A15 Naratibong Ulat

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  A15 Setyembre 6, 2018 FIL100 Quiz 2 Buwan ng Wikang Pambansa 2018 Sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, kinikilala ang buwan ng Agosto bilang Buwan ng Wikang Pambansa. Bilang pakikiisa sa selebrasyon na ito, ang Mapua University ay nagdiwang ng kanilang taunang Pista ng Nayon kung saan, ang bawat seksyon ay may nakatakdang pista na kanilang ibibida. Ang nakatalagang pista para sa seksyon ng A15 ay ang Pista ng Kadayawan. Ito’y kanilang pinaghandaan at pinaglaanan ng kanilang oras, tiyaga, at pagsisikap. Bilang  paghahanda, nagtalaga ang kanilang seksyon ng iba’t ibang komite para sa badyet, pagkain,  pananaliksik, at tagadisenyo ng puwesto. Ang paghahanda para sa pagdiriwang ng buwan ng wika ay naging daan upang mabuo ang  pagkakaisa ng buong pangkat. Bago pa man dumating ang mismong araw ng pagdiriwang ay naging abala na ang lahat sa kani-kanilang partisipasyon para dito. Masasabi na dahil sa  pagdiriwang na ito, ay may nabuong mas malalim na samahan sa bawat isa gayundin ang  paglalabas ng talento ng mga mag-aaral lalo't higit na sa larangan ng sining na naging daan upang mapaganda ang pwesto na ginawa. Para sa komite ng tagadisenyo ng pwesto, naging maaliwalas ang proseso ng kanilang  paghahanda para sa naturang okasyon. Bagama’t maraming kinailangang alalahanin, naging madali ang trabaho sapagkat napagplanuhan nang maayos ang disenyo at naitalaga na ang mga kailangang gawin ng bawat isa. Nagkaroon din ng maayos na komunikasyon sa kanilang  paghahanda para sa pagdiriwang. Ilang araw bago ang okasyon, nagsagawa ang komite sa disenyo ng isang pagpupulong upang maipahayag ng bawat isa ang kanilang mga nais na disenyong mailagay sa kanilang mumunting pwesto. Noong ika-26 ng Agosto, apat na araw bago ang okasyon, bumili na ng materyales ang komite sa Divisoria upang makamura. Dalawang araw naman bago ang pagdiriwang, ipinamigay ang mga materyales upang masimulang na ang paggawa ng mga miyembro sa kani-kanilang mga nakatalagang gawain sa kani-kanilang bahay. Bagamat plantsado na ang lahat, nagkaroon pa rin ng ilang problema sa araw ng selebrasyon mismo, gaya ng kakulangan sa materyales. Habang inilalagay na ang mga binalak na disenyo sa itinakdang araw ng pagdiriwang, napagtanto ng komite na kulang ang tela para sa table skirting design sa lamesa. Bilang solusyon, iminungkahi ng isang miyembro na gumamit na lamang ng crepe paper imbes na tela. Dahil sa kakulangan sa disenyo sa plating, ginawang plato ang mga saklob na pang-disenyo sana sa itaas ng panel board. Nilagyan na lamang ito ng ilang anik-anik upang maging presentable. Dahil kaunti lamang kami, nagkaroon ng pagkukulang sa aming manpower at hindi ganoon kalaki ang aming naging ambagan. Ngunit, para sa manpower and badyet na mayroon ang seksyon, kaaya-aya na ang naging resulta ng kanilang paghihirap. Kahit hindi lubusang nakamit ng kanilang klase ang minimithing kagandahan sa kanilang plano, kami ay nagalak parin sa naging resulta ng disenyo ng kanilang pwesto. Kahit na kulang sa materyales at bilang ng mga manggagawa, nakahanap parin sila ng paraan upang mapaganda ito. Nagagalak din sila sa pagkakaisa ng kanilang klase upang mapaganda ang kanilang presentasyon.  A15 Setyembre 6, 2018 FIL100 Quiz 2 Bilang pagtatapos, masasabing ng pangkat na naging matagumpay ang selebrasyon ng Buwang ng Wikang Pambansa ngayong taon. Lahat ng kasapi ng grupo ay may koopersayon at may ambag sa gawain at pinansyal na aspeto ng pagsasagawa ng pista ng nayon. Masasabing sapat and naging pera at naging wais naman ang mga mamimili sa kanilang seksyon dahil napagkasya nila ang pera. Sa araw ng mismong araw, lahat ay tumulong sa paggagawa ng disenyo ng pwestoat naging maayos ang kooperasyon ng bawat isa.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x