Автоматизация на комуникацията с клиентите, маркетинга и таргетинга с помощта на ЧатБот - Велик Хазнатарлиев, управляващ партньор в Botcom

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Чатботове за онлайн магазини, автоматизиране на маркетинга и друго. Велик Хазнатарлиев споделя опит на сцената на eCommCongress 2019
Share
Transcript
 • 1. Автоматизация на Комуникацията с Клиентите, Маркетинга и Таргетинга с Помощта на ЧатБот Велик Хазнатарлиев Управляващ партньор, Botcom
 • 2. Най-ценният ресурс
 • 3. Пестене на време чрез автоматизация
 • 4. Какво е ЧатБот?
 • 5. Какво е ЧатБот? • Софтуер, който е свързан с приложение за чат. • Инструмент за автоматизирани разговори с клиенти посредством писане. • Маркетингов инструмент.
 • 6. Защо ЧатБот?
 • 7. Защо ЧатБот? • Може да изпраща последователности от съобщения на хора в Messenger. • Може да изпраща и получава файлове (изображения, видео, PDF и други) в Messenger.
 • 8. Защо ЧатБот? • Може да провежда автоматизирани разговори с хора, благодарение на изкуствен интелект (AI). • Може да записва информация от хората с които общува, да я запомня, изпраща и използва отново. • Може да комуникира с APIs.
 • 9. ЧатБот за Facebook Messenger
 • 10. Защо Facebook Messenger? • Към днешна дата над 1 милион българи имат Facebook Messenger на телефоните си и 80% от тях го използват ежедневно. • Средното прочитане на съобщенията (open-rate) е 77%, а средната кликаемост (click-through-rate) е 38%.
 • 11. Защо Facebook Messenger? • Постоянно се работи по подобряване на платформата, разширяване и увеличаване на функциите ѝ • Повечето платформи за създаване на ЧатБотове поддържат Facebook Messenger
 • 12. Демонстрация на ЧатБот
 • 13. Демонстрация на ЧатБот Цели на демонстрацията: • Бързо и лесно информиране по отношение на бизнес, продукти и обслужване; • Отговаряне на често задавани въпроси, което пести време, както на клиент, така и на бизнес;
 • 14. Демонстрация на ЧатБот • Улеснено свързване с отдел ‘Обслужване на клиенти‘; • Събиране на статистическа информация по отношение на избор на продукти и начин на обслужване; • Ремаркетинг на аудиторията спрямо вкусове и предпочитания. (след 24 часа)
 • 15. Демонстрация на ЧатБот 1. Отворете Facebook 2. Потърсете страница PrettyShop – Botcom DEMO 3. Натиснете „Изпрати съобщение“ или “Send Message” 4. Натиснете синия бутон „Начало“ или “Get Started” в Messenger
 • 16. Мястото на ЧатБот в продажбената фуния Информиране Интерес Решение Действие
 • 17. Имате ли въпроси?
 • 18. Благодаря за вниманието! Велик Хазнатарлиев Управляващ партньор, Botcom
 • 19. www.BOTCOM.co
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x