Please download to get full document.

View again

of 102
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    3  1. STRUCTURA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE 1.1.   Ciclul tehnic de via ţă   Acest ciclu se desf  ăş oar  ă  astfel:    ideea de produs, generat ă  de o necesitate     planificarea produsului    dezvoltarea ş i proiectarea produsului     procesul de produc ţ ie o   fabricarea pieselor o   montajul o   controlul calit ăţ ii    desfacerea ş i vânzarea produsului. Fig. 1. Formarea produsului (Hütte) Un produs tehnic parcurge un ciclu tehnic de via ţă , care este fundamentul activit ăţ ilor fabricantului ş i ale utilizatorului de produs.     Î  m   b  u  n         ă    t         ă       ţ    i  r  e  a  p  r  o   d  u  s  u   l  u   i Dezvoltare Proiectare Model de laborator (experimental) Dezvoltare Proiectare Fabrica ţ ie Montaj Încerc ă ri Probe Dezvoltare Proiectare Fabrica ţ ie Montaj Încerc ă ri Probe Fabrica ţ ie Montaj Încerc ă ri Probe Prototip, serie zeroUnicat Produs de serie mic ă Produs de serie mare     Î  m   b  u  n         ă    t         ă       ţ    i  r  e  a  p  r  o   d  u  s  u   l  u   i Optimizarea produsului    4Utilizarea produsului poate fi reprezentat ă  ca întrebuin ţ are sau consum. Pentru prelungirea duratei de utilizare a produsului se pot intercala etape de între ţ inere. OBSERVA Ţ  IE   Dup ă  utilizarea primar  ă  (ini ţ ial ă ) urmeaz ă  reciclarea produsului, care poate conduce la o utilizare ulterioar  ă  cu func ţ ii identice sau modificate ale produsului (reutilizare, revalorificare) sau la o utilizare a materialului vechi cu propriet ăţ i identice sau modificate ale materialelor secundare (reutilizare, revalorificare). Componentele care nu se pot recicla sfâr  ş esc în locuri de depozitare speciale sau în mediul înconjur  ă tor. 1.2.   Produsul ş i elementele sale Rezultatul procesului de fabrica ţ ie este produsul , compus dintr-o serie de elemente constructive (organe de ma ş ini) sau unit ăţ i de asamblare. Elementul constructiv (piesa)  este elementul cel mai simplu al unui  produs, care nu se mai poate descompune în alte componente.  De exemplu:  ş urubul, arcul, arborele, roata de curea. Piesele se monteaz ă , de regul ă , în grupe de piese, reunite în jurul unei piese de baz ă . Subansamblul  reprezint ă  o unitate de asamblare format ă  din mai multe  piese, constituind o unitate func ţ ional ă  într-un produs.  De exemplu, la un calculator, unitatea de dischete este un subansamblu. Ansamblul  este un grup de elemente, cu rol func ţ ional bine determinat, format din piese ş i subansambluri, reunite printr-o pies ă  de baz ă . Ansamblul general reprezint ă  chiar produsul. 1.3.   Îmbin ă rile pieselor în ansambluri Are ca scop transmiterea for  ţ elor, momentelor ş i mi ş c ă rilor între piesele componente pentru o dispunere fix ă   ş i univoc ă  a pozi ţ iilor acestora. Suplimentar, se adaug ă :     preluarea mi ş c ă rilor relative în afara direc ţ iei solicit ă rii    etan ş area fa ţă  de fluide. Suprafe ţ ele de ac ţ iune ş i cele de reac ţ iune din zonele de asamblare sunt definite printr-o solicitare condi ţ ionat ă  de montaj ş i de func ţ ionare. OBSERVA Ţ  IE       5  Fig. 2. Schema componentelor unui ansamblu 1.4.   Procesul tehnologic Proces tehnologic  – totalitatea opera ţ iilor prin care se realizeaz ă  un produs. Componente:     procesul tehnologic de prelucrare a pieselor, care cuprinde: o   opera ţ iile de prelucrare o   mijloacele de executare a opera ţ iilor o   durata de executare     procesul tehnologic de montare, care cuprinde: o   succesiunea opera ţ iilor de montare o   mijloacele de executare adecvate. Obiectivele principale ale procesului tehnologic de montare sunt:    determinarea succesiunii ra ţ ionale a opera ţ iilor    stabilirea metodelor de montare    stabilirea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor (S.D.V.-uri) ş i utilajelor necesare În func ţ ie de gradul de mecanizare, procesele tehnologice pot fi: o   manuale o   mecanice o   automate. Ansamblul general Ansamblul 1 Ansamblul 2Subansamblul 1.2Subansamblul 2.1Subansamblul 2.2 Subansamblul 1.1 Piesa 1.1.1 Piesa 1.1.2 Piesa 1.1.3 Piesa 1.1.4 Piesa 1.2.1 Piesa 1.2.2Piesa 1.2.3 Piesa 1.2.4Piesa 2.1.1Piesa 2.1.2Piesa 2.1.3Piesa 2.1.4Piesa 2.2.1Piesa 2.2.2 Piesa 2.2.3Piesa 2.2.4    6    stabilirea condi ţ iilor tehnice de asamblare ş i montare general ă      alegerea metodelor ş i mijloacelor de control tehnic al calit ăţ ii mont ă rii    stabilirea normelor de timp pentru fiecare opera ţ ie de montare    organizarea transportului ra ţ ional al semifabricatelor ş i pieselor între  punctele de lucru. 1.4.1.   Elementele procesului tehnologic Stabilirea corect ă  a elementelor procesului tehnologic optimizeaz ă   procesele de munc ă   ş i elimin ă  timpii mor  ţ i. Opera ţ ia  reprezint ă  partea procesului tehnologic care se realizeaz ă  la un anumit loc de munc ă , de c ă tre unul sau mai mul ţ i muncitori. Faza  reprezint ă  acea parte a opera  ţ  iei  care se execut ă  de c ă tre un muncitor cu aceea ş i scul ă   ş i acela ş i regim de lucru. Trecerea  este o parte component ă  a  fazei  prin care se îndep ă rteaz ă  un singur strat de material, folosindu-se aceea ş i scul ă   ş i acela ş i regim de lucru. Mânuirea  este acea parte a trecerii  prin care se realizeaz ă  a ş ezarea, orientarea ş i fixarea unor componente ale produsului. Mi ş carea  este acea parte a trecerii  prin care se realizeaz ă  o singur  ă  deplasare. Elementele procesului tehnologic sunt: opera ţ ia faza trecerea:    mânuirea    mi ş carea.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x