Árva, L. (2012): Új típusú turizmus, új típusú turizmus marketing a poszt-indusztriális korban -- New Types pf Tourism and Tourism Marketing in the Post-Industrial World

Please download to get full document.

View again

of 116
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    Á RVA L ÁSZLÓ   Ú J TÍPUSÚ TURIZMUS ,   ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS M ARKETING A POST - INDUSZTRIÁLIS KORBAN   L ÁSZLÓ Á RVA   N EW T YPES OF T OURISM AND T OURISM M ARKETING IN THE P OST -I NDUSTRIAL W ORLD   Szolnoki Főiskola  2012  Ú J TÍPUSÚ TURIZMUS ,   ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS M ARKETING A POST - INDUSZTRIÁLIS KORBAN  N EW T YPES OF T OURISM AND T OURISM M ARKETING IN THE P OST -I NDUSTRIAL W ORLD   Szerző: Dr.habil Árva László CSc, főiskola tanár    Szerkesztő: Dr.Kóródi Márta, tanszékvezető főiskolai tanár    Angol nyelvi szerkesztő: Lengyel   Attila, gazdasági tanár    Kiadja a Szolnoki Főiskola.  ISBN: 978-963-89339-5-9 Felelős kiadó: Dr Túróczi Imre, rektor    © Szolnoki Főiskola, 2012.   Minden jog fenntartva. A könyv egészét, vagy részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.    2 Tartalom - Contents Előszó ............................................................................................................................................... 4   Preface ............................................................................................................................................. 5   1.   Turizmus trendek alakul ása  .................................................................................................... 6   1.1. A turizmus fejlődése az elmúlt évtizedek során  .................................................................... 6   1.   Tourism trends ......................................................................................................................... 7   1.1. Development of tourism arrivals during the last decades ..................................................... 7   1.2. A turizmus motivációiban és az utazások időtartamában végbement változások a II. világháború után  ............................................................................................................................ 12   1.2. Development of duration and motivations of tourism after the WWII. ............................. 13   2. A turizmus szervezeti és marketing oldalainak változása  ...................................................... 16   2.1. A turizmus a turizm us utazási céljainak és a szervezeti rendszerének fejlődése –   modern kor előtti, modern és poszt - modern turizmus és turizmus marketing  ........................................ 16   2.1.1. A modern kor előtti turizmus  ............................................................................................. 16   2. Development of organization and marketing aspects of tourism........................................... 17   2.1. Development of tourism motivations and tourism structures  –   pre-modern, modern, and  post-modern tourism and tourism marketing .............................................................................. 17   2.1.1. Pre-modern tourism ............................................................................................................ 17   2.1.2. A Fordista termelésszervezési és fogyasztási struktúrák az ipari társadalom turizmusiparában –    a turizmus McDonaldizációja ...................................................................... 20   2.1.2. Fordist production and consumption structures of tourism in the industrial society  –   McDonaldization of tourism......................................................................................................... 21   2.1.3. A McDonaldizáció hanyatlása –   poszt- indusztriális turizmus termékek és turizmus fogyasztás  ...................................................................................................................................... 24   2.1.3. The demise of McDonaldisation  –   Tourism production and consumption structures of the Post-Industrial Time ............................................................................................................... 25   2.2. Új tendenciák a marketing tudományon belül a poszt - indusztriális korszakban  ............... 28   2.2.1. A poszt-modern marketing ................................................................................................. 28   2.2. New tendencies of the marketing science in the post-industrial time ................................ 29   2.2.1. Post-modern marketing ...................................................................................................... 29   2.2.2. A poszt- modern marketing alkalmazása a turizmusban: a turizmus emocianializálása –    a turizmus termékek Disneyizációja  ............................................................................................ 38   2.2.2. Application of Post-Modern Marketing in Tourism: Emotionalization of tourism  –   Disneyization of Tourism Products.............................................................................................. 39   2.2.3. A „Harmadik Hely”, mint turista attrakció fejlődése  ....................................................... 44   2.2.3. Development of the Third Place as tourism attraction ..................................................... 45   2.3. A modern és a poszt -modern turizmus együttélése a 21. században  .................................. 46   2.3. Coexistence of modern and post-modern tourism in the 21 st  century ................................ 47    3 3. Turizmus esettanulmányok bemutatása az új típusú turizmus termékek köréből  ................. 48   3.1. Új típusú kastélyturizmus  ...................................................................................................... 48   3. Presentation and analysis of new tourism products ............................................................... 49   3.1. New types of castle tourism .................................................................................................. 49   3.2. Tematikus éttermek   ............................................................................................................... 52   3.2. Thematic restaurants .............................................................................................................. 53   3.3. A utópálya pihenőhelyek –    tipikus példa a McDisneyizációra  ............................................ 56   3.3. Motorway highway stations  –   a typical example of McDisneyization .............................. 57   3.4. Új zenei fesztiválok Magyarországon  .................................................................................. 60   3.4. New musical festivals in Hungary ........................................................................................ 61   3.5. A bevásárlóközpontok, ahol a turizmus találkozik más szabadidős tevékenységekkel  .... 64   3.5. Shopping malls, where tourism meets with other free-time activities ............................... 65   3.6. Hogyan vált a McDonald’s hagyományos gyorsétteremi láncból poszt -modern szórakoztató termékké?  ................................................................................................................ 68   3.6. How did McDonald’s become a post -modern entertainment product from a traditional fast-food chain? ............................................................................................................................. 69   3.7. Új típusú oktatási turizmus  .................................................................................................... 74   3.7. New types of educational tourism ....................................................................................... 75   3.8. Új típusú szállodák   ................................................................................................................ 82   3.8. New types of hotels ............................................................................................................... 83   3.9. Egy különleges egészségturizmus termék: kozmetikai plasztikai sebészet  ....................... 86   3.9. A special type of health tourism  –   cosmetic surgery tourism ............................................. 87   3.10. Helyi termékek globális turistáknak   ................................................................................... 90   3.10. Local products for global tourists ....................................................................................... 91   3.11. Új típusú szexturizmus  ........................................................................................................ 94   3.11. New types of sex tourism .................................................................................................... 95   3.12. Egy környezet -tudatos turizmus  –    önkéntes erdőmunkások Bajorországban ................ 100   3.12. An environmentally responsible tourism  –   forest worker volunteers in Bavaria .......... 101   4. Következtetések és a 21. századi turizmus újabb trendjei .................................................... 104   4. Conclusions and further trends of the 21 st  century tourism.................................................. 105   Irodalom ....................................................................................................................................... 108   Literature...................................................................................................................................... 109   Táblázatok   ................................................................................................................................... 112   Tables ........................................................................................................................................... 113   Ábrák  ............................................................................................................................................ 114   Figures ......................................................................................................................................... 115    4 Előszó   A turisztikai hitelesség az attrakció internalizálhatóságának függvénye, amire egyre  jelentőebb befolyást gyakorol az interpretáció. Az interpretáció egyik célja az ismeretszerzés lehetőségének nyújtása, így egyfajta párhuzam vonható a turisztikai hitelesség és a turisztikai oktat ás között. A kettő szerencsés találkozása a kétnyelvű jegyzet, mely a  turiszmusszakmai ismeretszerzésen kívül közgazdasági és filozofikus tartalma okán több hallgatói szegmens számára kínál lehetőséget. Bővülhetnek a témát angol nyelven tanuló hazai hallgatók szakmai és nyelvi konpetenciái, miközben a gazdag nemzetközi példaanyagban a külföldi hallgatók is rátalálnak olyan, általuk is ismert elemekre, amelyek kellő motivációt jelent   számukra. Kétségkívül a legnagyobb késztetést azok a hatások jelentik, amiket a szerző közvetlenül gyakorolt hallgatóságára. Impresszív, nagyívű előadások, a mindennapok természetességével kimondott új, emiatt alkalmanként meglepő   összefüggések. Az internalizáláshoz reakció kapcsolódik, a magával ragadó előadások reagálásra ösztönözték mindig a résztvevőket. A Szolnoki Főiskola hallgatói a szerző Turizmus - vendéglátás tanszéken főiskolai tanárként eltöltött közel nyolc éve alatt közvetlenül   élvezhették ezen előnyöket, tanulhatták meg, hogyan lehet a megszokott módszereket alkalmanként feladva, más szempontból is megközelíteni problémákat, szélesebb összefügggésekben értelmezni, a gondolkodás lehetőségeit kihasználni. Köszönet illeti a szerzőt, hogy történelmet, filozófiai eszméket és desztinációs határokat átfogó, de a jövő turizmusfejlesztését is szolgáló gondolatait írásban is megosztotta hallgatóival és a turisztikai szakmával. A jegyzet sokszínűségének lendülete szinte lehetetlenné teszi az előadásokhoz igazodó óráról - órára olvasást   még az angol nyelvű szöveg esetében is a rendkívül jól olvasható nyelvezetből következően. A szerkesztés technikai kivitelezésében résztvevő Rézsó Margit és Lengyel Attila munkája is hozzájárult ahhoz, hogy az első kétnyelvű jegyzetként készüljön el a Szolnoki Főiskolán. Digitális kiadványként ped ig a szélesebb olvasóközönség számára is elérhetővé válik.   Dr.Kóródi Márta   Oktatási és Tudományos Rektorhelyettes   Tanszékvezető főiskolai tanár   Szolnok  i Főiskola  Turizmus- vendéglátás tanszék   
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x