BiografiiAnexa1.rtf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  Anexa nr.1: Biografii inediteBiografia Prea Sfinţitului Gherasim Saffirin, fost Episcop de Roman 1 Prea Sfinţia Sa a fost născut în comuna Izvoarele, jud. Mehedinţi în anul 1849, din părinţi săraci, dar modeşti.Din botez i s-a dat numele de Gheorghe. După terminarea claselor primare, murindu-i părinţii, a fost ajutatde un boier din localitate de au intrat în Seminarul din Râmnic, pe care terminându-l cu bun succes, ia plăcut a intraîn viaţa monahicească şi s-au tuns monah în Sfânta mănăstire Tismana sub numele de Gherasim. Apoi s-a hirotonitDiacon şi Preot, de Prea Sfinţitul Episcop Athanasie Stoenescu, apoi Arhimandrit de Prea Sfinţitul Episcop GhenadieEnăceanu; aşezându-l Arhimandrit de scaunul Sfintei Episcopii de Râmnic şi director de seminar.În anul 1890, a cerut un concediu pentru 3 ani a merge la Atena, pentru a învăţa cursul de Teologie,întorcându-se de la Atena, acum teolog au stat iarăşi director de seminar până în anul 1899, când au fost ales caArhiereu, cu numele Craioveanu. Numai după un an adică în 1900, ivindu-se Eparhia Romanului vacantă s-au ales detoţi Episcop de Roman la 1 Martie. A stat Episcop 11 ani şi 4 luni, până când evenimentele vremii l-a silit ademisiona şi aşa au părăsit Eparhia Romanului la 1911, 1 iulie. Şi venind aici în Sfânta Mănăstire Frăsineiul, au locuit în casele Prea Sfinţiei Sale, care şi le-a făcut singur, pe când era ca arhimandrit şi director la seminarul de Râmnic. Tot atunci au zidit şi Paraclisul.Au trăit aici ca un închis, 11 ani, adică până în anul 1922, februarie 1 când cu fericire s’au dus către Domnulfiind în etate de 73 de ani. Cu o lună mai înainte au făcut testament, ca biblioteca plină cu cărţi de limbi străine cutotul să se dea seminarului de Râmnic, precum s-a şi făcut, iar celelalte obiecte toate să rămână aici în SfântaMănăstire. Pentru care şi noi respectându-l îl avem în inima noastră şi îl pomenim ca un mare ctitor, al doilea dupăfondatorul Sfintei Mănăstiri Prea Sfântul Episcop Calinic.Cât a trăit aici în mănăstire ne-a fost pildă de fapte bune, de mărire de suflet. În timpul războiului a fost un bun traducător de limbi ca Greaca, Franceza şi de cântări bisericeşti de pe muzica greacă; voi să resemnez că au fostun bun bisericaş, nu lipsea de la nici o slujbă bisericească, fără numai de mare nevoie, caz de boală.Pe care pentru prea Sfintele Sale prea multe osteneli ne rugăm ca bunul Dumnezeu sa-l aşeze în ceataSfinţilor săi Ierarhi. Amin. Biografia Prea Cuvioşiei sale Părintelui Arhimandrit Porfirie Bucurescu 2  fost stareţ al acestei SfinteMănăstiri (Frăsinei) Prea Cuvioşia Sa s-a născut în anul 1861 în comuna Domneşti, jud. Muscel. Din botez i s-a dat numele dePetru, după ce a trecut clasele primare, au venit aici la mănăstire fiind în etate de 15 an, aducându-se de un PărinteIeromonah care se ducea pe acolo după pânză pentru obştea mănăstirii.Fiind isteţ la minte şi curat cu trupul şi cu sufletul, totodată a pus şi silinţă multă, încât a ajuns în nevoinţă pePărinţii şi Stareţii săi, prin înfrânare şi cugetare de Dumnezeu pe care o avea, l-a păzit Dumnezeu aş păstra fecioriatoată viaţa sa. S-au călugărit în etate de 25 de ani sub numele de Porfirie şi hirotoniile în diacon şi preot fiind în etate1 Manuscris cercetat prin bunăvoinţa părintelui Arhim. NEONIL Ştefan, stareţul actual al Mănăstirii Frăsinei.Autorul lui este Ieroschim. SILVESTRU FLORESCU vieţuitor al obştii în acel timp.Deşi conţine unele inexactităţi, acestă schiţă biografică apropiată de genul literar al sinaxarului aduce unele informaţii privind viaţa de după retragerea din scaun a episcopului Gherasim. 2  Duhovnicul lui Saffirin la Frăsinei. 1  Anexa nr.1: Biografii inedite de 36 de ani adică în 1897, de Prea Sfinţitul Episcop Atanasie Mironescu pe timpul Prea Sfinţitului EpiscopGhenadie Enăceanu, fiind chiar bolnav şi dus în străinătate. După un an, adică în 1898 murind cuvioşia Sa, PărinteleStareţ Silvestru, a fost de tot soborul mănăstirii ales ca stareţ: Prea Cuvioşia Sa Părintele Porfirie.Fiind ca stareţ au fost neobosit în muncă pentru a aduce această Sfântă Mănăstire la o înflorire mai mare, aufăcut două metoace unul în satul Muiereştele şi unul la Cetăţuia de Râmnic. Pe timpul Prea Sfinţiei Sale s-a înfiinţat primul joagăr de apă, a zidit şi case, grajdiul mare pentru vite, a adus apă din pădure în curtea mănăstirii pe olane şialte îmbunătăţiri. A fost om de viaţă duhovnicească, aveam cu cine să trăim în plăcere, cu dragoste părintească; ne-au fostdascăl şi părinte adevărat de şcoală călugărească, model la toţi de fapte bune. Au fost stareţ 29 de ani, adică până înanul 1927, luna iulie când cu voia lui Dumnezeu, lăsând toate aceste griji pământeşti, s-au dus la odihnă, după cummi se pare, la cele cereşti, fiind în etate de 66 de ani.Cu ale căror rugăciuni, împreună cu ale tuturor Sfinţilor sperăm să ne mântuim şi noi cu totul în Domnulnostru Iisus Hristos, căruia i se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. 2
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x