELUTA Profesor : TOADER MARIOARA  2 MODULUL IV ORGANIZAREA ACTIVITATII IN UNITATILE COMERCIALE Notă introductivă  Modulul, , componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Comerţ/Economic , face parte din face parte din stagiile de  practică –   CDL, aferente clasei a IX- a, învățământ liceal - filiera tehnologică .   Modulul are alocat un numărul de 90 ore conform planului de învăţământ   Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an  din care: 90 ore/an  –   pregatire practica comasata Modulul „  Organizarea activitatii in unitatile comerciale ”  este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP - urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pr  egătire profesională Comerţ / Economic   sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.  Structura modulului   Corelarea dintre rezultatele învăţării și conținuturile învățării  URI 1. Participarea la operatii specifice receptiei marfurilor Continuturile invatarii Rezultate ale invatarii Cunostinte Abilitati Atitudini Operaţii specifice recepţiei mărfurilor   - Documente de însoţire a lotului de marfă - Pregătirea mărfurilor pentru verificarea cantitativă, calitativă: - Verificarea cantitativă a mărfurilor:  - Verificarea calitativă a mărfurilor       Verifică documentele de însoţire a lotului de marfă.      Pregăteşte mărfurile  pentru verificarea cantitativă.      Verifică cantitativ mărfurile.  Asumarea responsabilitatii in utilizarea documentelor de evidenta contabila Operaţii specifice recepţiei mărfurilor   - Documente de însoţire a lotului de marfă: factură, aviz de expediţie, scrisoarea de trăsură, foaia de  parcurs, certificatul de calitate, certificatul de conformitate, buletinul de analiză, - Pregătirea mărfurilor  pentru verificarea cantitativă, calitativă: dezambalarea de ambalajul de transport, aranjarea pe sortimente,  3    Verifică calitativ mărfurile  articole; - Verificarea cantitativă a mărfurilor: numărare, cântărire, măsurare;  - Verificarea calitativă a mărfurilor: integritatea ambalajelor, a marcării, caracteristici calitative pe grupe de mărfuri.   URI 2. Executarea operatiilor specifice depozitarii marfurilor Continutul invatarii Rezultate ale invatarii Cunostinte Abilitati Atitudini Operaţii specifice depozitării mărfurilor   - Manipularea şi transportul mărfurilor în spaţiul de depozitare - Unităţi de încărcătură -  Norme de transport şi manipulare a mărfurilor:    Manipuleaz ă şi transportă mărfurile în   spaţiul de depozitare în funcţie de caracteristicile mărfurilor.      Formează unităţi de încărcătură în funcţie de natura mărfurilor în vederea expedierii.    Respectă normele de transport şi manipulare a mărfurilor.  Implicarea activa in monitorizarea fluxurilor in cadrul unei unitati economice Operaţii specifice depozitării mărfurilor   - Manipularea şi transportul mărfurilor în spaţiul de depozitare în funcţie de caracteristici: greutate, volum, grad de perisabilitate, înscrisuri pe ambalaj, manual, mecanic, automat; - Unităţi de încărcătură în funcţie de natura mărfurilor (în vederea expedierii): baloţi,  palete, containere, pachete, cutii, navete, lăzi;  -  Norme de transport şi manipulare a mărfurilor:  poziţia corpului, cantitate maximă, înălţime, mod de  prindere, echilibrarea greutăţii.   URI 3 Respectarea regulilor specific pastrarii si depozitarii marfurilor Continutul invatarii Rezultate ale invatarii Cunostinte Abilitati Atitudini Reguli specifice păstrării mărfurilor:   -   Identifică condiţiile de  păstrare şi Implicarea activa in Reguli specifice păstrării mărfurilor:    4 -   Condiţii de    păstrare şi depozitare în funcţie de caracteristicile   mărfurilor:  -   Operaţii de întreţinere a mărfurilor:   -   Înlocuirea mărfurilor necorespunzătoare   depozitare în funcţie de caracteristicile mărfurilor.  -   Efectuează operaţii de întreţinere a mărfuril or. -   Înlocuieşte mărfurile necorespunz ătoare  monitorizarea fluxurilor in cadrul unei unitati economice -   Condiţii de    păstrare şi depozitare în funcţie de caracteristicile   mărfurilor: temperatură,   umiditate, circulaţia   aerului, vecinătate admisă, înălţimea stivei, distanţa dintre  purtătorii de marfă, distanţa faţă de sursele de căldură şi lumină;  -   Operaţii de întreţinere a mărfurilor: ştergere, dezinfectare, curăţare;  -   Înlocuirea mărfurilor necorespun zătoare: sparte, rupte, expirate, ambalaje deteriorate, neetichetate, fisurate, decolorate. URI 4 Urmarirea stocului de marfa Continutul invatarii Rezultate ale invatarii Cunostinte Abilitati Atitudini Cunoasterea stocul de marfă   -   Stocul de marfă stabilit -   Stocul de marfă în funcţie de ritmul vânzării, viteza de circulaţie;  -   Situaţii specifice referitoare la stoc      Stabileşte stocul de marfă existent.    Determină stocul în funcţie de ritmul vânzării.      Raportează situaţiile specifice legate de stocul de marfă.  Implicarea activa in monitorizarea fluxurilor in cadrul unei unitati economice Stocul de marfă   -   Stocul de marfă stabilit prin: numărare, cântărire, măsurare;  -   Stocul de marfă în funcţie de ritmul vânzării: intrări, ieşiri, viteza de circulaţie;  -   Situaţii specifice referitoare la stoc: stoc supranormativ, subnormativ, de siguranţă, pentru transport intern, stoc  pentru condiţii de iarnă.   Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x