AI i hälso- och sjukvård - maskininlärning, datorseende och språkanalys

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Föreläsning i april 2019 för sjuksköterskor på Sahlgrenska som läser vidare på Göteborgs Universitet. I anslutning till föreläsning av Magnus Kristiansson om innovation, samt Almira Thunström om bl.a robotik.
Share
Transcript
 • 1. AI i hälso- och sjukvård - maskininlärning, datorseende och språkanalys 2019-04-25 / Marcus Österberg
 • 2. Agenda (cirka 30 minuter) • Vad är AI? Lite om definitioner… • Vad kan AI användas till? Exempel & styrkor… • Utmaningar. Evidensbaserad AI-vård? • Frågor och era reflektioner. Har du en idé för ett AI-projekt?
 • 3. Varför AI? ”Machines are better than me at whatever they're for... that's the point of tools. A calculator is better than me at 238÷182 and a bucket is better than me at holding water.” – Cassie Kozyrkov
 • 4. Vad är artificiell intelligens (AI)? Uppvisar mänskliga egenskaper och förmågor, som att: • Lära sig (maskininlärning) • Se och tolka bilder (datorseende, OCR – optical character recognition) • Höra, tala och förstå språk (textanalys, NLP – natural language processing) • Röra på sig och utföra saker (robotik) AI:s definition på 1950-talet: ”the capability of a machine to imitate intelligent human behavior”
 • 5. 1. Språkligt: Anamnes och självtriage • AI-sjuksköterskan som inte ens kan kroppens anatomi • Svenska är ett litet språk som talas av en handfull bosatta nära nordpolen • Dock finns lovande studier kring svenskan, exempelvis att summera journaltexter
 • 6. 2. Tal- och konversationsbaserade gränssnitt och smarta högtalare Testat konversation med fyra olika leverantörer: - Amazon Echo, mer känd som Alexa, på engelska (se bild) - Google Home, engelska och svenska - Apple Watch på svenska - Microsoft Azure på svenska Byggt en prototyp av självtriage-app för Apple Watch
 • 7. 3. Maskininlärning och datorseende • Inte kollat exempelvis högspecialiserat datorseende, som mammografi med flera • Klassificering och beskrivning av bilders innehåll • Analys av bilders innehåll genom färdigtränad AI
 • 8. 4. Etikfrågor • Hur representativt urval har maskinen tränats på? • Svart låda & affärshemligheter • Automatiserade beslut – är det ens lagligt?
 • 9. Saker som faktiskt fungerar • Förutspå vilka som inte kommer till sitt besök i vården (lära, analysera på vården som system) • Dra slutsatser kring individs genetikdata (tillämpa erfarenhet, personalized medicine) • Bilddiagnostik (datorseende) • Smarta högtalaren Alexa hjälper till med vårdärenden (språk, tal) • …robotik kommer Almira ta upp strax (röra sig, kroppsligt)
 • 10. Frågor, reflektioner (och förslag på AI-projekt)? Psst: förstudien finns att ladda ner på tba.nu/vgrai marcus.osterberg@swelife.se
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x