AnuntZapel-DECZ2016-II.2.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR.2 DE CERERI DE FINANȚARE PENTRU MĂSURA II.2 – INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM(DGP-AMPOPAM) anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020: PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 - STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE
Share
Transcript
    D IRECŢIA G ENERALĂ P ESCUIT -   A UTORITATE DE M ANAGEMENT   PENTRU POPAM ANUNȚ  PRIVIND LANSAREA APELULUI NR.2 DE CERERI DE FINANȚARE   PENTRU MĂSURA II.2   –   INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ   Direcția Generală  Pescuit –  Autoritatea de Management pentru POPAM(DGP-AMPOPAM) anunță lansare a sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare , în cadrul PROGRAMULUI O PERAȚIONAL P ENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020: PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 - STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ŞI BAZATE PE CUNOAŞTERE   Măsura II. 2 –   Investiții productive în acvacultură  Cod apel:   POPAM/100/2/2/Articolul 48 alineatul (1) literele (a)- (d) și (f) - (h) Investiții productive în acvacultură   Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 19.12.2016 Data și ora limită   până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 16.02.2017, ora 17:00 Alocarea financiară   totală pentru prezentul apel : 135.516.000,00 lei, din care Alocare financiară pentru ITI DD: 36.137.600,00 lei Cursul de schimb INFOREURO de 4,5172 LEI/EUR, valabil în luna decembrie 2016  În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare .   În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014,   disponibilă la adresa web  http://www.fonduri-ue.ro/mysmis,  doar în intervalul menționat mai sus.   Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 18.068.800  lei (echivalentul a 4.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5172 LEI/EUR, valabil în luna decembrie 2016).   Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.586 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5172 LEI/EUR, valabil în luna decembrie 2016). Durata minimă de implementare a proiectului : 1 lună.   Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site -ul www.ampeste.ro  și este disponibilă la cerere la sediile Centrelor Regionale AMPOPAM. Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este publicat  pe site-ul DGP-AMPOPAM, www.ampeste.ro.     ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE SPRIJIN PRIN POPAM     Vă rugăm să completați “Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM”  postat pe site-ul www.ampeste.ro  și să - l transmiteți pe adresa de email   popam.comunicare@madr.ro. Astfel, ne puteți comunica informații importante despre modul cum putem veni în sprijinul dumneavoastră și să îmbunătățim acordarea fondurilor nerambursabile prin POPAM.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks