Anunt-concurs-posturi-30.08.2019-2.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1 Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02 ANUNT POSTURI SCOASE LA CONCURS Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti organizeaza concurs in data de 30.08.2019 proba scrisa si 02.09.2019 proba practica, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante:    Bloc Alimentar  –   2 posturi muncitor necalificat (fara vechime) Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 22.08.2019 la Serviciul RUNOS. Relatii suplimentare se pot obtine:    la sediul unitatii din B-dul Marasti nr.17, sector 1, Bucuresti    la tel. 021.316.16.00 int.288  –   Serviciul R.U.N.O.S.     pe site-ul unitatii: www.spitalul-elias.ro  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru post temporar vacant de MUNCITOR NECALIFICAT BLOC ALIMENTAR  Tematica: 1.   Efectuarea curateniei si dezinfectiei; 2.   Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate, precum si a deseurilor care se colecteaza selectiv; 3.   Utilizarea echipamentului de protectie; Bibliografia: 1.   Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de a  plicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare   2.   Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor 3.   Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, actualizata 4.    N.S.S.M. 45 Norme de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport persoane cu instalatii pe cablu Dosar si conditii de inscriere la concurs: -   Cerere   - Curiculum vitae - Diplome de studii (ORIGINALE + COPII) - Adeverinta de la medicul de familie - Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca) (ORIGINAL + COPIE) - Cazier - Buletin -Dosar plic - Taxa 50 lei Examenul va fi sustinut in data de 30.08.2019  la ora 9.30  proba scrisa si 02.09.2019  la ora 9.30   proba practica. Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 22.08.2019 la Serviciul RUNOS.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x