Broshur Arsim Qytetar Per Kl VIII Shq

Please download to get full document.

View again

of 124
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  1 ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN E TETË   PËR KLASËN E 8  ARSIMI QYTETAR ã UDHËZUES PËR NXËNËSã  2 PASQYRA PËR VETEN SI QYTETARTEMA 1   Ky botim është përgatitur nga një grup punues me përfaqësues të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar, Forumit Rinor Arsimor, si dhe profesorëve universitarë, mësimdhënësve dhe përfaqësuesve nga sektori civil, me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencisë së SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja e botimit nuk pasqyron pikëpamjet e Agjencisë së SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.Aktivitetet për përgatitjen e përmbajtjes së botimit u realizuan në kuadër të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim implementuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Byronë e Zhvillimit të Arsimit dhe „Projektin për përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komunat“ të Fondacionit të Fëmijëve Pestaloci. Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar dëshirojnë të shprehin mirënjohjen e tyre për të gjithë ekspertët, bashkëpunëtorët, nxënësit, mësuesit, prindërit dhe miqtë që kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në përgatitjen e këtij Doracaku. Bashkëpunëtorët të cilët morën pjesë në zhvillimin e përmbajtjes së këtij publikimi Anita Angellovska, Dona Kosturanova, Tatjana Stojanoska Ivanova, Zhaneta Çonteva, Ilir Memedi, Kustrim Ahmeti, Oliver Stojanoski, Tomislav Gajtanovski, Hari Stojanovski, Sandra Anastasovska, Emilija Veteroska, Maja Cvetanovska, Loreta Georgieva, Sara Kajeviq, Ana Mickovska Raleva, Nebojsha Mojsoski, Besnik Ramadani, Dejan Rizinski, Bore Poucoski, Tulaha Tahir, Besa Reçi, Liri Starova, Xhevahire Pruthi Zajazi, Bojan Dimeski, Dragana Urumovska.CIP - Каталогизација во публикацијаНационална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Скопје373.3.035-057.874(036) ARSIMI qytetar për klasën VIII : udhëzues për nxënës. - Shkup : Qendra Maqedonase për edukim qytetar, 2019. - 130 стр. : илустр. ; 30 смБиблиографија: стр. 126-129ISBN 978-608-4529-75-0а) Граѓанско образование - Ученици - Основни училишта - Водичи COBISS.MK-ID 109810186 Redaksia profesionale Mitko Çeshllarov, Ajshe Ajrullai, Gorica Mickovska, Alma Tasevska, Marko Kërtolica Titulli  Udhëzues për nxënës për lëndën e arsimit qytetar në klasë të 8 Botues Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Përktheu Enis Misini Disejni КОМА Shtypshkronja Evropa 92 Tirazhi 750  3 ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN E TETË   PËRMBAJTJE PASQYRA PËR VETEN SI QYTETAR Теmа 1 Теmа 2 BASHKËPUNIM DHE LIDHSHMËRI NË SHOQËRINË QYTETARE Теmа 4 RELIGJIONI,  ARTI DHE MEDIAT NË SHOQËRINË QYTETARE Теmа 5 QYTETARI DHE SHTETI Теmа 6 QYTETARI DHE BOTA   6206888106 Теmа 3 QYTETARI DHE SHOQËRIA  36  4 PASQYRA PËR VETEN SI QYTETARTEMA 1
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x