Bokslutskommuniké 2018 - Vattenfall

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  1. 1 VATTENFALLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Bokslutskommuniké 2018 NYCKELFAKTA Helår Helår Okt-dec Okt-dec Belopp i MSEK där ej annat anges 2018 2017 2018 2017…
Share
Transcript
 • 1. 1 VATTENFALLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Bokslutskommuniké 2018 NYCKELFAKTA Helår Helår Okt-dec Okt-dec Belopp i MSEK där ej annat anges 2018 2017 2018 2017 Nettoomsättning 156 824 135 114 48 048 38 342 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)1 34 341 34 399 8 662 9 999 Rörelseresultat (EBIT)1 17 619 18 524 4 189 5 920 Underliggande rörelseresultat1 19 883 23 203 4 627 7 213 Periodens resultat 12 007 9 484 3 100 2 811 Elproduktion, TWh 130,3 127,3 35,9 35,1 Elförsäljning, TWh2 174,1 157,3 49,9 43,6 - varav kundförsäljning 119,2 109,8 31,7 30,6 Värmeförsäljning, TWh 18,3 18,8 5,8 6,1 Gasförsäljning, TWh 57,2 56,4 18,0 18,5 Avkastning på sysselsatt kapital, %1 7,0 7,7 7,0 3 7,7 3 FFO/justerad nettoskuld, %1 20,7 21,4 20,7 3 21,4 3 1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 40 för definitioner av Alternativa nyckeltal. 2) Elförsäljning inkluderar också försäljning till Nord Pool Spot och leveranser till minoritetsägare. 3) Rullande 12-månaders värden. Viktiga händelser, januari–december 2018 • Produktionsrekord för kärnkraften. • Hamburg Stad använder sin option för att köpa tillbaka Vattenfalls andel i fjärrvärmesystemet. • Investeringsprogram om 3,5 miljarder SEK i Uppsalas värmeverksamhet. • Fortsatt kundtillväxt, främst driven av den tyska marknaden. • Rekordstora satsningar på elnäten under 2018, men ny svensk lagstiftning påverkar framtida investeringar. • Viktiga framsteg inom förnybar energi med ny installerad kapacitet och fortsatt framdrift för investeringsprojekt, exempelvis färdigställande av Aberdeen Bay (97 MW) och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (~700 MW). Finansiell utveckling, januari–december 2018 • Nettoomsättningen ökade med 16% (11% exklusive valutaeffekter) till 156 824 MSEK (135 114). • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 19 883 MSEK (23 203). • Rörelseresultatet1 uppgick till 17 619 MSEK (18 524). • Årets resultat uppgick till 12 007 MSEK (9 484). • Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 20% av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare. Finansiell utveckling, oktober–december 2018 • Nettoomsättningen ökade med 25% (21% exklusive valutaeffekter) till 48 048 MSEK (38 342). • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 4 627 MSEK (7 213). • Rörelseresultatet1 uppgick till 4 189 MSEK (5 920). • Periodens resultat uppgick till 3 100 MSEK (2 811).
 • 2. 2 VATTENFALLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Koncernchefens kommentar Vattenfall har bestämt sig för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Under 2018 följde vi vår plan med fortsatt expansion inom fossilfria energislag, en växande kundbas och satsningar på områden där elektrifiering ersätter fossila bränslen. Elpriset har stigit under året och försäljningen av el har ökat. Samtidigt har vår fossilfria elproduktion också ökat vilket inkluderade ett produktionsrekord för kärnkraften. Höga kol-, gas- och CO2-priser har däremot haft kraftigt negativ påverkan på resultatet i vår värmeverksamhet. Periodens resultat för 2018 uppgick till 12 miljarder SEK, vilket är en ökning med 2,5 miljarder SEK. Lägre bolagsskatter bidrog positivt. Styrelsen föreslår en utdelning om 2 miljarder SEK. Det underliggande rörelseresultatet minskade med 3,3 miljarder SEK till 19,9 miljarder SEK. Elpriset har visserligen varit högt, men eftersom Vattenfalls riskhantering innebär att vi löpande säkrar vår elförsäljning har denna effekt inte slagit igenom under året. Som en följd av en förbättrad riskprofil säkrar vi idag endast den nordiska elförsäljningen. Kontrakt kopplade till den kontinentala marknaden löper successivt ut, men hade också en negativ påverkan under året. Ett starkt resultat från kärnkraften och vattenkraften motverkades därmed av dessa effekter. Vindkraften bidrog positivt medan vinsten i värmeverksamheten föll tillbaka. För det fjärde kvartalet ökade periodens resultat med 300 miljoner SEK till 3,1 miljarder SEK. Skillnaden beror till stor del på en engångseffekt med återbetalning av skatt i Tyskland. Det underliggande rörelseresultatet för kvartalet minskade med 2,6 miljarder SEK till 4,6 miljarder SEK. Utvecklingen förklaras främst av prissäkringar samt svaga resultat för värme- och försäljningsverksamheten. För att öka effektiviteten bedriver Vattenfall ett besparingsprogram om 2 miljarder SEK till 2020 för stabs- och stödfunktioner. Detta implementeras enligt plan och vid årsslutet hade vi reducerat personalstyrkan med 400 heltidstjänster. Elproduktionen i Norden stod sig stark under året. Inom kärnkraften ser vi resultatet av ett hårt arbete med effektiviseringar där årsproduktionen uppgick till rekordhöga 55 TWh. För vattenkraften kompenserades en ovanligt torr och varm sommar delvis av en regnig höst. I slutet av året var fyllnadsgraden i magasinen nära normala nivåer och årsproduktionen uppgick till 36 TWh, vilket är i linje med föregående år. Det underliggande rörelseresultatet för Power Generation minskade med 1,4 miljarder SEK till 9,4 miljarder SEK, främst på grund av tidigare gjorda prissäkringar. Värmeverksamheten uppvisade ett väsentligt sämre resultat än 2017. En kombination av förra årets positiva engångsposter och detta årets kraftigt höjda kostnader för bränsle och utsläppsrätter, som inte kortsiktigt kunnat föras vidare, innebar en kraftig försämring av resultatet som föll med 2,6 miljarder SEK till 800 miljoner SEK. Ett hårt arbete ligger nu framför oss med fortsatta effektiviseringar och minskad exponering mot utsläppskostnader. Ett exempel är att vi i Berlin har uppnått målet att halvera koldioxidutsläppen till 2020 tre år i förväg. Vi har också en investeringsplan om 3,5 miljarder SEK för ett nytt värmeverk och mer miljövänlig fjärrvärme i Uppsala. I Hamburg förbereder vi för en separation av fjärrvärmesystemet sedan staden tyvärr beslutade använda sin option för att köpa tillbaka Vattenfalls ägarandel om 75%. Transaktionen förväntas slutföras senare under 2019. Vindkraften gjorde viktiga framsteg under 2018. Vi inledde året med ett vinnande bud för en havsbaserad vindkraftspark helt utan subventioner i Nederländerna, Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (700 MW). I Skottland invigdes Aberdeen Bay (97 MW) och i Danmark tog vi investeringsbeslut för den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak (605 MW). Utanför den danska kusten fortlöpte också konstruktionen av Horns Rev 3 (407 MW) enligt plan med full idriftsättning under 2019. Produktionsmässigt kompenserade ny kapacitet för svaga vindförhållanden. Resultatet påverkades positivt av högre priser och ökade med 1,6 miljarder SEK till 3,7 miljarder SEK. Försäljningen ökade på de flesta marknader. Antalet kunder för el och gas ökade med 170 000 till 8,9 miljoner kontrakt. Det underliggande rörelseresultatet för Customers & Solutions minskade med 600 miljoner SEK till 1,3 miljarder SEK, till stor del som en följd av satsningar på tillväxt. Vårt laddnätverk för elbilar, InCharge, växer stadigt och nådde under året 10 500 laddpunkter. På elnätsidan fortsätter våra satsningar för säkrare elleveranser och inkoppling av ny produktion runtom i Sverige med en investeringsökning på över 20% i landet. Som en konsekvens av ny lagstiftning från 2020 kommer vi tyvärr att minska elnätsinvesteringarna i en tid när de behövs som mest. Stora förstärkningar krävs för att hantera fortsatt tillväxt av storstadsregioner och mer vind- och solkraft. Just nu pågår ett omfattande reparationsarbete för att åtgärda de skador som uppkom efter stormen Alfrida i Roslagen och Stockholms skärgård. Distributionsverksamheten i Berlin har fått en utmärkelse för att vara ”supereffektiva” av den tyska reglermyndigheten, något som sällan förekommer. Resultatet ökade med 200 miljoner SEK till 6,3 miljarder SEK. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare för utmärkta insatser under året. Vi fortsätter att driva Vattenfall framåt mot nya utmaningar och bort från fossila bränslen. Magnus Hall Verkställande direktör och koncernchef Ett utmanande år med viktiga framsteg för att nå visionen om en fossilfri framtid
 • 3. 3 VATTENFALLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Koncernöversikt Utveckling för kundförsäljning Elförsäljningen, exklusive försäljning till Nord Pool Spot och leveranser till minoritetsägare, ökade med 9,4 TWh till 119,2 TWh (109,8) under 2018 främst till följd av högre försäljning till företagskunder i Frankrike och Tyskland. Gasförsäljningen ökade med 0,8 TWh till 57,2 TWh (56,4) till följd av inträdet på den brittiska marknaden. Värmeförsäljningen minskade med 0,5 TWh till 18,3 TWh (18,8). KUNDFÖRSÄLJNING (TWh) Produktionsutveckling Den sammanlagda elproduktionen ökade med 3,0 TWh till 130,3 TWh (127,3) under 2018 som en följd av högre produktion från kärnkraft (+3,1 TWh) vilket delvis motverkades av lägre produktion från fossilkraft (-0,2 TWh) PRODUKTION (TWh) Marknadsprisutveckling De genomsnittliga nordiska spotpriserna var 55% högre på nivån 47,6 EUR/MWh (30,6) under fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period 2017, främst till följd av högre gas- och utsläppsrättspriser samt lägre hydrologisk balans. Priserna i Tyskland ökade med 58% till 52,6 EUR/MWh (33,4) och priserna i Nederländerna ökade med 36% till 60,7 EUR/MWh (44,7). Tyska och nederländska spotpriser påverkades främst av högre gas- och CO2-priser. Terminspriserna på el för leverans 2019 och 2020 var 30%– 54% högre jämfört med fjärde kvartalet 2017, främst hänförligt till högre gas- och CO2-priser samt lägre hydrologisk balans. Jämfört med fjärde kvartalet 2017 var det genomsnittliga spotpriset för gas 29% högre på nivån 24,7 EUR/MWh (19,1). Spotpriset för kol var 2% lägre på nivån 91,9 USD/t (93,5). Terminspriset för gas var 31% högre på nivån 23,4 EUR/MWh (17,9) och terminspriset för kol var 6% högre på nivån 90,7 USD/t (85,4). CO2-priset var 171% högre på nivån 20,3 EUR/t (7,5). Högre pris för CO2 är delvis ett resultat av ”Market Stability Reserve” (MSR) som kommer vara i drift 2019 för att hantera överskottet av utsläppsrätter. Prissäkring GENOMSNITTLIG INDIKATIV PRISSÄKRINGSNIVÅ, NORDEN (SE, DK, NO, FI)1 PER 31 DECEMBER 2018 EUR/MWh 2019 2020 2021 29 31 33 VATTENFALLS BERÄKNADE PRISSÄKRINGSGRAD I NORDEN (SE, DK, NO, FI), I % PER 31 DECEMBER 2018 KÄNSLIGHETSANALYS – KONTINENTAL PORTFÖLJ (DE, NL, UK) +/-10% prisförändring, påverkan på rörelseresultatet före skatt, MSEK2 Marknads- noterade risker 2019 2020 2021 Observerad årsvolatilitet3 El +/- 2,184 +/- 2,006 +/- 1,962 19%-23% Kol -/+ 403 -/+ 355 -/+ 293 21%-25% Gas -/+ 964 -/+ 841 -/+ 790 16%-21% CO2 -/+ 513 -/+ 575 -/+ 623 44%-48% 1) Vattenfall har slutat med sin prissäkring på kontinenten som en följd av en förändrad riskexponering efter avyttringen av den tyska brunkolsverksamheten. 2) +/- innebär att en prisuppgång påverkar rörelseresultatet positivt, -/+ vice versa. 3) Observerad årsvolatilitet för dagliga prisrörelser för varje råvara, baserat på terminskontrakt. Volatiliteten avtar normalt ju längre bort i tiden kontrakten avser. 0 20 40 60 80 100 120 140 El Gas Värme Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 0 10 20 30 40 50 60 Fossilkraft Kärnkraft Vattenkraft Vindkraft Biobränsle, avfall Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 69 37 18 0 20 40 60 80 2019 2020 2021 Nordisk prissäkringsgrad
 • 4. 4 VATTENFALLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Nettoomsättning Kommentar januari-december: Koncernens nettoomsättning ökade med 21,7 miljarder SEK (varav positiva valutaeffekter om 6,5 miljarder SEK). Ökningen förklaras främst av högre försäljningsvolymer i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Därtill bidrog positiva priseffekter i Norden och i Nederländerna samt högre kärnkraftsproduktion. Kommentar oktober-december: Koncernens nettoomsättning ökade med 9,7 miljarder SEK (varav positiva valutaeffekter om 1,7 miljarder SEK), vilket främst förklaras av högre försäljningsvolymer till företagskunder i Tyskland, positiva priseffekter i Norden och i Nederländerna samt högre kärnkraftsproduktion. Resultat Kommentar januari-december: Det underliggande rörelse- resultatet minskade med 3,3 miljarder SEK, vilket beror på: • Lägre resultatbidrag från rörelsesegmentet Heat (-2,6 miljarder SEK) främst till följd av försämrade produktionsmarginaler samt engångsposter under 2017 om cirka 800 miljoner SEK, delvis relaterade till subventioner för gaseldade kraftvärmeverk i Tyskland. • Lägre resultatbidrag från rörelsesegmentet Power Generation (-1,4 miljarder SEK), främst hänförligt till negativa prissäkringseffekter. Kontrakt kopplade till den kontinentala marknaden löper successivt ut, men hade tillsammans med nordiska prissäkringar också en negativ påverkan under året. • Högre resultatbidrag från rörelsesegmentet Wind (1,6 miljarder SEK) till följd av positiva pris- och valutaeffekter samt ytterligare kapacitet. • Övriga poster, netto (-0,9 miljarder SEK). Jämförelsestörande poster uppgick till -2,3 miljarder SEK (-4,7). Avsättningar om 1,6 miljarder SEK är främst hänförliga till avveckling av kärnkraft, vilket delvis avser justerade diskonteringsräntor. Realisationsvinster om 1,1 miljarder SEK är främst hänförliga till avyttringar av fastigheter i Hamburg och Berlin samt försäljning av 70% i vindkraftsparken Blakliden/Fäbodberget. Årets resultat uppgick till 12,0 miljarder SEK (9,5) och påverkades positivt av lägre bolagsskatt i Sverige samt ökat finansnetto till följd av en omvärdering av andelar i Kärnavfallsfonden till verkligt värde. Kommentar oktober-december: Det underliggande rörelseresultatet minskade med 2,6 miljarder SEK vilket främst beror på ett negativt bidrag från rörelsesegmentet Power Generation (-1,8 miljarder SEK) och Heat (-0,5 miljarder SEK), delvis motverkat av ett positivt bidrag från rörelsesegmentet Wind (0,5 miljarder SEK). Periodens resultat uppgick till 3,1 miljarder SEK (2,8 miljarder SEK) och påverkades positivt av en engångseffekt relaterad till återbetalning av skatt i Tyskland (0,5 miljarder SEK). Kassaflöde Kommentar januari-december: Internt tillförda medel (FFO) minskade med 3,4 miljarder SEK främst till följd av lägre underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital uppgick till 17,8 miljarder SEK, vilket i huvudsak förklaras av nettoförändringar av margin calls (8,9 miljarder SEK) samt förändringar relaterade till utsläppsrätter (4,6 miljarder SEK). Förändringar av varulager bidrog med 1,5 miljarder SEK, vilket främst är relaterat till förbrukning av kärnbränsle. Kommentar oktober-december: Internt tillförda medel (FFO) ökade med 0,7 miljarder SEK främst till följd av återbetalning av skatt (0,4 miljarder SEK) i Tyskland. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital uppgick till -1,5 miljarder SEK, vilket i huvudsak förklaras av nettoförändringar av margin calls (-4,3 miljarder SEK) som delvis vägdes upp av ökade skulder för utsläppsrätter inom rörelsesegmenten Power Generation och Heat. Händelser efter balansdagen • Vattenfall förvärvar den nederländska el- och gasleverantören DELTA Energie. DELTA Energie levererar grön el och gas till hushåll samt små- och medelstora bolag, mestadels i Zeelandprovinsen i Nederländerna. Företaget har 120 anställda och 170 000 kunder. Förvärvet förutsätter ett positivt utlåtande från DELTAs företagsråd och god- kännande från Nederländernas konsument- och marknads- myndighet (Authority for Consumers and Markets – ACM). • Stormen Alfrida som drabbade Roslagen och Stockholms skärgård natten mot den 2 januari fick stora konsekvenser och skadorna på elnätet blev omfattande. Som mest var 65 000 av Vattenfalls kunder utan ström. De sista kunderna fick tillbaka elen den 23 januari. Reparationsarbetet kommer att fortgå under flera månader. NYCKELFAKTA – KONCERNÖVERSIKT Helår Helår Okt-dec Okt-dec Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017 Nettoomsättning 156 824 135 114 48 048 38 342 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)1 34 341 34 399 8 662 9 999 Rörelseresultat (EBIT)1 17 619 18 524 4 189 5 920 Underliggande rörelseresultat1 19 883 23 203 4 627 7 213 Jämförelsestörande poster1 - 2 264 - 4 679 - 438 - 1 293 Periodens resultat 12 007 9 484 3 100 2 811 Internt tillförda medel (FFO) 23 275 26 643 7 265 6 527 Kassaflöde från förändringar av rörelsetillgångar och rörelseskulder (rörelsekapital) 17 779 - 915 - 1 501 - 1 977 Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 054 25 728 5 764 4 550 1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 40 för definitioner av Alternativa nyckeltal.
 • 5. 5 VATTENFALLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Kapitalstruktur Kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar ökade med 13,2 miljarder SEK jämfört med 31 december 2017. Bekräftade kreditfaciliteter utgörs av en Revolving Credit Facility på 2,0 miljarder EUR med förfall 10 december 2021. Per den 31 december 2018 uppgick tillgängliga likvida medel och/eller bekräftade kreditfaciliteter till 35% av nettoomsättningen. Vattenfalls mål är lägst 10% av koncernens nettoomsättning, dock minst motsvarande kommande 90-dagars låneförfall. Totala räntebärande skulder ökade med 1,1 miljarder SEK jämfört med 31 december 2017. Främst härleds ökningen till den försvagade kronan som påverkade skulden negativt med 3,3 miljarder SEK. Återbetalning av obligationslån (-6,6 miljarder SEK) översteg nyemittering av kortfristig skuld (5,6 miljarder SEK) Nettoskulden minskade med 11,5 miljarder SEK jämfört med 31 december 2017, främst till följd av ett positivt kassaflöde efter investeringar. Den justerade nettoskulden minskade med 12,0 miljarder SEK jämfört med 31 december 2017, vilket främst förklaras av den minskade nettoskulden. NETTOSKULD JUSTERAD NETTOSKULD Strategiska ambitioner Vattenfalls mål är att erbjuda alla kunder klimatsmarta lösningar och möjliggöra ett liv fritt från fossila bränslen inom en generation. Strategin bygger på fyra strategiska ambitioner. Vattenfall ska vara 1. Ledande inom hållbar konsumtion (öka kundorienteringen och skapa en stark ställning som leverantör av decentraliserade energilösningar) 2. Ledande inom hållbar produktion (växa inom förnybar energi och implementera en handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp) För att uppnå detta måste vi ha 3. En effektiv verksamhet (minska kostnaderna och förbättra effektiviteten) och 4. Motiverade och engagerade medarbetare (utveckla vår företagskultur, kompetens och vårt varumärke). Strategiska ambitioner Mål för 2020 Resultat 2018 Resultat 2017 Ledande inom Hållbar Konsumtion 1. Kundengagemang, NPS-värde relativt Vattenfalls konkurrenter1 (kundlojalitet): +2 +1 +2 Ledande inom Hållbar Produktion 2. Idrifttagen ny förnybar kapacitet, ackumulerat från 2016-2020: ≥2 300 MW 3. Absoluta koldioxidutsläpp pro rata: ≤21 Mt 752 MW 21,72 Mt 652 MW 22,6 Mt Effektiv Verksamhet 4. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), senaste 12 månaderna: ≥8% 7,0% 7,7% Motiverade och Engagerade Medarbetare 5. Lost Time Injury Frequency (LTIF): ≤1,25 6. Engagemangsindex3 : ≥70% 1,9 64% 1,5 64% 1) Målet är satt som ett positivt NPS värde i absoluta termer samt +2 i jämförelse med Vattenfalls konkurrenter och ska uppnås år 2020. 2) Preliminärt värde. Slutgiltigt värde kommer att produceras i års- och hållbarhetsredovisningen. 3) Underlaget för mätningen av målet är resultatet från en medarbetarundersökning som görs på årsbasis. 0 30 60 90 120 0 30,000 60,000 90,000 120,000 Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 %MSEK Räntebärande skulder, MSEK Nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, % Skuldsättningsgrad, netto, % 0 5 10 15 20 25 30 0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 %MSEK Justerad nettoskuld, MSEK FFO/justerad nettoskuld, %
 • 6. 6 VATTENFALLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Investeringsplan för 2019-2020 Vattenfall har beslutat om en investeringsplan för 2019-2020 på 56 miljarder SEK1 . Tillväxtinvesteringar uppgår till 32 miljarder SEK med den största andelen, 24 miljarder SEK motsvarande 75%, planeras investeras i vindkraft. Vattenfall kommer oc
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x