Anexa4b Regulament Admitere Licenta 2018

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 23
 
  Regulament Admitere Licenta 2018
Share
Transcript
    1 Anexa 4B  –    Tematica pentru proba scrisă   Informatică   1.   Algoritmi   1.1. Noţ iunea de algoritm, caracteristici 1.2. Date, variabile, expresii, operaţii   1.3. Structuri de bază (liniară, alternativă şi repetitivă)  1.4. Descrierea algoritmilor (programe pseudocod) 2.   Elementele de bază  ale unui limbaj de programare (Pascal sau C sau C++, la alegere)  2.1. Vocabularul limbajului 2.2. Constante. Identificatori 2.3. Noţiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaţionali  2.4. Definirea tipurilor de date 2.5. Variabile. Declararea variabilelor 2.6. Definirea constantelor 2.7. Structura programelor. Comentarii 2.8. Expresii. Instrucţiunea de atribuire  2.9. Citirea/scrierea datelor 2.10. Structuri de control (instrucţiunea compusă, structuri alternative şi repetitive)  3.   Subprograme  3.1. Concept ș i utilitate 3.2. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor 4.   Tipuri structurate de date  4.1. Tipul tablou 4.2. Tipul şir de caractere –    operatori, proceduri şi funcţii predefinite pentru: citire, afişare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare şi conversii (ş ir ↔  valoare numerică)  4.3. Tipul înregistrare 5.   Fişiere  text   5.1. Fişiere text. Tipuri de acces   5.2. Proceduri şi funcţii pentru fişiere text  6.   Algoritmi elementari   6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr într  - o anumită bază de numeraț ie 6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid 6.3. Şirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat  6.4. Determinare minim/maxim 6.5. Metode de ordonare (metoda bulelor, inserţiei, selecţiei, numărării)  6.6. Interclasare 6.7. Meto de de căutare (secvenţială, binară)   6.8. Analiza complexităţii unui algoritm (considerând criteriile de eficienţă   durata de executare şi    spaţiu  de memorie utilizat  ) 7.   Subprograme definite de utilizator   7.1. Proceduri şi funcţii    –    declarare şi apel    –     parametri formali şi parametri efectivi    –     parametri transmişi prin valoare, parametri transmişi prin referinţă    –    variabile globale şi variabile locale, domeniu de vizibilitate   7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme  8.   Recursivitate  8.1. Prez entare generală   8.2. Proceduri şi funcţii recursive      2 Bibliografie selectivă   1.   Manuale de informatică aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării  2.   R. Andonie, I. Gârbacea,  Algoritmi fundamentali, o perspectivă C++ , Ed. Libris, 1995 3.   M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean,  Elaborarea algoritmilor  , Ed. Universităţii Babeş -Bolyai, Cluj-Napoca, 1998 4.   M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean,  Programare Pascal  , Ed. Universităţii Babeş -Bolyai, Cluj-Napoca, 1998 5.   M. Frentiu, I. Lazar,  Bazele programării - proiectarea algoritmilor  , Ed. Universităţii Petru Maior Târgu Mureş, 2000  6.   M. Frenţiu, H.F. Pop, G. Şerban,  Programming Fundamentals , Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj -Napoca, 2006 7.   L. Negrescu,  Limbajele C şi C++    pentru începători , Ed. Albastră, 2006  8.   B. Pârv, A.I. Vancea,  Fundamentele limbajelor de programare , Ed. Microinformatica, Cluj, 1996 9.   B. Pârv, A.I. Vancea,  Fundamentele limbajelor de programare , Litografiat Univ. Babeş -Bolyai Cluj-Napoca, 1992, Vol 1&2 10.   D. Rancea,  Informatică (manual pentru clasa a IX  -a) , Ed. Computer Libris Agora, 1999 11.   D. Rancea,  Limbajul Pascal  ,  Algoritmi fundamentali , Ed. Computer Libris Agora, 1999
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x