A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 202
 
  Pismo techniczne - litery wielkie i cyfry. Zapamiętaj !!!. A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z. h=10d. b. b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. h - wysokość liter wielkich i cyfr. d – grubość linii pisma. b – odstęp między wierszami. Zapamiętaj !!!. g. g. e.
Share
Transcript
Pismo techniczne - litery wielkie i cyfryZapamiętaj !!!A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z h=10dbb1 2 3 4 5 6 7 8 9 0h - wysokość liter wielkich i cyfrd – grubość linii pismab – odstęp między wierszami Zapamiętaj !!!ggePismo tech.- wymiarykhckaOZNACZENIA LITEROWE:h – wysokość liter wielkich i cyfrc- wysokość liter małycha- odstęp między literami i cyframie– odstęp między wyrazamig– szerokość liter pismak - różnica wysokości między literami wielkimi i małymi oraz między podstawami liter a literami przeciągniętymi w dółSZEROKOŚĆ LITER I CYFRZapamiętaj !!!I i1 dBARDZO WĄSKIE l2 d3 dJ ł 1WĄSKIE4 dJ c f r tCEFLŁ a b d e g h k n o p q s u v x y z5 dNORMALNE6 dBDGHKNOPQRSTUZ 4SZEROKIE7 dAMVXY m w BARDZO SZEROKIE9 dW WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PISMAZapamiętaj !!!OznaczenieWymiary w mmdhca maxbe0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,01,4 2,01,31,30,353,11,11,80,54,31,50,253,52,50,76,02,15,03,51,08,53,07,05,01,412,04,210,07,02,017,06,014,010,02,824,08,420,014,04,034,012,0Przy czym:h=10dc=7da=1-2db=17de=6d
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks