cartelitos.odt

Please download to get full document.

View again

of 169
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Gracia - La Teoria Tematica (1989) - Gramàtica Generativa
Share
Transcript
  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola L TEORIA TEMÀTICA LLUïsA GRÀCIA I SOLÉ Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra 1989  C T LOG CiÓ EN PUBLICACiÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA GRACIA I SOLÉ, Lluïsa La teoria temàtica. -(Sèrie Lingüística; 5) ISBN: 84-7488-663-5 I UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. Departament de Filologia Catalana (Bellaterra) n. UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. Departament de Filologia Espanyola (Bellaterra) m. CoHecció 1. Gramàtica generativa 801.52 Cl> Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola Editat pels departaments de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola IInprès per la Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Barcelona) ISBN: 84-7488-663-5 Dipòsit Legal: B: '31.282-1989 fNDEX PRESEli TACI6 ., ... .. , .. ,., . .. , .. , ... , .... , .. .. , ... ,.,. . .. 9 PART I: LA TBORI1-8 DIITRB Dm. mDm. GB 1. DE HOMSKY (1981) A CHOXSKY (1986a) 1.1. El model de «Lectures» 15 1.1.1. Introducció general al model  ,.,., ' . ,.' .... ,. 0 15 1. 1. 2. El component de la Base .. . ......................... 17 1. 1. 3. El Principi de Projecció .......................... 18 1.1. 4. La Teoria Temltica ................................ 18 1.1.5 La Teor a del Cas: relacions amb la Teoria-S 1.2. Eliminació de les regles de la Base. Stowell (1981) i la Teoria del Cas 22 24 1.2.1. Problemes de les regles categorials ........... , ... 24 1.2.2. L'ordre dels constituents: la Teoria del Cas 26 1,3 . Eliminació dels trets de subcategorització estricta 28 1.3.1. Determinació del nombre d'arguments: la Teoria-S 29 1.3.2. La selecció categorial: selecció semàntica i Teoria del Cas. Pesetsky (1982) ..... ... .. ,. 31 1.3.3, La proposta de Chomsky (1986a) ., ... .. ,., .. ,. , .. , 33 1.4 . La Teoria del Cas i la Teoria-S a Chomsky (1986a) ........ 35 1.4.1. El Principi d'Interpretació Plena i la noció de Llicenciament ..... ,.......... . .... . ........ . ... 35 1. 4.2. La Condició de Visibilitat i les Cadenes .. .... .. .. 36 1.4 . 3. L'obligatorietat de l'assignació de paper-S ....... 37 1.4.4. Cas Estructural i Cas Inherent ....... . .,. , ... ' 38 Iotes (capítol 1) .... . .............. ..... .................. . .. 41  2. QüESTIONS SINTACTIQUES ENTORN DE LA TEORIA TEXATICA: L ASSIGJACI6 COXPOSICIONAL DE PAPER-S 2.1. Assignació composicional de paper-S 45 2.1.1. Una observació sobre el Criteri-S ....... .. . .... ... 46 2.1.2. Jayaseelan (1984): promoció dels papers-S .. . .... .. 51 2.1.3. Recapitulació ................... .. .... .. ....... ... 55 2.2. Assignació de paper-S als SPs regits ............. ....... . 55 2.2.1. Assignació al SP o al SN objecte de P? El Principi de Resistència al Cas ......... .. ... ... 56 2.2.2. Preposició bàsica o inserida? 2.2.3. Determinació de la preposició: els papers-S 2.2.3.1. Verbs amb doble valor: transitiu 59 62 i intransitiu .................... . ....... 62 2.2.3.2. Complements oracionals ................... 65 2.3 . L'assignació de paper-S a la posició del subjecte........ 69 2.3.1. Asimetries subjecte / objecte 2.3.2. Posicions de subjecte no-temàtiques .............. . 2.3.3. L'ass1gnador del paper-S del subjecte ............ iotes (capítol 2) 3. ASPECTES SEXANTICS DE LA TEORIA-S 3.1. La selecció semàntica a la GGT 3.1.1. De la Teoria Estàndard a la Teoria Estàndard Ampliada 3.1.2. El model GB ...................................... 69 72 76 85 91 91 93 3.2 . Papers-S i selecció semàntica: un o dos nivells? ... .. . .. . 98 3.2.1. Diferències entre les dues nocions ................ 98 3.2.2. El nivell de selecció semàntica ......... . ... ...... 99 3.2.3. El nivell temàtic 3.3. Relacions entre nivells: formalització de les REC ..... .. . 3.3.1. Tres tipus d'informació semàntica 3.3.2. Trets inherents al nom i papers-S 105 112 112 114 3.3.3. Trets de selecció-s i papers-S ............ .. ...... 116 3.3.4. Formalització de les REC ................. .. ...... . 119 Notes (capí tol 3) . .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. ... .. ...... .......... 123 PART lI: CAP A UIA DETHR lIIACI6 DELS PAPERS-S: LES POSICIOIS DE SUBJECTE l D OBJECTE Introducció a la segona part ............................. ã.. . .. .. 127 1. Criteris per a la definició semàntica dels papers-S .... . ... 128 2. Tipus semàntics de predicats ....................... ... .... . 130 3. Posiéions, funcions gramaticals i papers-S ......... .. .... .. 132 iotes (introducció a la segona part) .................. .. ...... 137 4. ELS PAPERS-S DE LA POSICI6 DEL SUBJECTE 4.1. Agentivitat i estativitat ..................... .. .. . ...... 139 4.2. Els predicats d'acció ... ........................... ... . .. 147 4.2.1. Agents animats i inanimats amb verbs agentius .. . 149 4.2.2. Els anomenats verbs causatius : subjectes instrumentals, causes i agents ...... .... 151 4.2.3. Els verbs causals i la causa ................ .. .. 157 4.2.4. Verbs amb subjectes sempre inanimats .......... .. .. 161 4.3. Els predicats estatius ............................... .. .. 168 4.3.1. Els predicats de posició ...................... .... 170 4.3.2. Els predicats psicològics i els verbs de sentiment .................................. .... 173 4.3.3. Verbs de possessió ..................... . ...... .. .. 184 4.3.4. Verbs de mesura .......................... : .... . ... 192 4.3.5. Verbs de percepció sensible i intel.lectual ... . . 203 Notes (capí tol 4) ......................................... .... 208 5. ELS PAPERS-8 DE LA POSICI6 DE L OBJECTE 5.1. Transitivitat: objectes afectats i objectes resultants . .. 217 5.1.1. El concepte de transitivitat 218 5.1. 2. Objectes afectats i objectes efectuats· .... .... 221 5.2. Objectes afectats objectes no-afectats ............. .... 229 5.2.1. La passiva i el paper-S de l'objecte .......... .. .. 234 5.2.2. Objectes directes preposicionals en castellà ...... 244  5.2.3. La preposició dels complements nominals ... 254 5.2.4. Recapitulació 261 5.3. Els objectes resultants .... 264 5.4. Els SNs dels verbs ergatius i dels verbs inacusatius .. . .. 274 5.4.1. Verbs ergatius vs. verbs inacusatius .. . 275 5.4.2. Els verbs inacusatius . .. 281 Notes (capí tol 5) .. ... .. .... . .. ...... .... ...   ... ... 292 6. DEL LÈXIC A LA SINTAXI: CONCLUSIONS 6. O. Introducció 305 6.1. Una proposta d'organització interna dels papers-e des d'un punt de vista semàntic . .... ... . 310 6.2. Formalització de les Realitzacions Estructurals Canòniques . .. ..... .. , , ... .. .... 315 BIBLIOGRAFIA ... , ....   . ... .. ........ ...... 325 PRESENT CIó Dintre de l actual model de la Gramàtica Generativa, l'anomenada Teoria del Règim i el Lligam <Teoria GB de l'anglès Govern ment and Binding , una de les qüestions que reclamava amb més urgència un estudi aprofundit era la Teoria Temàtica o Teoria-e. Tot i que algunes de les nocions que inclou aquesta teoria no són noves, la primera formulació expIí ci ta de la teoria-e no la trobem fi ns al 11 i bre de Chomsky (1981). Anteriorment, altres autors com Gruber, el 1965, i com Jackendoff, el 1972, ja havien anticipat la noció de paper-e, les relacions semàntiques entre un element predicatiu i els seus argu ments. Durant el mateix període, la Gramàtica de Casos de Fillmore utilitzava nocions que d'alguna manera eren similars als papers-e, els Casos, encara que la seva funció dintre de la teoria era substancial ment diferent. l tampoc no podem oblidar els agents i pacients de la Gramàtica Tradicional. La novetat de la proposta de Chomsky (1981) s ha de veure en la voluntat de donar un contingut sintàctic a aquesta teoria. Dintre del model GB la teoria-e té una funció eminentment sintàctica: les cons truccions seran acceptades o rebutjades segons si l'assignació de paper-e ha estat correcta o no. La teoria-B, en aquest sentit, és una teoria de checking. És cert que els papers-e tenen un nom i que d'alguna manera se suposa que aquestes etiquetes intenten de descriure la relació semàntica entre l'assignador el receptor, però aquest apareix sempre com un aspecte secundari. El mateix llibre de Chomsky <1981> i la immensa majoria dels estudis més o menys contemporanis (Stowell (1981), Burzio (1981), Zubizarreta (1982), etc.) consoliden i primfilen aquest aspecte sintàctic de la teoria¡ la qüestió semàntica, en canvi, saber quins són els papers-e, quins papers-e poden assignar o rebre els arguments, és considerada sempre una qüestió molt interessant, però que cau fora de l abast de l actual estudi . Més endavant comencen a aparèixer treballs que basen gran part de la seva argumentació en el fet que un argument rebi un paper-e o un altre, en la possibilitat que un verb pugui o no pugui assignar un determinat paper-a. Es comença a veure que el contingut dels papers-e
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x