A KMÉR első éve, az első tapasztalatok – Tóth Máté (Könyvtári Intézet)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 4
 
  1. A KMÉR első éve - tapasztalatok TÓTH MÁTÉ TOTH.MATE@OSZK.HU 2. Bevezetés A 33/2017. (XII. 12) EMMI rendelet a KI végzi a Minősített könyvtár cím és…
Share
Transcript
 • 1. A KMÉR első éve - tapasztalatok TÓTH MÁTÉ TOTH.MATE@OSZK.HU
 • 2. Bevezetés A 33/2017. (XII. 12) EMMI rendelet a KI végzi a Minősített könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj pályázatok lebonyolítását, a KI dolgozza ki azt a szakmai szempontrendszert, ami alapján a szakmai értékelés történik.
 • 3. Plan Do Check Act
 • 4. Az első lépések Erőforrások biztosítása Pénz: Fenntartó Paripa: Szakmai stáb Fegyver: Bizalom A változtatások irányának meghatározása Konkrét feladatok: Új keretrendszer kidolgozása Szabályzat, ügyrend kidolgozása Pályázati kiírások elkészítése A pályázatok lebonyolítása
 • 5. Az eddigi minőségi díjas gyakorlat bemutatása, tanulságai
 • 6. Korábbi évek gyakorlata 12/2010-es OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról. 2013. A könyvtári törvényben bevezetésre került az 55. §. (1) k) pont „a nyilvános könyvtár alapfeladata, hogy szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezze.” A rendelet alapján eddig 6 alkalommal került meghirdetésre a Minősített Könyvtár címre történő pályázat és 3 alkalommal a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére irányuló pályázat.
 • 7. Tapasztalatok A pályázatot benyújtók 80%-a sikeresen pályázott, csak minden ötödik pályázat került elutasításra. A nyilvános könyvtárak számához képest kevés (3%) pályázó! Minél több könyvtárnak kell elindulnia és próbálkoznia. 750 pontos határ A nyertesek között szinte kizárólag nagyobb könyvtárakat találhattunk.
 • 8. Merre tovább?
 • 9. Mitől jó a könyvtár? Minden könyvtár más miatt jó (vagy nem annyira jó) A saját célközönsége számára releváns szolgáltatásokat nyújt, amelyek nagyon változatos dolgok lehetnek az összetett funkciórendszer mentén. Például: Helyi identitás erősítése Hátrányos helyzetű rétegek integrációjának elősegítése Mindennapi információk közvetítése Kutatás hatékony támogatása Digitális tartalomelőállítás Kulturális választék biztosítása CÉLKÖZÖNSÉGIGÉNYEI
 • 10. Mitől jó a könyvtár? A „jóság” definiálása még mindig könnyebb, mint a mérése („Kinek a Kati, kinek a Rozi…”) Mindenkinek úgysem leszünk jók! A cél a mű tökéletességében való folyamatos kételkedés. A cél a jóságra való törekvés lehet! Mit várnak tőlünk? Mi a szerepünk a társadalomban? Vajon sikerült-e eleget tennünk az elvárásoknak?
 • 11. Célok A szervezetfejlesztés útjára lépve minél több intézmény legyen képes a könyvtárhasználók minőségi megszólítására, egyenletes, magas színvonalú ellátására. Hagyomány és megújulás egyidejű érvényesítése Hagyomány: TQM CAF Minőségmenedzsment pályázatok (cím és Díj) Megújulás Kevesebb dokumentum, több valós teljesítmény Több szakmaiság a minőségmenedzsment területén A könyvtárak szélesebb körű elérése
 • 12. Az átalakítás irányai Csökken a pályázók költsége, nincs pályázati díj. Egyszerűbb, átláthatóbb eljárás, kisebb adminisztráció. A minőségmenedzsment a mindennapi munkafolyamatokban jelenik meg (nem dokumentációban) Szélesedő hozzáférés – mindenki motiválható, hogy rálépjen a minőség útjára. Minden könyvtárnak van lehetősége, hogy a törvényi kötelezettségnek (szolgáltatások könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe vevő szervezése) ne formálisan, hanem mélységében tegyen eleget. Fentiek érdekében több cím, több díj került kiosztásra.
 • 13. Az átalakítás irányai Kritérium rendszer - három kategória. A szervezetfejlesztés és a minőség nem függhet a szervezeti létszámtól, a forrásoktól, a könyvtár elkötelezettsége lehetővé teszi a „jó könyvtárrá” válást. A beadandó pályázati anyag kb. 60 oldal, a dokumentáció, a mellékletek tengere megszűnik. Súlyozás. Prioritások érvényesítése a pontozásban. Szakmai prioritások érvényesítése az innovációk esetében. Pénzjutalom.
 • 14. Az átalakítás irányai Az „ügyfélközpontú” és a „kulcsfontosságú” eredmények súlyozott értékelést kapnak, ösztönözve ezen területek (szolgáltatások) prioritásként való kezelését. A díj esetében elegendő két innováció bemutatása az önértékelési módszertan folyamatos megtartása mellett. Cím esetében a helyszíni vizsgálatot végző szakértők legalább egyike minőségmenedzsment szakember lesz. Díj esetében a szakértő az innovatív tartalom szakértője kell legyen. A pályázónak regisztrálnia kell.
 • 15. Az átalakítás irányai Az önértékelést a KMÉR (= Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere) alapján, rövid dokumentumban kell elkészíteni. Három kategória (1-5 ; 6-19 ; 20 fő felett). A teljeskörű önértékelés követelmény, de nem cél még indirekt módon sem a „hibátlanság” és ennek igazolása. Megszűnik a 750 pontos határ. (EU minőségi díjat lehet nyerni ezzel a pontszámmal!) Cél az önértékelési módszertan általános alkalmazása és vele a fejlődés alátámasztása.
 • 16. A pályázók erősségei, gyengeségei
 • 17. Kritérium Erősségek Gyengeségek Vezetés Elköteleződés Kommunikáció, szervezeti értékek bemutatása Stratégia Célhoz rendelt operatív megvalósítás PDCA, mérések alapján beavatkozás hiánya Munkatársak Tudásmenedzsment Munkatársak bevonása, felhatalmazás, tudatos kompetenciafejlesztés, motiváció Együttműködés Kiterjedt partnerkapcsolatok Hatásmérés Folyamatok Azonosított folyamatok Kockázatelemzés, mérés és beavatkozás Ügyfélközpontú eredmények. Elégedettségmérések Trendek, elemzések, következtetések Munkatársakkal kapcsolatos eredmények Belső tréningek Elégedettségmérés, teljesítményértékelő rendszer Társadalmi felelősséggel kapcsolatos eredmények Változatos célcsoportok Társadalmi megítélés javítása, adatok, trendek Kulcsfontosságú eredmények Kiterjedt szolgáltatások, tudásmegosztás, pályázatok PDCA
 • 18. Kritérium Erősségek Gyengeségek Vezetés Elköteleződés Prioritás Stratégia Összehangolt célok Célok hierarchiája és stratégia lebontása célokra, mérőszámok Munkatársak Tudástérkép Pénzügyi erőforrások képzéshez, tudatos humánerőforrás menedzsment Együttműködés Partnernyilvántartás, kapcsolati tőke Stratégiai célok szerinti partnerazonosítás Folyamatok Kockázatelemzés Kulcsfolyamatok mérése, visszajelzés Ügyfélközpontú eredmények. Innovatív, felhasználóbarát Adatok trendek mutatók - PDCA Munkatársakkal kapcsolatos eredmények Csapatszellem, kommunikáció Adatok trendek mutatók - PDCA Társadalmi felelősséggel kapcsolatos eredmények Környezettudatosság, város vérkeringése Adatok trendek mutatók - PDCA Kulcsfontosságú eredmények Benchmarking Adatok trendek mutatók - PDCA
 • 19. Kritérium Erősségek Gyengeségek Vezetés Elköteleződés Fejlesztések rangsorolása Stratégia Cselekvési terv a munkatervbe, időarányos követés Célok hierarchiája Munkatársak Kompetenciák folyamatos fejlesztése Létszám, pénzügyi források Együttműködés Fenntartóval közvetlen kapcsolat Elégedettség mérése Folyamatok Kulcsfolyamatok azonosítása Mérési pontok, felülvizsgálat hiánya Ügyfélközpontú eredmények. Fejlesztések a visszajelzések alapján Újabb használói csoportok bevonása Munkatársakkal kapcsolatos eredmények Tudásmegosztás, kommunikáció Motiváció, hr stratégia Társadalmi felelősséggel kapcsolatos eredmények Harmadik hely Tudatos mérés, elemzés Kulcsfontosságú eredmények Állandó fejlődés Mérési szempontok fejlesztése
 • 20. 1. Kész megoldásokat várunk, de kész megoldások nincsenek! 2. Cél vs. Eszköz. 3. A szemlélet helyett a tevékenységek bűvöletében élünk. 4. Nagy az innovációs készség, kevés az önbizalom! 5. Félünk a változtatás esetén könnyen bekövetkező csalódásoktól.
 • 21. „A hegy vajúdik s bőg, sikongat, hogy majd beléreped a fül. Várják. a hangokhoz mérten hátha szül várost, Párizsnál is nagyobbat. S aki a jajra odasietett, mind látja: szült a hegy, de csak egy – egeret” (La Fontaine)
 • 22. Összegzés Merjünk a változások élére állni, ne várjunk a vajúdó hegyekre! A könyvtárak minőségmenedzsment tevékenysége erősebb szakmai alapokra helyeződött. Kiszélesedett a pályázók – ezzel a minőségmenedzsmenttel foglalkozók – köre. Átláthatóbbá vált a címek és díjak adományozása.
 • 23. Köszönöm a figyelmet! TÓTH MÁTÉ
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x