A L I NÓI Đ U 1. Lý Do Ch n Đ Tài mãi? ng? trình do

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 15
 
  A L I NÓI Đ U 1. Lý Do Ch n Đ Tài mãi? ng? trình do
Share
Transcript
  A.   LỜI NÓI ĐẦU  1.   Lý Do Chọn Đề Tài    –    Tại sao người nghèo cứ nghèo mãi còn người giàu cứ giàu mãi?    –    Tại sao đàn ông hay làm chức to mặc dù hồi nhỏ con gái học giỏi hơn con trai?  –    Tại sao người ta chỉ cho phép lấy một vợ một chồng mà không được nhiều vợ nhiều chồng?   N ế u t ừ  bé b ạn là người hay đặ t câu h ỏ i v ề  cách s ố ng hay tr  ậ t t ự  xã h ộ i, và hay  b ị  quát vì h ỏ i nh ữ ng th ứ  v ớ   v ẩn ai cũng biết và ai cũng cho là đúng, nhưng bạ n không sao quên đượ  c nh ữ ng câu h ỏi đấ y và mu ố n tìm câu tr  ả  l ờ  i, thì có l ẽ  XHH là m ộ t l ự a ch ọ n t ố t. Vì xã h ộ i h ọ c là môn khoa h ọ c xã h ội đáp ứ ng các v ấn đề  v ề  n ộ i dung, c ả  v ề  m ặ t trí tu ệ , c ả m xúc và c ả  v ề  m ặ t ý trí c ủ a chi th ứ c xã h ộ i.Nó không th ể  hi ệ n ở   m ộ t m ặ t riêng r  ẽ   nào đó củ a ý th ứ c xã h ội như triế t h ọc, đạo đứ c h ọ c, ý th ứ c chính tr  ị  mà còn là s ự  th ể  hi ệ n m ộ t cách t ổ ng h ợ   p c ủ a ý th ứ c xã h ộ i góp ph ầ n hình thành và nâng cao năng lự c qu ả n lý xã h ộ i .Và ch ức năng tư tưở  ng c ủ a xã h ộ i h ọ c là ch ức năng đáp ứ ng t ố t , làm sáng t ỏ  t ầ m quan tr  ọ ng c ủ a xã h ộ i h ọ c. Ch ức năng tư tưở  ng c ủ a xã h ộ i h ọ c là m ộ t ch ức năng gắ n li ề n v ớ  i s ự  t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủ a con ngườ  i nó giúp chúng ta c ủ ng c ố  ni ề m tin vào tính khoa h ọc , tính năng độ ng ch ủ  quan c ủ a các công trình nghiên c ứ u và s ự  bi ế n cách xã h ộ i v ề   con ngườ  i nói chung , góp ph ần điề u ch ỉ nh hành vi và nhân cách cá nhân thông qua các công trình do xã h ộ i h ọ c quan tâm nghiên c ứ u. Ch ức năng tư tưở  ng c ủ a xã h ộ i h ọ c là m ộ t ch ứ c năng gắ n li ề n v ớ  i s ự  t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủa con ngườ  i nó giúp chúng ta c ủ ng c ố  ni ề m tin vào tính khoa h ọ c , t ính năng độ ng ch ủ  quan c ủ a các công trình nghiên c ứ u và s ự  bi ế n cách xã h ộ i v ề   con ngườ  i nói chung , góp ph ần điề u ch ỉ nh hành vi và nhân cách cá nhân thông qua các công trình do xã h ộ i h ọ c quan tâm nghiên c ứ u. Nh ậ n th ức đượ  c t ầ m quan tr  ọ ng c ủ a ch ức năng   tư tưở  ng c ủ a xã h ộ i h ọ c, nhóm  đã chọn đề  tài: “  ch ức năng tư tưở  ng c ủ a xã h ộ i h ọ c và liên h ệ  th ự c ti ễ n trong cu ộ c s ố ng hi ệ n nay ” . M ục đích nghiên cứ  u:  Nhóm mu ố n gi ớ  i thi ệ u khái quát v ề  môn h ọ c xã h ộ i h ọc và đặ c bi ệ t là ch ức năng tư tưở  ng c ủ a xã h ộ i h ọ c. Qua đó, trang bị  cho m ọi ngườ  i nh ữ ng tri th ứ c v ề  th ự c ti ễ n nh ằm đưa ra nhữ ng ki ế n ngh ị   để  qu ả n lí m ộ t cách khoa h ọ c quá trình phát tri ể n c ủ a các lĩnh vực khác nhau trong đờ  i s ố ng xã h ộ i. giúp m ọi ngườ  i nh ậ n th ức đượ  c t ầ m quan tr  ọ ng c ủ a môn h ọc này đố i v ớ  i cu ộ c s ố ng hi ệ n nay. Phương pháp nghiên cứ  u: -   Th ả o lu ậ n nhóm t ậ  p trung. -   Phân tích tài li ệ u s ẵ n có B.   N ộ i dung 1.   Xã h ộ i h ọ c là gì? Xã h ộ i h ọ c có ngu ồ n g ố c t ừ   lâu đời nhưng nó trở   thành môn khoa h ọc độ c l ậ  p vào nh ững năm 30 củ a th ế  k  ỷ  19. Vào th ời điểm đó cùng v ớ  i s ự  phát tri ể n nhanh c ủ a khoa h ọ c t ự   nhiên cũng như sự  phát tri ể n m ạ nh m ẽ  c ủ a k  ỹ  thu ậ t công nghi ệ  p và s ự  bi ến đổ i m ọ i m ặ t c ủa đờ  i s ố ng xã h ộ i do ch ủ   nghĩa tư bả n t ạ o ra, các tri th ứ c c ủ a khoa h ọ c xã h ội cũng bắt đầ u phát tri ển, đặ c bi ệ t là s ử  h ọ c và lu ậ t h ọ c. song nghiên c ứ u v ề  xã h ộ i v ới tư cách chỉ nh th ể   cho đến lúc đó vẫ n thu ộ c v ề   đị a bàn riêng c ủ a tri ế t h ọ c mà môn tri ế t h ọ c  –  xã h ộ i trong th ờ  i k  ỳ   đó bị  tách ra kh ỏi đờ  i s ố ng th ự c t ế,chưa đầ y nh ữ ng t ậ  p t ụ c tr  ừu tượng, không đáp ứng đượ  c nhu c ầ u th ự c t ế ,chính vì v ậ y xã h ộ i h ọc ra đờ  i tách bi ệ t kh ỏ i tri ế t h ọ c, tr  ở   thành môn khoa h ọ c nghiên c ứ a v ề  xã hôi nói chung,kh ắ c ph ụ c tính ch ấ t tr  ừu tượ  ng xa r  ờ  i th ự c t ế  c ủ a xã h ộ i h ọ c lúc đó nhằm đáp ứ ng nhu c ầ u c ủa đờ  i s ố ng xã h ộ i th ự c t ế , n hư vậ y xã h ộ i h ọ c là môn khoa h ọ c nghiên c ứ u v ề  xã h ộ i.  Khái ni ệ m xã h ộ i h ọ c:  xã h ộ i h ọ c là khoa h ọ c v ề  các quy lu ậ t và tính quy lu ậ t xã h ội chung, và đặ c thù c ủ a s ự  phát tri ể n và v ậ n hành c ủ a h ệ  th ố ng xã h ội xác đị nh v ề  m ặ t l ị ch s ử , là khoa h ọ c v ề   các cơ chế   tác độ ng và các hình th ứ c bi ể u hi ệ n c ủ a các quy lu ật đó trong các hoạt độ ng c ủ a cá nhân, các nhóm xã h ộ i, các giai c ấ  p và các dân t ộ c. xã h ộ i h ọ c nh ằ m lí gi ả i nh ữ ng hành vi c ủ a cá nhân trong nh ữ ng tình hu ống khác trong đờ  i s ố ng xã h ộ i. Xã h ộ i h ọc cũng sẽ  ch ỉ  ra nh ững tương đồ ng và khác bi ệ t gi ữ a các xã h ộ i, các nhóm v ớ  i nhau. Vi ệ c h ọ c t ậ  p và nghiên c ứ u xã h ộ i h ọ c cho phép chúng ta khám phá ra nh ững thay đổ i xã h ội cũng như hình thành nh ững góc nhìn khác nhau. Để   qua đó thấy đượ  c nh ữ ng nguyên nhân ph ứ c t ạ  p ẩ n sâu bên trong và nh ữ ng h ậ u qu ả  c ủa hành vi con ngườ  i. 2.   Ch ức năng tư tưở  ng đượ  c th ự  c hi ệ n trong m ộ t s ố  m ặt cơ bả n nào? Ch ức năng tư tưởng đượ  c th ể  hi ệ n trong 3 m ặt đó là:   a)   C  ủ ng c ố    và tăng cườ  ng ni ề  m tin vào tính khoa h ọ c xã h ộ i c ủ a tri ế  t h ọ c v ề   xã h ộ i b ằ  ng các công trình nghiên c ứ  u c ụ  th ể   c ủ a xã h ộ i chuyên bi ệ t và xã h ộ i th ự  c nghi ệ m. Tin vào khoa h ọ c xã h ội cũng có nghĩa là tin vào tiế  n b ộ  xã h ội và tương lai tươi sáng củ a nhân lo ạ i. -   Xã h ộ i h ọ c giúp giáo d ục tư tưở  ng cho qu ần chúng. Nó vũ trang cho mọ i ngườ  i trí th ứ c v ề  các quy lu ậ t khách quan c ủ a s ự  phát tri ể n xã h ộ i,v ạ ch ra con đườ  ng xây d ự ng xã h ộ i m ớ  i. Cho nên, xã h ộ i h ọc làm cho con ngườ  i ý th ức đượ  c v ề  s ứ c m ạ nh và v ị  trí c ủ a mình m ột cách đầy đủ   hơn, góp phầ n nâng cao tích c ự c xã h ộ i c ủ a m ỗ i cá nhân -   Các phương pháp, các kỹ  thu ậ t thao tác, các cách th ứ c ti ế  p c ậ n xã h ộ i c ủ a xã h ộ i h ọc đượ  c các ngành khoa h ọc khác nhau cũng như các lĩnh vự c khác nhau c ủ a kinh t ế , chính tr  ị ,  văn hóa ,... s ử  d ụng như mộ t công c ụ  h ữ u ích và h ế t s ứ c c ầ n thi ế t trong quá trình ho ạt độ ng. Chúng ta có th ể  th ấy rõ điều đó qua các cuộc thăm dò  dư luậ n xã h ộ i trướ  c các cu ộ c tranh c ử, hay các phương pháp điề u tra c ủ a xã h ộ i h ọc đượ  c ứ ng d ụ ng vào vi ệc thăm dò nhu cầ u, th ị  hi ế u khách hàng trong marketing.   Do v ậ y "xã h ộ i h ọ c s ẽ  làm m ộ t công c ụ  h ữ u hi ệu để   cho con ngườ  i có th ể  xây d ự ng cho mình m ộ t xã h ộ i t ốt đẹp hơn  ".   b)    Phát huy tính năng độ ng ch ủ  quan nh ờ   các công trình nghiên c ứ  u v ề    tính cơ độ ng xã h ộ i, s ự   bi ế  n cách xã h ộ i v ề    nhân cách con ngườ  i nói chung, v ề   nh ữ  ng v ấ  n đề    có liên quan đế  n ch ủ  th ể   xã h ộ i do xã h ộ i h ọc đặ t v ấn đề   ho ặ c tr  ự  c ti ế   p nghiên c ứ  u và gi ả i quy ế  t.  c)   Góp ph ần điề  u ch ỉ  nh hành vi và nhân cách cá nhân thông qua các công trình nghiên c ứ  u v ề    đạo đứ  c, l  ố  i s ống định hướ  ng giá tr  ị, văn hóa nghệ  thu ậ t, khuy ế  t t  ậ t  xã h ộ i.. do xã h ộ i h ọ c quan tâm nghiên c ứ  u.   3.   Ch ức năng tư tưở  ng đượ  c th ể  hi ệ n trong vi ệ c giáo d ục tư tưở  ng cho qu ầ n chúng, lý lu ậ n xã h ộ i h ọc chung như thế  nào?   Ch ức năng tư tưở  ng c ủ a xã h ộ i h ọ c:  bên c ạ nh ch ức năng nhậ n th ứ c-khoa h ọ c và th ự c ti ễ n, xã h ộ i h ọ c Mác- Lê-nin còn th ự c hi ệ n ch ức năng tư tưở  ng. Ch ức năng này, m ộ t m ặ t nh ằ m giáo d ục định hướ  ng xã h ộ i ch ủ   nghĩa cho quầ n chúng, m ặ t khác, hướ  ng vào cu ộc đấu tranh tư tưở  ng ch ống các quan điể m l ợ  i d ụ ng xã h ội để   ph ủ   định định hướ  ng xã h ộ i ch ủ   nghĩa cho chúng ta.  Trong vi ệ c giáo d ục tư tưở  ng cho qu ầ n chúng, lý lu ậ n xã h ộ i h ọ c chung c ủ a ch ủ   nghĩa Mác -Lênin  –   ch ủ   nghĩa duy vậ t l ị ch s ử  - đóng mộ t vai trò then ch ốt, vì nó vũ trang cho m ọi ngườ  i tri th ứ c v ề  quy lu ậ t khách quan c ủ a s ự  phát tri ể n xã h ộ i, lu ậ n ch ứng cho lý tưở  ng xã h ộ i ch ủ   nghĩa, vạch ra con đườ  ng xây d ự ng xã h ộ i m ớ  i. Nó giáo d ụ c qu ần chúng theo định hướ  ng xã h ộ i ch ủ   nghĩa, phát huy ảnh hưở  ng tích c ự c và tiêu c ự c c ủa cơ chế  th ị   trường đang tác động đế n m ọ i m ặt đờ  i s ố ng. m ặ t khác nó còn làm sáng t ỏ   cơ sở   khoa h ọc, căn cứ  lý lu ậ n và th ự c ti ễ n c ủ a ch ủ   nghĩa Mác  –   Lê nin, tư tưở  ng H ồ   Chí Minh, đườ  ng l ố i, chính sách c ủa Đảng và Nhà nướ  c, qua đó cung cấ  p cho qu ầ n chúng nhân dân m ộ t th ế  gi ớ  i quan khoa h ọc, phương  pháp lu ận đúng đắ n và nh ữ ng thông tin chân th ự c, nh ữ ng tri th ứ c c ầ n thi ết hướ  ng  d ẫn cho hành độ ng c ả i t ạ o hi ệ n th ự c, gi ả i quy ế t nh ữ ng mâu thu ẫ n, nh ữ ng v ấn đề   ph ứ c t ạ  p do th ự c ti ễn đặt ra, đồ ng th ờ  i giúp cho qu ần chúng nhân dân có đượ  c nh ững vũ khí sắ c bén trong cu ộc đấu tranh tư tưởng để  ch ố ng l ạ i nh ững âm mưu, th ủ   đoạn và hành vi thâm độ c c ủ a các th ế  l ực thù địch đang muố n tìm m ọ i cách ph ủ   đị nh ch ủ   nghĩa Mác –   Lê nin, tư tưở  ng H ồ   Chí Minh và lý tưở  ng xã h ộ i ch ủ   nghĩa, đi ngượ  c l ại con đường mà Đả ng, Bác H ồ   và nhân dân ta đã lự a ch ọ n. C.   V ậ n d ụ ng 1.   Sinh viên nh ậ n th ứ  c và hi ểu đượ  c ch ức năng này phả n ánh trong ứ  ng d ụ ng nghiên c ứ  u và h ọ c t ậ p c ủ a sinh viên như thế  nào?   Giúp cho sinh viên ý th ức đượ  c vai trò v ị  trí c ủa mình trong gia đình trườ  ng h ọ c nói riêng và trong công cu ộc đổ i m ới đất nướ  c hi ệ n nay nói chung. Trang b ị  sinh viên cho nh ữ ng tri th ứ c và th ự c ti ễ n nh ằm đưa ra nhữ ng ki ế n ngh ị   để  qu ả n lý m ộ t cách khoa h ọ c quá trình phát tri ể n c ủa các lĩnh vự c khác nhau c ủ a đờ  i s ố ng xã h ộ i Giúp cho sinh viên n ắ m b ắt đượ  c tr  ạ ng thái tinh th ần tư tưở  ng c ủa con ngườ  i là công c ụ   đắ c l ự c trong vi ệ c tuyên truy ề n giáo d ục tư tưở  ng cho qu ầ n chúng nhân dân và đấ u tranh ch ố ng các h ệ   tư tưởng thù đị ch ph ản độ ng Giúp cho sinh viên trang b ị  nh ữ ng tri th ứ c v ề  quy lu ậ t khách quan c ủ a quá trình  phát tri ể n xã h ộ i 2.   Ch ức năng tư tưở  ng t rong giai đoạ n phát tri ể n kinh t ế , xã h ộ i hi ệ n nay nướ  c ta đượ  c th ể  hi ệ n: Trong giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội hiện nay nước ta thì chức năng tư tưởng này được thể hiện là xã hội hoc đã có những đóng góp quan trọng trong việc nhận thức mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng   xã hội, khẳng định tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển góp phần khẳng định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình tổng quát của
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x