BiologijaRjesenja2-2012

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1   PRIRODNO- MATEMATIČKI FAKULTET   DRUŠTVO MATEMATIČARA I FIZIČARA CRNE GORE   OLIMPIJADA ZNANJA 2012 takmičenje iz BIOLOGIJE  za II razred srednjih š kola RJEŠENJA   I Na sljedeća pitanja dati kratke i suštinske odgovore   1. Šta je dikarionska faza   i za koju grupu organizama je specifična? (3)  Spajanjem gameta kod gljiva jedra ostaju jedno naspram drugog, nespojena, što se naziva dvojedarna –   dikarionska faza . Ova dva jedra spajaju se tek uoči mejotičke diobe. 2. Čime se objašnjava naziv » nesavršene gljive «? (3) Odsustvom polnog razmnožavanja . 3. Koja tri mehanizma obezbjeđuju unakrsno oprašivanje  kod biljaka? (3)  1) R azličit  a visina  prašnika i tučkova u istom cvijetu,   2) N   jihovo sazrijevanje u različito vrijeme i   3) P  repoznavanje polenovog zrna od strane žiga tučka lučenjem određenog prote -ina. 4. Postojanje kojeg tkiva je preduslov za sekundarno debljanje  stabla biljaka? (2)  Postojanje kambijuma . 5. Kako se naziva haploidna (n)  generacija kod algi ? (2) Gametofit  . 6. Definisati pojam ekotoksikologije . (2)  Interdisciplinarna naučna oblast koja proučava toksične efekte hemijskih mate -rija na organizme, populacije i biocenoze naziva se ekotoksikologija.   7. Navesti primjere za indirektno negativno dejstvo koje kisjele kiše  imaju na ekosisteme. (3)  Promjene pH zemljišta  koje dovode do sušenja ogromnih šumskih kompleksa; na- rušavanj e biocenoza jezera ; kisjele kiše utiču na ispiranje mineralnih materija iz zemlji - šta (Mg, K, Ca itd.)  i uslovljavaju pojačano raspadanje kamenja.  2   II Na sljedeća pitanja odgovoriti zaokruživanjem slova ispred   tačnog odgovora   (tačan je samo jedan  odgovor!)  8 . Pojava obrazovanja listova različitog oblika na istoj biljci označava se kao:  (2) a)   heterofilija, b)   homofilija, c)   izofilija, d)    polifilija.     9. Bolest spavanja  izaziva: (2)   a)    Entamoeba, b)    Paramecium, c)    Plasmodium, d)   Trypanosoma.   10 . Koje četiri alge pripadaju razdjelu Chlorophyta ? (2) a)    Asterionella, Macrocystis, Fucus i  Euglena. b)   Chlamydomonas, Acetabularia, Caulerpa i  Spirogyra. c)   Gelidium, Laminaria, Volvox i  Caulerpa. d)    Phacus, Spirogyra, Ceratium i  Corallina.   11. Izedije su: (2) a)   egzospore nastale na vrhovima hifa micelijuma. b)   nepodijeljene mase protoplazme koje klize po površini.   c)   organi za veg etativno razmnožavanje lišajeva,   d)   stanja prividne obamrlosti i smanjenja životnih funkcij  a.     12. Funkcije parenhimskih tkiva  biljke su: (2) a)   odavanje vode, razmjena gasova i apsorpcija neorganskih soli. b)    provođenje vode od korijena do lista, potpora biljci i zaštita.   c)   skladištenje hrane ili vode, fotosinte  za, formiranje tkiva za aeraciju. d)    zaštita od spoljašnje sredine i regulacija razmjene gasova.     13. Kasparijeva mreža  je: (2) a)    predstavljena velikim brojem provodnih sudova i parenhimskih ćelija u srži stabla biljke.  b)   rastresito, šljunkovito tkivo nalik sunđeru od okruglastih ćelija i velikih međućelijskih prostora ispunjenih vazduhom. c)   sloj od mrtvih ćelija koje se ljušte tokom rasta korijena i štite osjetljivu zonu meristema od me - haničkih povreda tokom probijanja kroz zemlju.   d)   splet traka voskaste materije, suberina –   u ćelijskim zidovima endodermalnih će -lija kore korijena biljaka.   14. Polnu generaciju   u životnom ciklusu  paprati   čine: (2) a)   spore, protalijum, anteridije i arhegonije. b)   sporofit, gametofit i formiranje spore. c)    zigot, gametofit, sporofit i zrele sporangije. d)    zrela sporangija, spora, gametofit i jajna ćelija.     15. Mezogleja  je: (2) a)    faza u razviću koja predstavlja skup ćelija koje podsjećaju na dud. b)   sloj ćelija koje imaju izraštaje u vidu kragne i biča.  c)   tjelasna duplja koja se razvija od ostataka blastocela.   d)    želatinozna masa sa ameboidnim ćelijama i skeletnim spikulama.   16 . Trohofora  i  veliger su larveni stadijumi    u razviću: (2) a)    Anthozoa, b)   Gastropoda, c)   Ophiuroidea, d)   Trematodes.  3   17. Ako je nadzemno stablo   neke biljke izloženo stalnom savijanju , (2) mehanička tkiva   u njemu su raspoređena:   a)   bez ikakvog reda, b)   centralno, c)   ka periferiji, d)   ravnomjerno.   18. Niz kojih osobina je karakteristika dikotiledonih biljaka ? (2) a)    floem korijena je zrakasto raspoređen, provodni sudovi u stablu su bez posebnog reda, nervatura lista je mrežasta a cvijet je tročlan.  b)   korijenski provodni elementi raspoređeni su u krugu i takav raspored zadržavaju u stablu, listovi su paralelne nervature a cvijet je izgrađen na osnovu broja pet. c)   ksilem korijena je zrakasto raspoređen, provodni sudovi stabla zauzimaju pravi - lan kružan raspored, nervatura lista je mrežasta a cvijet je od četiri, pet ili više djelova. d)    provodni sudovi korijena su kružno raspoređeni a u stablu nepravilno, listovi su paralelne nervature a cvijet je tro- ili šestočlan.     19. Mali izraštaji nalik štipaljkama  koje se, pored pokretno zglobljenih bodlji, (2) nalaze na kre čnjačkim pločama kod  Echinodermata  nazivaju se: a)    parapodije, b)    pedicelarije, c)    pedipalpi, d)    proglotisi.   20. Infundibularni organ  je: (2) a)   glaveno proširenje nervne cijevi sa koje polaze brojni nastavci. b)    je centralna šupljina iz koje se krv razliva po sistemu lakuna. c)    poseban organ riba koji im omogućava održavanje u vodi.   d)   smješten u mozgu riba i njime se određuje dubina vode.     21 . Zaokružiti slovo ispred tačne konstatacije. (2) a)   Gmizavci su stanovnici kopna sa kožom bogatom raznim    žlijezdama i pokrivenom rožnim k rlju- štima. Dišu škrgama. Komora srca je djelimično podijeljena na lijevu i desnu polovinu. b)    Ptice imaju prednje udove transformisane u krila, od rožnih krljušti reptilskih  predaka nastalo je perje, razvio se rožni kljun, zubi odsustvuju. Imaju stalnu tjelesnu temperaturu i srce podijeljeno na dvije komore i dvije pretkomore. c)   Tijelo sisara je pok riveno dlakom, koža je bogata žlijezdama a zubni je sistem visoko diferenci  - ran. Ektotermni su organizmi. Ishranu embriona omogućava placenta. d)   Vodozemci su zadržali škržno disanje, lokomotorni organi su tipični četvoroprsni ekstremiteti.  Srce se sastoji o d po jedne komore i pretkomore. Razviće oplođenih jaja odvija se u vodenoj sre -dini.   22.   Koji dva od navedenih predstavnika su poznati  valjkasti crvi    paraziti u tijelu čovjeka ? (2) a)    Ascaris i  Enterobius, b)    Dicrocaelium i  Cardium, c)    Echinococcus i  Taenia, d)   Trichinella i  Ostrea.   III Dopuniti tabele, šeme  i rečenice u sljedećim pitanjima   23 . Dopuniti sljedeće rečenice. (6)  A) Perje ptica vodi porijeklo od krljušti gmizavaca .  B)    Vazdušne kese predstavljaju izrasline  pluća .   C)   Mišići pokretači krila vezani su za grudnu  kost. D)  Kljun ptica je produkt kože  i sastavljen je od dva ro-  žna   omotača koji se nalaze na gornjoj i donjoj vilici, a njegov oblik zavisi od načina uzimanja hrane .  4   E)  Pojava opadanja i zamjenjivanja perja novim, naziva se mitarenje .  F)  Vodene ptice imaju dobro ra-zvijenu trtičnu žlijezdu   čiji sekret im služi da premazuju perje čineći ga nepromočivim .     24. Na presjeku kroz stablo kukuruza (  Zea mays ), uočavaju se sljedeće histološke zone:  (3) 1) epidermis , 2)  primarna kora  i 3) centralni cilindar  .   25 . Na slici je prikazana anatomska građa školjke. Imenovati brojevima označene strukture.  (9) 1: usni otvor   9: anus  2: digestivna ž  lijezda  10: izlazni sifon  3:  plašt   11: ulazni sifon  4: brava  12: škrge  5: crijevo  13:  polna žlijezda  6: celom  14:  plaštana duplja  7: srce  15: stopalo  8: m išić    zatvarač    16: velum   ljušture   17: ljuštura  26 . Imenovati brojevima označene morfološke/anatomske strukture na slici. (10) 1: mirisni organ  6: masno peraje  11: analni otvor   16:  jetra  2: mozak  7: repno peraje  12: trbušno peraje  17: srce  3: nervna cijev  8:  podrepno peraje  13:  polna žlijezda  18: bubreg  4: riblji mjehur   9: bočna linija  14: crijevo  19: škrge  5: leđno peraje  10: urigenitalni otvor   15:  želudac  20: škržni poklopac  27. Dopuniti sljedeće rečenice . (6)  A)    Nacionalni parkovi   u Crnoj Gori su:  Durmitor, Lovćen, Biogradska gora i Skadarsko  jezero.   B)   Područja na kojima se redovno javlja značajan broj populacija jedne ili više vrsta  ptica selica  na zimo-  vanju ili gniježdenju, zovu se  područja od međunarodnog značaja za gniježđenje ptica  . U Crnoj Gori, to su sljedećih 5 područja:  Skadarsko i  Šaško jezero, ulcinjska solana, Durmitor i  Biogradska gora . C) Najpoznatije    zaštićene    biljne vrste u Crnoj Gori su: visibaba, različak, lincura, kaćun, skada - rski dub, munika, molika, crnogorski ljutić, narcis, morska trava, planinski božur itd. , a na listi zaštićenih sisara  nalaze se: delfin, slijepo kuče, vidra, ljiljci, jelen i dr.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x