ALOEVERA`

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  CUPRINS 0. Prefaţă 1. Aloe vera de-a lungul timpului 2. O legendă vie 3. O privire din interior: cum acţionează aloe vera 4. Structura aloei vera 5. Înflorirea industriei aloei 6. Un balsam pentru răni 7. Tratarea pielii cu aloe vera 8. Aloe vera şi frumuseţea: produse din aloe vera pentru îngrijirea pielii şi părului 9. Vindecarea interiorului: artrite, ulcere stomacale, diabet şi altele 10. Aloe vera şi îngrijirea dinţilor şi gingiilor 11. Tratarea rănilor provocate în sport 12. Utilizări vete
Share
Transcript
  C U P R I N S0. Prefaţă1. Aloe vera de-a lungul timpului2.  legendă vie!.  privire din interior #um a#ţionea$ă aloe vera%. Stru#tura aloei vera&. 'nflorirea indu(triei aloei ). Un *al(am pentru răni+. ,ratarea pielii #u aloe vera. Aloe vera i frumu(eţea produ(e din aloe vera pentru /ngriirea pielii i părului. inde#area interiorului artrite3 ul#ere (toma#ale3 dia*et i altele10. Aloe vera i /ngriirea dinţilor i gingiilor 11. ,ratarea rănilor provo#ate /n (port12. Utili$ări veterinare1!. Ce urmea$ă4Appendi5 A 6efiniţiiAppendi5 7 Adre(e utilePrefaţăA#ea(tă #arte /i propune (ă vă pre$inte planta aloe vera 8aloe vera9 a(tfel /n#:t dumneavoa(tră (ă puteţi de#ide (inguri da#ă planta vă e(te folo(itoare i #um anume. ;ie#are #apitol #onţine opinii i mărturiide(pre efi#a#itatea aloei i (e *a$ea$ă pe (tudii temeini#e de(pre a#ea(tă plantă. Aa #um veţi vedea3 (unt pre$entate i păreri #ontrarii. A#ea(ta e(te o refle#tare a diver(ităţii opiniilor unii oameni au o*ţinutre$ultate remar#a*ile /n urma utili$ării aloei i a produ(elor *a$ate pe ea3 /n timp #e alţii (unt mai (#epti#i/n #eea #e privete utilitatea i efi#ienţa plantei.Studiile de(pre efi#a#itatea aloei (e /nmulţe(# de la an la an3 dar ar tre*ui fă#ute mult mai multe pentru #a aloea (ă fie a##eptată pe deplin de lumea medi#ală i /n #on(e#inţă de #on(umatori. Pe #:nd#oro*orarea #er#etărilor tiinţifi#e #u re$ultatele #lini#e avan(ea$ă lent3 mărturiile de la oamenii #are au *enefi#iat /n vreun fel utili$:nd a#ea(tă plantă (unt dea o mulţime. 6i(tri*uitorii de aloe vera - #u(u*linierea #ă ei nu fa# re#omandări medi#ale - (unt neră*dători (ă /mpărtăea(#ă din de#laraţiile diver(elor  per(oane de(pre felul /n #are (-a utili$at planta pentru a vinde#a pro*leme de la p(oria$i( la ul#erele(toma#ale i #an#erul de piele.6ei de o*i#ei tratamentele noi (unt admini(trate #u reţineri3 #omunitatea medi#ală nu a răma((urdă la a#e(te mărturii. Un motiv e(te i faptul #ă mulţi medi#i au vă$ut ei /nii *enefi#iile pe #are pa#ienţii le-au o*ţinut utili$:nd aloe vera Unii medi#i au introdu( planta i /n viaţa lor per(onală.'nainte de a #iti mai departe3 e(te ne#e(ară o pre#i$are preventivă. A#eia #are utili$ea$ă (i(temati#aloe vera i #ei #are o #re(# i o v:nd tiu faptul #ă ea pre$intă i unele limitări. <a nu e(te un pana#eu3 nu poate fi folo(ită pentru a vinde#a ori#e aa #um (e fă#ea /n tre#ut.6a#ă vă de#ideţi (ă utili$aţi produ(e din aloe pentru a trata o *oală (au o rană nu ignoraţire#omandările medi#ilor (pe#ialiti. 6e a(emeni3 #itiţi #u atenţie in(tru#ţiunile de pe fie#are produ( iutili$aţi #u moderaţie aloe vera.Am in#lu( /n a#ea(tă #arte3 la lo#ul potrivit numele #:torva produ(e (pe#ifi#e la re#omandarea#elor #are le-au folo(it i au o*ţinut efe#te *enefi#e. Companiile i măr#ile menţionate ai#i (unt doar omo(tră din indu(tria aloei i multiplele ei produ(e.  Aloe vera de-a lungul timpului Pentru mulţi aloe vera e(te un (implu remediu naturi(t folo(it /n popor pentru o rapidă #i#atri$are arănilor3 tăieturilor3 ar(urilor /n timp #e pentru alţii e(te o plantă de#orativă. Pentru unii e(te /n(ă #ea maire#entă minune /ntre produ(ele naturi(te.A=< <RA e(te a#ea(ta i #>iar mai mult e(te *a$a unei indu(trii mult-milionare #are fa#e produ(e dieteti#e pentru /m*unătăţirea (ănătăţii3 produ(e #o(meti#e i farma#euti#e. ?i nu doar at:t ea aatra( intere(ul oamenilor de tiinţă i al #er#etătorilor din domeniul medi#al din toată lumea. <i mun#e(#a#um pentru a de(#operi i identifi#a (ur(a proprietăţilor vinde#ătoare ale gelului ră#oritor i ale (u#uluitran(parent #are (e gă(e(# /n frun$e.6e(#operirile #ru#iale ale ultimilor ani au adu( pe oamenii de tiinţă #>iar foarte aproape deidentifi#area (ur(ei proprietăţilor vinde#ătoare ale gelului i (u#ului tran(parent din frun$e. Studiile aurevelat faptul #ă unul din multele ingrediente a#tive e(te un #omple5 de #ar*o>idraţi numit AC<@ANNAN.A#ea(tă nouă informaţie a de(#>i( uile pentru potenţiale noi apli#aţii i utili$ări ale #apa#ităţilor vinde#ătoare ale a. /n tratarea #an#erului3 tumorilor3 ul#erelor3 rănilor3 *olilor inflamatorii i3 #el mai(emnifi#ativ3 a *olilor infe#ţioa(e pre#um AI6S i I.'n multe tratamente tradiţionale (e utili$ea$ă aloe vera (u* formă de #remă pentru a vinde#a rănigrave #um ar fi ar(urile (au degerăturile. 6entitii utili$ea$ă gelul din A=< <RA pentru a redu#eumflarea i inflamarea gingiilor. 6ermatologii i-au *a$at pe A=< <RA tratamentele a#neei3 iar optometritii au gă(it produ(ele din A=< <RA utile /n ameliorarea inflamaţiilor o#ulare. Antrenorii(portivilor profe(ioniti tratea$ă durerile mu(#ulare (au lu5aţiile3 uliturile i *ătăturile #u produ(e pe *a$ăde A=< <RA. Companiile #o(meti#e introdu# A=< <RA /n #reme3 (ăpunuri i ampoane nu doar  pentru *ine#uno(#utele efe#te pe #are A=< <RA le are a(upra pielii #i i pentru impa#tul de marBeting pe #are /l au a(upra #on(umatorilor #uvintele #u aloe vera de pe eti#>ete. Con(umarea (u#ului de aloe (e(pune #ă are efe#te terapeuti#e a(upra artritelor3 ul#erelor3 dia*etului i a altor afe#ţiuni. =ungul ir alapli#aţiilor i *enefi#iilor utili$ării ei3 fa# (ă #rea(#ă /n #ontinuare popularitatea a#e(tei plante (trăve#>i.Planta aloe vera<5i(tă /n lume pe(te 2+& de (pe#ii din genul A=<. 6intre #ele trei (au patru (pe#ii #are (e gă(e(#/n #omerţ3 #ea mai populară e(te A=< 7AR7A6<NSIS @I==<R3 8de a(emeni #uno(#ută #a A=<<RA =INN<3 A=< U=DARIS =A@ARE i alte nume9 /n mod #omun denumită A=< <RA. Numele aloe vera3 /n latină adevărata aloe3 a fo(t pro*a*il dat a#e(tei plante3 deoare#e e(te #eamai ră(p:ndită i reputată /n medi#ină dintre (pe#iile de aloe. <(te de a(emeni #ea mai uor de gă(it dintre(pe#iile de aloe vera folo(ite /n medi#ină i (ingura #ultivată /n emi(fera ve(ti#ă.A$i3 planta #rete /n India3 C>ina3 Ameri#a Centrală i de Sud3 /n Carai*e3 Spania3 @e5i# iAmeri#a de Nord - ,e5a( i ;lorida - i alte regiuni tropi#ale i (u*tropi#ale. ;run$ele groa(e3 #u ţepi pe margine variind /n #uloare de la #enuiu la verde de(#>i(3 dau aloe veraaparenţa unui #a#tu(3 dei /n fapt fa#e parte din familia =I=IAC<A<. ară #u #eapa3 u(turoiul3(parang>elul i gulia3 /nrudirea aloei #u lilia#eele devine evidentă /n momentul /nfloririi.  plantă de aloevera o*inuită fa#e două (au trei flori gal*ene3 tu*ulare3 a(emănătoare #elor ale #rinului de-a lungul anului.;run$ele /n formă de pumnal ale aloei porne(# de la *a$ă i (unt di(pu(e /n formă de ro$etă. <le(unt mai late la *a$ă i (e (u*ţia$ă (pre v:rf. Plantele mature varia$ă /n mărime de la 13& la % pi#ioare i au/n medie #in#i(pre$e#e frun$e. ;run$ele unei aloe vera mature mă(oară apro5imativ ! in#> 823& #m F !9#ir#umferinţa *a$eiG #:ntăre(# de la una p:nă la trei livre fie#are 8%&!g F !9.'n fun#ţie de vreme i de #ondiţiile de (ol planta atinge maturitatea /ntr-o perioadă variind de la 1 an i umătate la #in#i ani. @ulţi #re(#ători de aloe vera averti$ea$ă #ă planta imatură 8in#lu$:nd ai#i i plantelede apartament9 nu are a#eeai putere #a i #ea matură.Cuv:ntul aloe e(te derivat din termenul ara* alloe> (au #el evreie(# >alal3 /n(emn:nd(u*(tanţă (trălu#itoare i amară - o de(#riere #are (e potrivete doar la două din (u*(tanţele gă(ite /nfrun$ele de aloe. Imediat (u* (uprafaţa interioară a pieliţei plantei3 /n /n#reţiturile ţe(utului #e o #ăptuete3(e gă(ete late5ul (au (eva gal*enă3 #um mai e(te ea denumită /n lim*aul #omun. Seva3 #are e(te amară la  gu(t i irită *u$ele i ţepii de pe marginea frun$elor3 au (#opul de a de(#uraa animalele i in(e#tele (ămăn:n#e planta. =ate5ul u(#at i tran(format /n pul*ere a fo(t utili$at /n tre#ut #a la5ativ. Ara*ii par (ă fie primii#are l-au folo(it prin (e#olul ) '.C>.. @ai t:r$iu planta a fo(t #re(#ută i re#oltată pentru (eva gal*enă /nCarai*e3 mai /nt:i /n in(ula 7ar*ado(. 6eoare#e *iologii (e#. FII au #re$ut /n mod eronat #ă planta e(tesrcinară din in(ulă i-au adăugat la numele de aloe vera pe a#ela de *ar*aden(i(.Utili$area (evei de aloe vera #a unul din #ele mai re#omandate la5ative (-a diminuat deoare#eefe#tul purifi#ator era foarte puterni# i uneori #>iar violent. A(tă$i late5ul de aloe vera e(te re#uno(#ut 8/nCompendiul fi#ial de @edi#amente al Statelor Unite9 #a medi#ament. Conform informaţiilor date de <milCorHin de la US-;6A 8United State( ;ood and 6rug Admini(tration9 #ontinuă (ă fie v:ndute nenumăratemedi#amente #onţin:nd aloe vera US;6A (pune totui #ă (ur(e medi#ale pre#um @edi#al A((o#iation iAmeri#an ;arma#euti#al A((o#iation re#omandă #a aloe vera (ă nu fie utili$ată #a la5ativ deoare#e poate#au$a #rampe inte(tinale.Cealaltă parte a frun$ei de aloe3 (u*(tanţa tran(parentă i (emi(olidă3 e(te #uno(#ută #a gel. Delulare un miro( #lar de legumă3 #on(iderat neplă#ut de unii. A#e(t gel permite plantei (ă re$i(te la (e#etă perioade lungi de timp. 6eoare#e fa#e parte din #la(a *otani#ă a F<RP,<=R 8din #are fa# parte#a#tu(ul3 agava i Ju##a9 aloe vera are proprietatea de a-i /n#>ide #omplet (tamatele reţin:nd #omplet apă.6in a#elai motiv3 da#ă i (e taie o frun$ă3 #i#atri#ea (e vinde#ă repede iar planta #rete /n altă dire#ţie.6ei nu e(te /n general re#uno(#ut #a medi#ament de #ătre ;6A3 gelul plantei a fo(t folo(it de(e#ole pentru a vinde#a ar(uri3 tăieturi i iritaţii ale pielii i pentru a /nmuia i >idrata pielea. Conform #u;.6.A. nu e5i(tă (ufi#ient de multe evidenţe tiinţifi#e pentru a pro*a efi#a#itatea efe#tivă a plantei /ntratamentul *olilor minore ale pielii. Cu toate a#e(tea3 oamenii au repurtat re$ultate remar#a*ile prinapli#area lo#ală a aloei vera.6ei ;6A nu poate #ere produ#ătorilor de #o(meti#e (ă-i te(te$e produ(ele /nainte de a le vinde3de#lară #ă nu e(te ni#i o pro*lemă #u #o(meti#ele #are #onţin aloe vera.@ulţi oameni utili$ea$ă gelul de aloe vera (au (u#ul #a element autător /n diete 8(u#ul (e e5tragedin gelul de aloe /n(ă termenii gel i (u# (unt utili$aţi #u (en( aparte /n indu(tria aloei - de vă$utAPP<N6IF A pentru o definire e5a#tă9. Unii /l *eau /n primul r:nd pentru a avea eliminări regulate /n timp#e pentru alţii repre$intă un energi$ant. Iar mulţi *eau aloe vera pentru a (e trata de numeroa(e alte *oli#a artritele3 dia*etul3 ul#ere (au indige(tie.Conform ;.6.A. (-au fă#ut (tudii3 fără a (e trage #on#lu$ii pentru a determina *enefi#iile (auurmările faptului de a *ea $ilni# o do$ă de aloe vera.,otui o #redinţă larg ră(p:ndită /n puterea #urativă a gelului de aloe a fă#ut #a planta (ă fie#uno(#ută (u* denumiri #a plantă medi#inală3 *ag>etă magi#ă i a tot vinde#ătoarea. 'ntr-adevăr fol#lorul de(pre proprietăţile ei vinde#ătoare a (porit mult popularitatea plantei.Rolul fol#lorului'n timp #e unii oameni #on(ideră fol#lorul lip(it de #redi*ilitate3 alţii #on(imt #ă legendele #are/n(oţe(# A=< <RA de-a lungul (e#olelor au adăugat plantei faimă i nu tre*uie de(#on(iderate. @edi#ina populară e(te de fapt te(tul timpului3 (pune Ro*ert ,rotter II3 medi# i antropologi(t laUniver(itatea Ari$ona de Nord din ;alg(taff3 Ari$ona. 6e fapt3 (pune el3 (tudiul fol#lorului e(te un mod prin #are oamenii de tiinţă pot de(#operi medi#amente noi. 6a#ă o plantă a fo(t folo(ită pentru a#elailu#ru de generaţii /ntregi din #ulturi diferite #are nu au avut ni#i o po(i*ilitate de #onta#t3 a#ea(ta e(te unmedi#ament efi#ient. ?i a#ea(ta (-a /nt:mplat i #u aloe vera. Kuan Antonio C>avira din San Antonio3 ,e5a(adaugă @ulte din remediile naturi(te tradiţionale #are au (upravieţuit de-a lungul timpului3 #ontinuă (ă fiei a$i folo(itoare oamenilorG Aloe vera e(te folo(ită /n#ă /n $ilele noa(tre pentru #ă oamenii #red /nefi#a#itatea ei i (unt (ati(fă#uţi de re$ultatele pe #are le-au vă$ut.Capa#itatea aloe vera de a trata anumite afe#ţiuni nu e(te doar /nrădă#inată /n tradiţia popularăG planta are /ntr-adevăr o #ompo$iţie *io#>imi#ă *ine pu(ă la pun#t. Conform datelor i(tori#e3 planta eraefi#a#e /n tratamentul ar(urilor minore - in#lu(iv ar(urile provo#ate de (oare - /n dia*et3 ul#ere3 artrite i olargă varietate de afe#ţiuni (pune 6r. ,rotter. 6ar datorită faptului #ă mulţimea #ampaniilor #are (e o#upă  #u aloe vera nu reue(# (ă iniţie$e o #er#etare tiinţifi#ă prin #are (ă dovedea(#ă proprietăţile plantei3 e5i(tă puţine pro*e #are (ă o (u(ţină. A=< <RA3 #a i alte plante3 nu e(te o (u*(tanţă (ta*ilă3 fi5ă3 #ontinuă,rotter. Con(umatorii tre*uie (ă #uleagă (ufi#iente informaţii ei /nii de(pre un produ( i (ă ia de#i$ii /n#unotinţă de #au$ă de(pre #um (ă-l utili$e$e la modul #el mai potrivit.6e(pre utili$area aloei6e (e#ole3 (ingurul mod /n #are oamenii au o*ţinut aloe vera a fo(t prin de(pi#area frun$elor  plantei. Aa a fo(t p:nă /n anul 1)0 #:nd (-a de(#operit o metodă pentru (ta*ili$area aloei 8pă(tr:nd planta /ntr-un anume mod a(tfel /n#:t (ă (e reţină a#tivitatea *io#>imi#ă /n a#eeai formă9 a(tfel #a gelul i(u#ul (ă poată fi pă(trate3 #on(ervate i v:ndute /n #omerţ.A(tă$i3 #reterea i vala*ilitatea aloe vera e(te o indu(trie de multe milioane de dolari. 6e la /n#eputulav:ntului e#onomi# #ăpătat de aloe vera au tre#ut aproape două$e#i de ani. S-au emi( multe pretenţiia(upra utili$ării ei i au apărut #ontrover(e de(pre puterea ei vinde#ătoare.6ei mai e(te /n#ă utili$ată pentru vinde#area ar(urilor aloe vera e(te fre#vent utili$ată /n apli#aţii lo#ale pentru a trata $g:rieturile3 a#nea3 durerile mu(#ulare3 *ătăturile3 pleuvia3 #ontu$iile3 *ăi#ile3 pieleau(#ată3 mu#ăturile de in(e#te3 p(oria$i(ul3 #an#erul de piele3 ul#erele i ar(urile provo#ate de (oare. ?igelul i (u#ul de aloe vera pot fi folo(ite intern pentru a vinde#a artritele3 re(piraţia ur:t miro(itoare3dia*etul3 durerile de #ap3 pre(iunea ridi#ată a (:ngelui3 in(omnia i ul#erul de (toma#.Unii o folo(e(# #a deodorant3 after-(>ave i pot (ă o /nt:lnea(#ă /n #ompo$iţia (ăpunurilor3 ampoanelor i#remelor de faţă i de #orp. Unii afirmă #ă aloe vera /ndepărtea$ă puri#ii.6atorită a#e(tui ame(te# de re#omandări3 lip(it de evidenţe tiinţifi#e3 mulţi oameni au devenit(#epti#i /n #eea #e privete planta i proprietăţile ei. ri#um #er#etările i te(tele de la*orator (unt (#umpe3iar #ei #are v:nd produ(e din aloe i-au #reat lent (uportul tiinţifi# i *a$a de date privind po(i*ilităţiea#e(tei plante.6a#ă a(tă$i produ(ele din aloe vera #uno(# o #retere a #ererii pe piaţă3 a#ea(ta (e datorea$ăfaptului #ă unele #ompanii din S.U.3 Kaponia3 Dermania i Ru(ia au /n#eput #er#etările de(pre plantă i produ(ele po(i*ile.6eoare#e mulţi din #ei #are prepară produ(e din aloe vera nu dore(# (ă le *revete$e #amedi#amente3 puţini pot (ă fa#ă re#omandări terapeuti#e pentru produ(ele lor. <i depind de mărturiile pe#are le #uleg de la di(tri*uitorii i #on(umatorii lor pentru a-i da (eama de valoarea produ(elor din aloevera.Clinton oHard3 fondator al Carrington =a*oratorie( i di(tri*uitor al (u#ului de aloe vera i produ(elor pentru /ngriirea pielii i farma#euti#e3 srcinar din 6alla(3 (punea #ă /n #ur:nd după #e#ompania a fo(t fondată3 /n 1+%3 au /n#eput (ă apară i de#laraţii multiple de(pre *enefi#iile medi#ale pe#are le adu# produ(ele din aloe. @ulţi dintre #ei #are (#riau (ufereau de artrite i /i do*:ndi(eră din noumo*ilitatea i li (e diminua(eră durerile imediat #e /n#epeau (ă *ea (u# de aloe vera. Unii (#riau de(preefe#tele po$itive ale (u#ului de aloe vera /n *oli ga(trointe(tinaleG alţii de(#operi(eră efe#tul *enefi# algelului de aloe vera /n tratarea durerilor de #ap3 /n ameliorarea m:n#ărimilor de la pi#ăturile in(e#telor i/n #atifelarea pielii (au tratarea părului u(#at.Prima dată #:nd au$i a(tfel de lu#ruri nu le dai prea mare atenţie3 deoare#e e5i(tă multă(u*ie#tivitate /n #eea #e privete (ănătatea3 afirmă oHard. 6ar #:nd au$i a#eleai de#laraţii de (ute deori3 /n#epi (ă te /ntre*i da#ă nu #umva e(te #eva adevărat /n ele. Noi fa#em produ(e din aloe deoare#eoamenii le #aută /n(ă nu avem pretenţia #ă pot oferi *enefi#ii medi#ale. oHard a fo(t (ufi#ient de intrigatde proprietăţile #are (e pretindea #ă le au produ(ele #ompaniei (ale i3 impre(ionat plă#ut de profitul pe#are i-l adu#eau3 a fă#ut un #ontra#t #u #:ţiva farma#iti i oameni de tiinţă i le-a pu( la di(po$iţie unla*orator de un milion de dolari pentru a putea anali$a planta. Carrington =a*oratorie( (unt una din #ele#:teva #ompanii #are (e o#upă #u (tudiul aloe vera. 7ill Coat(3 fondator al Aloe era of Ameri#a3 o#ompanie #are manufa#turea$ă produ(e di(tri*uite de ;orever =iving Produ#t(3 e(te a#um proprietarul#ompaniei Coat( Aloe International3 (pe#iali$ată /n produ(e #o(meti#e i farma#euti#e din aloe vera. Coat((pune #ă #ompania (a a /n(ăr#inat =a*oratorul 7io Sear#> din 6alla( (ă /n#eapă un (tudiu *a#teriologi# pentru a determina #um rea#ţionea$ă produ(ele din aloe vera /n #onta#t #u ţe(utul uman. Coat(3 autorul
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks