Anexa 2 la Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr M I N I S T E R U L E D U C A ł I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 42
 
 

Others

  Anexa 2 la Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr M I N I S T E R U L E D U C A ł I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
Share
Transcript
   Anexa 2 la Ordinul ministrului educa  ţ  iei ş i cercet ă  rii nr. 5959 / 22.12.2006 MINISTERUL EDUCA  Ţ IEI Ş I CERCET  Ă RII CONSILIUL NA Ţ IONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME Ş COLARE PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI BIOLOGIE CLASA A XII-A 1    Aprobat prin Ordinul ministrului nr. 5959 / 22.12.2006    Bucure ş ti, 2006 1  Se aplic ă   ş i la clasa a XIII-a, filiera tehnologic ă , ruta progresiv ă  de calificare profesional ă .   Biologie – clasa a XII-a, ciclul superior al liceului 2 NOTA DE PREZENTARE Curriculumul de  Biologie  pentru clasa XII-a/ a XIII-a 2  a fost elaborat în conformitate cu planurile-cadru de înv ăţă mânt pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul ministrului educa ţ iei ş i cercet ă rii nr. 5718/ 22.12.2005, care aloc ă  disciplinei urm ă torul buget de timp: (a)   1 or ă  / s ă pt ă mân ă , la urm ă toarele filiere, profiluri, specializ ă ri: -   filiera teoretic ă , profil real, specializarea matematic ă -informatic ă ; -   filiera voca ţ ional ă , profil sportiv (toate specializ ă rile); -   filiera voca ţ ional ă , profil artistic, specializarea coregrafie; (b)   2 ore/ s ă pt ă mân ă , la urm ă toarele filiere, profiluri, specializ ă ri/ calific ă ri profesionale: -   filiera teoretic ă , profil real, specializarea ş tiin ţ e ale naturii; -   filiera tehnologic ă , calific ă rile profesionale: tehnician ecolog ş i protec ţ ia calit ăţ ii mediului, tehnician agromontan, tehnician hidro-meteorolog, tehnician veterinar, tehnician analize produse alimentare, tehnician în silvicultur ă   ş i exploat ă ri forestiere, tehnician veterinar pentru animale de companie, tehnician în industria alimentar ă , tehnician în agricultur ă , tehnician în agroturism. În proiectarea prezentului curriculum au fost avute în vedere: -   cerin ţ ele formulate în textul Legii înv ăţă mântului, referitoare la idealul educa ţ ional ş i la finalit ăţ ile înv ăţă mântului liceal; -   Planul de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor educa ţ ionale ş i de formare profesional ă  din Europa pentru perioada 2001 – 2010, ratificat de Consiliul Europei Barcelona, 2002; -   Declara ţ ia Mini ş trilor Europeni ai Educa ţ iei ş i Form ă rii Profesionale ş i a Comisiei Europene, adoptat ă  la Copenhaga, 29 – 30 noiembrie 2002, privind înt ă rirea cooper ă rii europene în domeniul form ă rii profesionale – «Declara ţ ia de la Copenhaga». Curriculumul de biologie pentru clasa a XII-a/ a XIII-a inten ţ ioneaz ă  aprofundarea achizi ţ iilor dobândite anterior ş i specializarea diversificat ă  a elevilor, în func ţ ie de filier ă , profil, specializare/ calificare profesional ă . Studiul biologiei vizeaz ă : -   preg ă tirea ş colar ă  temeinic ă  pentru orientarea profesional ă ; -   educa ţ ia pentru s ă n ă tate a genera ţ iei tinere; -   dezvoltarea în specialitate pentru integrarea optim ă  în via ţ a activ ă ; Prezentul curriculum este conceput într-o manier ă  flexibil ă , care permite profesorului libertatea: -   s ă  aleag ă  singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu condi ţ ia ca aceasta s ă  respecte logica intern ă  a domeniului, s ă  asigure în final parcurgerea integral ă  a materiei ş i formarea la elevi a competen ţ elor propuse; -   s ă  construiasc ă  demersul didactic, în cadrul fiec ă rei lec ţ ii, în func ţ ie de propria personalitate, de particularit ăţ ile clasei ş i de caracterul experimental al biologiei. Curriculumul de biologie pentru clasa a XII-a liceu, cuprinde:    competen ţ e generale;    valori ş i atitudini;    competen ţ e specifice ş i con ţ inuturi;    lista de con ţ inuturi;    lista aplica ţ iilor practice obligatorii;    sugestii metodologice. 2  Clasa a XIII-a – filiera tehnologic ă , ruta progresiv ă  de calificare profesional ă .   Biologie – clasa a XII-a, ciclul superior al liceului 3 COMPETEN Ţ E GENERALE 1.   Receptarea informa ţ iilor despre lumea vie 2.   Explorarea sistemelor biologice 3.   Utilizarea ş i construirea de modele ş i algoritmi în scopul demonstr ă rii principiilor lumii vii 4.   Comunicarea oral ă   ş i scris ă  utilizând corect terminologia specific ă  biologiei 5.   Transferarea ş i integrarea cuno ş tin ţ elor ş i metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi VALORI Ş I ATITUDINI    interes pentru realiz ă rile ş i descoperirile din domeniul ş tiin ţ elor;    motiva ţ ia pentru informarea ş i documentarea ş tiin ţ ific ă ;    dezvoltarea curiozit ăţ ii ş i respectului fa ţă  de orice form ă  de via ţă ;    grija fa ţă  de propria persoan ă , fa ţă  de ceilal ţ i ş i fa ţă  de mediul înconjur ă tor;    dezvoltarea toleran ţ ei fa ţă  de opiniile altora;    cultivarea receptivit ăţ ii ş i a flexibilit ăţ ii pentru aplicarea cuno ş tin ţ elor de biologie în via ţ a cotidian ă ;    con ş tientizarea ş i implicarea în problemele de interes global.   Biologie – clasa a XII-a, ciclul superior al liceului 4 COMPETEN Ţ E SPECIFICE Ş I CON Ţ INUTURI Competen ţ ele specifice ş i con ţ inuturile tehnoredactate f  ă r ă  eviden ţ iere prin corp de liter ă   cursiv   ş i asterisc se adreseaz ă  specializ ă rilor la care  Biologia  se studiaz ă  1or ă  / s ă pt ă mân ă , cu excep ţ ia specializ ă rii coregrafie 3  (filiera voca ţ ional ă , profil artistic). Con ţ inuturile eviden ţ iate prin corp de liter ă   cursiv   ş i asterisc (*) se adreseaz ă  numai specializ ă rilor ş i calific ă rilor profesionale la care  Biologia  se studiaz ă  2 ore/ s ă pt ă mân ă . 1.   Receptarea informa ţ iilor din lumea vie   Competen ţ e specifice Con ţ inuturi   1.1. Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de documentare, conform unor criterii enun ţ ate -   genetic ă ; -   ecologie uman ă . 1.2. Recunoa ş terea structurii ş i func ţ iilor materialului genetic -   acizii nucleici: compozi ţ ia chimic ă , structura primar ă   ş i secundar ă  a ADN , tipuri de ARN, structur ă   ş i func ţ ii, func ţ ia autocatalitic ă   ş i heterocatalitic ă ; -   organizarea materialului genetic: virusuri, procariote ş i eucariote;  *genomica ( genomica structural ă : obiect de studiu, metode  ş i tehnici - PCR, importan  ţă  ); -   genomul uman – complementul cromozomial ş i * harta genetic ă ; -   determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; * determinismul genetic în memorie, inteligen  ţă  , comportament  ş i temperament; -   mutageneza ş i teratogeneza - anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului, agen ţ i carcinogeni, * oncogene,* protooncogene, *antioncogene ); -   imunogenetica (antigene, alergeni ş i anticorpi, * implica  ţ  ii ale imunogeneticii în transplantul de organe , interferonul). 1.   Explorarea sistemelor biologice Competen ţ e specifice Con ţ inuturi 2.1. Utilizarea observa ţ iei, a experimentului ş i a investiga ţ iei pentru eviden ţ ierea structurii ş i a func ţ iilor sistemelor biologice -   caracteristicile ecosistemelor antropizate ş i modalit ăţ i de investigare;   -   impactul antropic asupra habitatelor naturale;   -   *structura  ş i dinamica popula  ţ  iilor umane. 3  La specializarea coregrafie, din cadrul filierei voca ţ ionale, profil artistic, în clasa a XII-a se aplic ă  programa ş colar ă  de biologie pentru clasa a XI-a, aprobat ă  în anexa 2 a ordinului ministrului educa ţ iei ş i cercet ă rii nr. 3252/ 13.02.2006.   Biologie – clasa a XII-a, ciclul superior al liceului 5 2.   Utilizarea ş i construirea de modele ş i algoritmi în scopul demonstr ă rii principiilor lumii vii Competen ţ e specifice Con ţ inuturi 3.1. Reprezentarea structurii ş i func ţ iilor sistemelor biologice pe baza modelelor -   acizii nucleici: compozi ţ ia chimic ă , structura primar ă   ş i secundar ă  a ADN, tipuri de ARN, structur ă   ş i func ţ ii, func ţ ia autocatalitic ă   ş i heterocatalitic ă ; -   organizarea materialului genetic: virusuri, procariote ş i eucariote; *genomica (genomica structural ă : obiect de studiu, metode  ş i tehnici – PCR, importan  ţă ) ; -   *reglajul genetic la procariote; -   reglajul genetic la eucariote; -   genomul uman – complementul cromozomial ş i *harta genetic ă ; -   determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; *determinismul genetic în memorie, inteligen  ţă  , comportament  ş i temperament  ; -   imunogenetica (antigene, alergeni ş i anticorpi); -   caracteristicile ecosistemelor antropizate ş i modalit ăţ i de investigare; -   *structura  ş i dinamica popula  ţ  iilor umane . 3.2. Elaborarea ş i aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare ş i rezolvare a unor situa ţ ii problem ă  -   conservarea biodiversit ăţ ii; -   *diversitatea genetic ă  uman ă  - genetica raselor umane ; -   genomul uman – complementul cromozomial ş i *harta genetic ă ; -   *reglajul genetic la procariote ; -   reglajul genetic la eucariote; -   determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; *determinismul genetic în memorie, inteligen  ţă  , comportament  ş i temperament  ; -   imunogenetica (antigene, alergeni ş i anticorpi, *implica  ţ  ii ale imunogeneticii în transplantul de organe, interferonul) ; -   caracteristicile ecosisemelor antropizate ş i modalit ăţ i de investigare; -   *structura  ş i dinamica popula  ţ  iilor umane ; -   impactul antropic asupra ecosistemelor naturale; -   conservarea resurselor naturale ş i a biodiversit ăţ ii. 3.   Comunicarea oral ă   ş i scris ă  utilizând corect terminologia specific ă  biologiei Competen ţ e specifice Con ţ inuturi   4.1 Utilizarea adecvat ă  a terminologiei specifice biologiei  în diferite situa ţ ii de comunicare 4.2 Prezentarea structurat ă , în diverse tipuri de comunic ă ri orale ş i scrise, a informa ţ iei ş tiin ţ ifice specifice -   genetic ă ; -   ecologie uman ă .
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x