วิเคราะห์ตัวอย่าง ASTM C295-12

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ตัวอยางหนจากเหมองศลาอาร   ลักษณะเน อหน   เปนหนปนสเทา   ถงสเทา - ดา   เน อหนคอนขางละเอยด   ผลกละเอยดถงหยาบปานกลาง   สามารถทาปฏกรยากับกรดเกลอออนไดด  (HCl)  โดยจะเกดเปนฟองฟ เน องจากมแคลเซยมคารบอเนต  (CaCO 3 ) เปนองคประกอบในเน อหน   ตัวอยางท นามาทดสอบไมพบซากดกดาบรรพ  (fossil) และพบสายแรแคลไซดแทรกในเน อหน เปนชั นบางๆ    ในลักษณะของการตกตะกอนหรอแทรกชั นมาภายหลัง  (Secondary deposit) จากลักษณะของแผนหนบาง  (Thin section) ตัวอยางประกอบไปดวยแรแคลไซด  (Calcite) และอะราโก ไนต  (Aragonite) ประมาณ  90 เปอรเซนต   และสามารถพบแร โดโลไมต  (Dolomite) บางเลกนอย   จัดไดวาเปนหนปน ประเภท มกไครท  (Micrite) หรอเน อโคลนปนปน   อนภาคขององคประกอบในหนมกไครทมขนาดประมาณ  1-3  ไมครอน   หนตัวอยางมกไครทมลักษณะดาน   และทบแสง   สวนแผนหนบางของมกไครทเม อนามาสองดดวยกลองจลทรรศนแบบโพลาไลซ   จะยอมใหแสงผานไดบางสวน   ซ งเหนเปนคราบสน าตาลเลอนๆ   วัตถประสานท เปนรปผลกแคลไซด  (Sparry cement) มลักษณะใสมความวาวคลายแกว   ตัวอยางแรแคลไซด  (Calcite) เม อนามาทาเปนแผนหนบางและดดวยกลองจลทรรศน  ( ภาพซาย    ไมมการตัดแสง , ภาพขวา   มการตัดแสง ) ตัวอยางแร โดโลไมต  (Dolomite) เม อนามาทาเปนแผนหนบางและดดวยกลองจลทรรศน  ( ภาพซาย    ไมมการตัดแสง , ภาพขวา   มการตัดแสง )    ตัวอยางหนปนจากเหมองศลาอาร   เม อนามาทาเปนแผนหนบางและดดวยกลองจลทรรศน   กาลังขยาย  4 เทา  ( ภาพบน    ไมมการตัดแสง , ภาพลาง   มการตัดแสง )    ตัวอยางหนปนจากเหมองศลาอาร   เม อนามาทาเปนแผนหนบางและดดวยกลองจลทรรศน   กาลังขยาย  10 เทา  ( ภาพบน    ไมมการตัดแสง , ภาพลาง   มการตัดแสง )    ตัวอยางหนปนจากเหมองศลาอาร   เม อนามาทาเปนแผนหนบางและดดวยกลองจลทรรศน   กาลังขยาย  20 เทา  ( ภาพบน    ไมมการตัดแสง , ภาพลาง   มการตัดแสง )
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x