articol parodontologie

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Articol de medicina dentara- parodontologie
Share
Transcript
  R EVISTA  R OMÂNÅ   DE  S TOMATOLOGIE  – V OLUMUL  LIX, N R . 2, A N  2013 150 PROTETIC Ă  DENTAR Ă 21 STUDIU CLINICO-STATISTIC PRIVIND INCIDENºA Ş I PREVALENºA PATOLOGIEI EDENTAºIEI PARºIALE A ARCADELOR DENTARE – PARTEA I Clinico-statistical study on the incidence and prevalence of partial  edentulous pathology of denal arch. Part I  Drd. Viviyana Opri ş an, Ş ef Lucr. Dr. Anca Iuliana Popescu, Conf. Dr. Elena Gabriela Despa  Facultatea de Medicinå Dentarå, Universitatea „Titu Maiorescu“, Bucure  ş ti  Adres ă  de coresponden ţă :Dr. Viviyana Opri ş an, Facultatea de Medicin ă  Dentar  ă , Universitatea „Titu Maiorescu“, Str. Gh. Petra ş cu, Nr. 67A, Bucure ş tie-mail: vivyana2008@yahoo.com REZUMAT Scopul principal al cercet ă rii a fost reprezentat de analiza corela ţ iilor ce se stabilesc între o serie de parametri de evaluare ai pacien ţ ilor din lotul ales ş i solu ţ iile de tratament aplicate. Lotul de studiu cuprinde 267 de pacien ţ i, apar  ţ inând grupelor de vârst ă  20-30 de ani, 31-40 de ani, 41-50 de ani ş i peste 50 de ani. To ţ i pacien ţ ii au fost supu ş i unui examen clinic ş i paraclinic. În urma examenului clinic au fost culese datele subiective ş i obiective privitoare la starea de edenta ţ ie par  ţ ial ă . Ulterior examenului clinic, s-a stabilit un plan de tratament ţ inându-se cont atât de condi ţ ia socio-economic ă  a fi ec ă rui subiect în parte, cât ş i de recomand ă rile medicului. Cuvinte cheie: statistic, parametri de evaluare, stare de edenta ţ ie par  ţ ial ă , solu ţ ii de tratament ABSTRACT The main aim of the research was the analysis of correlations that are established between a number of evaluation parameters of patients in group treatment choice solutions applied.The study includes 267 patients belonging to the age group 20-30 years, 31-40 years, 41-50 years and 50 years.  All patients underwent a clinical examination and laboratory. Following clinical examination were collected subjective and objective data regarding the state of partial edentulous. Later clinical examination established a treatment plan taking into account both the socio-economic condition of the individual subject and the advice. Key words: statistical study, evaluation parameters, being partial edentulous, treatment solutions INTRODUCERE Scopul principal al cercet ă rii a fost reprezentat de analiza corela ţ iilor ce se stabilesc între o serie de  parametri de evaluare ai pacien ţ ilor din lotul ales ş i solu ţ iile de tratament aplicate. În acela ş i timp s-a urm ă rit ş i posibilitatea de cuanti fi care a acestor corela ţ ii astfel încât s ă  poat ă   fi  utilizate în deciziile  privind terapiile diferitelor forme de edenta ţ ii par- ţ iale. Pentru fi ecare subiect în parte s-au analizat indicatorii clinico-biologici. De asemenea, s-au stabilit ş i corela ţ iile dintre starea general ă   ş i local ă  a pacien ţ ilor prin precizarea factorilor genetici ş i de mediu care au in fl uen ţ at tratamentul ales.Obiectivele studiului statistic sunt reprezentate de:validarea lotului de studiu;ã analiza solu ţ iilor de tratament aplicate în ã func ţ ie de un num ă r de 5 variabile: grupe de  R EVISTA  R OMÂNÅ   DE  S TOMATOLOGIE  – V OLUMUL  LIX, N R . 2, A N  2013 151 vârst ă , sex, preg ă tire intelectual ă , tipuri de eden ta ţ ie par  ţ ial ă , condi ţ iile socio-econo mice;evaluarea asocierilor dintre diferi ţ i parametri ã ş i stabilirea unor coe fi cien ţ i de corela ţ ie. MATERIAL Ş I METOD Ă Lotul de studiu cuprinde 267 de pacien ţ i, apar- ţ inând grupelor de vârst ă  20-30 de ani, 31-40 de ani, 41-50 de ani ş i peste 50 de ani. Acesta are calitatea de lot reprezentativ statistic ş i este cores- punzator pacien ţ ilor ce s-au prezentat la cabinetul de medicin ă  dentar  ă .Criteriile de includere în lot au fost urm ă -toarele: pacien ţ i care au semnat formularul de con-ã sim ţă mânt informat; pacien ţ i cu vârste cuprinse între 20 ş i peste ã 50 ani; pacien ţ i diagnostica ţ i cu edenta ţ ie par  ţ ial ă , ã cu diverse grade de afectate a st ă rii orale ge-nerale; pacien ţ i cu o stare general ă  favorabil ă  tra-ã tamentului de reabilitare oral ă ; pacien ţ i care au fost dornici s ă   fi e inclu ş i în ã studiu; pacien ţ ii care au putut s ă  participe în perioada ã determinat ă  a studiului.Criteriile de excludere: pacien ţ i necooperan ţ i;ã  pacien ţ i cu vârsta mai mic ă  de 20 de ani;ã  pacien ţ i cu vârsta mai mare de 69 de ani;ã  pacien ţ i cu afec ţ iuni generale ce contraindic ă  ã reabilitatea oral ă ; pacien ţ i care din diverse motive au întrerupt ã tratamentul sau nu s-au mai prezentat la ca- binet.To ţ i pacien ţ ii au fost supu ş i unui examen clinic ş i paraclinic. În urma examenului clinic au fost culese datele subiective ş i obiective privitoare la starea de edenta ţ ie. Ulterior examenului s-a stabilit un plan de tratament, ţ inându-se cont atât de condi ţ ia socio-economic ă  a fi ec ă rui subiect în parte, cât ş i de recomand ă rile medicului dentist. Tipurile de edenta ţ ii par  ţ iale au fost împ ă r  ţ ite în 4 clase conform clasi fi c ă rii Kennedy: clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a ş i clasa a IV-a. Starea de edenta ţ ie par  ţ ial ă  se concretizeaz ă  de la absen ţ a unui singur dinte ş i pân ă  la un num ă r de 15 din ţ i de pe o arcad ă  dentar  ă .Factorii principali care contribuie la apari ţ ia st ă rii de edenta ţ ie par  ţ ial ă  sunt urm ă torii: parodontopatia;ã traumatismele accidentale;ã disfunc ţ ia ocluzal ă ;ã caria dentar  ă   ş i complica ţ iile ei.ã Prelucrarea statistic ă  a datelor a fost realizat ă  în IBM SPSS Statistics 19. REZULTATE Ş I DISCU Ţ II Analiza lotului în func ţ ie de vârst ă Vârsta pacientilor din lotul analizat a fost cu- prins ă  între 20 ş i plus 50 de ani. Valoarea minim ă  de vârst ă  întregistrat ă  este de 20 de ani, iar valoarea maxim ă  este de 63 de ani. Media de vârst ă  a lotului este de 36 de ani. Subiec ţ ii studiului statistic au fost repartiza ţ i în 4 categorii de vârst ă . (Tabelul 1) TABELUL 1.  Reparti  ţ  ia pe categorii de vârst  ă Descrip  ve Sta  s  csNMinMaxMeanVÂRSTA 267206336,11 Valid N (listwise) 267––– Grupe vârst ă FrequencyPercent20-30 ani 5420.2 31-40 ani 16059,9 41-50 ani 4015,0 peste 50 ani 134,9 Total267100,0 În urma analizei distribu ţ iei subiec ţ ilor pe aceste grupe (Fig. 1) se pot concluziona urm ă toarele:segmentul 20-30 de ani cuprinde un nu m ă r ã de 54 de subiec ţ i ş i reprezint ă  un pro cent de 20% din totalul lotului;se remarc ă  o prevalen ţă  a segmentului 31-40 ã de ani (160 de pacien ţ i) reprezentând 60% din total;din punct de vedere demogra fi c, segmentul ã 31-40 de ani este cel mai larg ş i în continu ă  cre ş tere fi ind, de asemenea, ş i principalul consumator al serviciilor de s ă n ă tate oral ă . Accesul la aceste servicii contribuie la cre ş -terea speran ţ ei de via ţă ; segmentul 41-50 de ani reprezint ă  15% din ã lot, cu un num ă r de 40 de pacien ţ i;num ă rul sc ă zut al pacien ţ ilor de peste 50 de ã ani care s-au prezentat la cabinet; doar 13 pa-cien ţ i (aproximativ 5% din total) au solicitat tratament stomatologic;în urma analizei frecven ţ ei pacien ţ ilor de peste ã 50 de ani putem a fi rma c ă , odat ă  cu înaintarea în vârst ă , scade ş i cererea de servicii stoma to-logice, de ş i persoanele de vârsta a treia au nevoie de asisten ţă  stoma tologic ă  restaurativ ă ;structura pacien ţ ilor pe grupe de vârst ă  este ã important ă  deoarece relev ă  caracteristici  R EVISTA  R OMÂNÅ   DE  S TOMATOLOGIE  – V OLUMUL  LIX, N R . 2, A N  2013 152 func ţ ionale diferite, acestea stând la baza ale-ge rii sau excluderii uneia sau alteia din solu- ţ iile terapeutice de solu ţ ionare a edenta ţ iei  par  ţ iale. FIGURA 1.  Distribu ţ  ia pacien ţ  ilor în func  ţ  ie de grupa de vârst  ă Piramida vârstelor arat ă  în Fig. 2 structura  popula ţ iei din lotul analizat pe ani ş i sexe. Barele orizontale reprezint ă  num ă rul b ă rba ţ ilor ş i femeilor  pentru fi ecare valoare de vârst ă . De remarcat este faptul c ă  b ă rba ţ ii sunt majoritari pe segmentul de vârst ă  mediu din cadrul studiului statistic. FIGURA 2.   Piramida popula ţ  iei în cadrul lotului studiat  Analiza lotului în func ţ ie de sex E ş antionul statistic a cuprins 267 de pacien ţ i, din care 45 procente (120 de subiec ţ i) au reprezentat  pacien ţ i de sex masculin. Preponderent îns ă  sunt  pacien ţ ii de sex feminin, însumând 55% din totalul  popula ţ iei (147 de persoane). (Tabelul 2). TABELUL 2.  Distribu ţ  ia lotului pe sexe SEXUL PACIENTULUIFrequencyPercentValid PercentFemei 14755,155,1 B ă rba ţ i 12044,944,9 Total267100,0100,0 Dup ă  cum se poate observa din Fig. 3, structura lotului analizat este destul de omogen ă , neexistând diferen ţ e majore. Atât subiec ţ ii de sex feminin, cât ş i cei de sex masculin au dovedit interes pentru s ă n ă  tatea oral ă . FIGURA 3.   Distribu ţ  ia  pacien ţ  ilor în func  ţ  ie de sex  Analiza lotului în func ţ ie de categoria de vârst ă   ş i sexul pacientului Se constat ă  o prevalen ţă  a sexului feminin pe 3 intervale de vârst ă , respectiv 20-30 ani cu 22 de subiec ţ i, 31-40 ani cu 49 de subiec ţ i ş i 41-50 ani cu 54 de subiec ţ i. Prevalen ţ a sexului masculin se reg ă se ş te în propor  ţ ie de 25% la segmentul de vârst ă  de peste 50 ani (Tabelul 3). În concluzie, nu s-au întregistrat diferen ţ e semni fi cative statistic între distribu ţ ia pe sexe în cadrul grupelor de vârst ă  analizate (Fig. 4). TABELUL 3  Categorie de vârst ă Total20-30 ani31-40 ani41-50 anipeste 50 aniSex FemeiCount22495422147% within Sex15,00%33,30%36,70%15,00%100,00%B ă rba ţ iCount16304430120% within Sex13,30%25,00%36,70%25,00%100,00% Total Count38799852267% within Sex14,20%29,60%36,70%19,50%100,00% S-a realizat testul Chi-p ă trat  pentru a se veri fi ca dac ă  exist ă  o asociere între cele 2 variabile sex ş i grup ă  de vârst ă  corespunz ă toare pacien ţ ilor care s-au prezentat la cabinet (se pleac ă  de la premisa c ă  exist ă  o asociere semni fi cativ ă ). În urma rezultatului cu valoarea de 5.090 (df = 3, p = 0,165) se poate observa c ă  testele de semni fi ca ţ ie ale primelor trei m ă suri ale asocierii au valori mai mari de 0,05 ş i deci coe fi cientul Chi-p ă trat nu este semni fi cativ (Tabelul 4). Putem concluziona astfel c ă  nu a existat o asociere semni fi cativ ă  între genul biologic ş i gru- pele de vârst ă  ale pacien ţ ilor care s-au prezentat la cabinet.  R EVISTA  R OMÂNÅ   DE  S TOMATOLOGIE  – V OLUMUL  LIX, N R . 2, A N  2013 153 TABELUL 4.  Coe fi  cientul Chi-p ă trat   Valuedf Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square5.09030,165Likelihood Ra t o5.08930,165Linear-by-Linear Associa t on3.38110,066N of Valid Cases267 FIGURA 4.  Distribu ţ  ia pacien ţ  ilor în func  ţ  ie de categoria de vârst  ă   ş i sexul pacientului  Analiza lotului în func ţ ie de preg ă tirea intelectual ă Responden ţ ii s-au distribuit dup ă  preg ă tirea in-telectual ă  în 4 grupe, astfel: TABELUL 5. Reparti  ţ  ia în func  ţ  ie de studiile absolvite PREG Ă TIRE INTELECTUAL Ă FrequencyPercentValid PercentStudii gimnaziale 3513,113,1 Studii liceale 12044,944,9 Studii medii 4516,916,9 Studii superioare 6725,125,1 Total 267100,0100,0 Urm ă rind frecven ţ a pacien ţ ilor în func ţ ie de  pre g ă tirea intelectual ă  se pot a fi rma urm ă toarele (Fig. 5):din lotul evaluat, cea mai mare parte a su-ã  biec ţ ilor au studii liceale, în propor  ţ ie de 45% ş i reprezentând un num ă r de 120 pacien ţ i;urm ă toarea categorie care s-a ar  ă tat interesat ă  ã de statutul oro-dentar a fost cea cu studii su- pe rioare (67 pacien ţ i într-o propor  ţ ie de 25%); pe locul III întâlnim categoria pacien ţ ilor cu ã studii medii (45 de subiec ţ i reprezentând 17%); pe ultimul loc se a fl ă  categoria pacien ţ ilor cu ã studii gimnaziale, ace ş tia din urm ă   fi ind în num ă r de 35 ş i reprezentând un procent de 13% din total; condi ţ iile de via ţă , munc ă   ş i mai ales educa ţ ie ã î ş i pun, a ş adar, amprenta asupra statusului dentar ş i a cunoa ş terii de c ă tre pacient a so-lu ţ iilor terapeutice; preg ă tirea intelectual ă  se materializeaz ă  într-un ã  paramentru important în ceea ce prive ş te con ş tientizarea perspectivelor evolutive a afec ţ iunilor dentare în general, ş i în particular a edenta ţ iei par  ţ iale. FIGURA 5. Distribu ţ  ia pacien ţ  ilor în func  ţ  ie de  preg  ă tirea intelectual  ă Analiza lotului în func ţ ie de tipul de edenta ţ ie par  ţ ial ă În cadrul studiului statistic au fost analizate clasele de edenta ţ ie par  ţ ial ă  ale pacien ţ ilor lotului în cauz ă . Au fost înregistrate urm ă toarele rezultate (Tabelul 6, Fig. 6):cea mai frecvent ă  situa ţ ie este cea a clasei a ã III-a Kennedy, cu un num ă r total de 205  pacien ţ i ş i reprezentând 77%;a doua categorie, reprezentând 23% din to-ã talul cazurilor, este clasa a IV-a Kennedy, un num ă r de 62 de pacien ţ i fi ind diagnostica ţ i cu acest tip de edenta ţ ie;nici un pacient participant la studiul statistic ã nu a fost diagnosticat cu clasa I sau cu clasa a II-a Kennedy. TABELUL 6. Tipuri de edenta ţ  ie par  ţ  ial  ă FrequencyPercentValid PercentClasa I 000 Clasa II 000 Clasa III 2057777 Clasa IV 622323 Total267100100 FIGURA 6.   Distribu ţ  ia pacien ţ  ilor în func  ţ  ie de tipul de edenta ţ  ie par  ţ  ial  ă Analiza lotului în func ţ ie de tipul de edenta ţ ie par  ţ ial ă   ş i sexul pacientului Au fost analizate clasele de edenta ţ ie par  ţ ial ă  în func ţ ie de sexul pacientului. Au fost extrase urm ă -toarele rezultate (Tabelul 7):la femei:ã cea mai frecvent ă  situa ţ ie a fost cea a  – clasei a III-a Kennedy, întâlnit ă  la 78% dintre cazuri;urm ă to –area clas ă  este clasa a IV-a Kennedy (22% dintre cazuri);
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks